Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2873(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0540/2010

Внесени текстове :

B7-0540/2010

Разисквания :

PV 06/10/2010 - 11
CRE 06/10/2010 - 11

Гласувания :

PV 07/10/2010 - 9.5
CRE 07/10/2010 - 9.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0352

Приети текстове
PDF 290kWORD 64k
Четвъртък, 7 октомври 2010 г. - Брюксел
Действия на ЕС в областта на проучванията на находищата на нефт и извличането на нефт в Европа
P7_TA(2010)0352B7-0540/2010

Резолюция на Европейския парламент от 7 октомври 2010 г. относно действия на ЕС по отношение на проучванията на петролни залежи и нефтодобива в Европа

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 11 и член 191 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие,

–  като взе предвид мрежа Натура 2000, създадена чрез Директива на Съвета 92/43/ЕИО от 21 май 1992 година за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (Директива за местообитанията)(1) и Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 година за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия)(2) като основни средства за защита на европейското морско биоразнообразие,

–  като взе предвид целите и изискванията за благоприятно и добро екологично състояние на европейските крайбрежни и морски води във вида, определен в Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 година за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (Рамкова директива за водите)(3) и в Рамковата директива за морска стратегия,

–  като взе предвид Плана за действие на ЕС за биологичното разнообразие(4),

–  като взе предвид петролния разлив в Мексиканския залив от платформата „Дийпуотър хърайзън“,

–  като взе предвид съществуващите във водите на ЕС съоръжения за петролен сондаж,

–  като взе предвид въпросите от 7 септември 2010 г. до Съвета и Комисията относно последиците от петролния разлив в Мексиканския залив от платформата „Дийпуотър хърайзън“ за ЕС и за неговите действия по отношение на петролните проучвания и добив в ЕС (O-0122/2010 – B7-0470/2010, O-0123/2010 – B7-0551/2010),

–  като взе предвид член 115, параграф 5 и член 110, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че в светлината на петролния разлив в Мексиканския залив от платформата „Дийпуотър хърайзън“, е наложително ЕС и неговите държави-членки спешно да разгледат всички аспекти на нефтодобива и петролните проучвания в Европейския съюз и да предприемат всички необходими постъпки, за да гарантират, че във водите на ЕС няма да бъде допусната подобна екологична катастрофа,

Б.  като има предвид, че най-високите нива на предпазливост, защита на околната среда и безопасност и сигурност на петролните операции в Европа представляват принципи от първостепенно значение, които трябва да стоят в основата на всички действия на ЕС в тази област,

В.  като има предвид, че по-голямата част от петролните сондажи и проучвания се провеждат във водите на Северно море,

Г.  като има предвид, че водите на ЕС граничат също така със страни, които не са част от Европейския съюз и за които не се изисква спазване на съответните разпоредби от правото на ЕС, уреждащи отговорността и отстраняването на щети,

Д.  като има предвид, че са предприети действия за разширяване обхвата на петролните сондажи и проучвания към по-дълбоките и по-отдалечените части на морето, което поражда по-големи рискове от гледна точка на управлението и мониторинга на операциите,

1.  Изразява своята солидарност с жертвите на злополуката с петролния разлив в Мексиканския залив от платформата „Дийпуотър хърайзън“ и призовава за предоставяне на технически съвети и подкрепа от страна на ЕС, в отговор на тази катастрофа;

2.  Признава значителния принос към сигурността на доставките в ЕС, който офшорният добив на петрол и природен газ продължава да дават, както и добрите постижения в областта на безопасността на промишлеността в Европа;

3.  Признава спешната необходимост от възприемането на обща европейска, трансгранична система за превенция и ответни действия по отношение на петролните разливи;

4.  Настоятелно призовава Комисията до края на годината да представи доклад за оценка на замърсяването на околната среда и биологичното състояние на Мексиканския залив;

5.  Призовава Комисията да следи отблизо резултатите от провежданото от органите на САЩ разследване на човешките, природните и технологически фактори, довели до бедствието в Мексиканския залив, така че да достигне до необходимите заключения с оглед предотвратяването на подобни инциденти на офшорни петролни платформи в морското пространство на ЕС и в крайбрежните му води;

6.  Призовава Комисията да разработи строги общоевропейски политики за предотвратяване на аварии, свързани с петролни платформи, и да разшири обхвата на Директивата „Севезо II“(5), като включи в него петролните съоръжения;

7.  Призовава Комисията по-специално да преразгледа капацитета на ЕС за незабавни ответни действия при инциденти, свързани с офшорни инсталации, и да разработи Европейски план за действие в сътрудничество с държавите-членки; отбелязва, че трябва да се отдели специално внимание на района на Арктика поради неговата уязвимост и значение за смекчаването на изменението на климата; също така отбелязва, че районите на Средиземноморието, Балтийско и Северно море трябва да бъдат взети под внимание;

8.  Приветства стрес-теста на Комисията на петролните сондажи във водите на ЕС; призовава Комисията да установи евентуални пропуски и слабости в регулаторната рамка на равнище ЕС и да предостави своя анализ на Парламента във възможно най-кратки срокове;

9.  Призовава Комисията по-специално да преразгледа действащото в момента законодателство, съгласно което притежателите на разрешения за експлоатация на офшорни петролни находища могат да отдават инсталации на трети лица, за да се гарантира, че при последващи граждански спорове отговорността за вреди, причинени на човешкия живот и на околната среда от злополуки и бедствия ще може да бъде установена по-лесно;

10.  Настоятелно призовава Комисията да представи пред Парламента възможно най-скоро, след приключването на извършвания от нея преглед на регулаторната рамка, законодателните предложения, които счита за необходими за коригирането на установените законови вратички – например в директивата относно екологичната отговорност(6), директивата SEVESO II и други европейски законодателни актове – в регулаторния режим, приложим за нефтодобива и проучванията на петролни залежи, както и за другите форми на разработване на находища на морското дъно в ЕС;

11.  Счита, че действащото законодателство в областта на екологичната отговорност съдържа няколко важни пропуска, и ето защо призовава Комисията да обмисли преразглеждане на съдържанието и разширяване на обхвата на настоящото законодателство на ЕС (включително на директивата за екологичната отговорност, директивата SEVESO II , както и мерките от пакета „Ерика“ и Третия пакет за морска безопасност) и/или въвеждане на всички необходими нови законодателни актове, за да бъдат взети под внимание присъщите на офшорната експлоатация опасности и да се укрепят правилата относно отговорността в случай на авария в нефтодобива;

12.  Отбелязва липсата на фонд за обезщетения в случай на аварии в нефтодобива и призовава Комисията да включи задължителни разпоредби за финансови гаранции в рамките на директивата за екологичната отговорност;

13.  Настоятелно призовава Комисията да понижи прага за щетите, предвиден в директивата за екологичната отговорност, и да включи в нейния обхват щетите, нанесени на морските води;

14.  Призовава Комисията да гарантира при извършвания от нея в момента преглед на директивата относно оценката на въздействието върху околната среда(7), че всички дейности, свързани с морското дъно, подлежат на задължителна оценка, че качеството на оценките на въздействието върху околната среда е гарантирано и че не се разрешава извършването на прекалено рисковани дейности, като сондаж на морското дъно, когато оценката на въздействието върху околната среда сочи, че рисковете не могат да бъдат смекчени в задоволителна степен;

15.  Освен това счита, че законодателните предложения трябва да гарантират всеобхватна правна рамка, която:

   да предотврати във възможно най-голяма степен нанасянето на вреди на морската и крайбрежната околна среда от потенциално опасни дейности по морското дъно;
   да гарантира, че отговорността се поема изцяло от замърсителя по отношение на всяка вреда, нанесена от подобни дейности, включително вреда, нанесена на околната среда в морето и на сушата, както и на световния климат;
   да гарантира опазването на европейското биологично разнообразие в морската и крайбрежната околна среда;
   да гарантира, че преди планирането на каквато и да било икономическа дейност независими експерти извършват оценка на въздействието върху околната среда;

16.  Призовава Комисията да предложи законодателство, гарантиращо прилагането на еднакво високи норми за безопасност за всички петролни платформи на ЕС и сондажни операции от ЕС и трети страни от Атлантическия океан до Черно море; призовава Комисията и държавите-членки да си сътрудничат с Международната морска организация (ММО) за укрепване на международните правила и норми за безопасност и контрол;

17.  Настоятелно призовава Комисията да проучи създаването на ефективна система за наблюдение с цел „контрол над контролиращите“ и призовава за своевременното засилване на инспекционните методи и на минималните задължителни правила за безопасност на ЕС;

18.  Призовава Комисията да гарантира, че всички разпоредби на директивите относно оценката на въздействието върху околната среда, стратегическата екологична оценка(8) и местообитанията, свързани с оценката на въздействието на петролните платформи върху околната среда, се прилагат в еднаква степен във всички държави-членки;

19.  Счита, че мандатът на Европейската агенция за морска безопасност (EMSA) следва да се разшири, така че да обхваща не само плавателни съдове, но и офшорни инсталации; призовава възлагането на такива нови задачи да бъде отразено в бюджета и броя на персонала на EMSA;

20.  Призовава Комисията да публикува годишен доклад, подготвен в сътрудничество с органите на държавите-членки и независими експерти, който следва да дава оценка на техническата безопасност и сигурност на инсталациите и на офшорните петролни платформи, извършващи дейност в териториалните води на ЕС и в близост до неговото крайбрежие;

21.  Счита, че е от особено голямо значение Комисията да разгледа всички финансови въпроси и въпросите, свързани с правната отговорност, по отношение на офшорните проучвания в ЕС, с оглед на въвеждането, ако е необходимо, на задължително за целия ЕС застраховане или на други подходящи инструменти, например създаване на специален Европейски фонд, който да се поддържа посредством задължителното финансово участие на операторите на офшорни инсталации; счита, че всеки подобен инструмент трябва изцяло да отчита отговорността на тези оператори, да гарантира, че операторите разполагат с достатъчна застраховка или други финансови гаранции, обезпечаващи възстановяването и обезщетенията при нанесени вреди на околната среда, както и да предвижда допълнителни финансови гаранции, например под формата на фондове, за възстановяване и обезщетения, в случаите, когато финансовите гаранции на операторите не са достатъчни;

22.  Настоятелно призовава Комисията по-специално да обмисли въвеждането на задължителни за целия ЕС застрахователни схеми, разработени за обезщетяване на засегнати предприятия в случай на петролни разливи;

23.  Настоятелно призовава Комисията да провери извеждането от експлоатация на съществуваща сондажна инфраструктура, като вземе надлежно предвид съществуващите в тази област международни и национални разпоредби, и да внесе повече яснота, ако е необходимо посредством законодателство, по отношение на отговорността на операторите за гарантиране на безопасното отстраняване и правната отговорност за всякакви екологични щети, предизвикани от извеждането от експлоатация на офшорна инфраструктура, както и за всички екологични щети, предизвикани от офшорни инсталации или сондажни платформи след извеждането им от експлоатация;

24.  Призовава Комисията да въведе стриктна и задължителна рамка за разкриване на фирмена информация, що се отнася до екологични, социални и управленски практики, и да разгледа възможността за вземане на мерки за по-голяма ангажираност на институционалните инвеститори с дружествата по отношение на инвестиционните рискове от незадоволителни екологични практики;

25.  Отбелязва доклада на Изпълнителната агенция по здравеопазване и безопасност на Обединеното кралство относно условията на труд в Северно море, който сочи, че процентите на смъртните случаи и тежките увреждания през последната година са се удвоили; призовава Комисията да проучи тези твърдения и да предприеме действия, за да се гарантира високо равнище на здравеопазването и безопасността за работещите по офшорните сондажни платформи;

26.  Призовава Комисията да играе активна роля, за да гарантира, че извършваните от трети страни дейности и проектите за добив на петрол са съобразени във възможно най-пълна степен със строги екологични норми, както и да предвиди въвеждането на специални механизми за обезщетяване в случай на нанесени вреди от офшорни нефтодобивни операции на трети страни, граничещи с ЕС;

27.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на правителствата и парламентите на държавите-членки.

(1) OВ L 206, 22.7.1992 г., стp. 7.
(2) OВ L 164, 25.06.2008 г., стp. 19.
(3) OВ L 327, 22.12.2000 г., стp. 1.
(4) SEC(2006)0607 и (2006)0621.
(5) Директива 2003/105/EО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2003 г. за изменение на Директива 96/82/EО на Съвета относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества (OВ L 345, 31.12.2003, стp. 97).
(6) Директива 2004/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологичните щети (OВ L 143, 30.4.2004 г., стр. 56).
(7) Директива 85/337/ЕИО със съответните изменения.
(8) Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 г. относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда (ОВ L 197, 21.7.2001 г., стр. 30).

Правна информация - Политика за поверителност