Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/2873(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0540/2010

Texte depuse :

B7-0540/2010

Dezbateri :

PV 06/10/2010 - 11
CRE 06/10/2010 - 11

Voturi :

PV 07/10/2010 - 9.5
CRE 07/10/2010 - 9.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0352

Texte adoptate
PDF 220kWORD 63k
Joi, 7 octombrie 2010 - Bruxelles
Acţiunea UE privind extracția și explorarea petrolului în Europa
P7_TA(2010)0352B7-0540/2010

Rezoluţia Parlamentului European din 7 octombrie 2010 referitoare la acțiunea UE în domeniul prospectării și extracției petrolului în Europa

Parlamentul European,

–  având în vedere articolele 11 și 191 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Convenția ONU privind diversitatea biologică,

–  având în vedere rețeaua Natura 2000, înființată prin Directiva nr. 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (directiva „Habitate”)(1), precum și Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru de acțiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (directiva: „Strategia pentru mediul marin”)(2), care reprezintă principalele mijloace de protecție a biodiversității marine europene,

–  având în vedere obiectivele și cerințele pentru atingerea unei bune stări ecologice favorabile în apele europene de coastă și marine, astfel cum sunt stabilite în Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (Directiva-cadru privind apa(3)) și în Directiva-cadru Strategia pentru mediul marin,

–  având în vedere Planul de acțiune al UE privind biodiversitatea(4),

–  având în vedere deversarea de petrol de la platforma petrolieră Deepwater Horizon în Golful Mexic,

–  având în vedere platformele petroliere din apele UE,

–  având în vedere întrebările din data de 7 septembrie 2010 adresate Consiliului și Comisiei privind implicațiile deversării de petrol de la platforma petrolieră Deepwater Horizon, pentru UE și pentru acțiunea UE în domeniul prospectării și extracției petrolului în UE (O-0122/2010 – B7-0470/2010, O-0123/2010 – B7-0551/2010),

–  având în vedere articolul 115 alineatul (5) și articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, având în vedere deversarea de petrol de la platforma petrolieră Deepwater Horizon în Golful Mexic, este imperativ ca UE și statele membre ale acesteia să examineze fără întârziere toate aspectele legate de prospectarea și extracția petrolului în Uniunea Europeană și să ia ulterior toate măsurile necesare pentru a se asigura că în apele UE nu va avea loc o asemenea catastrofă ecologică;

B.  întrucât cele mai înalte niveluri de precauție, de protecție a mediului și de siguranță și securitate a operațiunilor petroliere în Europa reprezintă principii de importanță primordială, care trebuie să stea la baza acțiunilor UE în acest domeniu;

C.  întrucât cea mai mare parte a operațiunilor de prospectare și extracție a petrolului au loc în Marea Nordului;

D.  întrucât apele UE au frontiere și cu țări care nu fac parte din Uniunea Europeană, pentru care legislația UE nu prevede obligația respectării dispozițiilor relevante care reglementează răspunderea și repararea daunelor;

E.  întrucât în prezent se depun eforturi pentru extinderea activităților de foraj petrolier și de explorare în zone mai adânci și mai îndepărtate ale mării, ceea ce presupune riscuri mai mari în ceea ce privește operațiunile de gestionare și monitorizare,

1.  își exprimă solidaritatea cu victimele catastrofei în care a fost implicată platforma petrolieră Deepwater Horizon și solicită ca UE să ofere consiliere și sprijin tehnic ca răspuns la acest dezastru;

2.  recunoaște contribuția semnificativă pe care producția offshore de petrol și gaze din Europa poate continua să o aducă la siguranța aprovizionării în UE și la bilanțul pozitiv al acestui sector industrial în Europa în materie de siguranță;

3.  recunoaște necesitatea urgentă de a adopta un sistem comun european transfrontalier de prevenire și reacție în cazul deversărilor de petrol;

4.  solicită insistent Comisiei să prezinte un raport la sfârșitul anului, în care să evalueze nivelul poluării mediului și starea biologică a Golfului Mexic;

5.  solicită Comisiei să monitorizeze îndeaproape rezultatele anchetei desfășurate de autoritățile SUA privind factorii umani, naturali și tehnologici care au cauzat dezastrul din Golful Mexic, astfel încât să ajungă la concluziile necesare pentru a preveni astfel de evenimente pe platformele petroliere offshore din apele maritime și de coastă ale UE;

6.  invită Comisia să elaboreze politici riguroase aplicabile la nivelul UE în domeniul prevenirii accidentelor pentru platformele petroliere și să extindă domeniul de aplicare al Directivei SEVESO II(5) la platformele petroliere;

7.  solicită Comisiei, în special, să revizuiască capacitatea UE de reacție rapidă la accidentele care implică instalații petroliere offshore și să elaboreze un plan de acțiune european în cooperare cu statele membre; ia act de faptul că, dată fiind fragilitatea regiunii arctice, precum și importanța acesteia în atenuarea schimbărilor climatice, trebuie ca acesteia să i se acorde o atenție deosebită; mai mult, consideră că trebuie avută în vedere și zona Mării Mediterane, a Mării Baltice şi cea a Mării Nordului;

8.  salută simularea de criză efectuată de Comisie pe platformele petroliere din apele UE; îi solicită acesteia să identifice deficiențele și neajunsurile cadrului de reglementare la nivelul UE și să pună rezultatele analizei la dispoziția Parlamentului cât mai curând posibil;

9.  solicită Comisiei, în special, să revizuiască legislația în vigoare în temeiul căreia deținătorii de licențe de exploatare offshore a petrolului pot închiria instalațiile unor părți terțe, astfel încât răspunderea pentru victimele omenești și pentru daunele aduse mediului în urma accidentelor și dezastrelor care au loc pe platformele petroliere offshore să poată fi stabilită cu mai multă ușurință în cadrul procedurilor civile ulterioare;

10.  îndeamnă Comisia ca, după revizuirea cadrului de reglementare, să prezinte Parlamentului, cât mai curând posibil, propunerile legislative pe care le consideră necesare pentru a aborda deficiențele – de exemplu, în Directiva privind răspunderea pentru mediul înconjurător(6), Directiva SEVESO II și alte texte legislative europene – identificate în cadrul regimului de reglementare aplicabil prospectării și extracției petrolului și celorlalte forme de exploatare a solului marin în UE;

11.  consideră că legislația în vigoare în materie de răspundere pentru mediu conține o serie de deficiențe importante și, prin urmare, solicită Comisiei să aibă în vedere revizuirea conținutului și extinderea domeniului de aplicare a legislației în vigoare a UE (inclusiv a Directivei privind răspunderea pentru mediul înconjurător și a Directivei SEVESO II, precum și a măsurilor care cuprind pachetul Erika și cel de-al treilea pachet privind siguranța maritimă) și/sau introducerea oricăror dispoziții legislative noi care ar putea fi necesare pentru a se ține seama de riscurile inerente exploatării offshore, precum și consolidarea normelor care reglementează răspunderea în caz de accidente în sectorul petrolier;

12.  ia act de absența unui fond de compensare în cazul dezastrelor petroliere și solicită Comisiei să includă dispoziții de garantare financiară cu caracter obligatoriu în cadrul Directivei privind răspunderea pentru mediul înconjurător;

13.  invită Comisia să scadă pragul de prejudiciu din Directiva privind răspunderea pentru mediul înconjurător și să includă în domeniul de aplicare al acesteia daunele aduse apelor marine;

14.  solicită Comisiei, în actuala sa revizuire a Directivei privind evaluarea impactului asupra mediului(7) (Directiva EIA), să se asigure că toate activitățile care afectează solul marin fac obiectul unei evaluări obligatorii, că este garantată calitatea evaluărilor impactului asupra mediului și că, în cazul în care o evaluare a impactului asupra mediului indică faptul că riscurile nu pot fi atenuate într-o măsură satisfăcătoare, nu se permite demararea activităților extrem de riscante, precum forajul în solul marin;

15.  în plus, consideră că propunerile legislative trebuie să asigure un cadru legal cuprinzător care:

   să împiedice, în măsura în care acest lucru este posibil, producerea de daune mediului marin și de coastă în urma activităților de pe fundul mării care ar putea fi periculoase;
   să garanteze că răspunderea îi revine pe deplin poluatorului în cazul oricăror daune cauzate de astfel de activități, inclusiv daune aduse mediului terestru și marin și climei globale;
   să asigure protecția biodiversității europene în mediul marin și de coastă;
   să se asigure că, înainte de planificarea oricărei activități economice, se realizează o evaluare a impactului asupra mediului de către experți independenți;

16.  solicită Comisiei să propună dispoziții legislative pentru a se asigura că pe toate platformele petroliere ale UE și în toate operațiunile de forare realizate de UE și de ţări terţe se aplică în mod uniform standarde înalte de siguranță, de la Coasta Atlantică până la Marea Neagră; invită Comisia și statele membre să coopereze cu Organizația Maritimă Internațională (OMI) pentru a consolida normele și standardele internaționale de siguranță și control;

17.  îndeamnă Comisia să evalueze instituirea unui sistem eficient de supraveghere, cu scopul de a „monitoriza controlorii” și solicită consolidarea metodelor de verificare și a normelor de siguranță minime obligatorii în UE;

18.  invită Comisia să se asigure că în toate statele membre se aplică uniform toate dispozițiile din directiva privind evaluarea impactului asupra mediului(8), directiva privind mările și directiva privind habitatele, referitoare la evaluarea impactului platformelor petroliere asupra mediului;

19.  consideră că mandatul Agenției Europene pentru Siguranța Maritimă (EMSA) ar trebui extins de la nave la instalații offshore; solicită ca, în urma atribuirii acestor noi sarcini, bugetul și personalul EMSA să fie ajustate în mod corespunzător;

20.  solicită Comisiei să publice un raport anual elaborat în cooperare cu experții independenți și autoritățile statelor membre, în care să se evalueze siguranța și securitatea tehnică a instalațiilor și platformelor petroliere offshore care operează în apele maritime și de coastă ale UE;

21.  consideră că este de o importanță deosebită ca Comisia să examineze toate aspectele financiare și legate de răspundere asociate cu prospectările petroliere offshore în UE în vederea introducerii, dacă este cazul, a unei asigurări obligatorii la nivelul UE sau a altor instrumente corespunzătoare, cum ar fi instituirea unui fond european special care să fie alimentat prin contribuții obligatorii din partea operatorilor de instalații offshore; consideră că un astfel de instrument trebuie să țină seama pe deplin de răspunderea acestor operatori, să garanteze că operatorii sunt asigurați corespunzător, precum și să ofere alte garanții financiare pentru a asigura reparația și compensarea în urma daunelor aduse mediului și să furnizeze garanții financiare corespunzătoare, de exemplu, sub forma unor fonduri de reparație și compensare, în cazul în care garanțiile financiare nu sunt suficiente;

22.  îndeamnă Comisia, în special, să aibă în vedere un sistem de asigurări obligatorii la nivelul UE care să aibă scopul de a oferi despăgubiri întreprinderilor afectate în cazul unei deversări de petrol;

23.  îndeamnă Comisia să examineze modul în care decurge dezasamblarea infrastructurii de extracție existente, cu respectarea strictă a reglementărilor internaționale și naționale în acest domeniu, și să clarifice, dacă este necesar, prin intermediul legislației, responsabilitatea operatorilor de a asigura înlăturarea acesteia în condiții de siguranță și răspunderea pentru orice daune aduse mediului în urma dezasamblării unei instalații sau amplasament de foraj offshore;

24.  invită Comisia să introducă un cadru riguros și obligatoriu pentru ca întreprinderile să facă publice practicile sociale și în materie de mediu și guvernanță, precum și să reflecteze asupra unor măsuri prin care investitorii instituționali să se implice mai mult în sensibilizarea societăților cu privire la riscurile de investiții pe care le atrag după sine practicile de mediu necorespunzătoare;

25.  ia act de raportul prezentat de către Consiliul executiv britanic pentru sănătate și siguranță cu privire la condițiile de muncă din Marea Nordului, în care se arată că rata vătămărilor grave și cauzatoare de moarte s-a dublat în ultimul an; invită Comisia să investigheze aceste acuzații și să ia măsuri pentru a se asigura un nivel ridicat al sănătății și siguranței persoanelor care lucrează pe platformele de foraj offshore;

26.  invită Comisia să joace un rol activ în garantarea faptului că activitățile desfășurate de țările și proiectele de extracție petrolieră terțe respectă în cel mai înalt grad posibil standarde de mediu stricte și să prevadă mecanisme speciale pentru compensarea tuturor daunelor cauzate de către operațiunile petroliere offshore ale țărilor terțe învecinate cu UE;

27.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) JO L 206, 22.7.1992, p. 7.
(2) JO L 164, 25.6.2008, p. 19.
(3) JO L 327, 22.12.2000, p. 1.
(4) SEC(2006)0607 și (2006)0621.
(5) Directiva 2003/105/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2003 de modificare a Directivei 96/82/CE a Consiliului privind controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanțe periculoase (JO L 345, 31.12.2003, p. 97).
(6) Directiva 2004/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind răspunderea pentru mediul înconjurător în legătură cu prevenirea și repararea daunelor aduse mediului (JO L 143, 30.4.2004, p. 56).
(7) Directiva 85/337/CEE, astfel cum a fost modificată.
(8) Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului (JO L 197, 21.7.2001, p. 30).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate