Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/2855(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0541/2010

Rozpravy :

PV 06/10/2010 - 10
CRE 06/10/2010 - 10

Hlasování :

PV 07/10/2010 - 9.4
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0351

Přijaté texty
PDF 310kWORD 74k
Čtvrtek, 7. října 2010 - Brusel
Světový den boje proti trestu smrti
P7_TA(2010)0351RC-B7-0541/2010

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. října 2010 o Světovém dni boje proti trestu smrti

Evropský parlament,

–  s ohledem na Protokol č. 6 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod týkající se zrušení trestu smrti ze dne 28. dubna 1983,

–  s ohledem na Druhý opční protokol k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech ze dne 15. prosince 1989 usilující o zrušení trestu smrti,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o zrušení trestu smrti, zejména na usnesení ze dne 26. dubna 2007 o iniciativě pro všeobecné moratorium na trest smrti(1),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 26. listopadu 2009 o právech menšin a používání trestu smrti v Číně(2), usnesení ze dne 20. listopadu 2008 o trestu smrti v Nigérii(3), usnesení ze dne 17. června 2010 o popravách v Libyi(4), usnesení ze dne 8. července 2010 o Severní Koreji(5), usnesení ze dne 22. října 2009 o Íránu(6), usnesení ze dne 10. února 2010 o Íránu(7) a ze dne 8. září 2010 o lidských právech v Íránu, zejména pak o případech Sakíne Muhammadí Áštíáníové a Zahry Bahrámíové(8),

–  s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN č. 62/149 ze dne 18. prosince 2007, která vyzývá k uvalení moratoria na výkon trestu smrti, a na rezoluci Valného shromáždění OSN č. 63/168 ze dne 18. prosince 2008, která vyzývá k uplatňování rezoluce Valného shromáždění č. 62/149 z roku 2007,

–  s ohledem na zprávu generálního tajemníka OSN ze dne 11. srpna 2010 o moratoriích na výkon trestu smrti (A/65/280),

–  s ohledem na zprávu generálního tajemníka OSN ze dne 16. července 2010 o otázce trestu smrti, která byla vypracována pro patnácté zasedání Rady pro lidská práva (A/HRC/15/19),

–  s ohledem na projev vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku / místopředsedkyně Komise na téma politiky v oblasti lidských práv, který dne 16. června 2010 přednesla na plenárním zasedání a v němž připomněla, že zrušení trestu smrti na celém světě je prioritou EU i jejím hlavním osobním cílem,

–  s ohledem na prohlášení předsedy EP Jerzyho Buzka ze dne 19. října 2009, v němž důrazně apeloval na zrušení trestu smrti,

–  s ohledem na závěrečné prohlášení 4. světového kongresu proti trestu smrti konaného ve dnech 24. až 26. února 2010 v Ženevě, které vyzývá k všeobecnému zrušení trestu smrti,

–  s ohledem na rezoluci Africké komise pro lidská práva a práva národů z roku 2008, rezoluci Parlamentního shromáždění OBSE o moratoriu na výkon trestu smrti z roku 2009 a na další regionální iniciativy, např. činnost Meziamerického výboru pro lidská práva,

–  s ohledem na revidované a aktualizované znění obecných zásad EU týkajících se trestu smrti přijaté Radou dne 16. června 2008,

–  s ohledem na Světový den boje proti trestu smrti a na vyhlášení Evropského dne boje proti trestu smrti, který se každoročně slaví dne 10. října,

–  s ohledem na článek 2 Listiny základních práv Evropské unie,

–  s ohledem na čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Evropská unie se výrazně angažuje v boji za zrušení trestu smrti na celém světě a usiluje o všeobecné uznání této zásady,

B.  vzhledem k tomu, že EU je předním institucionálním aktérem v boji proti trestu smrti na celém světě a tato činnost je klíčovou prioritou její vnější politiky v oblasti lidských práv; vzhledem k tomu, že EU je i hlavním dárcem poskytujícím po celém světě pomoc organizacím občanské společnosti, které usilují o zrušení trestu smrti,

C.  vzhledem k tomu, že trest smrti je tím nejkrajnějším krutým, nelidským a ponižujícím trestem, který porušuje právo na život zakotvené ve Všeobecné deklaraci lidských práv, a že vazební podmínky osob odsouzených na smrt se rovnají mučení, což je nepřijatelné pro státy dodržující lidská práva,

D.  vzhledem k tomu, že různé studie ukázaly, že trest smrti nemá žádný vliv na vývoj počtu násilných trestných činů,

E.  vzhledem k tomu, že je prokázáno, že k trestu smrti jsou odsuzovány v první řadě znevýhodněné skupiny obyvatel,

F.  vzhledem k tomu, že ustanovení protokolů č. 6 a 13 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv zakazují členským státům Rady Evropy uplatňovat trest smrti,

G.  vzhledem k tomu, že EU usiluje o uvalení moratoria na výkon trestu smrti třetími zeměmi a, až přijde vhodná doba, jeho úplné zrušení a také o ratifikaci příslušných mezinárodních nástrojů OSN a dalších nástrojů (zejména Druhého opčního protokolu k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech, který stanoví zrušení trestu smrti),

H.  vzhledem k tomu, že trest smrti je jednou z tematických priorit pro poskytování pomoci v rámci Evropského nástroje pro demokracii a lidská práva (EIDHR), z něhož bylo od roku 1994 po celém světě financováno více než 30 projektů souhrnnou částkou přesahující 15 milionů EUR,

I.  vzhledem k tomu, že po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost je k uzavírání obchodních dohod a obecně mezinárodních dohod se třetími zeměmi zapotřebí souhlasu EP,

J.  vzhledem k tomu, že statut Mezinárodní trestního soudu, jakož i Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii, Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu, Zvláštního soudu pro Sierra Leone, zvláštních porot pro závažné trestné činy v Dillí a ve Východním Timoru a zvláštní soudní komory Kambodži vyhrazuje trest smrti pro válečné zločiny, zločiny proti lidskosti a genocidu, které mezinárodní společenství klasifikuje jako nejzávažnější trestné činy a které jsou v soudní pravomoci těchto orgánů,

K.  vzhledem k tomu, že v letech 2007 a 2008 přijalo Valné shromáždění OSN historické rezoluce č. 62/149 a 63/168, které vyzývají k uvalení moratoria na výkon poprav na celém světě a jejichž konečným cílem je zrušení trestu smrti, a v tomto ohledu zdůrazňuje skutečnost, že počet zemí, které tyto rezoluce podporují, vzrostl a že rezoluce č. 63/168 proto byla přijata naprostou většinou členů, kdy 106 zemí bylo pro, 46 proti a 34 se zdrželo hlasování,

L.  vzhledem k tomu, že na 4. světovém kongresu proti trestu smrti, který se v únoru 2010 konal v Ženevě, byly státy, které trest smrti fakticky neuplatňují, vyzvány k jeho zrušení de jure, státy, které jej zrušily, k začlenění tématu všeobecného zrušení trestu smrti do svých mezinárodních vztahů, a mezinárodní a regionální organizace k podpoře všeobecného zrušení tohoto trestu přijetím usnesení o moratoriu na výkon poprav,

M.  vzhledem k tomu, že 154 států světa zrušilo trest smrti de jure nebo de facto, z čehož 96 států jej zrušilo za veškeré trestné činy, osm jej zachovalo pouze pro výjimečné zločiny, jako jsou například válečné zločiny, šest států uvalilo moratorium na výkon poprav a 44 států jej zrušilo de facto (tj. tyto země nejméně v posledních deseti letech nevykonaly žádnou popravu nebo mají závaznou povinnost trest smrti nepoužívat),,

N.  vzhledem k tomu, že více než 100 států, které se dosud nezřekly trestu smrti, zakázalo popravy mladistvých delikventů; zdůrazňuje však, že několik zemí i nadále popravuje dětské delikventy, což je hrubým porušením mezinárodního práva a zejména čl. 6 odst. 5 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, a že Írán zadržuje ve vazbě nejvyšší procento mladistvých,

O.  vzhledem k tomu, že v současnosti jsou po celém světě potvrzeny desítky případů evropských občanů, kteří se nacházejí v cele smrti nebo jimž hrozí poprava, a v tomto ohledu zdůrazňuje, že je naléhavě třeba upevnit a posílit evropskou reakci na možné popravy evropských občanů,

P.  vzhledem k tomu, že dne 23. března 2010 předseda Státní dumy Ruské federace Boris Gryzlov na setkání se členy monitorovací komise Parlamentního shromáždění Rady Evropy v Moskvě prohlásil, že Rusko neratifikovalo protokol č. 6 k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod týkající se trestu smrti kvůli hrozbě teroristických útoků v této zemi,

Q.  vítaje skutečnost, že kyrgyzský parlament dne 11. února 2010 ratifikoval Druhý opční protokol k Mezinárodnímu paktu o lidských a občanských právech, jehož cílem je zrušení trestu smrti, a že dne 21. května 2010 prozatímní vláda Kyrgyzstánu zveřejnila konečný návrh ústavy, který mimo jiné zakazuje trest smrti a který byl nyní schválen,

R.  vzhledem k tomu, že trest smrti i nadále uplatňuje 43 zemí světa, přičemž nejvíce poprav bylo vykonáno v Číně, Íránu a Iráku; vzhledem k tomu. že jen v Číně bylo vykonáno přibližně 5 000 poprav, což představuje 88 % všech poprav na světě; vzhledem k tomu, že v Íránu bylo popraveno nejméně 402 osob, v Iráku nejméně 77 osob a v Saudské Arábii minimálně 69 osob,

S.  vzhledem k tomu, že v Íránu se stále uděluje trest smrti ukamenováním, což je to v rozporu s Druhým opčním protokolem k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech,

T.  vzhledem k tomu, že severokorejské orgány systematicky provádí veřejné popravy a soudní systém je podřízen státu, a vzhledem k tomu, že trest smrti je udělován za celou řadu protistátních trestných činů, jejichž seznam je v trestním zákoníku pravidelně rozšiřován, a občané, včetně dětí, jsou nuceni účastnit se veřejných poprav,

U.  vzhledem k tomu, že v Japonsku jsou zadržené osoby, jejich příbuzní a právníci až do osudného dne udržováni v nevědomosti,

V.  vzhledem k tomu, že prezidentská rada Iráku nedávno schválila trest smrti v případě nejméně 900 vězňů, mezi nimiž jsou také ženy a děti,

W.  vzhledem k tomu, že Bělorusko je poslední evropskou zemí, která doposud uplatňuje trest smrti; vzhledem k tomu, že jak Parlamentní shromáždění Rady Evropy, tak Evropská unie opakovaně naléhaly na Bělorusko, aby zrušilo trest smrti; vzhledem k tomu, že podrobnosti o trestu smrti jsou v Bělorusku tajné, existují vážné pochybnosti o spravedlivém průběhu procesů, a vzhledem k tomu, že podle trestního zákoníku je poprava vykonána zastřelením a neveřejně, přičemž správa vězeňského zařízení o jejím výkonu informuje soudce, který posléze informuje příbuzné; vzhledem k tomu, že tělo popraveného není předáno příbuzným ani jim není sděleno místo, kde byl pohřben,

X.  vzhledem k tomu, že trest smrti existuje ve 35 z 50 států, které tvoří Spojené státy americké, i když ve čtyři z nich nebyla od roku 1976 vykonána žádná poprava; vzhledem k tomu, že počet poprav v roce 2009 vzrostl na 52 v důsledku ukončení faktického moratoria, které bylo v platnosti od září 2007 do května 2008, ačkoli počet trestů smrti, které byly ve Spojených státech amerických uděleny, již sedmým rokem klesá , a to na 106 případů,

Y.  vítá skutečnost, že některé státy včetně Montany, Nového Mexika, New Jersey, New Yorku, Severní Karolíny a Kentucky přijaly opatření proti trestu smrti, která zahrnují moratorium na výkon poprav nebo zrušení tohoto trestu, a zároveň odsuzuje popravy Teresy Lewisové z Virginie a Hollyho Wooda z Alabamy, které byly vykonány přes důkazy o tom, že oba dva byli mentálně zaostalí, a připomíná případy Mumii Abu-Jamala v Pennsylvánii a Troye Davise v Georgii, kteří čekají na výkon trestu smrti,

1.  opakuje, že již dlouhou dobu kategoricky nesouhlasí s trestem smrti za jakýchkoli okolností, a znovu zdůrazňuje, že zrušení trestu smrti přispívá ke zvýšení lidské důstojnosti a k postupnému posilování lidských práv;

2.  odsuzuje všechny popravy bez ohledu na to, kde k nim dochází; důrazně vyzývá EU a její členské státy, aby prosazovaly uplatňování rezoluce OSN o všeobecném moratoriu na trest smrti s cílem dosáhnout jeho úplného zrušení ve všech státech, v nichž se trest smrti dosud uplatňuje; vyzývá Radu a Komisi, aby přijaly opatření s cílem postupně omezit používání tohoto trestu a zároveň trvaly na tom, aby byl vykonáván v souladu s minimálními mezinárodními normami; vyjadřuje hluboké znepokojení nad udělováním trestu smrti nezletilým osobám a duševně postiženým nebo mentálně retardovaným osobám a vyzývá k jejich okamžitému a naprostému ukončení,

3.  naléhavě vyzývá EU, aby v rámci úsilí o zrušení trestu smrti využívala všechny své dostupné nástroje v oblasti diplomacie, pomoci a spolupráce;

4.  vyzývá státy, které uplatňují trest smrti, aby uvalily okamžité moratorium na výkon poprav; dále vyzývá země, jako je Čína, Egypt, Írán, Malajsie, Súdán, Thajsko a Vietnam, aby vydaly oficiální statistiky uplatňování trestu smrti na svém území; zároveň vyzývá Severní Koreu, aby okamžitě a natrvalo zastavila veřejné popravy;

5.  vyzývá Japonsko, aby vneslo světlo do systému uplatňování trestu smrti;

6.  vybízí státy, které trest smrti nezrušily, aby dodržovaly opatření chránící práva osob, jimž hrozí trest smrti, jak stanoví ochranná opatření Ekonomické a sociální rady OSN; vyzývá Radu a Komisi, aby naléhaly na zbývající země, které dosud nepodepsaly a neratifikovaly Druhý opční protokol k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech, aby tak učinily, a také na členské státy, které dosud nepodepsaly protokol č. 13 k Evropské úmluvě o lidských právech o trestu smrti, aby jej podepsaly;

7.  vyzývá členské státy OBSE, zejména Spojené státy a Bělorusko, aby okamžitě uvalily moratorium na výkon poprav;

8.  vyzývá Kazachstán a Lotyšsko, aby změnily ustanovení ve svých právních předpisech, která dosud umožňují za některé trestné činy udělovat za výjimečných okolností trest smrti;

9.  důrazně vybízí členské státy EU a všechny delegace, které se v letech 2007 a 2008 podílely na rezolucích Valného shromáždění OSN , aby na 65. zasedání Valného shromáždění OSN předložily v rámci meziregionální aliance třetí rezoluci o trestu smrti, které bude prioritně požadovat:

   zrušení „státního tajemství“ ohledně trestu smrti;
   zapojení zvláštního vyslance, který by nejen monitoroval situaci a vyvíjel nátlak za účelem zlepšení transparentnosti v systémech uplatňování trestu smrti, ale také se nadále snažil přesvědčit ty, kteří doposud uplatňují trest smrti, aby přijali postoj OSN ohledně moratoria na popravy s cílem zrušit trest smrti;
   stanovení hranice, kdy se jedná o „nejzávažnější zločiny“, aby se trest smrti uplatňoval v souladu se zákony;

10.  vyzývá země OBSE, aby přiměly Úřad pro demokratické instituce a lidská práva a mise OBSE, aby ve spolupráci s Radou Evropy prováděly osvětovou činnost namířenou proti používání trestu smrti, jež by byla zaměřena zejména na sdělovací prostředky, pracovníky orgánů činných v trestním řízení, tvůrce politik a širokou veřejnost;

11.  vyzývá země OBSE, v nichž se trest smrti dosud zachovává, aby s informacemi týkajícími se trestu smrti nakládaly transparentním způsobem, poskytovaly veřejnosti informace o totožnosti osob odsouzených k trestu smrti nebo popravených osob a statistické údaje o uplatňování trestu smrti v souladu s povinnostmi, jež ukládá OBSE;

12.  naléhavě vyzývá Radu a Komisi, aby zejména s ohledem na zřízení ESVČ vydaly pokyny pro komplexní a účinnou evropskou politiku v oblasti trestu smrti s ohledem na desítky potvrzených případů, kdy evropským občanům hrozí trest smrti ve třetích zemích – tyto pokyny by měly zahrnovat důrazné a posílené mechanismy, pokud jde o systém identifikace, poskytování právní pomoci, zákonné zásahy EU a diplomatických zastoupení;

13.  i nadále podporuje činnost nevládních organizací, které usilují o zrušení trestu smrti, včetně organizací jako jsou Hands Off Cain, Amnesty International, Penal Reform International, Světová koalice proti trestu smrti a Mezinárodní helsinská federace pro lidská práva, Sant'Egidio a Reprieve; vítá a podporuje doporučení týkající se nástrojů EU v boji proti trestu smrti, jež byla vypracována na 12. fóru EU a nevládních organizací o lidských právech;

14.  bere na sebe závazek sledovat otázku trestu smrti, upozorňovat příslušné orgány jednotlivých zemí na konkrétní případy a rovněž posoudit případné iniciativy a mise sloužící k tomuto účelu v zemích, v nichž se trest smrti dosud zachovává, s cílem dosáhnout toho, aby vládní orgány uvalily moratorium na výkon poprav a následně tento trest zcela zrušily;

15.  žádá Radu a Komisi, aby při uzavírání dohod se zeměmi, které dosud uplatňují trest smrti nebo nepodepsaly moratorium s cílem trest smrti zrušit, důrazně tyto země nabádaly, aby takto učinily;

16.  žádá, aby vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku / místopředsedkyně Komise a členské státy i nadále vystupovaly jednomyslně a uvědomovaly si, že hlavním politickým obsahem tohoto usnesení musí být přijetí celosvětového moratoria, které představuje zásadní krok ke zrušení trestu smrti;

17.  vyzývá zejména vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku / místopředsedkyni Komise, aby ukázala, jak velkou politickou prioritu představuje trest smrti, tím, že bude na tuto problematiku poukazovat v rámci politických kontaktů se zeměmi, které trest smrti doposud uplatňují, a také tím, že bude pravidelně vlastním jménem intervenovat za ty, kterým hrozí bezprostředně poprava;

18.  připomíná, že úplné zrušení trestu smrti zůstává i nadále jedním z hlavních cílů politiky EU v oblasti lidských práv; domnívá se, že tohoto cíle může být dosaženo pouze na základě úzké spolupráce mezi státy, vzděláváním, osvětou a účinnými a účelnými kroky;

19.  vyzývá v tomto ohledu k regionální spolupráci; upozorňuje například na to, že Mongolsko v lednu 2010 formálně uvalilo na trest smrti moratorium a v důsledku tohoto kroku nyní několik zemí, v nichž se trest smrti dosud uděluje, posuzuje ústavnost tohoto trestu;

20.  vyzývá Radu a Komisi, aby identifikovaly, jakým způsobem by bylo možné zlepšit provádění a účinnost pokynů EU týkajících se trestu smrti v rámci následujícího přezkumu politiky lidských práv, zejména s ohledem na revizi pokynů plánovou v roce 2011;

21.  vyzývá Radu a Komisi, aby Světový a Evropský den proti trestu smrti využily mimo jiné k tomu, aby poukázaly na případy Sakine Muhammadí Áštíáníové, Zahry Barhámíové, Mumii Abu-Jamala, Troye Davise, Olega Griškovcova, Andreje Burdyka, Ibráhíma Hamídího, Suliamona Olyfemiho a Siti Zainaby Binti Duhri Rupaové;

22.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států EU, generálnímu tajemníkovi OSN, předsedovi Valného shromáždění OSN a vládám členských států OSN.

(1) Úř. věst. C 74 E, 20.3.2008, s. 775.
(2) Přijaté texty, P7_TA(2009)0105.
(3) Úř. věst. C 16 E, 22.1.2010, s. 71.
(4) Přijaté texty, P7_TA(2010)0246.
(5) Přijaté texty, P7_TA(2010)0290.
(6) Přijaté texty, P7_TA(2009)0060.
(7) Přijaté texty, P7_TA(2010)0016.
(8) Přijaté texty, P7_TA(2010)0310.

Právní upozornění - Ochrana soukromí