Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2010/2873(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B7-0540/2010

Predložena besedila :

B7-0540/2010

Razprave :

PV 06/10/2010 - 11
CRE 06/10/2010 - 11

Glasovanja :

PV 07/10/2010 - 9.5
CRE 07/10/2010 - 9.5
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0352

Sprejeta besedila
PDF 211kWORD 56k
Četrtek, 7. oktober 2010 - Bruselj
Ukrepanje EU na področju iskanja in črpanja nafte v Evropi
P7_TA(2010)0352B7-0540/2010

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 7. oktobra 2010 o ukrepanju EU na področju iskanja in črpanja nafte v Evropi

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju členov 11 in 191 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju konvencije ZN o biološki raznovrstnosti,

–  ob upoštevanju omrežja Natura 2000, ki je bilo ustanovljeno z Direktivo Sveta št. 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (direktiva o habitatih)(1), ter Direktive 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju politike morskega okolja (okvirna direktiva o morski strategiji)(2) kot prvenstvenega ukrepa za zaščito evropske biotske raznovrstnosti morja,

–  ob upoštevanju ciljev in zahtev za doseganje ugodnega in dobrega okoljskega statusa v evropskih obalnih in morskih vodah, kakor je določeno v Direktivi 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (okvirna direktiva o vodah)(3) in v okvirni direktivi o morski strategiji,

–  ob upoštevanju akcijskega načrta EU o biotski raznovrstnosti(4),

–  ob upoštevanju razlitja nafte zaradi nesreče na ploščadi Deepwater Horizon v Mehiškem zalivu,

–  ob upoštevanju stanja naftnih ploščadi v vodah Evropske unije,

–  ob upoštevanju vprašanj za Svet in Komisijo z dne 7. septembra 2010 o ukrepanju EU na področju iskanja in črpanja nafte v Evropi (O-0122/2010 – B7-0470/2010, O-0123/2010 – B7-0551/2010,

–  ob upoštevanju člena 115(5) in člena 110(2) svojega poslovnika,

A.  ker morajo EU in države članice ob nesreči zaradi razlitja nafte na ploščadi Deepwater Horizon v Mehiškem zalivu nujno preučiti vse vidike črpanja in iskanja nafte v Evropski uniji ter nato izvesti ustrezne korake, da bi zagotovile, da se takšna ekološka nesreča ne bo zgodila v vodah Evropske unije,

B.  ker so najvišje stopnje previdnosti, varovanja okolja, varnosti in zaščite za delovanje na področju nafte v Evropi načela bistvenega pomena, ki morajo biti podlaga vsem ukrepom EU na tem področju,

C.  ker se večina črpanja in iskanja nafte odvija v vodah Severnega morja,

D.  ker vode EU mejijo tudi na države, ki niso del Evropske unije in za katere ne velja zakonodaja EU o obvezni skladnosti s predpisi, ki urejajo odgovornost in sanacijo škode,

E.  ker se vlaga prizadevanje za razširitev vrtanja in iskanja nafte na globlje in bolj oddaljene dele morja, kar je povezano z večjimi tveganji glede upravljanja in spremljanja operacij,

1.  izraža solidarnost z žrtvami razlitja nafte zaradi nesreče na ploščadi Deepwater Horizon in poziva Evropsko unijo, naj ponudi tehnične nasvete in podporo ter se tako odzove na nesrečo;

2.  priznava, da lahko pridobivanje nafte in plina na morju v Evropi še naprej pomembno prispeva k zanesljivi preskrbi v EU in dobrim varnostnim standardom industrije v Evropi;

3.  priznava, da je treba nujno sprejeti skupni evropski čezmejni sistem za preprečevanje razlitja nafte in odziv nanj;

4.  poziva Komisijo, naj do konca leta predloži poročilo o oceni stopnje onesnaženosti okolja in bioloških razmerah v Mehiškem zalivu;

5.  poziva Komisijo, naj pozorno spremlja rezultate preiskav ameriških pristojnih organov o človeških, naravnih in tehnoloških dejavnikih, ki so pripeljali do nesreče v Mehiškem zalivu, ter tako omogoči, da bodo sprejeti vsi sklepi, ki so potrebni zato, da bi preprečili takšne dogodke na priobalnih naftnih ploščadih v morskih in priobalnih vodah EU;

6.  poziva Komisijo, naj pripravi stroge politike za preprečevanje nesreč na naftnih ploščadih za vso EU in razširi področje uporabe direktive SEVESO II(5) na naftne ploščadi;

7.  poziva Komisijo, naj zlasti prouči zmogljivosti EU za takojšne posredovanje ob nesrečah na objektih v priobalnem pasu in skupaj z državami članicami razvije evropski akcijski načrt; ugotavlja, da je treba arktičnemu območju zaradi krhkosti in pomembnega vpliva na blažitev podnebnih sprememb nameniti posebno pozornost; poleg tega ugotavlja, da je treba upoštevati območja Sredozemskega, Baltskega in Severnega morja;

8.  pozdravlja, da Komisija izvaja preizkuse vzdržljivosti naftnih vrtin v vodah EU; jo poziva, naj opredeli vse vrzeli in pomanjkljivosti v regulativnem okviru na ravni EU ter naj Parlamentu čim prej posreduje svojo analizo;

9.  poziva Komisijo, naj pregleda zlasti veljavno zakonodajo, po kateri imetniki dovolilnic za črpanje nafte v priobalnem pasu lahko objekte oddajo v zakup tretjim osebam, da se zagotovi, da bo v poznejših pravdnih postopkih lažje oceniti odgovornost za nastalo škodo za človeška življenja in okolje, ki jo povzročijo naravne in druge nesreče na naftnih ploščadih v priobalnem pasu;

10.  odločno poziva Komisijo, naj po pregledu regulativnega okvira Parlamentu čim prej posreduje zakonodajne predloge, za katere meni, da so nujni za odpravo ugotovljenih vrzeli v ureditvenem režimu, ki se uporablja za črpanje in iskanje nafte ter za druge oblike izkoriščanja morskega dna v EU (na primer direktiva o okoljski odgovornosti(6), direktiva SEVESO II in ostala evropska zakonodaja);

11.  meni, da veljavna zakonodaja, ki obravnava okoljsko škodo, vsebuje nekaj pomembnih vrzeli na to temo, zato poziva Komisijo, naj razmisli o reviziji vsebine in širitvi področja uporabe veljavne zakonodaje EU (vključno z direktivo o okoljski odgovornosti, direktivo SEVESO II ter ukrepi, ki obsegajo paket Erika in tretji paket pomorske varnosti) in/ali uvedbi nove zakonodaje, če je to potrebno, da se upoštevajo vsa tveganja zaradi črpanja nafte v priobalnem pasu in okrepijo pravila glede odgovornosti v primerih nesreč, povezanih z nafto;

12.  ugotavlja, da ni kompenzacijskega sklada za primere nesreč, povezanih z nafto, in poziva Komisijo, naj v direktivo o okoljski odgovornosti vključi določbe o obvezni finančni varnosti;

13.  poziva Komisijo, naj v direktivi o okoljski odgovornosti zniža škodni prag in v njeno področje uporabe vključi škodo, povzročeno morskim vodam;

14.  poziva Komisijo, naj pri sedanjem pregledu direktive o presoji vplivov na okolje(7) zagotovi, da bo presoja obvezna za vse dejavnosti, povezane z morskim dnom, da bodo presoje vplivov na okolje kakovostne in da preveč tveganih dejavnosti, kot je vrtanje v morsko dno, ne bo dovoljeno izvajati, če se bo na podlagi presoje vplivov na okolje izkazalo, da tveganj ni mogoče v zadostni meri ublažiti;

15.  meni tudi, da morajo vsi zakonodajni predlogi zagotoviti celosten pravni okvir, ki:

   v največji možni meri preprečuje, da bi potencialno nevarne aktivnosti na morskem dnu povzročile škodo v morskem in priobalnem okolju;
   zagotavlja, da je za kakršno koli škodo, povzročeno zaradi teh aktivnosti, vključno s škodo, prizadejano celinskemu in morskemu okolju ter globalnemu podnebju, v celoti odgovoren onesnaževalec;
   zagotavlja zaščito evropske biotske raznovrstnosti morskega in obalnega okolja;
   zagotavlja, da pred načrtovanjem kakršne koli gospodarske dejavnosti neodvisni izvedenci opravijo presojo vplivov na okolje;

16.  poziva Komisijo, naj predlaga zakonodajo, s katero bi zagotovili, da bodo na vseh naftnih ploščadih in vrtinah EU in tretjih držav, od roba Atlantskega oceana do Črnega morja veljali enako visoki varnostni standardi; poziva Komisijo in države članice, naj si z Mednarodno pomorsko organizacijo (IMO) prizadevajo za izboljšanje mednarodnih varnostnih in nadzornih pravil ter standardov;

17.  poziva Komisijo, naj prouči možnosti vzpostavitve učinkovitega sistema za nadzor nadzornikov, in poziva k zgodnji krepitvi inšpekcijskih metod ter obveznih minimalnih varnostnih pravil v EU;

18.  poziva Komisijo, naj zagotovi, da se bodo vse določbe direktiv o presoji vplivov na okolje, o strateški okoljski presoji(8) in o habitatih, ki se nanašajo na presojo vplivov naftnih ploščadi na okolje, enotno uporabljale v vseh državah članicah;

19.  meni, da bi moral biti mandat Evropske agencije za pomorsko varnost (EMSA) s plovil razširjen tudi na objekte na morju, poziva, naj se prenosu takšnih novih nalog prilagodi tudi proračun agencije EMSA in število zaposlenih;

20.  poziva Komisijo, naj objavi letno poročilo, ki ga je pripravila v sodelovanju s pristojnimi organi držav članic in neodvisnimi strokovnjaki, da bi ocenili tehnično varnost in zaščito objektov in naftnih ploščadi v priobalnem pasu, ki obratujejo v morskih in priobalnih vodah EU;

21.  verjame, da je izjemno pomembno, da Komisija prouči vsa vprašanja financ in odgovornosti, ki so povezana z iskanjem na morju v EU, če je potrebno z uvedbo obveznega zavarovanja na celotnem področju EU ali drugih primernih instrumentov, kot je na primer ustanovitev posebnega Evropskega sklada, ki bi ga vzdrževali z obveznimi prispevki upravljavcev objektov na morju; meni, da morajo ti instrumenti popolnoma upoštevati odgovornost takšnih upravljavcev, zagotoviti zahteve po zadostnem zavarovanju upravljavcev ali druga finančna jamstva za obnovo in povračilo povzročene okoljske škode ter nudila dodatna finančna zagotovila, na primer v obliki skladov za obnovo in poplačilo škod v primerih, kjer upravljavec nima zadostnih finančnih zagotovil;

22.  poziva Komisijo, naj razmisli zlasti o obveznih zavarovalniških shemah na celotnem področju EU, ki bi bile oblikovane za izplačilo odškodnine prizadetim podjetjem v primeru razlitja;

23.  odločno poziva Komisijo, naj ob upoštevanju veljavnih mednarodnih in nacionalnih pravil na tem področju preuči razgradnjo obstoječe vrtalne infrastrukture in, če je potrebno, z zakonodajo razjasni odgovornosti upravljavcev, da bi zagotovili varno odstranitev in odgovornost za kakršno koli okoljsko škodo, ki nastane zaradi razgradnje infrastrukture na morju, in morebitno okoljsko škodo zaradi objektov na morju ali vrtin po njihovi razgradnji;

24.  poziva Komisijo, naj uvede strog obvezen okvir za razkritje podatkov s strani podjetij o okoljskih, družbenih in upravnih praksah in razmisli o ukrepih za povečanje sodelovanja institucionalnih vlagateljev s podjetji pri naložbenih tveganjih, povezanih s slabo okoljsko prakso;

25.  je seznanjen s poročilom, ki ga je o delovnih pogojih na Severnem morju pripravil britanski izvršilni organ za zdravje in varnost in iz katerega je razvidno, da sta se stopnji smrtnih in hudih poškodb v preteklem letu podvojili; poziva Komisijo, naj preuči te navedbe in sprejme ukrepe za zagotovitev visoke ravni zdravja in varnosti za osebe, ki delajo v sektorju vrtanja na morju;

26.  poziva Komisijo, naj bo dejavna pri zagotavljanju, da so dejavnosti tretjih držav in projekti pridobivanja nafte čim bolj skladni s strogimi okoljevarstvenimi standardi, in naj zagotovi posebne mehanizme za povračilo kakršne koli škode, ki bi nastala zaradi projektov pridobivanja nafte na morju, ki jih na mejah EU izvajajo tretje države;

27.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.

(1) UL L 206, 22.7.1992, str. 7.
(2) UL L 164, 25.6.2008, str. 19.
(3) UL L 327, 22.12.2000, str. 1.
(4) SEC(2006)0607 in (2006)0621.
(5) Direktiva 2003/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2003 o spremembi Direktive Sveta 96/82/ES o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi (UL L 345, 31.12.2003, str. 97).
(6) Direktiva 2004/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o okoljski odgovornosti v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode (UL L 143, 30.4.2004, str. 56).
(7) Direktiva 85/337/EGS, kakor je bila spremenjena.
(8) Direktiva 2001/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2001 o presoji vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje (UL L 197, 21.7.2001, str. 30).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov