Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2873(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0540/2010

Predkladané texty :

B7-0540/2010

Rozpravy :

PV 06/10/2010 - 11
CRE 06/10/2010 - 11

Hlasovanie :

PV 07/10/2010 - 9.5
CRE 07/10/2010 - 9.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0352

Prijaté texty
PDF 221kWORD 61k
Štvrtok, 7. októbra 2010 - Brusel
Opatrenia EÚ pre ťažbu a prieskum nálezísk ropy
P7_TA(2010)0352B7-0540/2010

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 7. októbra 2010 o činnosti EÚ v oblasti prieskumu ložísk ropy a ťažby ropy v Európe

Európsky parlament,

–  so zreteľom na články 11 a 191 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na dohovor OSN o biologickej diverzite,

–  so zreteľom na sieť Natura 2000, ktorá sa vytvorila na základe Smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (smernica o biotopoch)(1), a na Smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky (rámcová smernica o morskej stratégii)(2) ako na základné prostriedky ochrany európskej morskej biodiverzity,

–  so zreteľom na ciele a potreby dosiahnuť priaznivý a dobrý environmentálny stav európskych pobrežných a morských vôd, ako sa stanovuje v Smernici 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (rámcová smernica o vode)(3) a v rámcovej smernici o morskej stratégii,

–  so zreteľom na akčný plán EÚ pre biodiverzitu(4),

–  so zreteľom na únik ropy z vrtnej plošiny Deepwater Horizon v Mexickom zálive,

–  so zreteľom na vrtné plošiny vo vodách EÚ,

–  so zreteľom na otázky Rade a Komisii zo 7. septembra 2010 o dôsledkoch úniku ropy z vrtnej plošiny Deepwater Horizon na EÚ a činnosti EÚ v oblasti prieskumu ložísk ropy a ťažby ropy v EÚ (O-0122/2010 – B7-0470/2010, O-0123/2010 – B7-0551/2010),

–  so zreteľom na článok 115 ods. 5 a článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v dôsledku úniku ropy z vrtnej plošiny Deepwater Horizon v Mexickom zálive je nevyhnutné, aby EÚ a jej členské štáty okamžite preskúmali všetky aspekty prieskumu ložísk ropy a ťažby ropy v Európskej únii a prijali všetky kroky nevyhnutné na to, aby k takejto ekologickej katastrofe vo vodách EÚ nedošlo,

B.  keďže dodržiavanie najvyššieho stupňa prevencie, ochrany životného prostredia a bezpečnosti ropných operácií v Európe predstavuje kľúčovú zásadu, ktorá musí byť základom pre všetky činnosti EÚ v tejto oblasti,

C.  keďže sa väčšina ťažby ropy a prieskum jej ložísk sústredí vo vodách Severného mora,

D.  keďže vody EÚ hraničia aj s krajinami, ktoré nie sú súčasťou Európskej únie a v prípade ktorých sa podľa práva EÚ nevyžaduje dodržiavanie príslušných ustanovení upravujúcich zodpovednosť za škody a ich nápravu,

E.  keďže prebieha úsilie o rozšírenie ropných vrtov a prieskumu ložísk ropy v hlbších a vzdialenejších oblastiach mora, čo znamená väčšie riziko z hľadiska riadiacich a monitorovacích operácií,

1.  vyjadruje solidaritu s obeťami katastrofy spojenej s únikom ropy z vrtnej plošiny Deepwater Horizon a vyzýva EÚ, aby v reakcii na túto haváriu poskytla technickú pomoc a podporu;

2.  uznáva dôležitý prínos, ktorý môže mať naďalej európska ťažba ropy a zemného plynu na mori pre bezpečnosť dodávok v EÚ, ako aj pre priaznivú bezpečnostnú bilanciu európskeho priemyslu;

3.  uznáva, že je naliehavo potrebné prijať spoločný európsky, cezhraničný systém reakcie na úniky ropy a predchádzania takýmto únikom;

4.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby na konci roka predložila správu, v ktorej zhodnotí úroveň znečistenia životného prostredia v Mexickom zálive a  stav zálivu z biologického hľadiska;

5.  vyzýva Komisiu, aby sa dôkladne riadila výsledkami vyšetrovania amerických úradov týkajúcich sa ľudských, prírodných a technologických faktorov, ktoré túto katastrofu v Mexickom zálive spôsobili, s cieľom dospieť k záverom nevyhnutným na to, aby sa takýmto udalostiam na vrtných plošinách v morských a pobrežných vodách EÚ zabránilo;

6.  vyzýva Komisiu, aby na úrovni celej EÚ vypracovala dôsledné politiky na predchádzanie nehodám na ropných plošinách a aby rozšírila rozsah pôsobnosti smernice SEVESO II(5) na ropné vrtné plošiny;

7.  vyzýva Komisiu, aby predovšetkým preskúmala schopnosti EÚ okamžite reagovať na havárie týkajúce sa zariadení na mori a v spolupráci s členskými štátmi vypracovala európsky akčný plán; poznamenáva, že osobitnú pozornosť treba venovať arktickému pásmu, vzhľadom na jeho krehkosť a dôležitosť pri zmierňovaní zmeny klímy; ďalej poznamenáva, že sa musí zohľadniť oblasť Stredozemného, Baltského a Severného mora;

8.  víta stresový test ťažby ropy vo vodách EÚ, ktorý uskutočnila Komisia; vyzýva ju, aby určila nedostatky a slabosti právneho rámca na úrovni EÚ a aby svoju analýzu čo najskôr sprístupnila Parlamentu;

9.  vyzýva Komisiu najmä, aby preskúmala súčasné právne predpisy, v rámci ktorých držitelia licencie na námornú ťažbu ropy môžu prenajímať zariadenie tretím stranám, tak aby zodpovednosť za škody na ľudských životoch a životnom prostredí, ktoré boli spôsobené haváriami a katastrofami na námorných vrtných plošinách, mohla byť jednoduchšie stanovená v následných občianskoprávnych sporoch;

10.  naliehavo žiada Komisiu, aby po revízii regulačného rámca čo najskôr Parlamentu predložila akékoľvek legislatívne návrhy, ktoré pokladá za potrebné na riešenie zistených nedostatkov – napríklad v smernici o environmentálnej zodpovednosti(6) , smernici SEVESO II a v iných právnych predpisoch EÚ – v regulačnom režime, ktorý sa vzťahuje na ťažbu ropy a prieskum jej ložísk v EÚ;

11.  domnieva sa, že súčasné právne predpisy o zodpovednosti za životné prostredie obsahujú niekoľko významných bielych miest, vyzýva preto Komisiu, aby zvážila preskúmanie obsahu a rozšírenie rozsahu pôsobnosti súčasných právnych predpisov EÚ (vrátane smernice o environmentálnej zodpovednosti a smernice SEVESO II a opatrení zahŕňajúcich balík Erika a tretie balíky pre námornú bezpečnosť) a/alebo zavedenie akýchkoľvek potrebných nových právnych predpisov s cieľom zohľadniť riziká spojené s ťažbou ropy na mori a posilniť pravidlá, ktoré určujú zodpovednosť v prípade ropných havárií;

12.  berie na vedomie absenciu kompenzačného fondu pre prípady ropných havárií a vyzýva Komisiu, aby do smernice o environmentálnej zodpovednosti zahrnula záväzné ustanovenia o finančnom zabezpečení;

13.  naliehavo žiada Komisiu, aby v rámci smernice o environmentálnej zodpovednosti znížila hranicu škôd a aby do rozsahu pôsobnosti tejto smernice zahrnula škody spôsobené v morských vodách;

14.  vyzýva Komisiu, aby pri súčasnom preskúmaní smernice o posudzovaní vplyvov na životné prostredie(7) zabezpečila, aby všetky činnosti vykonávané na morskom dne podliehali povinnému posudzovaniu, zaručila sa kvalita posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA) a zamedzilo sa ďalšiemu vykonávaniu mimoriadne nebezpečných činností, ako je ťažba na morskom dne prostredníctvom vrtov, ak z posudzovaní EIA vyplýva, že súvisiace riziká nemožno dostatočne zmierniť;

15.  ďalej sa domnieva, že všetky návrhy právnych predpisov musia zabezpečovať komplexný právny rámec, ktorý:

   ak je možné zabráni činnostiam na morskom dne spojeným s potenciálnym rizikom ničenia morského a pobrežného životného prostredia;
   zaručí, že plnú zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené týmito činnosťami vrátane škôd na suchozemskom a morskom životnom prostredí a škôd týkajúcich sa globálnej klímy ponesie znečisťovateľ;
   zaručí ochranu európskej biodiverzity v morskom a pobrežnom životnom prostredí;
   zabezpečí, aby pred naplánovaním akejkoľvek hospodárskej činnosti nezávislí odborníci vykonali posúdenie vplyvu na životné prostredie;

16.  vyzýva Komisiu, aby predložila právne predpisy s cieľom zabezpečiť, aby sa na všetky vrtné plošiny EÚ a ťažobné operácie EÚ a tretích krajín, od pobrežia Atlantiku po Čierne more uplatňovali rovnako prísne bezpečnostné normy; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby spolupracovali s Medzinárodnou námornou organizáciou (IMO) na posilnení medzinárodných pravidiel a noriem v oblasti bezpečnosti a kontroly;

17.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby preskúmala zavedenie účinného systému dohľadu, ktorý umožní „kontrolovať kontrolné orgány“, a vyzýva na skoré posilnenie kontrolných metód a povinných minimálnych bezpečnostných pravidiel na úrovni EÚ;

18.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby sa všetky ustanovenia o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, strategickom environmentálnom hodnotení(8) a smerniciach o biotopoch týkajúce sa posudzovania vplyvu ropných plošín na životné prostredie uplatňovali jednotne vo všetkých členských štátoch;

19.  domnieva sa, že mandát Európskej agentúry pre námornú bezpečnosť (EMSA) týkajúci sa plavidiel by mal byť rozšírený aj na zariadenia na mori; žiada, aby sa všetky takéto nové úlohy zohľadnili pri plánovaní rozpočtu agentúry EMSA, ako aj v počte jej zamestnancov;

20.  vyzýva Komisiu, aby uverejnila výročnú správu, ktorú pripraví v spolupráci s orgánmi členských štátov a nezávislými odborníkmi a v ktorej by sa mala posúdiť technická bezpečnosť zariadení a námorných vrtných plošín, ktoré vykonávajú svoju činnosť v morských a pobrežných vodách EÚ;

21.  domnieva sa, že preskúmanie všetkých otázok týkajúcich sa financií a zodpovednosti spojených s ťažbou na mori v EÚ Komisiou je kľúčové, ak to bude nevyhnutné s cieľom zaviesť povinné poistenie v celej EÚ alebo ďalšie vhodné nástroje, napríklad založenie osobitného európskeho fondu, ktorý by sa udržiaval prostredníctvom povinných príspevkov od prevádzkovateľov zariadení umiestnených na mori; domnieva sa, že takýto nástroj musí v plnej miere zohľadniť zodpovednosť týchto prevádzkovateľov, zabezpečiť, aby prevádzkovatelia disponovali dostatočným poistením alebo inými finančnými zárukami, aby sa mohla zaistiť obnova a odškodnenie v súvislosti so spôsobenou škodou na životnom prostredí a poskytnúť dodatočné finančné záruky, napríklad v podobe fondov, na obnovu a odškodnenie v prípadoch, keď finančné záruky prevádzkovateľov nie sú dostatočné;

22.  naliehavo žiada Komisiu, aby zvážila najmä zavedenie povinných systémov poistenia v celej EÚ určených na odškodnenie spoločností, ktoré boli poškodené prípadným únikom ropy;

23.  naliehavo žiada Komisiu, aby preskúmala vyradzovanie existujúcich vrtných zariadení, pričom náležite zohľadní platné medzinárodné a vnútroštátne právne predpisy v tejto oblasti, a aby objasnila, v prípade potreby prostredníctvom právnych predpisov, zodpovednosť prevádzkovateľov za zaistenie bezpečného odstránenia zariadení a za akúkoľvek škodu na životnom prostredí spôsobenú vyradením zariadení umiestnených na mori a akúkoľvek škodu na životnom prostredí zapríčinenú zariadením alebo vrtnou plošinou umiestnenými na mori po ich vyradení z prevádzky;

24.  vyzýva Komisiu, aby zaviedla prísny a záväzný rámec týkajúci sa uverejňovania informácií o činnostiach spoločnosti v oblasti životného prostredia, v sociálnej a správnej oblasti a aby zvážila opatrenia na posilnenie záväzku inštitucionálnych investorov voči spoločnostiam v súvislosti s investičnými rizikami nedostatočných environmentálnych postupov;

25.  berie na vedomie správu britského Úradu pre ochranu zdravia a bezpečnosť (UK Health and Safety Executive) o pracovných podmienkach v Severnom mori, z ktorej vyplýva, že miera smrteľných úrazov a ťažkých zranení sa za uplynulý rok zdvojnásobila; vyzýva Komisiu, aby preskúmala tieto tvrdenia a prijala opatrenia na zabezpečenie vysokej úrovne zdravia a bezpečnosti pre tých, ktorí pracujú pri vrtných operáciách na mori;

26.  vyzýva Komisiu, aby zohrávala aktívnu úlohu pri zabezpečení toho, aby činnosti vykonávané tretími krajinami a projekty v oblasti ťažby ropy boli čo najviac v súlade s prísnymi environmentálnymi normami, a aby zabezpečila konkrétne mechanizmy na náhradu akýchkoľvek škôd spôsobených operáciami ťažby ropy na mori vykonávanými tretími krajinami, ktoré hraničia s EÚ;

27.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7.
(2) Ú. v. ES L 164, 25.6.2008, s. 19.
(3) Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1.
(4) SEK(2006)0607 a (2006)0621.
(5) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/105/ES zo 16. decembra 2003, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/82/ES o kontrole nebezpečenstiev veľkých havárií s prítomnosťou nebezpečných látok (Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 97).
(6) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/35/ES z 21. apríla 2004 o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a odstraňovaní environmentálnych škôd (Ú. v. EÚ L 143, 30.4.2004, s. 56).
(7) Smernica 85/337/EHS v znení zmien a doplnení.
(8) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/42/ES z 27. júna 2001 o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie (Ú. v. ES L 197, 21.7.2001, s. 30).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia