Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/0041(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0217/2010

Ingediende teksten :

A7-0217/2010

Debatten :

Stemmingen :

PV 19/10/2010 - 8.1
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0358

Aangenomen teksten
PDF 209kWORD 32k
Dinsdag 19 oktober 2010 - Straatsburg
Statistiek van het zeevervoer van goederen en personen ***I
P7_TA(2010)0358A7-0217/2010
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 19 oktober 2010 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/42/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de statistiek van het zeevervoer van goederen en personen (COM(2010)0065 – C7-0068/2010 – 2010/0041(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2010)0065),

–  gelet op artikel 294, lid 2, en artikel 338, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0068/2010),

–  gezien de schriftelijke toezegging van de vertegenwoordiger van de Raad van 29 september 2010 om het standpunt van het Europees Parlement goed te keuren, overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gelet op artikel 55 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie vervoer en toerisme (A7-0217/2010),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de nationale parlementen.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 19 oktober 2010 met het oog op de aanneming van Verordening (EU) nr. …/2010 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/42/EG betreffende de statistiek van het zeevervoer van goederen en personen
P7_TC1-COD(2010)0041

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement in eerste lezing overeen met het definitieve wetsbesluit: Verordening (EU) nr. 1090/2010.)

Juridische mededeling - Privacybeleid