Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2789(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0536/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0536/2010

Συζήτηση :

PV 06/10/2010 - 12
CRE 06/10/2010 - 12

Ψηφοφορία :

PV 07/10/2010 - 11.1
CRE 07/10/2010 - 11.1
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0353

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 403kWORD 100k
Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2010 - Βρυξέλλες
Διάσκεψη για τη βιοποικιλότητα - Nagoya 2010
P7_TA(2010)0353B7-0536/2010

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τους στρατηγικούς στόχους της ΕΕ ενόψει της 10ης Συνόδου της Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών στη Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα (ΣΒΠ), που θα συνέλθει στη Nagoya (Ιαπωνία) από τις 18 έως τις 29 Οκτωβρίου 2010

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη 10η Σύνοδο της Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών (ΔΣΜ10) στη Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα (ΣΒΠ), που θα συνέλθει στη Nagoya (Ιαπωνία) από τις 18 έως τις 29 Οκτωβρίου 2010,

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο σχετικά με τους στρατηγικούς στόχους της ΕΕ ενόψει της 10ης Συνόδου της Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών στη Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα (ΣΒΠ), που θα πραγματοποιηθεί στη Nagoya (Ιαπωνία) από τις 18 έως τις 29 Οκτωβρίου 2010 (O-0111/2010 – B7-0467/2010, O-0112/2010 – B7-0468/2010),

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής του Γκέτεμποργκ το 2001, όπου συμφωνήθηκε να σταματήσει η απώλεια βιοποικιλότητας έως το 2010 στο πλαίσιο μιας στρατηγικής της ΕΕ για την αειφόρο ανάπτυξη,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 25-26 Μαρτίου 2010, και ιδίως την παράγραφο 14,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της ειδικής ομάδας εργασίας αορίστου χρόνου για την εξέταση της εφαρμογής της σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα σχετικά με το έργο της τρίτης συνόδου της από 24 έως 28 Μαΐου 2010 και το σχέδιο στρατηγικού προγράμματος για την περίοδο μετά το 2010,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις της ένατης συνεδρίασης της ειδικής ομάδας εργασίας αορίστου χρόνου σχετικά με την πρόσβαση και τον επιμερισμό των ωφελειών (ΠΕΩ) από 22 έως 28 Μαρτίου 2010 και το σχέδιο Πρωτοκόλλου ΠΕΩ (Παραρτήματα Cali και Montreal),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 115, παράγραφος 5 και 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΒΠ είναι η μεγαλύτερη παγκόσμια συμφωνία για την προστασία της βιολογικής ποικιλότητας, η οποία έχει υπογραφεί από 193 συμβαλλόμενα μέρη, μεταξύ των οποίων και τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Έτος Βιολογικής Ποικιλότητας των Ηνωμένων Εθνών πρέπει να δώσει πολιτική ώθηση για την ενίσχυση της υλοποίησης και των τριών στόχων της ΣΒΠ, δηλαδή: τη διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας, την αειφόρο χρήση της βιολογικής ποικιλότητας, τη δίκαιη και ισότιμη κατανομή των ωφελειών που απορρέουν από την αξιοποίηση των γενετικών πόρων,

Γ.   επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τη Παγκόσμια Τράπεζα, 60 εκατομμύρια αυτοχθόνων πληθυσμών εξαρτώνται απολύτως από τα δάση· υπογραμμίζει ότι η αποψίλωση των δασών συνιστά μέγιστο εμπόδιο στην υλοποίηση των Στόχων της Χιλιετηρίδας (ΑΣΧ) δεδομένου ότι συνεπάγεται την απώλεια των υπηρεσιών οικοσυστήματος (βροχόπτωση, διάβρωση του εδάφους, καθαρισμός των υδάτων) που παρέχουν τα δάση,

Δ.   επισημαίνει ότι η έκθεση των FAO, UNEP, IUCN, του Οκτωβρίου 2009 για τον λεγόμενο και μπλε άνθρακα, καταδεικνύει ότι η υποβάθμιση των ακτών (υπεραλίευση, καταστροφή της μαγγρόβιας βλάστησης και ευτροφισμός) αποτελούν σημαντική απειλή για την ικανότητα των ωκεανών να απορροφούν διοξείδιο του άνθρακα, και αποτελούν κατά συνέπεια πολύ σημαντική πηγή ανησυχιών για την κλιματική πολιτική,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να καλυφθούν οι σημαντικές καθυστερήσεις που σημειώνονται στα προγράμματα εργασίας της ΣΒΠ,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία της βιοποικιλότητας αποτελεί κύρια προϋπόθεση για να επιτευχθούν οι ΑΣΧ και λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι ο στόχος του 2010 για τη βιοποικιλότητα έχει ενταχθεί από το 2006 στον έβδομο στόχο περί περιβαλλοντικής βιωσιμότητας των ΑΣΧ,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ανακήρυξε το 2010 «Διεθνές Έτος Βιοποικιλότητας'· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η Διεθνής Ημέρα Βιοποικιλότητας του 2010 έχει ως θέμα την βιοποικιλότητα για την ανάπτυξη και για την άμβλυνση της φτώχειας,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το 70% των φτωχών του πλανήτη διαβιούν στην ύπαιθρο και εξαρτώνται άμεσα από τη βιοποικιλότητα για την επιβίωση και την ευημερία τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φτωχοί των αστικών περιοχών εξαρτώνται επίσης από την βιοποικιλότητα για υπηρεσίες οικοσυστήματος όπως η διασφάλιση της ποιότητας του αέρα και του νερού και η αποδόμηση των απορριμμάτων,

Ανάγκη επείγουσας δράσης

1.  εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του για το γεγονός ότι ακόμη δεν έχει επιτευχθεί ο παγκόσμιος στόχος της βιολογικής ποικιλότητας για το 2010 που αφορά τη σημαντική μείωση του ρυθμού απώλειας βιολογικής ποικιλότητας, ούτε ο στόχος της ΕΕ για ανάσχεση της απώλειας βιολογικής ποικιλότητας·

2.  ανησυχεί βαθύτατα για την απουσία συνειδητοποίησης του επείγοντος χαρακτήρα της ανάσχεσης της απώλειας βιολογικής ποικιλότητας στη διεθνή πολιτική ατζέντα·

3.  είναι θορυβημένο από τη σταθερή αύξηση της παράνομης χρήσης γενετικών πόρων και την εκτεταμένη βιολογική πειρατεία που συμβαίνει σε παγκόσμια κλίμακα·

4.  επισημαίνει ότι με τη διάθεση επαρκών πόρων και την επίδειξη πολιτικής βούλησης, υπάρχουν τα μέσα για την σε ευρύτερη κλίμακα μείωση της απώλειας βιολογικής ποικιλότητας· είναι πεπεισμένο ότι υπάρχουν πολλές συνεργίες στην προστασία του κλίματος, την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας και την ανάσχεση της απώλειας βιολογικής ποικιλότητας·

5.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο στη ΔΣΜ10 προκειμένου να πείσουν όλα τα συμβαλλόμενα μέρη ότι επείγει η ανάληψη δράσης· καλεί κατά συνέπεια την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δημοσιοποιήσουν τις θέσεις τους όσο το δυνατό νωρίτερα πριν από τη ΔΣΜ10·

6.  ζητεί επιμόνως από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, προκειμένου να μπορέσουν να αναλάβουν τέτοιο ηγετικό ρόλο, να έχουν ενιαία στάση και να βελτιώσουν την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα της εσωτερικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων ούτως ώστε να είναι σε θέση να καταλήξουν σύντομα σε μια εσωτερική θέση της ΕΕ στη ΔΣΜ10 και να διαθέσουν περισσότερους πόρους και χρόνο στις διπλωματικές προσπάθειές τους έναντι τρίτων χωρών·

7.  θεωρεί ανακόλουθο και λυπηρό το γεγονός ότι η χώρα που φιλοξενεί τη ΔΣΜ10, η Ιαπωνία, απέτρεψε σημαντικές βελτιώσεις στην προστασία απειλούμενων θαλάσσιων ειδών, όπως ο ερυθρός τόνος και οι φάλαινες σε άλλα φόρουμ όπως η CITES και η IWC·

Οικονομικά

8.  υπογραμμίζει ότι διάφορες εν εξελίξει μελέτες, όπως η μελέτη σχετικά με τα «οικονομικά στοιχεία των οικοσυστημάτων και της βιολογικής ποικιλότητας» (ΟΣΟΒ), εκτιμούν ότι η απώλεια ευημερίας που οφείλεται στην απώλεια βιολογικής ποικιλότητας κυμαίνεται περί τα 50 δισ. ευρώ ετησίως (λίγο κάτω από το 1% του ΑΕΠ), και αναμένεται να φθάσει τα 14 τρισ. ευρώ ή 7% του εκτιμώμενου ΑΕΠ ετησίως το 2050· υπογραμμίζει ότι σύμφωνα με την μελέτη ΟΣΟΒ, η απόδοση των επενδύσεων στη διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας είναι τουλάχιστον εκατονταπλάσια·

9.  υποστηρίζει ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν στη ΔΣΜ10 πρέπει ιδιαιτέρως να αντικατοπτρίζουν τα ευρήματα της μελέτης ΟΣΟΒ και να στηριχθούν στις συστάσεις της, δηλαδή ότι το κόστος της απώλειας βιολογικής ποικιλότητας και η αξία των αναγκών της βιολογικής ποικιλότητας πρέπει να αντικατοπτρίζονται στους εθνικούς λογαριασμούς· επισημαίνει ότι, διαφορετικά, δεν είναι δυνατόν να επιτηρηθούν οι δημοσιονομικές και οικονομικές επιπτώσεις που θα επιφέρει η παρούσα κρίση βιολογικής ποικιλότητας στην οικονομία· επισημαίνει ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στη διερεύνηση και υιοθέτηση εργαλείων αγοράς, όπως ένα τραπεζικό μέσο για τα οικοσυστήματα και η πληρωμή για παροχή υπηρεσιών στον τομέα των οικοσυστημάτων, για να συμβάλουν στην εξασφάλιση επαρκών οικονομικών πόρων για τη βιολογική ποικιλότητα·

10.  τονίζει τη σημασία της ανάπτυξης και τελειοποίησης μεθόδων που θα αντανακλούν επακριβώς την οικονομική αξία των οικολογικών υπηρεσιών και κατά τον τρόπο αυτό θα προσδιορίζουν το κόστος της απώλειας βιολογικής ποικιλότητας· θεωρεί ότι κάτι τέτοιο θα πρόσφερε πολύτιμα δεδομένα για την ενημέρωση των παραγόντων χάραξης πολιτικής, την ανάπτυξη εκστρατειών συνειδητοποίησης και τη συμβολή στην ευρύτερη δημόσια συζήτηση·

11.  υπογραμμίζει ότι η βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα προσφέρουν οφέλη στο κοινωνικό σύνολο και πρέπει να θεωρούνται δημόσια κοινωνικά αγαθά· παρατηρεί με ανησυχία εντούτοις ότι οι τοπικές κοινωνίες συχνά αμείβονται λίγο ή καθόλου για τις υπηρεσίες στην παροχή των οποίων συνεισφέρουν αν και είναι εκείνες που πλήττονται περισσότερο από την απώλεια βιοποικιλότητας και την κατάρρευση των υπηρεσιών οικοσυστήματος· παροτρύνει συνεπώς αυτούς που θα κληθούν να λάβουν αποφάσεις στη Nagoya να διαμορφώσουν, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου πρόσβασης και διανομής των οφελών της Nagoya, εκείνα τα εργαλεία πολιτικής που θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της ανισομερούς κατανομής των πλεονεκτημάτων της φύσης και να αναπτύξουν τρόπους παροχής χρηματοπιστωτικής και τεχνικής υποστήριξης σε κοινότητες και άτομα που εργάζονται με αφοσίωση για τη χρηστή διαχείριση των φυσικών πόρων·

Στρατηγικός Σχεδιασμός της ΣΒΠ
Γενική αποστολή μέχρι το 2020 και όραμα για το 2050

12.  καλεί μετ' επιτάσεως την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν μια φιλόδοξη συνολική αποστολή της ΣΒΠ για το 2020: ανάσχεση της απώλειας βιολογικής ποικιλότητας και δίκαιος επιμερισμός της αξίας και των ωφελειών των υπηρεσιών στον τομέα της βιολογικής ποικιλότητας και των οικοσυστημάτων· παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δεσμευθούν σε ένα όραμα για το 2050 που θα εξασφαλίζει την προστασία, την αξιοποίηση και την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων·

Στρατηγικοί στόχοι και πρωταρχικοί σκοποί για το 2020

13.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν την επίτευξη μετρήσιμων, φιλόδοξων, ρεαλιστικών και χρονικά καθορισμένων επί μέρους στόχων, ώστε ειδικότερα να εξασφαλίσουν ότι μέχρι το 2020:

   όλοι θα έχουν επίγνωση για την αξία της βιολογικής ποικιλότητας και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την προστασία της,
   οι αξίες της βιολογικής ποικιλότητας και οι ευκαιρίες που απορρέουν από τη διατήρηση και την αειφόρο χρήση της θα ενσωματωθούν στους εθνικούς λογαριασμούς και την ανάπτυξη καθώς και στις πολιτικές για τις στρατηγικές για τη μείωση της φτώχειας,
   θα καταργηθούν οι επιδοτήσεις που πλήττουν τη βιολογική ποικιλότητα,
   τα συμβαλλόμενα μέρη θα διατυπώσουν και θα εφαρμόσουν σχέδια για αύξηση της αποδοτικότητας των πόρων, τη μείωση των αποβλήτων και τη διατήρηση της χρήσης των πόρων εντός οικολογικών ορίων,
   θα έχει επιτευχθεί μηδενική καθαρή αποδάσωση και θα έχει ανακοπεί η υποβάθμιση των φυσικών οικοτόπων, οι δε αναπτυσσόμενες χώρες θα επικουρούνται ώστε να διαχειρίζονται τα δάση τους κατά αειφόρο τρόπο,
   θα ανακοπεί η πίεση που ασκείται στα θαλάσσια οικοσυστήματα λόγω της υπερεαλίευσης και τις καταστροφικές αλιευτικές πρακτικές,
   θα ανακοπεί η εισαγωγή και εγκατάσταση χωροκατακτητικών ειδών,
   θα προστατεύεται τουλάχιστον το 20% της επιφάνειας του εδάφους, των γλυκών υδάτων και των θαλάσσιων περιοχών,
   θα έχει ενισχυθεί η συνεισφορά της βιολογικής ποικιλότητας και των χερσαίων, λιμνέων και ποτάμιων και παράκτιων οικοσυστημάτων στην κατακράτηση και απορρόφηση αερίων του θερμοκηπίου,
   θα αποτραπεί ο αφανισμός γνωστών επαπειλούμενων ειδών,
   θα αποκατασταθεί το 15 % των υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων,
   θα μοιράζονται τα οφέλη που απορρέουν από τη χρήση των γενετικών πόρων και θα έχει αρχίσει να λειτουργεί ένα ταμείο πρόσβασης και επιμερισμού των ωφελειών,
   θα υλοποιείται ο συμμετοχικός σχεδιασμός, η διαχείριση των γνώσεων και η οικοδόμηση ικανοτήτων και θα υπάρχουν συστήματα για την προστασία των παραδοσιακών γνώσεων, των πρακτικών των αυτοχθόνων λαών και της εθιμικής αειφόρου χρήσης της βιολογικής ποικιλότητας,
   θα αυξηθεί η ικανότητα (ανθρώπινοι πόροι και χρηματοδότηση) για την υλοποίηση της Σύμβασης,
   θα έχει ανακοπεί η απώλεια βιολογικής ποικιλότητας των καλλιεργούμενων φυτών και των εκτρεφόμενων ζώων στα γεωργικά οικοσυστήματα και των άγριων συγγενών τους·

Δείκτες

14.  επισημαίνει την ανάγκη υιοθέτησης συγκεκριμένων δεικτών, με βάση επιστημονικά δεδομένα, προκειμένου να μετρηθεί η πρόοδος για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων·

15.  χαιρετίζει την εφαρμογή, εντός της ΕΕ, εργαλείων όπως η δικτυακή πύλη του Συστήματος Ενημέρωσης για τη Βιοποικιλότητα στην Ευρώπη (BISE) και η γραμμή αναφορά βιολογικής ποικιλότητας που δημιουργήθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος· υποστηρίζει ότι πρόκειται για συγκρίσιμα εργαλεία τα οποία θα μπορούσαν να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα των διεθνών συμφωνιών και της δράσης που αναλαμβάνεται στο πλαίσιο της Σύμβασης·

Πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και επιμερισμός των ωφελειών (ΠΕΩ)

16.  επισημαίνει ότι, χωρίς επιτυχή περάτωση των διαπραγματεύσεων για το διεθνές καθεστώς ΠΕΩ στην ΔΣΜ10, που να οδηγήσει σε πρωτόκολλο για τη ΣΒΠ με νομικά δεσμευτικές και μη δεσμευτικές διατάξεις, δεν πρόκειται να επιτευχθεί ευρύτερη συμφωνία για το στρατηγικό σχέδιο της σύμβασης για την περίοδο μετά το 2010·

17.  επαναβεβαιώνει την αρχή ότι οι έμβιες μορφές και οι διεργασίες ζωής δεν πρέπει να αποτελούν αντικείμενο διπλώματος ευρεσιτεχνίας· επομένως, υπογραμμίζει ότι πρέπει να διατηρηθεί «εξαίρεση για τους δημιουργούς νέων ποικιλιών» σύμφωνα με τη σύμβαση για την προστασία των νέων ποικιλιών φυτών (UPOV)·

18.  επισημαίνει ότι το πρωτόκολλο ΠΕΩ πρέπει να προβλέπει διαφάνεια, ασφάλεια δικαίου και προβλεψιμότητα όσον αφορά την πρόσβαση στους ιδιωτικούς πόρους καθώς και ισότιμο και δίκαιο επιμερισμό των ωφελειών που απορρέουν από τη χρήση των γενετικών πόρων, των δευτερογενών παραγώγων τους και της παραδοσιακής γνώσης που συνδέεται με τους γενετικούς πόρους

19.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την προσπάθεια να συμπεριληφθεί στο Πρωτόκολλο η αρχή της ελεύθερης, εκ των προτέρων και ενημερωμένης συναίνεσης των αυτοχθόνων και τοπικών κοινοτήτων όσον αφορά την πρόσβαση στην παραδοσιακή γνώση που συνδέεται με γενετικούς πόρους·

20.  αναγνωρίζει ότι η παραδοσιακή γνώση που συνδέεται με τους γενετικούς πόρους σχετίζεται με τη διατήρηση και την αειφόρο χρήση της βιολογικής ποικιλότητας καθώς και με την ορθή και δίκαιη συμμετοχή στα οφέλη που απορρέουν από την αξιοποίηση των γενετικών πόρων και, ως εκ τούτου, πρέπει να αντιμετωπιστεί δεόντως στο Πρωτόκολλο ΠΕΩ, σύμφωνα με τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Αυτοχθόνων Λαών·

21.  καλεί συνεπώς την Επιτροπή και το Συμβούλιο να δεχθούν το σχέδιο κειμένου Cali για τον επιμερισμό των ωφελειών που προκύπτουν από τις διαθέσιμες στο κοινό παραδοσιακές γνώσεις, για τον επιμερισμό των ωφελειών από τη χρήση παραγώγων των γενετικών πόρων, για την παρακολούθηση, την ανιχνευσιμότητα και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη χρησιμοποίηση των γενετικών πόρων, καθώς και τις διατάξεις σχετικά με αμοιβαία συμφωνηθέντες όρους μεταξύ χρηστών και παρόχων γενετικών πόρων·

22.  αναγνωρίζει την αλληλεξάρτηση των χωρών όσον αφορά τους γενετικούς πόρους για θέματα τροφίμων και γεωργίας καθώς και τη σημασία της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας και, ως εκ τούτου, την ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι εν λόγω γενετικοί πόροι στις διαπραγματεύσεις για το διεθνές καθεστώς ΠΕΩ·

23.  αναγνωρίζει τις αποκλίσεις γνωμών όσον αφορά την αναδρομική εφαρμογή του μελλοντικού πρωτοκόλλου ΠΕΩ και παροτρύνει τα συμβαλλόμενα μέρη να βρουν πρακτικές και δίκαιες λύσεις για να ικανοποιήσουν τις θεμιτές ανησυχίες·

Θεματικό πρόγραμμα εργασίας – θαλάσσια και παράκτια βιολογική ποικιλότητα

24.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν αποφασιστικά την άποψη ότι για να υπάρξει περαιτέρω πρόοδος καίρια σημασία έχει ο καθορισμός και η προστασία των οικολογικά ή βιολογικά σημαντικών περιοχών και ειδών σε θαλάσσιες περιοχές εντός και πέρα της εθνικής δικαιοδοσίας τους·

Θεματικό πρόγραμμα εργασίας – προστατευόμενες περιοχές

25.  αναγνωρίζει ότι σημειώθηκε σημαντική πρόοδος όσον αφορά την εφαρμογή του προγράμματος εργασίας για τις προστατευόμενες περιοχές (ΠΕΠΠ)· επισημαίνει ωστόσο ότι πολλά υπολείπονται ακόμη να γίνουν για την πλήρη υλοποίηση του προγράμματος αυτού

26.  καλεί μετ' επιτάσεως την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι στη ΔΣΜ10 θα δοθεί προτεραιότητα στην ενίσχυση της επαρκούς στήριξης και διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, καθώς και στην κοινοποίηση των ωφελειών των προστατευόμενων περιοχών στους κομβικούς φορείς λήψης αποφάσεων και θα ζητηθεί, εφόσον κριθεί σκόπιμο, αύξηση των κονδυλίων

27.  τονίζει ότι, ως αρχή περιλαμβανόμενη στην Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα Ηνωμένα Έθνη και τα κράτη που συμμετέχουν στα νομικά πρωτόκολλα για τη διάθεση φυσικών πάρκων και προστατευόμενων περιοχών πρέπει να περιλαμβάνουν νομική διάταξη που θα εγγυάται τη δικαστική και νομική προστασία των δικαιωμάτων εγγείου ιδιοκτησίας των αυτοχθόνων πληθυσμών ως ιστορικών ιδιοκτητών της γης, τη διαφύλαξη των κοινωνικών δραστηριοτήτων τους και την παραδοσιακή χρήση των γαιών τους και θα αναγνωρίζει επίσημα τα δικαιώματά τους στα ισχύοντα μοντέλα διαχείρισης·

28.  τονίζει ότι στις διακηρύξεις για προστατευόμενες περιοχές και στις στρατηγικές για την προστασία είναι απαραίτητο να δημιουργείται ένα πρωτόκολλο που θα περιλαμβάνει τον ορισμό των ολοκληρωμένων τροπικών συστημάτων περιλαμβανομένων των υδάτων·

Βιολογική ποικιλότητα και κλιματική αλλαγή

29.  επισημαίνει την ανάγκη να περιληφθούν στις κλιματικές πολιτικές ρήτρες διασφάλισης για τη βιολογική ποικιλότητα και να αυξηθούν τα κοινά οφέλη των δύο αυτών στόχων· τονίζει περαιτέρω ότι οι χρηματοοικονομικές εισφορές για την διατήρηση της βιοποικιλότητας έχει εκ των πραγμάτων θετική επίδραση στις στρατηγικές για την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος και τον μετριασμό αυτής, ειδικά επειδή τα περισσότερα εθνικά σχέδια προσαρμογής που υποβάλλονται στο πλαίσιο της UNFCCC και ιδίως τα σχέδια των αναπτυσσομένων χωρών, δίνουν έμφαση στην προσαρμοστικότητα των οικοσυστημάτων· κατά συνέπεια, ζητεί να καταβληθούν επιπλέον προσπάθειες για την ενίσχυση των συνεργειών και των δεσμών μεταξύ βιολογικής ποικιλότητας και κλιματικών πολιτικών, ιδίως μεταξύ της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος (UNFCCC) και της ΣΒΠ· στο πλαίσιο αυτό ζητεί να δοθεί στη γραμματεία της ΣΒΠ η εντολή να συμβάλει στο έργο της UNFCCC·

30.  υπογραμμίζει τη ζωτική σημασία της βιοποικιλότητας και των ανθεκτικών οικοσυστημάτων για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν, δεδομένου ότι τα εδαφικά και θαλάσσια οικοσυστήματα απορροφούν επί του παρόντος το ήμισυ περίπου των εκπομπών CO2 προέρχονται από τον άνθρωπο·

31.  τονίζει την ανάγκη να προστατευθεί η προσαρμοστικότητα των οικοσυστημάτων με τη λήψη μέτρων που θα αποσκοπούν στην πρόληψη της ευρείας ελευθέρωσης γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τις διατάξεις του Πρωτοκόλλου της Cartagena για τη Βιοασφάλεια·

Ενσωμάτωση της βιοποικιλότητας στην πολιτική για την ανάπτυξη

32.  χαιρετίζει την σύσταση διακυβερνητικής πλατφόρμας για τη Βιοποικιλότητα και τις Υπηρεσίες Οικοσυστήματος (IPBES), η οποία οφείλει να ακολουθήσει το πρότυπο που καθόρισε η διακυβερνητική ομάδα για την αλλαγή του κλίματος (IPCC)·

33.  επισημαίνει ότι τα προγράμματα προστασίας της βιοποικιλότητας και μείωσης της φτώχειας οφείλουν να υιοθετήσουν τις προτεραιότητες των φτωχών και να δώσουν περισσότερη έμφαση στην επιτόπια περιβαλλοντική διαχείριση, στην εξασφάλιση προσιτών πόρων βιοποικιλότητας, στην αγροτική μεταρρύθμιση και στην αναγνώριση της εθιμικής κατοχής της γης·

34.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να δώσουν νέα ώθηση στην συμμαχία όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος του πλανήτη και στον μηχανισμό στήριξής της προκειμένου να διευρύνουν οι αναπτυσσόμενες χώρες τις δυνατότητες τους ως προς την ανάπτυξη ικανοτήτων και γνωστικού κεφαλαίου σχετικά με τον προβλεπόμενο αντίκτυπο της απώλειας βιοποικιλότητας και να τις εφαρμόσουν αποτελεσματικά σε προγράμματα και κονδύλια ανάπτυξης· καλεί την ΕΕ να αξιοποιήσει πλήρως την Αξιολόγηση Οικοσυστημάτων της Χιλιετηρίδας στη στρατηγική της για την συνεργασία για την ανάπτυξη·

35.  υπενθυμίζει ότι το 80% του παγκόσμιου πληθυσμού εμπιστεύεται την παραδοσιακή, βοτανική ιατρική και ότι η βιοποικιλότητα μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό των δημόσιων δαπανών για τον εφοδιασμό πολλών αναπτυσσόμενων χωρών με ιατρικό υλικό διότι αποτελεί τη βάση για παραδοσιακά φαρμακευτικά μέσα και για πολλά συνθετικά φάρμακα· παροτρύνει ως εκ τούτου την COP-10 να λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση της βιοπειρατείας· επισημαίνει ότι η προστασία της βιοποικιλότητας συνδέεται άμεσα με την επίτευξη του έκτου στόχου των ΑΣΧ·

36.  ζητεί να συμπεριληφθούν στα περιφερειακά και εθνικά στρατηγικά έγγραφα της Επιτροπής συγκεκριμένες δράσεις ώστε να αναγνωριστεί επισήμως το δικαίωμα των γεωργικών και τοπικών πληθυσμών να διαχειρίζονται τους φυσικούς πόρους και να επωφελούνται από αυτούς·

37.  εκφράζει την πεποίθησή του ότι η μεταρρύθμιση του καθεστώτος επιδοτήσεων της ΕΕ (πχ. στη γεωργία, την αλιεία και την ενέργεια) θα αποβεί καθοριστική για την συνεκτικότητα της πολιτικής για την ανάπτυξη και για την αποφυγή οποιασδήποτε υπονόμευσης της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών οικοσυστήματος· υπενθυμίζει παράλληλα ότι η προοπτική εξάλειψης στρεβλωτικών επιδοτήσεων στις αναπτυσσόμενες χώρες (ιδίως στους τομείς εφοδιασμού καυσίμων, διατροφής και ύδρευσης) πρέπει να πλαισιωθεί με αντισταθμιστικούς μηχανισμούς προς όφελος των φτωχών που θα πληγούν ενδεχομένως από την άμεση κατάργηση των επιδοτήσεων·

38.  τάσσεται υπέρ της χρήσης των εθνικών στρατηγικών και των προγραμμάτων δράσης τους για τη βιοποικιλότητα (NBSAP) για την ολοκληρωμένη αξιοποίηση της βιοποικιλότητας στην ανάπτυξη και στην άμβλυνση της φτώχειας·

39.  υπογραμμίζει τη σημασία της βιοποικιλότητας στον μετριασμό της συχνότητας εμφάνισης ασθενειών όπως η ελονοσία, η οποία εμφανίζεται λιγότερο συχνά σε περιοχές που εξακολουθούν να είναι δασικές και όπου υπάρχει μεγαλύτερη ποικιλία πτηνών·

40.  επισημαίνει ότι η βιολογική παραγωγή συνεισφέρει στη προστασία των γαιών, των υδάτων και της βιοποικιλότητας και παρέχει την αναγκαία ποικιλομορφία για μια υγιή διατροφή· ζητεί συνεπώς να υπάρξει επειγόντως αύξηση των επενδύσεων στη βιώσιμη γεωργία για να αυξηθεί η επισιτιστική ασφάλεια και να ελαττωθεί η φτώχεια·

Βιοκαύσιμα

41.  υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο η ΔΣΜ10 να εγκρίνει συστάσεις σχετικά με τα βιοκαύσιμα· υπενθυμίζει ότι έχει εξαιρετική σημασία να υπάρξει αξιολόγηση των άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων που έχουν τα βιοκαύσιμα στη βιολογική ποικιλότητα· υπογραμμίζει επιπλέον ότι πρέπει να καταρτισθούν κριτήρια πιστοποίησης και βιωσιμότητας για τα βιοκαύσιμα·

Χωροκατακτητικά ξένα είδη

42.  όσον αφορά επείγοντα μέτρα, εφιστά την προσοχή στην ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα σε ενέργειες καταπολέμησης χωροκατακτητικών ειδών, που προκαλούν ήδη σοβαρές ανισορροπίες στα οικοσυστήματα με εξαιρετικά αρνητικές συνέπειες για την βιοποικιλότητα στο σύνολό της·

Χρηματοδότηση

43.  υπογραμμίζει την ανάγκη για δραστική αύξηση της παγκόσμιας χρηματοδότησης για τη βιολογική ποικιλότητα, ιδίως μέσω των υφιστάμενων πόρων χρηματοδότησης, καθώς και μέσω της δημιουργίας νέων και καινοτόμων πόρων, όπου συμπεριλαμβάνονται και νέα και καινοτόμα μέσα που βασίζονται στην αγορά

44.  καλεί επομένως την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ανακοινώσουν δημοσίως τις χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις τους για την υλοποίηση των στόχων της ΣΒΠ αρκετά πριν από τη ΔΣΜ10·

45.  είναι πεπεισμένο ότι οι δημόσιες δαπάνες από μόνες τους δεν αρκούν για την επίτευξη του στόχου βιολογικής ποικιλότητας της ΣΒΠ και υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό η εταιρική κοινωνική ευθύνη να λάβει υπόψη και τη βιοποικιλότητα·

46.  έχοντας υπόψη τα ευρήματα της μελέτης ΟΣΟΒ, ζητεί η ΔΣΜ10 να χρησιμοποιηθεί επίσης ως ευκαιρία για να σταλεί μήνυμα στον ιδιωτικό τομέα σχετικά με τα οικονομικά οφέλη της συμμετοχής στον αγώνα υπέρ της διαφύλαξης της βιοποικιλότητας·

47.  τονίζει ωστόσο ότι η απόφαση για τη δέσμευση των επιχειρήσεων θα πρέπει να περιλάβει όχι μόνον εθελοντικές δεσμεύσεις αλλά και υποχρεώσεις, ειδικά για την παροχή πληροφοριών και πρόσβαση σε αυτές καθώς και για να λαμβάνονται υπόψη οι αυτόχθονες πληθυσμοί και οι τοπικές κοινότητες στην καθιέρωση μόνιμου διαλόγου·

48.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν καινοτόμα συστήματα πληρωμής για υπηρεσίες στον τομέα του οικοσυστήματος, με την κινητοποίηση ιδιωτικών μέσων χρηματοδότησης διατηρώντας ταυτόχρονα μέγιστο επίπεδο προστασίας για τα οικοσυστήματα αυτά·

49.  τονίζει ωστόσο ότι αυτά τα συστήματα θα πρέπει να βασίζονται στα διδάγματα που αντλούνται από την πρόσφατη χρηματοοικονομική κρίση καθώς και τις ελλείψεις των συστημάτων εμπορίας εκπομπών άνθρακα· τονίζει περαιτέρω ότι πρέπει να γίνεται ρητή μνεία αυτών των περιορισμών στην εντολή της ειδικής ομάδας εργασίας για την χρηματοοικονομική καινοτομία·

50.  υποστηρίζει ότι τα μέσα για τη χρηματοδότηση στον τομέα του κλίματος, όπως το πρόγραμμα REDD+, η χρηματοδότηση ταχείας εκκίνησης, ο Μηχανισμός Καθαρής Ανάπτυξης και η από κοινού εφαρμογή, πρέπει να μεταρρυθμιστούν ώστε να περιλάβουν ρήτρες περί βιολογικής ποικιλότητας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών και, όπου είναι δυνατόν, να εξασφαλίζουν παράλληλα ωφελήματα για τη βιοποικιλότητα·

51.  τονίζει πέραν αυτών ότι οι αναμορφώσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν νέους ορισμούς των Ηνωμένων Εθνών για τα δάση που θα βασίζονται στην βιοκοινωνία, οι οποίοι θα αντικατοπτρίζουν τις μεγάλες διαφορές βιοποικιλότητας και τα επίπεδα άνθρακα κάθε βιοκοινωνίας διακρίνοντας ταυτόχρονα σαφώς τα γηγενή δάση από εκείνα στα οποία επικρατούν μονοκαλλιέργειες δένδρων και μη γηγενή είδη· παροτρύνει επομένως την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εργασθούν προς την κατεύθυνση αυτή στο πλαίσιο του Επικουρικού Φορέα Επιστημονικής ή Τεχνολογικής Αρωγής (SBSTA)·

52.  επισημαίνει την ανάγκη για εξεύρεση λύσεων στις οποίες θα ενσωματωθεί το εξωτερικό κόστος, όπως η ζημιά που προκαλείται στη βιολογική ποικιλότητα ή το κόστος που συνεπάγεται η στήριξη της βιολογικής ποικιλότητας, στην τελική τιμή των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά·

Συνεργίες μεταξύ των τριών συμβάσεων του Ρίο

53.  υποστηρίζει ότι πρέπει να ενισχυθούν οι συνεργίες μεταξύ των τριών συμβάσεων για τη βιολογική ποικιλότητα του Ρίο (ΣΒΠ), για την κλιματική αλλαγή (UNFCCCC) και την απερήμωση (UNCCD)·

54.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν ενεργά την ιδέα για τη διοργάνωση υψηλού επιπέδου συνάντηση των τριών συμβάσεων του Ρίο, στο πλαίσιο της διάσκεψης κορυφής Ρίο+20 που θα πραγματοποιηθεί το 2012·

Διακυβερνητική πλατφόρμα επιστημονικής πολιτικής για τη βιολογική ποικιλομορφία και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων και μερισμός της γνώσης

55.  χαιρετίζει τη συμφωνία που επετεύχθη από τις κυβερνήσεις τον Ιούλιο του 2010 στο Busan για την σύσταση διακυβερνητικής πλατφόρμας επιστημονικής πολιτικής για τη βιολογική ποικιλομορφία και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων (IPBES)· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η IPBES θα συσταθεί πραγματικά το ταχύτερο δυνατό, εντός του 2011· πιστεύει ότι, καθόσον η συμβολή της IPBES θα εξαρτηθεί από την ποιότητα της έρευνας που θα αναληφθεί στην ΕΕ και διεθνώς, έχει εξαιρετική σημασία η ΕΕ και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν επαρκείς πόρους για την έρευνα στον τομέα της βιολογικής ποικιλότητας·

56.  ζητεί τη βελτίωση και τον καλύτερο μερισμό της γνώσης και των τεχνολογιών που συνδέονται με την βιολογική ποικιλότητα, την αξία και τη λειτουργία της

Συντονισμένη προσέγγιση

57.  επιμένει ότι στις συμφωνίες διεθνούς εμπορίου, κομβική συνιστώσα έχει η αειφορία των προϊόντων που αποτελούν αντικείμενο εμπορίας· επισημαίνει σε σχέση με αυτό την ανάγκη ενσωμάτωσης «των μη εμπορικής φύσεως πτυχών», συμπεριλαμβανομένων και των μεθόδων παραγωγής και τον σεβασμό της βιολογικής ποικιλότητας σε κάθε μελλοντική συμφωνία του ΠΟΥ·

58.  ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν την περιβαλλοντική πτυχή στις σχέσεις με τρίτες χώρες και να συνεχίσουν την «πράσινη διπλωματία'·

59.  προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι ο επικαιροποιημένος βασικός στόχος 2010 του στρατηγικού σχεδίου της ΣΒΠ που πρόκειται να εγκριθεί στη ΔΣΜ10 στη Nagoya θα ενσωματωθεί περαιτέρω ως επικαιροποιημένος στόχος στους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας και θα υποστηριχθεί ως αναπόσπαστο μέρος για την επίτευξη αυτών των ζωτικών στόχων μέχρι το 2015· τονίζει ότι έχει μεγάλη σημασία να αναγνωρίσουν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη τις πολλές συνέργειες και αλληλεξαρτήσεις μεταξύ όλων των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας και να τους αντιμετωπίσουν ως ενιαίο σύνολο·

o
o   o

60.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των συμβαλλομένων στη ΣΒΠ μερών και στη γραμματεία της ΣΒΠ.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου