Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2010/2136(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0259/2010

Előterjesztett szövegek :

A7-0259/2010

Viták :

Szavazatok :

PV 07/10/2010 - 7.4
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0345

Elfogadott szövegek
PDF 297kWORD 52k
2010. október 7., Csütörtök - Brüsszel
Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Spanyolország/Galíciai textilek
P7_TA(2010)0345A7-0259/2010
Állásfoglalás
 Függelék

Az Európai Parlament 2010. október 7-i állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a . pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontjával összhangban történő felhasználásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Spanyolország „EGF/2010/003 ES/Galicia Textiles” referenciaszámú kérelme) (COM(2010)0437 – C7-0205/2010 – 2010/2136(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2010)0437 – C7-0205/2010),

–  tekintettel a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között 2006. május 17-én létrejött intézményközi megállapodásra(1), és különösen annak 28. pontjára,

–  tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i 1927/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(2)(EGAA-rendelet),

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A7-0259/2010),

A.  mivel az Európai Unió létrehozta a megfelelő jogalkotási és költségvetési eszközöket ahhoz, hogy további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei által sújtott munkavállalóknak, és támogassa az újbóli munkaerő-piaci beilleszkedésüket,

B.  mivel a 2009. május 1-je után benyújtott kérelmek tekintetében az EGAA hatálya kibővült az olyan munkavállalók támogatásával, akik közvetlenül a pénzügyi és gazdasági világválság miatt veszítették el állásukat,

C.  mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalók részére nyújtott pénzügyi segítségnek dinamikusnak kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani, összhangban a 2008. július 17-i egyeztető ülésen elfogadott európai parlamenti, tanácsi és bizottsági közös nyilatkozattal, és kellően figyelembe véve a 2006. május 17-i intézményközi megállapodást a Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló határozatok elfogadása tekintetében,

D.  mivel Spanyolország segítséget kért Galicia NUTS II régióban a NACE rev 2. szerinti 14. ágazatba („Ruházati termék gyártása”) sorolt 82 vállalattól történt 703 elbocsátással kapcsolatban,

E.  mivel a kérelem megfelel az EGAA-rendeletben meghatározott jogosultsági kritériumoknak,

1.  kéri az érintett intézményeket, hogy tegyék meg a szükséges erőfeszítéseket az Alap igénybevételének felgyorsítása érdekében;

2.  emlékeztet az intézmények azon kötelezettségvállalására, hogy zökkenőmentes és gyors eljárást biztosítsanak az EGAA igénybevételére vonatkozó döntések elfogadására, egyszeri, időben korlátozott egyéni támogatást nyújtva, amely a globalizáció és a pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalók megsegítésére irányul; hangsúlyozza az EGAA szerepét az elbocsátott munkavállalók munkaerő-piaci reintegrációjában;

3.  hangsúlyozza, hogy az EGAA-rendelet 6. cikkével összhangban biztosítani kellene, hogy az EGAA segítse az elbocsátott munkavállalók újbóli munkába állását; megismétli, hogy az EGAA-ból nyújtott támogatás nem helyettesíti sem azokat az intézkedéseket, amelyek megtétele a társaságok felelőssége a nemzeti jog vagy a kollektív szerződések értelmében, sem a társaságok vagy ágazatok szerkezetátalakítására irányuló intézkedéseket;

4.  megállapítja, hogy az EGAA-ból finanszírozandó szolgáltatások összehangolt, személyre szabott csomagjával kapcsolatos tájékoztatás részletes információkat tartalmaz arra vonatkozólag, hogy e szolgáltatások milyen módon egészítik ki a strukturális alapokból finanszírozott tevékenységeket; megismétli arra vonatkozó felhívását, hogy az éves jelentések is tartalmazzák ezeknek az adatoknak az összehasonlító értékelését;

5.  üdvözli, hogy az EGAA igénybevételével összefüggésben a Bizottság a kifizetési előirányzatok forrásaként az ESZA fel nem használt pénzeszközei helyett alternatív forrást javasolt, miután az Európai Parlament gyakran emlékeztetett arra, hogy az EGAA-t különálló, egyedi eszközként hozták létre, saját célkitűzésekkel és határidőkkel, ezért az átcsoportosításhoz megfelelő költségvetési sorokat kell megnevezni;

6.  megjegyzi, hogy a szóban forgó ügyben az EGAA igénybevételéhez szükséges kifizetési előirányzatokat a kkv-k és az innováció támogatására szánt költségvetési sorból csoportosítják át; sajnálatosnak tartja, hogy a Bizottság súlyos hiányosságokkal hajtja végre a versenyképességi és innovációs programokat, holott gazdasági válság idején jelentősen megnő az ilyen támogatások iránti igény;

7.  emlékeztet arra, hogy a 2007–2013-as többéves pénzügyi keret félidős felülvizsgálata során értékelni kell az EGAA működését és hozzáadott értékét a 2006. május 17-i intézményközi megállapodásban létrehozott programok és különféle egyéb eszközök általános értékelésének keretében;

8.  üdvözli a Bizottság javaslatának új formátumát, amely a Parlament kéréseivel összhangban az indokolásban egyértelmű és részletes tájékoztatást nyújt az alkalmazással kapcsolatban, elemzi a jogosultsági kritériumokat, és elmagyarázza a jóváhagyás okait;

9.  jóváhagyja az ezen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

10.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá e határozatot, és gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

11.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL C 139., 2006.6.14., 1. o. 1.
(2) HL L 406., 2006.12.30., 1. o. 1.


MELLÉKLET

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontjával összhangban történő igénybevételéről (Spanyolország „EGF/2010/003 ES/Galicia Textiles” referenciaszámú kérelme)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásra(1), és különösen annak 28. pontjára,

tekintettel az európai globalizációs alkalmazkodási alap létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i 1927/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(2) és különösen 12. cikkének (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)  Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) azzal a céllal jött létre, hogy kiegészítő támogatást nyújtson a globalizáció hatására a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változások következtében elbocsátott munkavállalóknak a munkaerőpiacon történő ismételt beilleszkedéshez.

(2)  A 2009. május 1-je után benyújtott kérelmek tekintetében az EGAA hatálya kibővült az olyan munkavállalók támogatásával, akik közvetlenül a pénzügyi és gazdasági világválság miatt veszítették el állásukat.

(3)  a 2006. május 17-i intézményközi megállapodás az EGAA igénybevételét évi 500 millió EUR felső korlátig engedélyezi,

(4)  Spanyolország 2010. február 5-án kérelmet nyújtott be az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételére 82 olyan vállalatban történt elbocsátások tekintetében, amelyek egyetlen NUTS II szintű régióban, Galiciában (ES11), a NACE Rev. 2. 14-es ágazatában (ruházati termék gyártása) tevékenykednek. Ezt a kérelmet 2010. május 11-én további információkkal egészítette ki. A kérelem megfelel a pénzügyi hozzájárulás meghatározásához kapcsolódó – az 1927/2006/EK rendelet 10. cikkében meghatározott – követelményeknek. A Bizottság ezért 1 844 700 EUR mobilizálását javasolja.

(5)  Az EGAA-t tehát igénybe kell venni a Spanyolország által benyújtott kérelemre történő pénzügyi hozzájárulás érdekében,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Unió 2010. évi általános költségvetésében igénybe kell venni az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot (EGF), hogy az 1 844 700 EUR összeg kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokban rendelkezésre álljon.

2. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

Kelt Brüsszelben,

Az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök

(1) HL C 139., 2006.6.14., 1. o. 1.
(2) HL L 406., 2006.12.30., 1. o. 1.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat