Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/0051(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0260/2010

Indgivne tekster :

A7-0260/2010

Forhandlinger :

PV 18/10/2010 - 16
CRE 18/10/2010 - 16

Afstemninger :

PV 19/10/2010 - 8.6
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0363

Vedtagne tekster
PDF 13kWORD 36k
Tirsdag den 19. oktober 2010 - Strasbourg
Kontrol- og håndhævelsesordning for det område, der er omfattet af konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav ***I
P7_TA(2010)0363A7-0260/2010
Beslutning
 Tekst
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. oktober 2010 om forslag til Rådets forordning om en kontrol- og håndhævelsesordning for det område, der er omfattet af konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav (KOM(2009)0151 - C7-0009/2009 - 2009/0051(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2009)0151),

–  der henviser til EF-traktatens artikel 37, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C7-0009/2009),

–  der henviser til meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet med om følgerne af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle beslutningsprocedurer (KOM(2009)0665),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, og artikel 43, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 17. marts 2010(1),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget (A7-0260/2010),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  tager Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæringer, der er vedføjet som bilag til denne beslutning, til efterretning;

3.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 19. oktober 2010 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2010 om en kontrol- og håndhævelsesordning for det område, der er omfattet af konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav, og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2791/1999
P7_TC1-COD(2009)0051

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 1236/2010).


BILAG

Erklæringer vedrørende artikel 51

»Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen konstaterer, at enhver af basisretsaktens bestemmelser af ikke-væsentlig art, som i øjeblikket er opregnet i forordningens artikel 51 (delegation af beføjelser), på ethvert tidspunkt i fremtiden set ud fra et politisk synspunkt kan blive et væsentligt element i den eksisterede NEAFC-kontrolordning, i hvilket tilfælde Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen erindrer om, at begge lovgivere, dvs. Rådet og Europa-Parlamentet, enten straks kan udøve retten til at gøre indsigelse mod et udkast til delegeret retsakt fra Kommissionen eller retten til at tilbagekalde delegationen af beføjelser som fastsat i forordningens artikel 48 og 49.

Rådet og Parlamentet er enige om, at medtagelsen af enhver bestemmelse i forordningen om NEAFC-kontrolordningen som et ikke-væsentligt element, der i øjeblikket er anført i artikel 51, ikke i sig selv indebærer, at lovgiverne automatisk vil betragte sådanne bestemmelser som værende af ikke-væsentlig karakter i andre fremtidige forordninger end indeværende forordning.

Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen erklærer, at bestemmelserne i indeværende forordning ikke vil få indflydelse på institutionernes fremtidige holdning med hensyn til gennemførelsen af EUF-traktatens artikel 290 eller individuelle retsakter indeholdende sådanne bestemmelser.»

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik