Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/2873(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0540/2010

Indgivne tekster :

B7-0540/2010

Forhandlinger :

PV 06/10/2010 - 11
CRE 06/10/2010 - 11

Afstemninger :

PV 07/10/2010 - 9.5
CRE 07/10/2010 - 9.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0352

Vedtagne tekster
PDF 135kWORD 52k
Torsdag den 7. oktober 2010 - Bruxelles
EU's indsats vedrørende olieefterforskning og -udvinding i Europa
P7_TA(2010)0352B7-0540/2010

Europa-Parlamentets beslutning af 7. oktober 2010 om EU's foranstaltninger i forbindelse med olieudvinding og -efterforskning i Europa

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 11 og artikel 191 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til FN's konvention om biologisk mangfoldighed,

–  der henviser til Natura 2000-nettet, etableret ved Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (habitatsdirektivet)(1) og til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (havstrategirammedirektivet)(2), som er de vigtigste midler til beskyttelse af havets biologiske mangfoldighed i Europa,

–  der henviser til målene og kravene om at opnå gunstige og gode miljøtilstande i europæiske kystvande og marine vande, som fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (vandrammedirektivet)(3) og i havstrategirammedirektivet,

–  der henviser til EU's handlingsplan for biodiversitet(4),

–  der henviser til olieudslippet fra Deepwater Horizon i Den Mexicanske Golf,

–  der henviser til olieboreplatformene i EU's farvande,

–  der henviser forspørgslerne af 7. september 2010 til Rådet og Kommissionen om følgerne af olieudslippet fra Deepwater Horizon for EU og EU's foranstaltninger i forbindelse med olieefterforskning og -udvinding i EU (O-0122/2010 – B7-0470/2010, O-0123/2010 – B7-0551/2010),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5, og artikel 110, stk. 2,

A.  der henviser til, at det i lyset af olieudslippet fra Deepwater Horizon i Den Mexicanske Golf er absolut nødvendigt for EU og medlemsstaterne hurtigst muligt at undersøge alle aspekter af olieefterforskning og -udvinding i Den Europæiske Union og efterfølgende at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at sådan en miljøkatastrofe ikke finder sted i EU's farvande,

B.  der henviser til, at opretholdelsen af det højest mulige forsigtigheds-, miljøbeskyttelses- og sikkerhedsniveau i forbindelse med olieoperationer i Europa er det vigtigste princip, som bør ligge til grund for EU's samlede indsats på dette område,

C.  der henviser til, at de fleste olieboringer og den mest omfattende olieudvinding finder sted i Nordsøen,

D.  der henviser, at EU's farvande også grænser op til lande, som ikke er medlemmer af Den Europæiske Union, og hvorpå EU's retsforskrifter med hensyn til overholdelse af de relevante bestemmelser om ansvar og afhjælpning af skader derfor ikke finder anvendelse,

E.  der henviser til, at der er bestræbelser i gang for at udvide olieboringerne og -efterforskningen til dybere og mere fjerntliggende havområder, hvilket medfører større risici i forbindelse med forvaltningen af og kontrollen med operationerne,

1.  giver udtryk for sin solidaritet med ofrene for katastrofen i forbindelse med olieudslippet fra Deepwater Horizon og opfordrer til, at EU leverer teknisk rådgivning og bistand som reaktion på katastrofen;

2.  anerkender det betydelige bidrag, som offshore olie- og gasproduktion i Europa kan give til forsyningssikkerheden i EU, og er bekendt med den europæiske industris positive sikkerhedsstatistik;

3.  erkender det presserende behov for at vedtage en fælles europæisk og grænseoverskridende forebyggelses- og beredskabsplan for olieudslip;

4.  opfordrer indtrængende Kommissionen til ved udgangen af året at fremlægge en rapport med en vurdering af omfanget af miljøforurening og den biologiske situation i Den Mexicanske Golf;

5.  opfordrer Kommissionen til nøje at følge resultaterne af de undersøgelser, som USA's myndigheder foretager af de menneskelige, naturlige og tekniske faktorer, som førte til katastrofen i Den Mexicanske Golf, således at Kommissionen kan drage alle de nødvendige konklusioner med henblik på at forhindre sådanne uheld på olieboreplatforme i EU's farvande og langs EU's kyster;

6.  opfordrer Kommissionen til at udarbejde udførlige politikker på EU-plan med henblik på forebyggelse af uheld på olieboreplatforme og til at udvide anvendelsesområdet for Seveso II-direktivet(5) til også at omfatte olieboreplatforme;

7.  anmoder Kommissionen om især at gennemgå EU's kapacitet til omgående at reagere på uheld i tilknytning til offshore-installationer og til at udvikle en europæisk handlingsplan i samarbejde med medlemsstaterne; påpeger, at der bør rettes særlig opmærksomhed mod det arktiske område, eftersom dette område er meget sårbart og har betydning for afbødning af klimaforandringerne; bemærker endvidere, at Middelhavsområdet, Østersøområdet og Nordsøområdet skal tages i betragtning;

8.  glæder sig over Kommissionens stresstest af olieboringer i EU's farvande; opfordrer Kommissionen til at identificere alle mangler og svagheder ved den lovgivningsmæssige ramme på EU-plan og til snarest muligt at fremlægge sine analyser for Parlamentet;

9.  anmoder Kommissionen om navnlig at gennemgå den gældende lovgivning, i henhold til hvilken indehaverne af licenser til offshore olieefterforskning kan udleje anlæg til tredjeparter, således at ansvaret for person- og miljøskader som følge af uheld og katastrofer på offshore olieboreplatforme lettere kan fastlægges i forbindelse med efterfølgende civile tvister;

10.  opfordrer Kommissionen til hurtigst muligt efter sin gennemgang af den lovgivningsmæssige ramme at fremlægge de lovgivningsmæssige forslag for Parlamentet, som Kommissionen finder nødvendige for at udbedre de konstaterede smuthuller – f.eks. i miljøansvarsdirektivet(6), Seveso II-direktivet og andre europæiske retsforskrifter – i den lovramme, som gælder for olieudvinding og -efterforskning og andre former for aktiviteter på havbunden i EU;

11.  mener, at der er flere væsentlige mangler ved den gældende lovgivning om miljøansvar, og opfordrer derfor Kommissionen til at overveje en revision af indholdet i og en udvidelse af anvendelsesområdet for den gældende EU-lovgivning (herunder miljøansvarsdirektivet, Seveso II-direktivet og bestemmelserne i Erika-pakken og den tredje søfartssikkerhedspakke) og/eller indføre nye retsforskrifter, som måtte være nødvendige for at tage højde for alle de risici, der er forbundet med offshore-aktiviteter, samt stramme ansvarsreglerne i tilfælde af olieuheld;

12.  noterer sig fraværet af en erstatningsfond i tilfælde af oliekatastrofer og opfordrer Kommissionen til at medtage obligatoriske finansielle sikkerhedsbestemmelser i miljøansvarsdirektivet;

13.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at sænke skadestærsklen i miljøansvarsdirektivet og til også at gøre direktivet gældende for skader på havområder;

14.  opfordrer Kommissionen til i forbindelse med sin igangværende gennemgang af direktivet om vurdering af virkningerne på miljøet(7) at sikre, at alle aktiviteter på havbunden underkastes en obligatorisk miljøvurdering, at kvaliteten af miljøkonsekvensundersøgelserne garanteres, og at meget farlige aktiviteter, såsom boringer på havbunden, ikke tillades at fortsætte, når en miljøkonsekvensundersøgelse viser, at risiciene ikke kan afbødes på tilfredsstillende vis;

15.  mener endvidere, at ethvert lovgivningsmæssigt forslag skal sikre en omfattende lovgivningsmæssig ramme, der:

   så vidt muligt forebygger skader på hav- og kystmiljøet forårsaget af potentielt farlige aktiviteter på havbunden
   garanterer, at det fulde ansvar i forbindelse med enhver skade forårsaget af sådanne aktiviteter, herunder skader på det terrestriske og marine miljø og på det globale klima, påhviler forureneren
   sikrer beskyttelse af den biologiske mangfoldighed i hav- og kystområder i Europa
   sikrer, at uafhængige eksperter foretager en miljøkonsekvensvurdering, inden der iværksættes nogen form for økonomisk aktivitet;

16.  opfordrer Kommissionen til at stille lovgivningsmæssige forslag for at sikre, at ensartede og høje sikkerhedsstandarder finder anvendelse på alle EU-olieboreplatforme og i forbindelse med alle EU's og tredjelandes boreoperationer, fra den atlantiske margin til Sortehavet; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at samarbejde med Den Internationale Søfartsorganisation (IMO) om styrkelse af de internationale regler og standarder for sikkerhed og kontrol;

17.  opfordrer Kommissionen til at undersøge muligheden for oprettelse af et effektivt overvågningssystem til at kontrollere tilsynsmyndighederne og opfordrer til en snarlig styrkelse af inspektionsmetoderne og de obligatoriske minimumssikkerhedsregler i EU;

18.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at alle bestemmelser i miljøansvarsdirektivet, direktivet om strategisk miljøansvar(8) og habitatsdirektivet vedrørende miljøkonsekvensvurderinger af olieboreplatforme anvendes ensartet i alle medlemsstater;

19.  mener, at mandatet for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA) bør udvides, så det ikke alene omfatter fartøjer, men også offshore-installationer; opfordrer til, at overdragelsen af sådanne nye opgaver afspejles i EMSA's budget og antallet af ansatte;

20.  opfordrer Kommissionen til årligt at offentliggøre en rapport, der udarbejdes i samarbejde med medlemsstaternes myndigheder og uafhængige eksperter, hvori den tekniske sikkerhed på offshore-anlæg og olieboreplatforme, der opererer i EU's farvande og langs EU's kyster, vurderes;

21.  mener, at det er yderst vigtigt, at Kommissionen undersøger alle spørgsmål vedrørende økonomi og ansvar, som er forbundet med offshore-efterforskning i EU, for om nødvendigt at indføre obligatoriske forsikringsordninger eller andre tilsvarende instrumenter på EU-plan, f.eks. ved at oprette en særlig europæisk fond baseret på obligatoriske bidrag fra operatørerne af offshore-installationer; mener, at der i forbindelse med sådanne instrumenter fuldt ud bør tages hensyn til disse operatørers ansvar, og det bør sikres, at operatørerne har en tilstrækkelig dækkende forsikring eller andre økonomiske garantier for udbedring af eller erstatning for forårsagede miljøskader, og der bør etableres yderligere økonomiske garantier, f.eks. i form af fonde til udbedring eller erstatning, hvis operatørernes økonomiske garantier ikke er tilstrækkelige;

22.  anmoder Kommissionen om navnlig at overveje indførelse af obligatoriske forsikringsordninger på EU-plan med henblik på at give erstatning til virksomheder, der påvirkes i tilfælde af et udslip;

23.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at undersøge muligheden for afvikling af eksisterende boreinfrastruktur, idet der tages behørigt hensyn til de gældende internationale og nationale regler på dette område, og til eventuelt ved hjælp af lovgivning at klarlægge operatørernes ansvar med hensyn til en risikofri bortskaffelse og ansvaret for miljøskader, som måtte forårsages af afviklingen af offshore-infrastruktur, samt enhver miljøskade, der måtte opstå ved en offshore-installation eller et boreområde, efter at det er blevet afviklet;

24.  anmoder Kommissionen om at indføre en klar og obligatorisk ramme for virksomhedernes oplysningspligt med hensyn til deres miljømæssige, samfundsmæssige og ledelsesmæssige praksisser og til at overveje foranstaltninger for at øge virksomhedernes forpligtelser over for institutionelle investorer med hensyn til investeringsrisiciene ved dårlig miljøpraksis;

25.  noterer sig rapporten fra den britiske sundheds- og sikkerhedsmyndighed om arbejdsforholdene i Nordsøen, hvori det påvises, at antallet af dødelige og alvorlige skader er fordoblet siden sidste år; opfordrer Kommissionen til at undersøge disse påstande og træffe foranstaltninger for at sikre høje sundheds- og sikkerhedsstandarder for dem, der arbejder med havboringer;

26.  opfordrer Kommissionen til at spille en aktiv rolle i at sikre, at skrappe miljøstandarder i videst muligt omfang overholdes i forbindelse med aktiviteter og olieudvindingsprojekter, som gennemføres af tredjelande, og til at etablere særlige mekanismer med henblik på erstatning for enhver skade, der måtte opstå i forbindelse med tredjelandes offshore olieoperationer i områder, der grænser op til EU;

27.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt medlemsstaternes regeringer og parlamenter.

(1) EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7.
(2) EUT L 164 af 25.6.2008, s. 19.
(3) EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1.
(4) SEK(2006)0607 og (2006)0621.
(5) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/105/EF af 16. december 2003 om ændring af Rådets direktiv 96/82/EF om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (EUT L 345 af 31.12.2003, s. 97).
(6) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/35/EF af 21. april 2004 om miljøansvar for så vidt angår forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (EUT L 143 af 30.4.2004, s. 56).
(7) Direktiv 85/337/EØF, som ændret.
(8) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/42/EF af 27. juni 2001 om vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet (EFT L 197 af 21.7.2001, s. 30).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik