Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2856(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0518/2010

Разисквания :

PV 21/09/2010 - 14
CRE 21/09/2010 - 14

Гласувания :

PV 22/09/2010 - 5.14

Приети текстове :

P7_TA(2010)0341

Приети текстове
PDF 275kWORD 49k
Сряда, 22 септември 2010 г. - Страсбург
Eвропейска стратегия за икономическо и социално развитие на планинските рeгиони, островите и слабо населените райони
P7_TA(2010)0341RC-B7-0518/2010

Резолюция на Европейския парламент от 22 септември 2010 г. относно европейската стратегия за икономическо и социално развитие на планинските рeгиони, островите и рядко населените райони

Европейският парламент,

–  като взе предвид част III, дял XVІІІ от Договора за функционирането на Европейския съюз и по-специално член 174 от него,

–  като взе предвид нормативните актовe относно структурните фондове за периода 2007-2013 г.,

–  като взе предвид Решение на Съвета 2006/702/ЕО от 6 октомври 2006 г. относно стратегическите насоки на Общността за сближаване(1),

–  като взе предвид своята резолюция от 2 септември 2003 г. относно структурно необлагодетелстваните региони (острови, планински райони, райони с ниска гъстота на населението) в рамките на политиката на сближаване и техните институционални перспективи(2),

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 7 юли 2005 г. относно преразглеждането на насоките за държавна помощ за регионите(3),

–  като взе предвид своята резолюция от 15 март 2007 г. относно островите и природните и икономически ограничения в контекста на регионалната политика(4),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 6 октомври 2008 г., озаглавено „Зелена книга за териториално сближаване – Да превърнем териториалното многообразие в предимство“ (COM(2008)0616),

–  като взе предвид работния документ на Комисията, озаглавен „Регионите през 2020 г. – оценка на бъдещите предизвикателства за регионите на ЕС“ (SEC(2008)2868),

–  като взе предвид своята резолюция от 24 март 2009 г. относно Зелената книга за териториално сближаване и състоянието на дебата относно бъдещата реформа на политиката на сближаване(5),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 25 юни 2009 г. относно Шестия доклад за напредъка в икономическото и социалното сближаване (COM(2009)0295),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 31 март 2010 г., озаглавено „Политиката на сближаване: Стратегически доклад за 2010 г. относно изпълнението на програмите за периода 2007-2013 г.“ (COM(2010)0110),

–  като взе предвид член 110, параграф 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че принципът за териториално сближаване беше консолидиран в разпоредбите относно структурните фондове за периода 2007-2013 г. и е една от новите ключови цели на Европейския съюз, въведена от Договора от Лисабон и насочена към хармоничното му развитие чрез намаляване на регионалните различия и отстраняване на пречките за развитие, включително пречките, свързани с неблагоприятни климатични и географски условия,

Б.  като има предвид, че е от значение да се изясни въздействието на Договора от Лисабон върху онези региони, за които би следвало да се вземат специални мерки в рамките на регионалната политика,

В.  като има предвид, че съгласно член 174 от Договора за функционирането на Европейския съюз се обръща специално внимание на регионите, които са засегнати от сериозни и постоянни неблагоприятни природни или демографски условия, като най-северните региони с много ниска гъстота на населението и островните, трансграничните и планинските региони,

Г.  като има предвид, че планинските региони, островите и рядко населените райони са изложени на особени предизвикателства поради демографските промени, затруднения достъп, изменението на климата, миграцията, енергийните доставки и регионалната интеграция,

1.  Приветства включването на териториалното сближаване като нова цел на Съюза, както и новия член 174; счита, че разпоредбите на член 174 следва да намерят практически израз в разработването на специфични стратегии за развитие и конкретни мерки, насочени към превъзмогване на неблагоприятните условия и използване на потенциала на тези региони;

2.  Счита, че планинските региони, островите и рядко населените райони представляват хомогенна група региони и че съвместяват някои важни общи характеристики, които ги разграничават от останалите региони; изразява увереност, че за тях си заслужава да бъдат разработени конкретни програми за регионално развитие; в тази връзка подчертава също така особеното положение на островните държави-членки, разположени в периферните райони на Съюза;

3.  Счита, че БВП трябва да продължи да бъде основният критерий за определяне на допустимостта, що се отнася до предоставянето на помощи в рамките на регионалната политика; при все това призовава Комисията и държавите-членки да работят за по-меродавни и териториално разграничени статистически показатели, с оглед предоставянето на по-пълна картина на равнището на развитие на тези необлагодетелствани региони; подчертава, че показатели, различни от БВП (общ брой жители, безработица, равнища на безработицата и заетостта, степен на образование, гъстота на населението), могат вече да се използват от държавите-членки при преразпределянето на средства между регионите, в рамките на разпределения им бюджет, като бъдат взети предвид специфичните характеристики на всеки регион;

4.  Призовава за установяване на конкретна интегрирана и гъвкава европейска политическа рамка за третиране на планинските рeгиони, островите и рядко населените райони, въз основа на техните споделени характеристики, но и при отчитане на различните положения и на принципа на пропорционалност; счита, че политиката на сближаване следва да третира положението на островите не само посредством мерки на регионалната политика, но също и като се опира на други политики на ЕС, които имат значително териториално въздействие върху развитието на тези региони; изразява увереност, че една европейска политическа рамка за планинските рeгиони, островите и рядко населените райони може да има и необходимата добавената стойност за преодоляване на трайните недостатъци на тези региони и да адаптира техния модел на развитие така, че да използва техните предимства;

5.  Призовава държавите-членки и регионалните и местни органи да играят важна роля в стратегиите за развитие на планинските рeгиони, островите и рядко населените райони, понеже вертикалният подход с участие и принос на всички равнища на управление и в съответствие с принципа на субсидиарността е необходим, за да изведе тези региони на прав път към устойчиво развитие, като се вземат предвид други важни сектори във всеки един регион; подчертава, че потенциалът на тези региони, много от които имат много значителни природни ресурси, може да допринесе положително за постигане на определените в стратегията ЕС2020 цели, особено в областите на енергийната политика и научно-изследователската и развойна дейност;

6.  Подчертава, че целта за икономическо и социално развитие в тези ощетени региони може да бъде постигната единствено посредством внимателно изготвени специфични програми на ЕС и действия, адаптирани конкретно към всеки регион и имащи за цел структурното приспособяване на тези региони, които да ги направят по-конкурентоспособни и способни да се изправят пред основните съществуващи предизвикателства, както и посредством ефикасна координация и прилагане на четирите структурни фонда, Кохезионния фонд и други финансови инструменти, като например предоставените от Европейската инвестиционна банка;

7.  Призовава Комисията и държавите-членки да гарантират, че планинските региони, островите и рядко населените райони ще продължат да се ползват от специални разпоредби и по силата на новата многогодишна финансова рамка и през следващия програмен период;

8.  Приветства Европейските групи за териториално сътрудничество (ЕГТС) като инструмент, насочен към преодоляване на пречките пред териториалното сътрудничество; насърчава планинските региони, островите и рядко населените райони да използват ЕГТС за управление на проекти за териториално сътрудничество с други региони, съфинансирани от ЕС, като начин за сближаването им със заобикалящите ги икономически зони;

9.  Насърчава държавите-членки да оползотворяват в пълна степен инструментите на европейската политика за съседство в планинските региони, рядко населените райони и островите, за да се възползват от наличните трансгранични ресурси;

10.  Призовава за изоставяне на критерия разстояние (150 км.), прилаган при класифицирането на островите като гранични райони, допустими за финансиране по програми за трансгранично сътрудничество в рамките на целта за териториално сътрудничество на политиката за сближаване или в рамките на европейската политика за съседство; изразява убеждението, че ако трябва да се определи някакъв вид пределна стойност, би било по-уместно в случая на островните райони условието за трансгранична територия да се прилага съобразно морската площ;

11.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, Съвета, националните, регионалните и местните правителства на държавите-членки, както и на икономическите и социалните партньори.

(1) ОВ L 291, 21.10.2006 г., стр. 11.
(2) ОВ C 76 E, 25.3.2004 г., стр. 111.
(3) ОВ С 31, 7.2.2006 г., стр. 25.
(4) ОВ C 301 E, 13.12.2007 г., стр. 244.
(5) ОВ С 117 Е, 6.5.2010 г., стр. 65.

Правна информация - Политика за поверителност