Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2789(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0536/2010

Внесени текстове :

B7-0536/2010

Разисквания :

PV 06/10/2010 - 12
CRE 06/10/2010 - 12

Гласувания :

PV 07/10/2010 - 11.1
CRE 07/10/2010 - 11.1
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0353

Приети текстове
PDF 410kWORD 97k
Четвъртък, 7 октомври 2010 г. - Брюксел
Конференция за биологичното разнообразие - Нагоя, 2010 г.
P7_TA(2010)0353B7-0536/2010

Резолюция на Европейския парламент от 7 октомври 2010 г. относно стратегическите цели на ЕС за десетото заседание на Конференцията на страните (COP 10) по Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие (КБР), което ще се проведе в Нагоя (Япония) от 18 до 29 октомври 2010 г.

Европейският парламент,

–  като взе предвид десетото заседание на Конференцията на страните (COP 10) по Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие (КБР), което ще се проведе в Нагоя (Япония) от 18 до 29 октомври 2010 г.,

–  като взе предвид въпросите до Комисията и Съвета относно десетото заседание на Конференцията на страните (COP 10) по Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие (КБР), което ще се проведе в Нагоя (Япония) от 18 до 29 октомври 2010 г. (O-0111/2010 – B7-0467/2010, O-0112/2010 - B7-0468/2010),

–  като взе предвид Европейската среща на високо равнище в Гьотеборг през 2001 г., на която беше взето решение за спиране на загубата на биологично разнообразие до 2010 г., като част от стратегията за устойчиво развитие,

–  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 25–26 март 2010 г., и по-специално параграф 14,

–  като взе предвид доклада на специалната отворена работна група относно прегледа на прилагането на Конвенцията за биологичното разнообразие относно извършената работа по време на третото заседание на групата на 24–28 май 2010 г. и проекта на стратегически план за периода след 2010 г.,

–  като взе предвид докладите от деветото заседание на специалната отворена работна група относно достъпа и споделянето на ползите (25–28 март 2010 г.) и проекта на протокол относно достъпа и споделянето на ползите (приложенията от Кали и Монреал),

–  като взе предвид член 115, параграф 5 и член 110, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че КБР е най-обширното глобално споразумение за защита на биологичното разнообразие, като има предвид, че то беше подписано от 193 страни по него, включително 27-те държави-членки на ЕС и Европейския съюз,

Б.  като има предвид, че обявената от ООН година на биологичното разнообразие следва да даде политически тласък за изпълнението на всички три цели на КБР: запазване на биологичното разнообразие, устойчиво използване на биологичното разнообразие и честно и справедливо споделяне на ползите от използването на генетични ресурси,

В.  като има предвид, че според оценка на Световната банка 60 млн. коренни жители зависят изцяло от горите; като има предвид, че обезлесяването представлява сериозна пречка пред постигането на Целите на хилядолетието за развитие, тъй като се губят някои екосистемни услуги, предоставяни от горите (валежи, предотвратяване на ерозията на почвата и пречистване на водата),

Г.  като има предвид, че докладът за „синия въглерод“ (оповестен от Организацията по прехрана и земеделие на ООН, Програмата на ООН за околната среда и Международния съюз за опазване на природата и природните ресурси през октомври 2009 г.) показва, че деградацията на крайбрежните зони (чрез прекомерен риболов, унищожаване на мангрови дървета и еутрофикация) и унищожаването на морските местообитания представляват съществена заплаха за капацитета на океаните да улавят въглерод и следователно са много сериозен източник на безпокойство за политиката по отношение на климата,

Д.  като има предвид, че трябва да бъдат преодолени значителните недостатъци в прилагането на работните програми на КБР,

Е.  като има предвид, че защитата на биологичното разнообразие е ключов елемент за постигане на Целите на хилядолетието за развитие и като има предвид, че целта за биологичното разнообразие до 2010 г. беше включена като нова цел през 2006 г. в рамките на цел 7 от Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР) („Осигуряване на устойчива околна среда“),

Ж.  като има предвид, че Общото събрание на ООН обяви 2010 г. за Международна година на биологичното разнообразие и като има предвид, че темата на Международния ден на биологичното разнообразие през 2010 г. е „Биологичното разнообразие за развитие и за намаляване на бедността“,

З.  като има предвид, че 70 % от бедните в света живеят в селски райони и оцеляването и благосъстоянието им зависят пряко от биологичното разнообразие и като има предвид, че бедните в градовете също разчитат на биологичното разнообразие за екосистемните услуги като запазване на качеството на въздуха и водата и разграждане на отпадъците,

Необходимост от спешни действия

1.  Изразява крайна загриженост от факта, че не е постигната нито глобалната цел за 2010 г. за значително намаляване на темповете на загуба на биологично разнообразие, нито целта на ЕС за намаляване на загубата на биологично разнообразие;

2.  Изразява дълбока загриженост относно неосъзнаването на спешния характер на спирането на загубата на биологично разнообразие и неговото отсъствие от международния политически дневен ред;

3.  Разтревожен е от постоянното увеличаване на незаконната употреба на генетични ресурси и разпространеното в световен мащаб биопиратство;

4.  Подчертава, че с помощта на подходящи средства и при наличието на политическа воля може да се говори за съществуването на инструменти за по-едромащабно намаляване на загубата на биологичното разнообразие; изразява убеждение, че съществуват множество взаимодействия за защита на климата, постигане на Целите на хилядолетието за развитие и спиране на загубата на биологично разнообразие;

5.  Призовава Комисията и държавите-членки да поемат водеща роля по време на COP10, за да убедят страните по конвенцията, че е необходимо да се предприемат незабавно спешни действия; поради това призовава Комисията и държавите-членки да публикуват своите позиции възможно най-бързо преди провеждането на COP 10;

6.  С оглед на поемането на тази водеща роля, призовава настоятелно Комисията и държавите-членки да заемат единна позиция и да подобрят скоростта и ефективността на вътрешната процедура за вземане на решения, така че да бъде постигнато бързо споразумение относно вътрешната позиция на ЕС за COP 10 и да бъдат предвидени повече средства и време за дипломатическите усилия в преговорите с трети държави;

7.  Счита, че е непоследователно и достойно за съжаление, че държавата домакин – Япония, попречи на осъществяването на важен напредък в защитата на застрашени морски видове, като например червения тон и китовете, в контекста на други форуми като Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) и Международната комисия за китовете (IWC);

Икономика

8.  Изтъква, че според текущите изследвания, като изследването за „Икономиката на екосистемите и биологичното разнообразие“ (ИЕБР), прогнозите за загуби по отношение на благосъстоянието, причинени от загубата на биологично разнообразие, са понастоящем приблизително за 50 милиарда евро годишно (малко под 1 % от БВП), като се очаква те да се увеличат и да достигнат 14 трилиона евро или 7 % от прогнозирания годишен БВП през 2050 г.; подчертава, че според изследването за ИЕБР възвръщаемостта на инвестициите за опазване на биологичното разнообразие е над 100 пъти;

9.  Счита, че взетите по време на COP 10 решения трябва по-специално да отразяват резултатите от изследването за ИЕБР и да вземат предвид направените в него препоръки, т.е. че разходите, свързани със загубата на биологично разнообразие, и стойността на биологичното разнообразие трябва да бъдат отразени в националните отчети; подчертава, че в противен случай не ще бъде възможно да бъдат наблюдавани финансовите и икономическите последствия за икономиката, причинени от настоящата криза на биологичното разнообразие; подчертава, че следва да се обърне повече внимание на проучването и одобряването на пазарни инструменти, като например банкирането на местообитания и заплащането за екосистемни услуги, за да се осигурят достатъчни по размер финансови средства за биологичното разнообразие;

10.  Подчертава значението на разработването и усъвършенстването на методите с цел точна оценка на финансовата стойност на екологичните услуги и по този начин, определянето на цената на загубата на биологично разнообразие; счита, че това би осигурило ценни данни с оглед информирането на лицата, определящи политиките, разработването на кампании за повишаване на осведомеността и принос към по-широкия обществен дебат;

11.  Подчертава, че биологичното разнообразие и екосистемите носят колективни ползи и трябва да се разглеждат като общи блага; при все това отбелязва със загриженост, че местните общности често получават малко или никакво заплащане за услугите, които се създават с тяхна помощ, въпреки че са най-силно засегнати от загубата на биологично разнообразие и от разпада на екосистемните услуги; затова настоятелно призовава лицата, отговорни за вземане на решения в Нагоя, да определят политически инструменти, целящи да се обърне внимание на това неравномерно разпределение на получените от природата ползи, и да разработят начини за предоставяне на финансова и техническа помощ на общностите и лицата, ангажирани с доброто управление на природните ресурси;

Стратегическият план на КБР
Преглед на целите до 2020 г. и цялостна визия за 2050 г.

12.  Настоятелно призовава Комисията и държавите-членки да подкрепят една амбициозна цялостна програма на КБР за 2020 г.: за спиране на загубата на биологично разнообразие и за справедливо споделяне на ценностите и ползите от биологичното разнообразие и екосистемните услуги; настоятелно призовава Комисията и държавите-членки да се ангажират с цялостна визия за 2050 г., за да се гарантира запазването, зачитането и възстановяването на екосистемите;

Стратегически цели и водещи цели за 2020 г.

13.  Призовава Комисията и държавите-членки да подкрепят разработването и постигането на измерими, амбициозни, реалистични и обвързани със срокове подцели, за да се гарантира по-конкретно, че до 2020 г.:

   всеки ще осъзнава стойността на биологичното разнообразие и какви мерки може да предприеме за неговата защита,
   стойностите на биологичното разнообразие и възможностите, произтичащи от неговото съхранение и устойчиво използване, ще бъдат включени в националните отчети и в политиките и стратегиите за развитие и намаляване на бедността,
   вредните за биологичното разнообразие субсидии ще бъдат премахнати,
   страните по конвенцията ще са разработили и ще изпълняват планове за увеличаване на разумното и ефективно използване на ресурсите, за намаляване на отпадъците и за използване на ресурсите в съответствие с екологичните пределни стойности,
   обезлесяването ще бъде преустановено, загубата и деградацията на естествените местообитания ще бъдат прекратени, а на развиващите се страни ще бъде оказвана подкрепа за устойчиво управление на горите им,
   натискът върху морските екосистеми чрез прекомерен риболов ще бъде прекратен и пагубните риболовни практики ще бъдат премахнати,
   ще бъдат преустановени въвеждането и установяването на инвазивни животински видове,
   най-малко 20 % от земните, сладководните и морските зони ще бъдат защитени,
   ще се увеличи приносът на биологичното разнообразие и сухоземните, сладководните и крайбрежните екосистеми за елиминирането и задържането на парниковите газове,
   ще бъде предотвратено измирането на известните застрашени животински видове,
   15 % от нарушените екосистеми ще са възстановени,
   ползите, произтичащи от използването на генетични ресурси, ще са поделени и ще е налице действащ фонд за достъп и споделяне на ползите,
   ще се прилагат съвместно планиране, управление на знанията и изграждане на капацитет, както и ще са налице системи за защита на традиционните знания, практиките на коренното население и обичайните практики за устойчиво използване на биологичното разнообразие,
   ще бъде увеличен капацитетът (човешки ресурси и финансови средства) за прилагане на конвенцията,
   ще бъде спряна загубата на генетично разнообразие на култивирани растения и домашни селскостопански животни в селскостопанските екосистеми и на дивите родствени видове;

Показатели

14.  Подчертава необходимостта от приемане на конкретни и основани върху научни данни показатели с цел измерване на напредъка по отношение на изпълнението на стратегическите цели и задачи;

15.  Приветства прилагането в рамките на ЕС на инструменти като портала на информационната система за биологичното разнообразие на Европа (BISE) или референтното равнище в областта на биологичното разнообразие, определено от Европейската агенция за околната среда; счита, че това са сходни инструменти, които биха могли да увеличат ефикасността на международните споразумения и на действията по конвенцията;

Достъп до генетични ресурси и споделяне на ползите

16.  Отбелязва, че без успешно приключване на преговорите по време на COP 10 относно международния режим за достъп до генетични ресурси и споделяне на ползите, което да доведе до изготвянето на протокол към КБР, съдържащ правно обвързващи и незадължителни разпоредби, не може да бъде постигнато по-широко споразумение относно стратегическия план на конвенцията за периода след 2010 г.;

17.  Отново потвърждава принципа, че формите на живот и жизнените процеси не трябва да бъдат предмет на патенти; поради тази причина подчертава необходимостта да се запази изключението в полза на селекционера в съответствие с Международната конвенция за закрила на новите сортове растения;

18.  Подчертава, че протоколът за достъп до генетични ресурси и споделяне на ползите трябва да гарантира прозрачност, правна сигурност и предсказуемост по отношение на достъпа до генетични ресурси, както и честно и справедливо споделяне на ползите от използването на генетични ресурси, техните производни и традиционните знания, свързани с генетичните ресурси;

19.  Призовава Комисията и държавите-членки да подкрепят включването в протокола на принципа на свободно, предварително и осведомено съгласие от страна на коренното и местното население по отношение на достъпа до традиционни знания, свързани с генетичните ресурси;

20.  Признава, че традиционните знания, свързани с генетичните ресурси, са от значение за съхранението и устойчивото използване на биологичното разнообразие, както и за честното и справедливо споделяне на ползите от използването на генетични ресурси, и следователно трябва да бъдат подходящо отразени в протокола за достъп до генетични ресурси и споделяне на ползите, в съответствие с Декларацията на ООН относно правата на коренното население;

21.  Ето защо призовава Комисията и Съвета да приемат проекта на текста от Кали относно споделянето на ползите, произтичащо от обществено достъпни традиционни знания, споделянето на ползите от използването на производни на генетичните ресурси, относно наблюдението, проследяването и отчитането на използването на генетични ресурси, както и разпоредбите относно договорените съвместно условия между потребителите и доставчиците на генетични ресурси;

22.  Отбелязва взаимната зависимост на държавите по отношение на генетичните ресурси, използвани за хранителни продукти и селско стопанство, и тяхното значение за продоволствената сигурност в световен мащаб, а следователно и необходимостта от отчитане на тези генетични ресурси при преговорите за международния режим за достъп до генетични ресурси и споделяне на ползите;

23.  Признава разликите във възгледите относно прилагането с обратна сила на бъдещия протокол относно достъпа и споделянето на ползите и настоятелно призовава страните да намерят приложими и справедливи решения, така че да се даде отговор на основателните съображения;

Тематична работна програма - морско и крайбрежно биологично разнообразие

24.  Призовава Комисията и държавите-членки да се застъпват решително за по-нататъшното определяне и защита на екологично или биологично значими зони и видове в морските зони в рамките на националните юрисдикции или извън тях;

Тематична работна програма – защитени зони

25.  Признава, че е бил отбелязан съществен напредък по прилагането на програмата за работа в защитени зони; при все това отбелязва, че за цялостното изпълнение на тази програма са необходими още усилия;

26.  Настоятелно призовава Комисията и държавите-членки да гарантират, че по време на COP10 се отдава особено значение на засилването на подходящата помощ и управление на защитените зони, както и на информирането на лицата, вземащи най-важните решения, за ползите от защитените зони, а също така и да изискат допълнителни финансови средства, ако това е уместно;

27.  Подчертава, че в съответствие с принципа, включен във Всеобщата декларация за правата на човека, Европейската комисия, ООН и държавите, участващи в правните протоколи за определяне на природни паркове и защитени зони, следва да включат правна разпоредба, която да гарантира юридическа и правна защита на правата на собственост върху земята на коренното население като традиционни собственици на земята, опазването на техните социални дейности и традиционното използване на тяхната земя, и която официално да признава правата им в рамките на настоящите модели на управление;

28.  Подчертава, че в декларациите за защитените зони и в стратегиите за опазване е необходимо да се изготви протокол, който включва определение за интегралните тропически системи, включително водата;

Биоразнообразие и изменение на климата

29.  Подчертава необходимостта от включване на предпазни механизми за биологичното разнообразие в политиките във връзка с климата, за да бъдат извлечени възможно най-големи ползи от двете цели; освен това подчертава, че финансовите вноски за опазване на биологичното разнообразие на практика имат положителен ефект върху приспособяването към изменението на климата и неговото ограничаване, най-вече поради факта, че повечето национални планове за приспособяване, представени в контекста на РКОНИК, и по-специално тези на развиващите се страни, акцентират върху устойчивостта на екосистемите; поради тази причина призовава за по-нататъшни усилия за увеличаване на взаимодействието и връзките между биологичното разнообразие и политиките в областта на климата, по-конкретно между РКОНИК и КБР; в този контекст призовава на секретариата на КБР да бъде предоставен мандат за участие в работата по РКОНИК;

30.  Потвърждава жизненоважното значение на биологичното разнообразие и устойчивите екосистеми за ограничаване на изменението на климата и приспособяване към него, като се има предвид фактът, че сухоземните и морските екосистеми понастоящем поглъщат около 50% от антропогенните емисии на CO2;

31.  Подчертава необходимостта от защита на устойчивостта на екосистемите, като се вземат мерки за предотвратяване на широкомащабното пускане на генетично модифицирани организми в околната среда, и като се вземат предвид разпоредбите на Протокола от Картахена по биологична безопасност;

Включване на биологичното разнообразие в политиката за развитие

32.  Междуправителствена платформа относно биологичното разнообразие и екосистемните услуги (IPBES), която следва да следва модела, определен от Междуправителствения комитет по изменение на климата (IPCC);

33.  Подчертава, че програмите, които имат за цел запазването на биологичното разнообразие и намаляването на бедността, трябва да са насочени към приоритетите на бедните и да поставят по-силен акцент върху управлението на околната среда на място, гарантирания достъп до ресурсите на биологичното разнообразие, поземлената реформа и признаването на обичайното стопанисване;

34.  Призовава държавите-членки и Комисията да дадат нов тласък на Световния алианс за борба с изменението на климата и неговия механизъм за подпомагане, за да се ускори изграждането на капацитет в развиващите се страни и да се увеличи тяхната база от знания относно очакваните последици от загубата на биологично разнообразие, както и за да бъде то ефективно интегрирано в плановете за развитие и бюджетите; призовава ЕС да използва изцяло в своята стратегия за сътрудничество за развитие Доклада на хилядолетието за оценка на екосистемите;

35.  Припомня, че 80 % от населението в света разчита на традиционната медицина, която използва лечебните свойства на растенията, и че биологичното разнообразие може да помогне за намаляване на националните разходи за доставка на медицински продукти в много развиващи се страни, тъй като осигурява основата, необходима за традиционните лекарствени средства и много синтетични лекарствени средства; ето защо настоятелно призовава COP-10 да предприеме мерки за противодействие на биопиратството; подчертава, че защитата на биологичното разнообразие е свързана пряко с постигането на Цел на хилядолетието за развитие (ЦХЗ) 6;

36.  Призовава в регионалните и националните стратегически документи на Комисията да бъдат включвани конкретни мерки, целящи официалното признаване на правото на селските общности и коренното население да управляват природните ресурси и да извличат ползи от тях;

37.  Изразява увереност, че реформирането на субсидиите (в секторите на селското стопанство, рибното стопанство и енергетиката) в рамките на ЕС е от основно значение за последователността на политиките за развитие с цел предотвратяване на увреждането на биологичното разнообразие и на екосистемните услуги; едновременно с това припомня, че потенциалът за премахване на вредните субсидии в развиващите се страни (по-конкретно в секторите на горивата, храните и водата) трябва да бъде съчетан с механизми за компенсации за бедните хора, които могат да бъдат сериозно засегнати от тяхното незабавно премахване;

38.  Подкрепя използването на националните планове за действие и националните стратегии в полза на биологичното разнообразие (НСПБР) с цел включване на приноса на биологичното разнообразие за развитието и за намаляването на бедността;

39.  Подчертава значението на биологичното разнообразие за смекчаване появата на болести като маларията, за която е установено, че се наблюдава по-рядко във все още залесени зони, където разнообразието от птици е по-голямо;

40.  Подчертава, че биологичното производство допринася за запазването на почвата, водата и биологичното разнообразие, като едновременно с това осигурява необходимото за здравословното хранене многообразие; затова настоятелно призовава за увеличаване на инвестирането в устойчиво селско стопанство с оглед на подобряването на продоволствената сигурност и намаляването на бедността;

Биогорива

41.  Подчертава необходимостта по време на COP 10 да се приеме препоръка относно биогоривата; припомня, че е изключително важно да се извърши оценка на прякото и непрякото въздействие на биогоривата върху биологичното разнообразие; подчертава, че е целесъобразно за биогоривата да се предвидят критерии за сертифициране и устойчивост;

Инвазивни чуждоземни видове

42.  Що се отнася до спешните мерки, обръща внимание на факта, че е необходимо да се дава приоритет на действията срещу инвазивните видове, които вече причиняват тежки нарушения на равновесието в екосистемите с изключително отрицателни последствия за биологичното разнообразие като цяло;

Финансиране

43.  Подчертава необходимостта от драстично увеличение на глобалното финансиране за биологично разнообразие, и по-конкретно чрез съществуващите източници на финансиране, както и с помощта на нови и новаторски източници, включително нови и новаторски пазарни механизми;

44.  Поради тази причина призовава Комисията и държавите-членки публично да обявят своите финансови ангажименти за изпълнението на целите на КБР в разумен срок преди COP10;

45.  Изразява убеждение, че публичните разходи сами по себе си няма да са достатъчни за постигане на целта за биологично разнообразие на КБР, и подчертава, че е важно при корпоративната и социална отговорност също да се отчита биологичното разнообразие;

46.  Предвид заключенията на изследването ИЕБ призовава СОР 10 да се използва също така като възможност за отправяне на послание до частния сектор относно икономическите ползи от неговото участие в борбата за запазване на биологичното разнообразие;

47.  Същевременно подчертава, че решението относно ангажимента на стопанския сектор следва да включва не само доброволни ангажименти, но също така и задължения, по-специално за предоставяне на информация и достъп до нея и за съобразяване с коренното население и местните общности при провеждането на непрекъснат диалог;

48.  Настоятелно призовава Комисията и държавите-членки да разработват и прилагат новаторски системи за заплащане на екосистемни услуги, като мобилизират частни източници на финансиране, като същевременно поддържат максимална защита на тези екосистеми;

49.  Едновременно с това подчертава, че такива системи следва да отчитат поуките от неотдавнашната финансова криза, както и недостатъците на схемите за търговия с емисии на въглерод; освен това подчертава, че разглеждането на тези ограничения следва да бъде изрично включено в мандата на специалната работна група по финансовите иновации;

50.  Счита, че инструментите за финансиране на политиките в областта на климата, като например механизмите за намаляване на емисиите от обезлесяване и деградация (REDD+), бързото финансиране, Механизмът за чисто развитие (МЧР) и Съвместното изпълнение (СИ), следва да бъдат реформирани и да обхващат предпазни механизми за биологичното разнообразие и за правата на човека и на коренното население, и при възможност да гарантират ползи и за биологичното разнообразие;

51.  Освен това подчертава, че реформите трябва да включват нови определения на ООН за горите въз основа на биомите, отразявайки широките разлики по отношение на биологичното разнообразие, както и стойностите на въглерод в различните биоми, като същевременно се прави ясно разграничение между естествените гори и горите, в които преобладават дървесни монокултури и неместни видове; поради тази причина призовава Комисията и държавите-членки да работят в тази посока в рамките на спомагателния орган за научно-технически консултации;

52.  Подчертава необходимостта външните разходи, като например причинените вреди на биологичното разнообразие или разходите за подпомагане на биологичното разнообразие, да бъдат включени в крайната цена на продуктите на пазара;

Взаимодействие между трите конвенции от Рио

53.  Счита, че следва да се подчертае взаимодействието между трите конвенции от Рио – за биологичното разнообразие, изменението на климата и опустиняването;

54.  Призовава Комисията и държавите-членки да подкрепят активно идеята за срещи на високо равнище по трите конвенции от Рио като част от срещата на високо равнище в Рио (Rio+20) през 2012 г.;

Междуправителствена научно-политическа платформа относно биоразнообразието и предлаганите от екосистемите услуги (IPBES) и обмен на знания

55.  Приветства постигнатото от правителствата през юни 2010 г. в Пусан споразумение за създаване на Междуправителствена научно-политическа платформа относно биоразнообразието и предлаганите от екосистемите услуги (IPBES); призовава Комисията и държавите-членки да гарантират ефективното учредяване на IPBES в най-кратък срок, по възможност през 2011 г.; счита, че тъй като приносът на IPBES ще зависи от качеството на провежданите в ЕС и в международен план научни изследвания, е изключително важно ЕС и държавите-членки да осигурят достатъчни средства за научни изследвания в областта на биологичното разнообразие;

56.  Призовава за подобряване на обмена на знания и технологии в областта на биологичното разнообразие, тяхната стойност и функциониране;

Координиран подход

57.  Настоява, че устойчивостта на търгуваните продукти е ключов елемент в международните търговски споразумения; в това отношение подчертава необходимостта „нетърговските съображения“, в това число производствените методи и зачитането на биологичното разнообразие, да бъдат включени във всяко бъдещо споразумение на СТО;

58.  Насърчава Комисията и държавите-членки да включат екологичния елемент в своите отношения с трети държави и да продължат със „зелената дипломация“;

59.  Настоятелно призовава Комисията и държавите-членки да гарантират, че актуализираната водеща цел „2010 г.“ от стратегическия план на КБР, който ще бъде приет по време на конференцията на страните (COP 10) по КБР в Нагоя, ще бъде включена по-нататък като актуализирана цел за Цел на хилядолетието за развитие (ЦХР) 7 и подкрепена като неразделна част от постигането на тези жизненоважни цели преди срока, изтичащ през 2015 г.; подчертава, че е жизненоважно Комисията и държавите-членки да признаят многото взаимодействия и взаимовръзки между всички ЦХР и да ги третират като един пакет;

o
o   o

60.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, парламентите и правителствата на държавите, които са страни по КБР, както и на секретариата на КБР.

Правна информация - Политика за поверителност