Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2127(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0253/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0253/2010

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 07/10/2010 - 9.1
CRE 07/10/2010 - 9.1
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0348

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 383kWORD 92k
Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2010 - Βρυξέλλες
Απαλλαγή 2008: Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL)
P7_TA(2010)0348A7-0253/2010
Απόφαση
 Ψήφισμα

1.Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας για το οικονομικό έτος 2008 (C7-0198/2009 – 2009/2127(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας για το οικονομικό έτος 2008,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας για το οικονομικό έτος 2008, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις της Ακαδημίας(1),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του της 5ης Μαΐου 2010(2) με την οποία αναβάλλεται η χορήγηση απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2008, καθώς και τις απαντήσεις του Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 276 της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(3), και ιδίως το άρθρο 185,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2005/681/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (ΕΑΑ)(4), και ιδίως το άρθρο 16,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(5) του Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 94 αυτού,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 77 και το Παράρτημα VI του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη δεύτερη έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (Α7-0253/2010),

1.  αρνείται τη χορήγηση απαλλαγής στο Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ακαδημίας για το οικονομικό έτος 2008(6)·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής στο Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ C 304, 15.12.2009, σ. 124.
(2) ΕΕ L 252, 25.9.2010, σ. 232.
(3) ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.
(4) ΕΕ L 256, 1.10.2005, σ. 63.
(5) ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.
(6) Η απόφαση για το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας για το οικονομικό έτος 2008 θα ληφθεί σε επόμενη περίοδο συνόδου, σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 2, στοιχείο β, πρώτο εδάφιο του παραρτήματος VI του Κανονισμού του Κοινοβουλίου.


2.Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2010 που περιέχει τις παρατηρήσεις οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας για το οικονομικό έτος 2008 (C7-0198/2009 – 2009/2127(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας για το οικονομικό έτος 2008,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας για το οικονομικό έτος 2008, συνοδευόμενη από τις απαντήσεις της Ακαδημίας(1),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του της 5ης Μαΐου 2010(2) με την οποία αναβάλλεται η χορήγηση απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2008, καθώς και τις απαντήσεις του Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 276 της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(3), και ιδίως το άρθρο 185,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2005/681/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (ΕΑΑ)(4), και ιδίως το άρθρο 16,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της Επιτροπής, της 19ης Νοεμβρίου 2002, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους κοινοτικούς οργανισμούς του άρθρου 185 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(5) του Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 94,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 77 και το Παράρτημα VI του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη δεύτερη έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (Α7-0253/2010),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ακαδημία ιδρύθηκε το 2001 και μετατράπηκε σε κοινοτικό οργανισμό κατά την έννοια του άρθρου 185 του Δημοσιονομικού Κανονισμού, από 1ης Ιανουαρίου 2006, εμπίπτοντας συνεπώς στις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους οργανισμούς,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο στην έκθεσή του σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας για το οικονομικό έτος 2006 διατύπωσε επιφυλάξεις στη γνωμοδότησή του όσον αφορά τη νομιμότητα και κανονικότητα των υποκειμένων πράξεων με το σκεπτικό ότι οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων δεν ήταν σύμφωνες με τις διατάξεις του Δημοσιονομικού Κανονισμού,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο στην έκθεσή του σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ακαδημίας για το οικονομικό έτος 2007 διατύπωσε επιφυλάξεις στη γνωμοδότησή του όσον αφορά την αξιοπιστία των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των υποκειμένων πράξεων,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο στην έκθεσή του σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ακαδημίας για το οικονομικό έτος 2008 περιέλαβε σημείο παρατήρησης στη γνωμοδότησή του χωρίς, ωστόσο, να διατυπώνει ρητά επιφυλάξεις όσον αφορά την αξιοπιστία των λογαριασμών, διατύπωσε δε επιφυλάξεις στη γνωμοδότησή του όσον αφορά τη νομιμότητα και κανονικότητα των υποκειμένων πράξεων,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με την προαναφερθείσα απόφασή του της 5ης Μαΐου 2010 το Κοινοβούλιο αποφάσισε να αναβάλει τη χορήγηση απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2008,

Γενικές θεωρήσεις
Επανάληψη των βασικών αδυναμιών της Ακαδημίας

1.  θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι η Ακαδημία, από τότε που ιδρύθηκε ως οργανισμός της ΕΕ (2006), δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στα πρότυπα χρηστής διοίκησης που αναμένονται από έναν κανονιστικό οργανισμό· υπογραμμίζει ότι από το 2006 οι έλεγχοι αποκαλύπτουν διαρκώς προβλήματα σε σχέση με την τήρηση του δημοσιονομικού κανονισμού και του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, με το σύστημα λογιστικής, καθώς και με τη δημοσιονομική διαχείριση, τους ανθρώπινους πόρους, τις διαδικασίες των προμηθειών και τους κανόνες για τις δαπάνες εκπαίδευσης· γνωρίζει ότι οι βελτιώσεις στην Ακαδημία δεν αναμένεται να ολοκληρωθούν πριν από το 2014, όταν αναμένεται να έχει υλοποιηθεί πλήρως το πολυετές πρόγραμμά της (που ενέκρινε το διοικητικό Συμβούλιο τον Μάιο του 2010)· δεν θα δεχτεί, συνεπώς, ότι η Ακαδημία χρειάζεται τουλάχιστον εννιά χρόνια (2006-2014) για να επιτύχει το αποδεκτό επίπεδο χρηστής διοίκησης που αναμένεται από έναν κανονιστικό οργανισμό·

Η διαχείριση της Ακαδημίας κατά το διάστημα 2006-2009

2.  θεωρεί απαράδεκτη την έλλειψη υπευθυνότητας και επαγγελματισμού εκ μέρους του πρώην Διευθυντή, υπεύθυνου έναντι του Κοινοβουλίου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2008· υπογραμμίζει τις ακόλουθες διαπιστώσεις που ανέφερε η Τσεχική Προεδρία στις 18 Μαΐου 2009:

   κακοδιαχείριση της Ακαδημίας: σε σχέση με τα συμπεράσματα του ελέγχου που διεξήγαγε η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου, η Επιτροπή προσφέρθηκε να βοηθήσει την Ακαδημία, αλλά ο Διευθυντής της δεν ήλθε ποτέ σε επαφή ούτε με τη ΓΔ JLS ούτε με τη ΓΔ BUDG·
   επικοινωνία με τη γραμματεία: η έλλειψη επικοινωνίας και εμπιστοσύνης μεταξύ του Διευθυντή και των υπαλλήλων οδήγησε σε μακρόχρονες αντιδικίες·
   έλλειψη διαφάνειας: αντί να εντοπίσει τα προβλήματα και να ζητήσει τη συμβουλή του διοικητικού συμβουλίου ή της Επιτροπής, ο Διευθυντής δεν γνωστοποίησε τις πληροφορίες που ανακαλύφθηκαν έπειτα τυχαία·
   λογοδοσία του Διευθυντή στο διοικητικό συμβούλιο: ο Διευθυντής δεν σεβάστηκε τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου·

3.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το διοικητικό συμβούλιο της Ακαδημίας δεν αντέδρασε κατάλληλα απέναντι στα σφάλματα διαχείρισης του πρώην Διευθυντή, προκειμένου να μην αμαυρωθεί η εικόνα του οργανισμού·

4.  θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε να μην επιβάλει πειθαρχικές κυρώσεις κυρίως λόγω του ενδεχομένου άσκησης προσφυγής από τον πρώην Διευθυντή·

5.  επιμένει, συνεπώς, ότι υπάρχει ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου της Ακαδημίας, και προτείνει να πραγματοποιηθούν αλλαγές προκειμένου να μην επαναληφθεί η κατάσταση αυτή στο μέλλον· ζητεί να επανεξεταστεί η θέση της Επιτροπής και να της δοθεί δικαίωμα ψήφου και αναστέλλουσας μειοψηφίας για αποφάσεις σχετικές με τη δημοσιονομική, την οικονομική και τη διοικητική διαχείριση της Ακαδημίας, στο διοικητικό Συμβούλιο της Ακαδημίας και στους άλλους οργανισμούς της Ένωσης·

Διαρθρωτικές αδυναμίες

6.  αμφισβητεί, επιπλέον, την ικανότητα της Ακαδημίας να υπερβεί πλήρως τα διαρθρωτικά της προβλήματα δεδομένου ότι:

   το μικρό μέγεθος της Ακαδημίας δεν συνηγορεί υπέρ της ικανότητάς της να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά την πολυπλοκότητα του δημοσιονομικού κανονισμού της ΕΕ και του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασής της·
   η θέση της γραμματείας της Ακαδημίας, στο Bramshill, σε απόσταση περίπου 70 χιλιομέτρων από το Λονδίνο, συνιστά μειονέκτημα, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις προσλήψεις και την έλλειψη δημόσιων μέσων μεταφοράς·
   το διοικητικό κόστος της Ακαδημίας δεν είναι αμελητέο, δεδομένου ότι ενώ το προσωπικό της ανέρχεται σε 24 άτομα μόνο, το διοικητικό της συμβούλιο είναι 27μελές (στοιχεία των αρχών του οικονομικού έτους 2008)·

7.  συνιστά επομένως να εξετασθεί το ενδεχόμενο να ενταχθεί η Ακαδημία στην Europol για να δοθεί συγκεκριμένη λύση στα διαρθρωτικά και χρόνια προβλήματά της· συνιστά, επίσης, να προβεί το Ελεγκτικό Συνέδριο σε συνολική επανεξέταση των ρυθμιστικών οργανισμών για να μελετήσει, μεταξύ άλλων, την αναλογία του κόστους επιχειρησιακής λειτουργίας, διαχείρισης και λειτουργίας και να εξετάσει τρόπους αντιμετώπισης των διαρθρωτικών ή άλλων προβλημάτων, επανεξέταση που θα έχει συμπληρωματικό χαρακτήρα σε σχέση με την αξιολόγηση των ρυθμιστικών οργανισμών από την ίδια την Επιτροπή·

Η θέση του Ελεγκτικού Συνεδρίου

8.  επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν είναι έτοιμο να γνωμοδοτήσει ταχέως με επιστολή αξιολογώντας την κατάρτιση του σχεδίου δράσης της Ακαδημίας, όπως του είχε ζητήσει το Κοινοβούλιο στην παράγραφο 23 του ψηφίσματός του(6) που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασής του της 5ης Μαΐου 2010 σχετικά με την απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2008· λαμβάνει, ωστόσο, δεόντως υπόψη τη δήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι στις ειδικές ετήσιες εκθέσεις του για τα έτη από το 2006 έως το 2008 έχει ήδη περιλάβει εκτενείς αναφορές σχετικά με τα προβλήματα που εντόπισε στην Ακαδημία·

Το σχέδιο δράσης της Ακαδημίας για το διάστημα 2010-2014

9.  επισημαίνει ότι ο νέος διευθυντής της Ακαδημίας υπέβαλε έγκαιρα το σχέδιο δράσης, όπως ζητούσε το Κοινοβούλιο στην παράγραφο 22 του προαναφερθέντος ψηφίσματός του της 5ης Μαΐου 2010· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για την έλλειψη ακρίβειας στην περιγραφή των ειδικών ενεργειών της Ακαδημίας· εκφράζει επίσης τη λύπη του για το γεγονός ότι οι περισσότεροι από τους δείκτες που προτείνει η Ακαδημία είναι ασαφείς και δεν συμβάλλουν πάντα στην αξιολόγηση της υλοποίησης των στόχων·

10.  επισημαίνει ότι, μετά από αίτημα του Κοινοβουλίου για έγκριση σχεδίου δράσης, ο Διευθυντής και το διοικητικό συμβούλιο της Ακαδημίας εκτίμησαν ότι για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο παράρτημα του προαναφερθέντος ψηφίσματος του Κοινοβουλίου, της 5ης Μαΐου 2010, θα χρειαζόταν στην πράξη μια τετραετία (δηλ. από το 2010 έως το 2014)· δεν δέχεται, συνεπώς, ότι η Ακαδημία χρειάζεται άλλη μια τετραετία για να επιτύχει το αποδεκτό επίπεδο χρηστής διοίκησης που αναμένεται από έναν ρυθμιστικό οργανισμό·

11.  ζητεί από τον Διευθυντή της Ακαδημίας να ενημερώνει ανά εξάμηνο την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή, σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης·

Ειδικές παρατηρήσεις
Επικύρωση όλων των δημοσιονομικών διαδικασιών και του νέου συστήματος λογιστικής (άρθρο 43 του δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου)

12.  εκφράζει ανησυχία για τις δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν το 2008 κατά τη μετάβαση από το παλαιό σύστημα λογιστικής στο ΑΒΑC, καθώς και για την καθυστερημένη υλοποίηση ενός πραγματικού λογιστικού συστήματος, που εξακολουθούν να διακυβεύουν την ποιότητα των δημοσιονομικών πληροφοριών σχετικά με τις μεταφορές πιστώσεων από το προηγούμενο έτος, τη χρήση εσόδων για ειδικό προορισμό και τη συσχέτιση με ορισμένα αριθμητικά στοιχεία του ισολογισμού για το 2007· εκφράζει τη βαθειά του ανησυχία για το γεγονός ότι οι ενέργειες της Ακαδημίας θα καθυστερήσουν τώρα έως το 2011, λόγω της παραίτησης δύο βασικών παραγόντων του οικονομικού της μηχανισμού: του υπολόγου και του υπεύθυνου οικονομικών και προϋπολογισμού·

13.  υπογραμμίζει ότι ο έλεγχος δείγματος αναλήψεων υποχρεώσεων που διεξήγαγε το Ελεγκτικό Συνέδριο (βλέπε έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους ετήσιους λογαριασμούς της Ακαδημίας, σημείο 15) κατέδειξε ότι, σε τρεις περιπτώσεις, δεν υφίστατο διαδρομή ελέγχου με την οποία να ανιχνευθεί η δημοσιονομική εκτέλεση και, επομένως, ήταν αδύνατο να προσδιοριστεί η συσχέτιση με τα υπόλοιπα κλεισίματός τους στους λογαριασμούς την 31η Δεκεμβρίου 2008·

14.  υπογραμμίζει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο είχε ήδη αναφέρει, στην ειδική ετήσια έκθεσή του για το 2006, ότι η Ακαδημία δεν έχει καθιερώσει τα συστήματα και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την κατάρτιση έκθεσης χρηματοοικονομικής διαχείρισης σύμφωνα με τις επιταγές του δημοσιονομικού κανονισμού πλαισίου για τους οργανισμούς·

Δημοσιονομικός προγραμματισμός και δημοσιονομική εποπτεία

15.  εκφράζει ανησυχία για τις αδυναμίες που εμφανίζει η Ακαδημία όσον αφορά τον προγραμματισμό και την εκτέλεση του προϋπολογισμού· επισημαίνει, ιδιαίτερα, ότι το 31 % του συνολικού προϋπολογισμού της Ακαδημίας χρειάστηκε να μεταφερθεί στο 2008· θεωρεί ανεπαρκή και ασαφή τα μέτρα που προτείνει η Ακαδημία στο πλαίσιο αυτό·

16.  επισημαίνει ότι ήδη για το οικονομικό έτος 2007 έχει ακυρωθεί πάνω από το 20 % (0,5 εκατομμύρια ευρώ) των πιστώσεων της Ακαδημίας που μεταφέρθηκαν από το προηγούμενο έτος·

Δημοσιονομική διαχείριση του έργου της Ακαδημίας

17.  εκφράζει ανησυχία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Ακαδημία ασκεί τη δημοσιονομική διαχείριση του έργου της· επισημαίνει, ιδιαίτερα, ότι για το 2008 το Ελεγκτικό Συνέδριο επεσήμανε την έλλειψη:

   νομικής δέσμευσης σε τρεις περιπτώσεις, συνολικού ύψους 39 500 ευρώ,
   δημοσιονομικής δέσμευσης που προηγείται της νομικής δέσμευσης σε εννέα περιπτώσεις, συνολικού ύψους 244 200 ευρώ,
  

και θεωρεί ανεπαρκή και ασαφή τα μέτρα που προτείνει η Ακαδημία στο πλαίσιο αυτό·

Περιβάλλον ελέγχου των δημόσιων συμβάσεων

18.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι η Ακαδημία εξακολουθεί να μην συμμορφώνεται προς το δημοσιονομικό κανονισμό όσον αφορά τους κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις· επισημαίνει, ιδιαίτερα, τις παρατυπίες στη διαδικασία που εφαρμόστηκε για την ανάθεση σύμβασης δημόσιας προμήθειας αξίας ίσης περίπου προς το 2 % των επιχειρησιακών δαπανών για το 2008·

19.  υπογραμμίζει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στις ειδικές ετήσιες εκθέσεις του για το 2006 και το 2007, είχε ήδη επικρίνει την Ακαδημία για έλλειψη τεκμηρίωσης που να δικαιολογεί την ανάγκη αγοράς συγκεκριμένων ειδών και να εξηγεί την ανάθεση της σύμβασης σε συγκεκριμένο προμηθευτή·

Περιβάλλον επαλήθευσης των δαπανών

20.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι το 2008 το Ελεγκτικό Συνέδριο εντόπισε μεγάλο αριθμό παραβάσεων των ισχυόντων διοικητικών και δημοσιονομικών κανόνων όσον αφορά τις δαπάνες για τη διοργάνωση μαθημάτων και σεμιναρίων, που αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρος (64 %) των επιχειρησιακών δαπανών της Ακαδημίας· σημειώνει ότι οι παρατυπίες αυτές αφορούν κυρίως: την παράλειψη υποβολής δικαιολογητικών εγγράφων σχετικά με τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες, την απουσία επιβεβαίωσης της συμμετοχής στα μαθήματα καθώς και των πρωτοτύπων των αναγκαίων τιμολογίων και δικαιολογητικών για την απόδοση των εξόδων διαμονής και τη μη αίτηση πληροφοριών από τους εμπειρογνώμονες σχετικά με τα έξοδα ταξιδίου τους· ζητεί από την Ακαδημία να λάβει μέτρα προκειμένου να αποκτήσει επαρκή ικανότητα προληπτικού και απολογιστικού ελέγχου·

21.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει ήδη επισημάνει, στις ετήσιες εκθέσεις του για το 2006 και το 2007, ότι οι πιστώσεις του προϋπολογισμού δεν χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης (άρθρο 25 του δημοσιονομικού κανονισμού της Ακαδημίας)·

Χρησιμοποίηση πιστώσεων για τη χρηματοδότηση ιδιωτικών δαπανών

22.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο εξωτερικός έλεγχος σχετικά με τη χρησιμοποίηση πιστώσεων για τη χρηματοδότηση ιδιωτικών δαπανών, που έχει αναγγείλει η Ακαδημία και θα διεξαχθεί από εξωτερική εταιρεία, δεν έχει αρχίσει ακόμη· ανησυχεί, στο πλαίσιο αυτό, για την καθυστέρηση, η οποία σίγουρα δεν θα διευκολύνει το έργο της εξωτερικής εταιρείας·

23.  επισημαίνει ότι στην απάντησή του μετά την ακρόαση που διεξήχθη στις 25 Ιανουαρίου 2010, ο τότε Διευθυντής ανακοίνωσε στα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού ότι είχαν ανακτηθεί τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά· επισημαίνει, ωστόσο, ότι δεν φαίνεται να έχει ανακτηθεί ακόμα ποσό 2 320,77 στερλινών που δαπανήθηκε για έξοδα μετακινήσεων και για ταξί το 2007·

24.  επισημαίνει επίσης ότι το ποσό της δαπάνης για τη χρήση κινητών τηλεφώνων και αυτοκινήτων από το προσωπικό δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη με ακρίβεια·

25.  υπογραμμίζει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο είχε ήδη επισημάνει, στην ειδική ετήσια έκθεσή του για το 2007, ότι δεν ήταν εφικτό να εξετάσουν οι ελεγκτές όλες τις πληρωμές που έγιναν το 2007, δεδομένου ότι ήταν αδύνατον να προσδιοριστούν τα ποσά που δαπανήθηκαν παρατύπως για ιδιωτικό σκοπό και οι διαφορετικοί τύποι των ιδιωτικών δαπανών·

Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων: ανάθεση καίριων θέσεων σε έκτακτο προσωπικό

26.  εκφράζει την ανησυχία του διότι, έως σήμερα, χρησιμοποιείται έκτακτο προσωπικό για οικονομικές εργασίες· επισημαίνει ότι μόλις το 2009 η Ακαδημία εξέδωσε ανακοίνωση για την πλήρωση κενής θέσης με στόχο την πρόσληψη συντονιστή προδιαγραφών εσωτερικού ελέγχου και ότι οι συνεντεύξεις για τη θέση αυτή προγραμματίστηκαν για τις αρχές του 2010· εκφράζει επίσης ανησυχία για την πρόσφατη παραίτηση δύο βασικών συντελεστών του οικονομικού μηχανισμού (του υπολόγου και του υπεύθυνου οικονομικών και προϋπολογισμού)·

o
o   o

27.  παραπέμπει, για περαιτέρω παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της 5ης Μαΐου 2010(7) σχετικά με τις επιδόσεις, τη δημοσιονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

(1) ΕΕ C 304, 15.12.2009, σ. 124.
(2) ΕΕ L 252, 25.9.2010, σ. 232.
(3) ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.
(4) ΕΕ L 256, 1.10.2005, σ. 63.
(5) ΕΕ L 357, 31.12.2002, σ. 72.
(6) ΕΕ L 252, 25.9.2010, σ. 233.
(7) ΕΕ L 252, 25.9.2010, σ. 241.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου