Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2009/2127(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0253/2010

Predložena besedila :

A7-0253/2010

Razprave :

Glasovanja :

PV 07/10/2010 - 9.1
CRE 07/10/2010 - 9.1
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0348

Sprejeta besedila
PDF 373kWORD 76k
Četrtek, 7. oktober 2010 - Bruselj
Razrešnica 2008: Evropska policijska akademija
P7_TA(2010)0348A7-0253/2010
Odločitev
 Resolucija

1.Sklep Evropskega parlamenta z dne 7. oktobra 2010 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske policijske akademije za proračunsko leto 2008 (C7-0198/2009 – 2009/2127(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnih letnih računovodskih izkazov Evropske policijske akademije za proračunsko leto 2008,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropske policijske akademije za proračunsko leto 2008, skupaj z odgovori Akademije(1),

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 16. februarja 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  ob upoštevanju svojega sklepa z dne 5. maja 2010(2) o odlogu sklepa o podelitvi razrešnice za proračunsko leto 2008 ter ob upoštevanju odgovorov direktorja Evropske policijske akademije,

–  ob upoštevanju člena 276 Pogodbe ES in člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(3), zlasti člena 185 Uredbe,

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2005/681/PNZ z dne 20. septembra 2005 o ustanovitvi Evropske policijske akademije (CEPOL)(4), zlasti člena 16 Sklepa,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002(5), zlasti člena 94 Uredbe,

–  ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI k Poslovniku,

–  ob upoštevanju drugega poročila Odbora za proračunski nadzor (A7-0253/2010),

1.  zavrne podelitev razrešnice direktorju Evropske policijske akademije v zvezi z izvajanjem proračuna akademije za proračunsko leto 2008(6);

2.  navaja svoje pripombe v resoluciji spodaj;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je sestavni del sklepa, posreduje direktorju Evropske policijske akademije, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi, da se objavita v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

(1) UL C 304, 15.12.2009, str. 124.
(2) UL L 252, 25.9.2010, str. 232.
(3) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
(4) UL L 256, 1.10.2005, str. 63.
(5) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
(6) Sklep za zaključek poslovnih knjig Evropske policijske akademije za proračunsko leto 2008 se sprejme na poznejšem delnem zasedanju v skladu prvim pododstavkom člena 5(2)(b) Priloge VI k Poslovniku Parlamenta.


2.Resolucija Evropskega parlamenta z dne 7. oktobra 2010 s pripombami, ki so sestavni del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske policijske akademije za proračunsko leto 2008 (C7-0198/2009 – 2009/2127(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnih letnih računovodskih izkazov Evropske policijske akademije za proračunsko leto 2008,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropske policijske akademije za proračunsko leto 2008, skupaj z odgovori Akademije(1),

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 16. februarja 2010 (5827/2010 – C7-0061/2010),

–  ob upoštevanju svojega Sklepa z dne 5. maja 2010(2) o odlogu podelitve razrešnice za proračunsko leto 2008 in odgovorov direktorja Evropske policijske akademije,

–  ob upoštevanju člena 276 Pogodbe ES in člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(3), zlasti člena 185 Uredbe,

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2005/681/PNZ z dne 20. septembra 2005 o ustanovitvi Evropske policijske akademije (CEPOL)(4), zlasti člena 16 Sklepa,

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002(5), zlasti člena 94 Uredbe,

–  ob upoštevanju člena 77 in Priloge VI k Poslovniku,

–  ob upoštevanju drugega poročila Odbora za proračunski nadzor (A7–0253/2010),

A.  ker je bila akademija ustanovljena leta 2001 in s 1. januarjem 2006 spremenjena v organ Skupnosti v skladu s členom 185 finančne uredbe, za katerega se uporabljajo določbe okvirne finančne uredbe za agencije,

B.  ker je Računsko sodišče v svojem poročilu o letnih računovodskih izkazih akademije za proračunsko leto 2006 izdalo mnenje s pridržkom glede zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, saj postopki javnih naročil niso bili v skladu z določbami finančne uredbe,

C.  ker je Računsko sodišče v svojem poročilu o letnih računovodskih izkazih akademije za proračunsko leto 2007 izdalo mnenje s pridržkom glede zanesljivosti računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij,

D.  ker je Računsko sodišče v svojem poročilu o letnih računovodskih izkazih akademije za proračunsko leto 2008 dodalo poudarek k svojemu mnenju glede zanesljivosti računovodskih izkazov brez pridržkov in mnenje s pridržkom glede zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij,

E.  ker je Parlament v svojem zgoraj navedenem Sklepu z dne 5. maja 2010 sklenil, da odloži podelitev razrešnice za proračunsko leto 2008,

Splošne ugotovitve
Ponavljanje važnejših pomanjkljivosti akademije

1.  meni, da je nesprejemljivo, da se akademija že od svoje ustanovitve (leta 2006) trudi izpolniti standarde dobrega upravljanja, ki se pričakujejo od regulativne agencije; poudarja, da so od leta 2006 večkratne revizije osvetlile, da ima akademija težave s spoštovanjem finančnih in kadrovskih predpisov EU, računovodskih sistemov, kot tudi pomanjkljivosti pri upravljanju proračuna, človeških virih, postopkih javnih naročil in pri pravilih za odhodke za organizacijo tečajev; se zaveda, da se pričakuje, da bo napredek akademije dokončen šele od leta 2014 dalje, ko mora biti v celoti izveden njen večletni načrt (ki ga je upravni odbor potrdil maja 2010); zato ni pripravljen sprejeti dejstva, da akademija potrebuje najmanj devet let (2006–2014), da doseže sprejemljivo raven dobrega upravljanja, ki se pričakuje od regulativne agencije;

Upravljaje akademije v letih 2006–2009

2.  meni, da je pomanjkanje odgovornosti in profesionalnosti direktorja akademije g. Göranssona, ki je bil odgovoren pred Parlamentom za izvrševanja proračuna za leto 2008, nesprejemljivo; poudarja naslednje ugotovitve, ki jih je predstavilo češko predsedstvo 18. maja 2009:

   nepravilno upravljanje akademije: glede na ugotovitve službe za notranjo revizijo je Komisija ponudila akademiji pomoč, vendar se direktor ni nikoli obrnil na GD za pravosodje, svobodo in varnost (GD JLS) oziroma na GD za proračun (GD BUDG);
   komunikacije znotraj sekretariata: pomanjkanje komunikacije in zaupanja med direktorjem in osebjem je povzročilo dolgotrajne spore;
   pomanjkanje preglednosti: namesto, da bi direktor opredelil težave in prosil za nasvet upravni odbor ali Komisijo, ni izmenjal informacij, ki so bile nato odkrite po naključju;
   odgovornost direktorja pred upravnim odborom akademije: direktor ni spoštoval sklepov upravnega odbora;

3.  obžaluje, da se upravni odbor akademije ni ustrezno odzval na napake, ki jih je nekdanji direktor storil na področju upravljanja, in sicer zaradi bojazni, da bi to lahko škodilo podobi agencije;

4.  meni, da je nesprejemljivo, da upravni odbor ni sprejel disciplinskih ukrepov zlasti zaradi možnosti pritožbe, ki bi jo lahko uporabil nekdanji direktor;

5.  zato poudarja odgovornost upravnega odbora akademije in predlaga izvedbo sprememb, da se to v prihodnje ne bi več zgodilo; poziva k ponovnem razmisleku o spremembi pristojnosti Komisije, da se ji dodeli pravica glasovanja in možnost, da z manjšino glasov prepreči sprejetje odločitev o upravljanju proračuna ter o finančnem in upravnem poslovanju agencije znotraj upravnega odbora akademije in drugih agencij Unije;

Strukturni primanjkljaji

6.  poleg tega dvomi o zmožnosti akademije, da bi v celoti rešila svoje strukturne težave, ki se nanašajo na:

   majhnost akademije, ki postavlja pod vprašaj njeno sposobnost učinkovitega obravnavanja zapletenosti finančnih in kadrovskih predpisov EU;
   lokacijo sekretariata akademije v Bramshillu, ki se nahaja približno 70 km iz Londona, kar predstavlja neugodnosti, zlasti glede zaposlovanja in pomanjkanja javnega prevoza;
   fiksne stroške vodenja akademije, ki niso zanemarljivi, saj upravni svet sestavlja 27 članov, agencija pa zaposluje le 24 uslužbencev (številke iz začetka proračunskega leta 2008);

7.  zato kot konkretno rešitev za strukturne in kronične težave akademije predlaga preučitev možnosti za priključitev akademije k Europolu; zato predlaga, da Računsko sodišče izvede celovito revizijo regulativnih agencij, da se med drugim preuči delež delovanja, vodenja in operativnih odhodkov ter ocenijo načini reševanja strukturnih oziroma drugih težav, da se tako dopolni ocena regulativnih agencij Komisije;

Stališče Računskega sodišča

8.  ugotavlja, da Računsko sodišče ni pripravljeno, da hitro posreduje mnenje v obliki pisma o oceni priprave akcijskega načrta akademije, kot je zahteval Parlament v odstavku 23 resolucije(6), ki je sestavni del njegovega sklepa z dne 5. maja 2010 o razrešnici za proračunsko leto 2008; vendar pa popolnoma upošteva izjavo Računskega sodišča, s katero obvešča, da je v svojih posebnih letnih poročilih za leta od 2006 do 2008 že obširno poročalo o težavah, ki jih je ugotovilo pri akademiji;

Akcijski načrt akademije za obdobje 2010–2014

9.  ugotavlja, da je novi direktor akademije pravočasno predložil akcijski načrt, ki ga je Parlament zahteval v odstavku 22 prej omenjene resolucije z dne 5. maja 2010; vendar pa obžaluje pomanjkanje natančnosti v opisu specifičnih ukrepov akademije; obžaluje tudi, da je večina kazalnikov, ki jih je predlagala akademija, nedoločnih in da ne pomagajo vedno na jasen način pri oceni izvajanja ciljev;

10.  ugotavlja, da sta na zahtevo Parlamenta za sprejetje akcijskega načrta direktor akademije in njen upravni odbor predvidela realistično štiriletno obdobje (tj. od leta 2010 do leta 2014), v katerem naj bi se dosegli cilji, določeni v prilogi zgoraj omenjene resolucije Parlamenta z dne 5. maja 2010; vendar pa ni pripravljen sprejeti dejstva, da akademija rabi še dodatna štiri leta za izpolnitev sprejemljive ravni dobrega upravljanja, ki se pričakuje od regulativne agencije;

11.  zahteva, da direktor akademije vsakih šest mesecev obvesti organ za razrešnico o napredku pri izvajanju akcijskega načrta;

Posebne pripombe
Potrditev finančnih postopkov in novega računovodskega sistema (člen 43 okvirne finančne uredbe)

12.  je zaskrbljen zaradi težav, ki jih je imela akademija v letu 2008 pri prehodu s starega računovodskega sistema na sistem ABAC, in zamude pri uvedbi primernega računovodskega sistema, ki še vedno ogrožena kakovost finančnih informacij o prenosih sredstev iz prejšnjega leta, ter porabe namenskih prejemkov in povezave z določenimi zneski v bilanci stanja za leto 2007; je zelo zaskrbljen zaradi dejstva, da so ukrepi akademije sedaj odloženi do leta 2011 zaradi odstopa dveh osrednjih akterjev finančnega kroga: računovodje in uradnika, pristojnega za finance in proračun;

13.  podarja, da je revizija Računskega sodišča glede vzorca prevzetih obveznosti (glej poročilo Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih akademije, odstavek 15) pokazala, da v treh primerih ni bilo nobene revizijske sledi, po kateri bi bilo mogoče slediti finančnemu izvrševanju, tako da ni bilo mogoče ugotoviti njihove skladnosti s končnimi bilancami v računovodskih izkazih na dan 31. decembra 2008;

14.  poudarja, da je Računsko sodišče v svojem posebnem poročilu za proračunsko leto 2006 že opozorilo, da akademija ni vzpostavila potrebnih sistemov in postopkov, s katerimi bi se lahko pripravila finančno poročilo v skladu z zahtevami iz okvirne finančne uredbe, ki se uporablja za agencije;

Proračunsko načrtovanje in spremljanje

15.  izraža zaskrbljenost zaradi pomanjkljivosti akademije pri načrtovanju in spremljanju izvrševanja proračuna; zlasti ugotavlja, da je bilo treba v letu 2008 prenesti 31 % celotnega proračuna akademije; meni, da so ukrepi, ki jih je s tem v zvezi predlagala akademija, neprimerni in ohlapni;

16.  ugotavlja, da je bilo že v proračunskem letu 2007 več kot 20 % (0,5 milijona EUR) sredstev akademije, ki so bila prenesena iz prejšnjih let, črtanih;

Finančno upravljanje dejavnosti akademije

17.  je zaskrbljen zaradi finančnega upravljanja dela akademije; zlasti ugotavlja, da je za leto 2008 Računsko sodišče poudarilo, da:

   v treh primerih ni bila prevzeta pravna obveznost v skupni vrednosti 39 500 EUR;
   v devetih primerih proračunska obveznost ni bila prevzeta pred pravno obveznostjo v skupni vrednosti 244 200 EUR;
  

prav tako meni, da so ukrepi, ki jih je v zvezi s tem predlagala akademija, neprimerni in ohlapni;

Nadzor javnih naročil

18.  je zaskrbljen zaradi dejstva, da akademija stalno krši finančno uredbo glede pravil o javnih naročilih; zlasti ugotavlja nepravilnosti pri postopkih oddaje javnih naročil blaga v vrednosti približno 2 % operativnih odhodkov v letu 2008;

19.  poudarja, da je Računsko sodišče v svojem posebnem poročilu za proračunski leti 2006 in 2007 že očitalo akademiji, da ne more priskrbeti dokumentacije, s katero bi upravičila potrebo za nakup določenih predmetov in pojasnila nabavo pri enem samem dobavitelju;

Preverjanje odhodkov

20.  poudarja, da je Računsko sodišče v letu 2008 ugotovilo številne kršitve veljavnih upravnih in finančnih pravil, ki zadevajo odhodke za organizacijo tečajev in seminarjev, saj predstavljajo precejšen delež (64 %) operativnih odhodkov akademije; ugotavlja, da te nepravilnosti zadevajo predvsem: pomanjkanje dokazil o nastalih stroških, pomanjkanje potrdil o prisotnosti na tečaju, originalnih računov in dokumentov, potrebnih za povračilo stroškov namestitve, in pomanjkanje zahtevkov za podatke o potnih stroških za strokovnjake; poziva akademijo, da sprejme ukrepe za zagotavljanje primernega predhodnega in naknadnega preverjanja;

21.  je zaskrbljen, saj je Računsko sodišče v svojih posebnih letnih poročilih za leti 2006 in 2007 že opomnilo, da proračunska sredstva niso bila uporabljena v skladu z načelom dobrega finančnega poslovodenja (člen 25 finančne uredbe akademije);

Sredstva, ki so bila uporabljena za financiranje zasebnih izdatkov

22.  obžaluje, da zunanja revizija glede uporabe sredstev za financiranje zasebnih izdatkov, ki jo je napovedala akademija in ki naj bi jo izvedla zunanja družbe, še ni bila začeta; zato je zaskrbljen zaradi te zamude, ki vsekakor ne bo olajšala dela zunanje družbe;

23.  ugotavlja, da je v svojem odgovoru, ki je sledil zaslišanju z dne 25. januarja 2010, takratni direktor člane Odbora za proračunski nadzor obvestil, da so bila sredstva izterjana; vendar ugotavlja, da se zdi, da znesek v višini 2 320,77 GBP za stroške prevoza in taksijev za leto 2007 še ni bil izterjan;

24.  ugotavlja tudi, da znesek za odhodke za uporabo mobilnih telefonov in avtomobilov s strani osebja še vedno ni jasen;

25.  poudarja dejstvo, da je Računsko sodišče v posebnem poročilu za leto 2007 že opozorilo, da revizorji niso mogli pregledati vseh plačil, ki so bila izvedena v letu 2007, saj ni bilo mogoče določiti niti zneska, ki je bil nepravilno porabljen za zasebno uporabo, niti vseh različnih vrst zasebnih izdatkov;

Upravljanje kadrov: zaposlovanje začasnega osebja na občutljivih delovnih mestih

26.  je zaskrbljen, saj so bili vse do sedaj začasni uslužbenci zaposleni za opravljanje finančnih dejavnosti; ugotavlja, da je akademija šele leta 2009 objavila prosto delovno mesto za zaposlitev notranjega koordinatorja za nadzor standardov, in da so bili razgovori za to delovno mesto predvideni v začetku leta 2010; je zaskrbljen zaradi dejstva, da sta dva osrednja akterja finančnega kroga (računovodja in uradnik, pristojen za finance in proračun) nedavno dala odpoved;

o
o   o

27.  sporoča, da so druge pripombe k sklepu o razrešnici, ki so horizontalne narave, zbrane v resoluciji z dne 5. maja 2010(7) o uspešnosti, finančnem upravljanju in nadzoru agencij.

(1). UL C 304, 15.12.2009, str. 124.
(2) UL L 252, 25.9.2010, str. 232.
(3) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
(4) UL L 256, 1.10.2005, str. 63.
(5) UL L 357, 31.12.2002, str. 72.
(6) UL L 252, 25.9.2010, str. 233.
(7) UL L 252, 25.9.2010, str. 241.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov