Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2789(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0536/2010

Predkladané texty :

B7-0536/2010

Rozpravy :

PV 06/10/2010 - 12
CRE 06/10/2010 - 12

Hlasovanie :

PV 07/10/2010 - 11.1
CRE 07/10/2010 - 11.1
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0353

Prijaté texty
PDF 364kWORD 91k
Štvrtok, 7. októbra 2010 - Brusel
Konferencia o biologickej diverzite - Nagoja 2010
P7_TA(2010)0353B7-0536/2010

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 7. októbra 2010 o strategických cieľoch EÚ na 10. schôdzu konferencie zmluvných strán dohovoru OSN o biologickej diverzite (CBD), ktorá sa má konať v Nagoji (Japonsko) od 18. do 29. októbra 2010

Európsky parlament,

–  so zreteľom na 10. schôdzu konferencie zmluvných strán (COP 10) dohovoru OSN o biologickej diverzite (CBD), ktorá sa má konať v Nagoji (Japonsko) od 18. do 29. októbra 2010,

–  so zreteľom na otázku Komisii a Rade, ktorá sa týka kľúčových cieľov EÚ na 10. konferenciu zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite (CBD), ktorá sa má konať v Nagoji (Japonsko) od 18. do 29. októbra 2010 (O-0111/2010 – B7-0467/2010, O-0112/2010 - B7-0468/2010),

–  so zreteľom na európsky samit v Göteborgu v roku 2001, na ktorom sa schválilo zastavenie straty biodiverzity do roku 2010 ako súčasť stratégie EÚ pre trvalo udržateľný rozvoj,

–  so zreteľom na závery zasadnutia Európskej rady z 25. a 26. marca 2010, najmä na odsek 14,

–  so zreteľom na správu otvorenej pracovnej skupiny ad hoc pre preskúmanie vykonávania Dohovoru o biologickej diverzite o činnosti v rámci jej tretej schôdze od 24. do 28. mája 2010 a na návrh strategického plánu na obdobie po roku 2010,

–  so zreteľom na správy z deviatej schôdze otvorenej pracovnej skupiny ad hoc o prístupe a spoločnom využívaní prínosov, ktorá sa konala 22. až 28. marca 2010 a na návrh protokolu o ABS (prílohy z Cali a Montrealu),

–  so zreteľom na články 115 ods. 5 a 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže CBD je najrozsiahlejšia globálna dohoda o ochrane biodiverzity; keďže ju podpísalo 193 strán vrátane 27 členských štátov EÚ spolu s Európskou úniou,

B.  keďže rok biodiverzity Organizácie Spojených národov by mal poskytnúť politický impulz na zintenzívnenie plnenia všetkých troch cieľov CBD: ochrany biodiverzity, udržateľného využívania biodiverzity a spravodlivého a rovnocenného spoločného využívania prínosov vyplývajúcich z využívania genetických zdrojov,

C.  keďže podľa odhadov Svetovej banky je 60 miliónov pôvodných obyvateľov úplne závislých od lesov; keďže odlesňovanie je obrovskou prekážkou pri plnení rozvojových cieľov tisícročia, pretože v jeho dôsledku dochádza okrem iného k strate ekosystémových služieb, ktoré zabezpečujú lesy (napr. dažďové zrážky, predchádzanie pôdnej erózii, čistenie vôd),

D.  správa o tzv. modrom uhlíku (vydaná FAO, UNEP, IUCN v októbri 2009) poukazuje na to, že degradácia pobrežných oblastí (nadmerný rybolov, ničenie mangrovov a eutrofizácia) a ničenie morských ekosystémov sú vážnym ohrozením schopnosti oceánov absorbovať uhlík a preto vyvolávajú veľké znepokojenie, pokiaľ ide o  politiku týkajúcu sa klímy,

E.  keďže je potrebné vyplniť významné medzery vo vykonávaní pracovných programov CBD,

F.  keďže ochrana biodiverzity je kľúčovým prvkom pri dosahovaní rozvojových cieľov tisícročia a keďže biodiverzita ako cieľ na rok 2010 bola v roku 2006 zahrnutá ako nový cieľ v rámci siedmeho rozvojového cieľa tisícročia (Zabezpečenie environmentálnej udržateľnosti),

G.  keďže Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo rok 2010 za Medzinárodný rok biodiverzity; keďže témou Medzinárodného dňa biodiverzity v roku 2010 je biodiverzita pre rozvoj a pre zmierňovanie chudoby,

H.  keďže 70 % chudobných obyvateľov planéty žije vo vidieckych oblastiach a ich prežitie a blaho priamo závisí od biodiverzity a keďže chudobní obyvatelia miest sú takisto závislí od biodiverzity v oblasti ekosystémových služieb, ako je zachovanie kvality ovzdušia a vody a rozklad odpadu,

Naliehavá potreba konať

1.  vyjadruje veľké znepokojenie nad tým, že celosvetový cieľ v oblasti biodiverzity na rok 2010 spočívajúci vo výraznom obmedzení straty biodiverzity, ani cieľ EÚ zastaviť stratu biodiverzity neboli splnené;

2.  je hlboko znepokojený tým, že zastavenie straty biodiverzity sa v medzinárodnej politickej agende nepovažuje za naliehavý problém;

3.  vyjadruje znepokojenie nad stále rastúcou mierou nezákonného využívania genetických zdrojov a rozsiahlym biopirátstvom prebiehajúcim na celosvetovej úrovni;

4.  zdôrazňuje, že pomocou primeraných zdrojov a politickej vôle sa dajú nájsť nástroje pre oblasť straty biodiverzity, ktorú treba obmedziť v čo najširšej miere; je presvedčený, že pri ochrane klímy, plnení rozvojových cieľov tisícročia a zastavovaní straty biodiverzity jestvuje mnoho synergií;

5.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v rámci COP 10 zaujali vedúce postavenie s cieľom presvedčiť všetky zúčastnené strany o aktuálnej a naliehavej potrebe konať; preto vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zverejnili svoje stanoviská čo najskôr pred konaním COP 10;

6.  naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby sa v záujme plnenia takejto vedúcej úlohy vyjadrovali jednotne a zvýšili tempo a zlepšili účinnosť svojich interných rozhodovacích postupov tak, aby boli schopné rýchlo sa dohodnúť na internej pozícii EÚ v súvislosti s COP 10 a venovať viac zdrojov a času diplomatickému úsiliu vyvíjanému vo vzťahu k tretím krajinám;

7.  považuje za nedôsledné a poľutovaniahodné, že Japonsko ako usporiadateľská krajina zabraňovalo na ostatných fórach, akými sú CITES a Medzinárodná veľrybárska komisia (IWC), významnému pokroku v oblasti ochrany ohrozených morských druhov, napríklad tuniaka modroplutvého a veľrýb;

Ekonómia

8.  zdôrazňuje, že v prebiehajúcich štúdiách, napríklad v štúdii Ekonómia ekosystémov a biodiverzity (The Economics of Ecosystems and Biodiversity, TEEB), sa odhaduje, že zníženie úrovne blahobytu v dôsledku straty biodiverzity je v súčasnosti na úrovni približne 50 miliárd EUR ročne (necelé 1 % HDP) a do roku 2050 sa zvýši na 14 biliónov EUR alebo 7 % odhadovaného ročného HDP; zdôrazňuje, že podľa štúdie TEEB je návratnosť investícií do ochrany biodiverzity až stokrát vyššia;

9.  zastáva názor, že rozhodnutia, ktoré sa majú prijať na COP 10, musia predovšetkým zohľadniť zistenia štúdie TEEB a byť založené na jej odporúčaniach, t. j. že náklady súvisiace so stratou biodiverzity a hodnota biodiverzity sa musia premietnuť do národných účtov; zdôrazňuje, že v opačnom prípade nebude možné monitorovať finančné a hospodárske následky, ktoré bude mať súčasná kríza biodiverzity na hospodárstvo; zdôrazňuje, že by sa mal brať väčší zreteľ na vyšetrovanie a schvaľovanie trhových nástrojov, ako sú bankovníctvo v oblasti ekosystémov a spoplatnenie ekosystémových služieb, aby sa pre biodiverzitu zaručili náležité finančné zdroje;

10.  zdôrazňuje dôležitosť vypracovania a zdokonalenia metód na presné posúdenie finančnej hodnoty ekologických služieb, a teda na určenie nákladov súvisiacich so stratou biodiverzity; domnieva sa, že by sa tým poskytli cenné údaje na informovanie tvorcov politiky, rozvoj kampaní na zvýšenie informovanosti a prispelo by to k širšej verejnej diskusii;

11.  zdôrazňuje, že biodiverzita a ekosystémy poskytujú spoločné prínosy a musia sa chápať ako spoločné hodnoty; so znepokojením však konštatuje, že miestne spoločenstvá sú často odmeňované nedostatočne alebo nie sú odmeňované vôbec za služby, ktoré pomáhajú vytvárať, napriek tomu, že sú stratou biodiverzity a kolapsom ekosystémových služieb zasiahnuté najviac; vyzýva politických činiteľov v Nagoji, aby vymedzili politické nástroje, ktoré umožnia riešiť otázku tohto nerovného rozdelenia prínosov prírody, a aby navrhli spôsoby, ako zabezpečiť finančnú a technickú podporu spoločenstvám a jednotlivcom, ktorí sa zasadzujú za dobré hospodárenie s prírodnými zdrojmi;

Strategický plán CBD
Celková úloha do roku 2020 a vízia do roku 2050

12.  naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporili ambicióznu celkovú úlohu CBD na rok 2020: zastaviť stratu biodiverzity a spoločne a rovnocenným spôsobom využívať hodnoty a prínosy biodiverzity a ekosystémových služieb; naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali záväzok týkajúci sa vízie do roku 2050, a zaručili tak ochranu, zhodnotenie a obnovovanie ekosystémov;

Strategické ciele a hlavné ciele na rok 2020

13.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali merateľné, ambiciózne, realistické a časovo záväzné čiastkové ciele, najmä v snahe zaručiť, že do roku 2020:

   bude každý vedieť, aká je hodnota biodiverzity a aké kroky môže podniknúť na jej ochranu,
   budú hodnoty biodiverzity a príležitosti vyplývajúce z jej zachovania a udržateľného používania začlenené do národných účtov, ako aj do politík a stratégií v oblasti rozvoja a znižovania chudoby,
   budú zrušené dotácie škodlivé pre biodiverzitu,
   strany vypracujú a budú plniť plány na zvýšenie účinnosti zdrojov, obmedzenie odpadu a zachovanie využívania zdrojov v rámci ekologických limitov,
   bude čisté odlesňovanie na nulovej úrovni, zastaví sa strata a znehodnocovanie prirodzených biotopov a budú sa podporovať rozvojové krajiny pri udržateľnom hospodárení s lesmi,
   sa zastaví nepriaznivé pôsobenie nadmerného rybolovu na morské ekosystémy a odstránia sa deštruktívne rybolovné postupy,
   sa zastaví zavádzanie a udomácňovanie inváznych druhov,
   bude chránených najmenej 20 % pôdy, sladkovodných a morských plôch,
   bude posilnený prínos biodiverzity a suchozemských, sladkovodných a pobrežných ekosystémov k sekvestrácii a zadržiavaniu skleníkových plynov,
   sa zabráni vyhynutiu druhov, ktoré sú už teraz ohrozené,
   bude obnovených 15 % znehodnotených ekosystémov,
   sa budú spoločne využívať prínosy vyplývajúce z využívania genetických zdrojov a bude fungovať fond na prístup ku genetickým zdrojom a spoločné využívanie prínosov,
   sa bude uplatňovať participačné plánovanie, riadenie poznatkov a budovanie kapacít a budú zavedené systémy na ochranu tradičných poznatkov, postupov uplatňovaných pôvodným obyvateľstvom a bežného udržateľného využívania biodiverzity,
   sa zvýšia kapacity (ľudské a finančné zdroje) na realizáciu dohovoru,
   sa zastaví strata genetickej rozmanitosti kultúrnych rastlín a domácich hospodárskych zvierat v poľnohospodárskych ekosystémoch a voľne žijúcich a rastúcich príbuzných druhov;

Ukazovatele

14.  zdôrazňuje potrebu schváliť konkrétne ukazovatele založené na vedeckých údajoch s cieľom merať pokrok v oblasti plnenia strategických cieľov;

15.  víta vykonávanie nástrojov, ako sú Európsky informačný systém pre biodiverzitu (BISE) a východiská pre biodiverzitu vytvorené Európskou environmentálnou agentúrou, v EÚ; zastáva názor, že ide o porovnateľné nástroje, ktoré by mohli zvýšiť účinnosť medzinárodných dohôd a opatrení prijatých v rámci dohovoru;

Prístup ku genetickým zdrojom a spoločné využívanie prínosov (ABS)

16.  poznamenáva, že bez úspešného uzatvorenia rokovaní o medzinárodnom režime ABS v rámci COP 10, ktorých výsledkom by bol protokol k dohode CBD s právne záväznými, ako aj nezáväznými ustanoveniami, nemožno dosiahnuť širšiu dohodu o strategickom pláne dohovoru na obdobie po roku 2010;

17.  opätovne potvrdzuje zásadu, že formy života a životné procesy nesmú byť predmetom patentov; preto zdôrazňuje potrebu zachovať „pestovateľskú výnimku“ v súlade s dohovorom Medzinárodnej organizácie pre ochranu nových druhov rastlín (UPOV);

18.  zdôrazňuje, že protokolom o ABS sa musí zabezpečiť transparentnosť, právna istota a predvídateľnosť, pokiaľ ide o prístup ku genetických zdrojom, spravodlivé a rovnocenné spoločné využívanie prínosov vyplývajúcich z používania genetických zdrojov a ich derivátov, ako aj z tradičných znalostí súvisiacich s genetickými zdrojmi;

19.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali začlenenie zásady slobodného, predchádzajúceho a informovaného súhlasu pôvodných a miestnych komunít týkajúcej sa prístupu k tradičným poznatkom súvisiacim s genetickými zdrojmi do protokolu;

20.  uznáva, že tradičné poznatky súvisiace s genetickými zdrojmi sú relevantné pre ochranu a udržateľné využívanie biodiverzity, ako aj pre spravodlivé a rovnocenné spoločné využívanie prínosov vyplývajúcich z využívania genetických zdrojov, a preto sa im musí v protokole o ABS venovať primeraná pozornosť, v súlade s Deklaráciou OSN o právach pôvodného obyvateľstva;

21.  preto vyzýva Komisiu a Radu, aby prijali návrh textu z Cali o spoločnom využívaní prínosov vyplývajúcich z verejne dostupných tradičných poznatkov, o spoločnom využívaní prínosov vyplývajúcich z využívania derivátov genetických zdrojov, o monitorovaní a sledovaní využívania genetických zdrojov a o informovaní o ňom, ako aj ustanovenia o podmienkach vzájomne dohodnutých medzi používateľmi a poskytovateľmi genetických zdrojov;

22.  uznáva vzájomnú závislosť krajín, pokiaľ ide o genetické zdroje pre výživu a poľnohospodárstvo, ako aj ich význam pre celosvetovú potravinovú bezpečnosť a z toho vyplývajúcu potrebu vziať tieto genetické zdroje do úvahy v rámci rokovaní o medzinárodnom režime ABS;

23.  uznáva rozdielne názory, pokiaľ ide o spätné uplatňovanie budúceho protokolu o ABS, a naliehavo vyzýva strany, aby našli realizovateľné a spravodlivé riešenia s cieľom reagovať na oprávnené obavy;

Tematický pracovný program – morská a pobrežná biodiverzita

24.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby dôrazne presadzovali význam ďalšieho napredovania pri identifikácii a ochrane ekologicky alebo biologicky dôležitých oblastí a druhov v morských oblastiach v rámci vnútroštátnej jurisdikcie, ako aj mimo nej;

Tematický pracovný program – chránené oblasti

25.  uznáva výrazný pokrok v plnení pracovného programu pre chránené oblasti (PoWPA); zdôrazňuje však, že úplné vykonanie tohto programu si vyžaduje ešte veľa práce;

26.  naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zaručili, aby prioritou konferencie COP 10 bolo posilňovanie primeranej podpory a správy chránených oblastí, ako aj informovanie kľúčových tvorcov rozhodnutí o prínosoch chránených oblastí a v prípade potreby žiadosť o zvýšenie finančných prostriedkov;

27.  zdôrazňuje, že v súlade so zásadou zahrnutou vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv Európska komisia, OSN a štáty zúčastnené na právnych protokoloch o stanovení prírodných parkov a chránených oblastí by mali zahrnúť právne ustanovenie, ktorým sa zaručí súdna a právna ochrana práv pôvodného obyvateľstva ako tradičných vlastníkov pôdy na vlastníctvo pôdy, ochrana ich spoločenských aktivít a tradičné využívanie ich pôdy a ktorým sa formálne uznajú ich práva v súčasných modeloch riadenia;

28.  zdôrazňuje, že vo vyhláseniach týkajúcich sa chránených oblastí a v stratégiách ochrany je potrebné vytvoriť protokol, ktorý by zahŕňal definíciu súhrnných tropických systémov vrátane vody;

Biodiverzita a zmena klímy

29.  zdôrazňuje potrebu začleniť záruky týkajúce sa biodiverzity do politík v oblasti klímy a maximalizovať spoločné prínosy týchto dvoch cieľov; ďalej zdôrazňuje, že finančné príspevky na ochranu biodiverzity majú v praxi pozitívny vplyv na stratégie na prispôsobenie sa zmene klímy a zmiernenie tejto zmeny, najmä vzhľadom na skutočnosť, že vo väčšine vnútroštátnych plánov týkajúcich sa prispôsobenia sa zmene klímy a predložených v súvislosti s Rámcovým dohovorom Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC), predovšetkým plánov rozvojových krajín, sa kladie dôraz na odolnosť ekosystému; preto žiada o vyvinutie ďalšieho úsilia zameraného na posilnenie súčinnosti a prepojení medzi politikou biodiverzity a politikou v oblasti klímy, najmä medzi dohovorom UNFCCC a dohodou CBD; v tejto súvislosti vyzýva, aby sa sekretariátu CBD udelil mandát prispievať k činnosti vykonávanej podľa dohovoru UNFCCC;

30.  potvrdzuje rozhodujúci význam biodiverzity a odolných ekosystémov pre zmierňovanie zmeny klímy a prispôsobenie sa tejto zmene vzhľadom na skutočnosť, že suchozemské a morské ekosystémy v súčasnosti pohlcujú približne polovicu emisií CO2 spôsobených ľudskou činnosťou;

31.  zdôrazňuje, že je potrebné chrániť odolnosť ekosystémov tým, že sa prijmú opatrenia na zamedzenie rozsiahlemu uvoľňovaniu geneticky modifikovaných organizmov, pričom sa v plnej miere zohľadnia ustanovenia Kartagenského protokolu o biologickej bezpečnosti;

Začlenenie biodiverzity do rozvojovej politiky

32.  víta zriadenie Medzivládnej platformy pre biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES), ktorá by mala vychádzať z modelu ustanoveného Medzivládnym panelom o zmene klímy (IPCC);

33.  zdôrazňuje, že programy zamerané na ochranu biodiverzity a znižovanie chudoby musia byť zacielené na priority chudobného obyvateľstva a musí sa v nich klásť väčší dôraz na riadenie životného prostredia na miestnej úrovni, zaručený prístup k zdrojom biodiverzity, pozemkovú reformu a uznanie zvykového práva držby;

34.  vyzýva členské štáty a Komisiu, aby poskytli nový impulz globálnej aliancii pre zmenu klímy a jej podpornému nástroju s cieľom posilniť budovanie kapacít a vedomostnú základňu rozvojových krajín v oblasti očakávaných dôsledkov straty biodiverzity a efektívne tieto prvky začleniť do rozvojových plánov a rozpočtov; vyzýva EÚ, aby vo svojej stratégii rozvojovej spolupráce v plnej miere využívala miléniové hodnotenie ekosystémov;

35.  pripomína, že 80 % obyvateľov planéty sa spolieha na tradičné lieky na rastlinnej báze a že biodiverzita môže napomôcť zmierňovanie vnútroštátnych nákladov na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v mnohých rozvojových krajinách, keďže poskytuje potrebný základ pre tradičné lieky a mnohé syntetické lieky; preto naliehavo vyzýva COP 10, aby prijala opatrenia na boj proti biologickému pirátstvu; zdôrazňuje, že ochrana biodiverzity priamo súvisí s dosiahnutím šiesteho rozvojového cieľa tisícročia;

36.  žiada, aby sa do regionálnych a vnútroštátnych strategických dokumentov Komisie začlenili konkrétne opatrenia zamerané na formálne uznanie práva vidieckych a pôvodných obyvateľov na riadenie a využívanie prírodných zdrojov;

37.  vyjadruje presvedčenie, že reforma dotácií v EÚ (v odvetviach poľnohospodárstva, rybolovu a energetiky) má ústredný význam pre súdržnosť rozvojovej politiky, aby sa zabránilo narušeniu biodiverzity a ekosystémových služieb; súčasne pripomína, že potenciál na odstránenie škodlivých dotácií v rozvojových krajinách (najmä v sektoroch palív, potravín a vodných zdrojov) treba spojiť s kompenzačnými mechanizmami pre chudobných obyvateľov, ktorých môže okamžité zrušenie týchto dotácií nepriaznivo ovplyvniť;

38.  podporuje využívanie vnútroštátnych stratégií a akčných plánov v oblasti biodiverzity s cieľom začleniť prínos biodiverzity do rozvoja a zmierňovania chudoby;

39.  zdôrazňuje význam biodiverzity pri znižovaní výskytu chorôb ako napríklad malária, ktorá je dokázateľne menej rozšírená v stále zalesnených oblastiach, v ktorých je väčšia rozmanitosť vtáctva;

40.  zdôrazňuje, že ekologická výroba prispieva k ochrane pôdy, vody a biodiverzity a zároveň zabezpečuje diverzitu nevyhnutnú pre zdravú výživu; žiada preto o zvýšenie investícií do trvalo udržateľného poľnohospodárstva s cieľom zlepšiť potravinovú bezpečnosť a znížiť chudobu;

Biopalivá

41.  zdôrazňuje, že na konferencii COP 10 sa musí prijať odporúčanie o biopalivách; pripomína, že je nesmierne dôležité vyhodnotiť priamy a nepriamy vplyv biopalív na biodiverzitu; ďalej zdôrazňuje, že treba stanoviť kritériá certifikácie a udržateľnosti biopalív;

Invázne nepôvodné druhy

42.  pokiaľ ide o naliehavé opatrenia, upozorňuje na potrebu uprednostňovať opatrenia namierené proti inváznym druhom, ktoré už spôsobujú výraznú nerovnováhu v ekosystémoch, s extrémne negatívnymi dôsledkami pre biodiverzitu ako celok;

Financovanie

43.  podčiarkuje potrebu radikálne zvýšiť objem celosvetového financovania biodiverzity, najmä prostredníctvom existujúcich finančných zdrojov, ako aj nových a inovatívnych zdrojov vrátane nových a inovatívnych trhovo orientovaných nástrojov;

44.  preto vyzýva Komisiu a členské štáty, aby verejne informovali o svojich finančných záväzkoch k vykonávaniu cieľov CBD v dostatočnom predstihu pred konaním konferencie COP10;

45.  vyjadruje presvedčenie, že samotné verejné výdavky nebudú postačovať na dosiahnutie cieľa CBD v oblasti biodiverzity, a zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa v rámci sociálnej zodpovednosti podnikov zohľadňovala aj biodiverzita;

46.  vzhľadom na závery štúdie TEEB vyzýva, aby sa konferencia COP10 takisto využila ako príležitosť na vyslanie signálu súkromnému sektoru o hospodárskych prínosoch pripojenia k boju za ochranu biodiverzity;

47.  zdôrazňuje však, že rozhodnutie o účasti podnikov by malo zahŕňať nielen dobrovoľné záväzky, ale aj povinnosti, najmä pokiaľ ide o poskytovanie informácií a prístup k nim a zohľadnenie pôvodného obyvateľstva a miestnych komunít pri nadväzovaní trvalého dialógu;

48.  naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby vypracovali inovatívne systémy spoplatnenia ekosystémových služieb a zároveň mobilizovali súkromné financovanie a aby vykonávali tieto systémy pri zabezpečení maximálnej úrovne ochrany dotknutých ekosystémov;

49.  zdôrazňuje však, že v prípade týchto systémov sa treba poučiť z nedávnej finančnej krízy, ako aj z nedostatkov systémov obchodovania s emisiami uhlíka; ďalej zdôrazňuje, že zohľadnenie týchto obmedzení by sa malo jasne uviesť v mandáte osobitnej pracovnej skupiny pre finančné inovácie;

50.  zastáva názor, že nástroje na financovanie v oblasti klímy, ako sú REDD+, financovanie urýchleného začatia činností, mechanizmus čistého rozvoja a spoločného plnenia (MČR a SP), by sa mali prepracovať tak, aby do nich boli začlenené záruky týkajúce sa biodiverzity a ľudských práv a práv pôvodného obyvateľstva a aby v rámci možnosti zabezpečovali spoločné prínosy biodiverzity;

51.  ďalej zdôrazňuje, že reformy musia zahŕňať nové definície OSN pre lesy na základe biómov, ktoré budú odrážať rozsiahle rozdiely v rámci biodiverzity, ako aj uhlíkové hodnoty jednotlivých biómov, pričom treba jednoznačne rozlišovať medzi pôvodnými lesmi a lesmi s prevahou stromových monokultúr a nepôvodných druhov; preto naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v tomto smere pôsobili v Podpornom orgáne pre vedecké a technické poradenstvo (SBSTA);

52.  zdôrazňuje potrebu nájsť riešenia na začlenenie externých nákladov, napríklad nákladov na poškodenie biodiverzity alebo podporu biodiverzity, do konečnej ceny výrobkov na trhu;

Súčinnosť medzi tromi dohovormi z Ria

53.  zastáva názor, že by sa mala posilniť súčinnosť medzi tromi dohovormi z Ria – o biologickej diverzite (CBD), o zmene klímy (UNFCCC) a o boji proti dezertifikácii (UNCCD);

54.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby aktívne podporovali myšlienku usporiadať v roku 2012 v rámci samitu Rio+20 stretnutie na najvyššej úrovni týkajúce sa troch dohovorov z Ria;

Medzivládna vedecko-politická platforma pre biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES) a spoločné využívanie znalostí

55.  víta dohodu, ktorú dosiahli vlády v júni 2010 v Pusane, o vytvorení Medzivládnej vedecko-politickej platformy pre biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES); vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili účinné zriadenie IPBES čo najskôr v priebehu roku 2011; domnieva sa, že je nanajvýš dôležité, aby EÚ a členské štáty zabezpečili pre výskum v oblasti biodiverzity dostatočné zdroje, pretože prínos IPBES bude závisieť od kvality výskumu, ktorý sa robí v EÚ a na medzinárodnej úrovni;

56.  žiada zdokonalenie a lepšie spoločné využívanie znalostí a technológií súvisiacich s biodiverzitou, jej hodnotami a fungovaním;

Koordinovaný prístup

57.  trvá na tom, že kľúčovým prvkom medzinárodných obchodných dohôd je udržateľnosť výrobkov, s ktorými sa obchoduje; v tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu začleniť do každej budúcej dohody WTO neobchodné otázky vrátane výrobných metód a ochrany biodiverzity;

58.  nabáda Komisiu a členské štáty, aby začlenili do svojich vzťahov s tretími krajinami environmentálny prvok a aby pokračovali v tzv. zelenej diplomacii;

59.  naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili, aby sa aktualizovaný hlavný cieľ na rok 2010 zo strategického plánu CBD prijal na konferencii COP 10 o CBD v Nagoji, aby sa ďalej začlenil ako aktualizovaný cieľ pre rozvojový cieľ tisícročia 7 a aby sa podporoval ako neodlučiteľná súčasť na dosiahnutie týchto kľúčových cieľov do roku 2015, ktorý je stanovený ako lehota pre tieto ciele; zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby Komisia a členské štáty uznali rozmanité formy súčinnosti a vzájomnej prepojenosti medzi všetkými rozvojovými cieľmi tisícročia a aby k nim pristupovali ako k jednému celku;

o
o   o

60.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, vládam a parlamentom zmluvných strán CBD a sekretariátu CBD.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia