Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0819(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0255/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0255/2010

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 07/10/2010 - 7.3
CRE 07/10/2010 - 7.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0344

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 259kWORD 32k
Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2010 - Βρυξέλλες
Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Gijs Μ. de Vries - NL)
P7_TA(2010)0344A7-0255/2010

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Gijs Μ. de Vries ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (C7-0191/2010 – 2010/0819(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 286, παράγραφος 2, της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ, σύμφωνα με το οποίο το Συμβούλιο ζήτησε από το Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0191/2010),

–  έχοντας υπόψη ότι, κατά τη συνεδρίασή της στις 27 Σεπτεμβρίου 2010, η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού άκουσε το προτεινόμενο από το Συμβούλιο υποψήφιο μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 108 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A7-0255/2010),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Gijs Μ. de Vries πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 286, παράγραφος 1, της ΣΛΕΕ,

1.  εκδίδει ευνοϊκή γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση του Συμβουλίου να διορισθεί ο Gijs Μ. de Vries μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στο Ελεγκτικό Συνέδριο καθώς και στα λοιπά θεσμικά όργανα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στα όργανα ελέγχου των κρατών μελών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου