Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/0051(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0260/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0260/2010

Συζήτηση :

PV 18/10/2010 - 16
CRE 18/10/2010 - 16

Ψηφοφορία :

PV 19/10/2010 - 8.6
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0363

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 274kWORD 43k
Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2010 - Στρασβούργο
Σύστημα ελέγχου και επιβολής που εφαρμόζεται στη ζώνη της Σύμβασης για τη μελλοντική πολυμερή συνεργασία στον τομέα της αλιείας στο Βορειοανατολικό Ατλαντικό ***I
P7_TA(2010)0363A7-0260/2010
Ψήφισμα
 Κείμενο
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου και επιβολής που εφαρμόζεται στη ζώνη της Σύμβασης για τη μελλοντική πολυμερή συνεργασία στον τομέα της αλιείας στο Βορειοανατολικό Ατλαντικό (COM(2009)0151 – C7-0009/2009 – 2009/0051(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2009)0151),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 37 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0009/2009),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Συνέπειες της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων» (COM(2009)0665),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3 και το άρθρο 43, παράγραφος 2, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 17ης Μαρτίου 2010(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (A7-0260/2010),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  εγκρίνει τις κοινές δηλώσεις του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που παρατίθενται στο παράρτημα του παρόντος ψηφίσματος·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) Δεν δημοσιεύτηκε ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 19 Οκτωβρίου 2010 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕE) αριθ. …/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου και επιβολής που εφαρμόζεται στη ζώνη της Σύμβασης για τη μελλοντική πολυμερή συνεργασία στον τομέα της αλιείας στο Βορειοανατολικό Ατλαντικό και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2791/1999 του Συμβουλίου
P7_TC1-COD(2009)0051

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1236/2010.)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Δηλώσεις για το άρθρο 51

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή παρατηρούν ότι οποιαδήποτε από τις διατάξεις μη ουσιώδους χαρακτήρα της βασικής νομοθετικής πράξης, οι οποίες τώρα εκτίθενται στο άρθρο 51 του κανονισμού (εξουσιοδότηση) μπορεί ανά πάσα στιγμή στο μέλλον να γίνει ουσιώδες στοιχείο του υφιστάμενου συστήματος ελέγχου της NEAFC από πολιτική άποψη, περίπτωση κατά την οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή υπενθυμίζουν ότι και οι δυο νομοθέτες, το Συμβούλιο ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μπορούν να ασκήσουν αμέσως είτε το δικαίωμα προβολής αντίρρησης σε σχέδιο πράξης κατ' εξουσιοδότηση της Επιτροπής είτε το δικαίωμα ανάκλησης της ανάθεσης εξουσιών όπως προβλέπεται στα άρθρα 48 και 49 του παρόντος κανονισμού.

Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο συμφωνούν ότι η συμπερίληψη οποιασδήποτε διάταξης του κανονισμού για το σύστημα ελέγχου της NEAFC ως μη ουσιώδους στοιχείου, που τώρα απαριθμούνται στο άρθρο 51, δεν συνεπάγεται από μόνη της ότι οι διατάξεις αυτές θα θεωρούνται αυτόματα από τους νομοθέτες ως μη ουσιώδους χαρακτήρα σε οποιονδήποτε μελλοντικό κανονισμό.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή δηλώνουν ότι οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού δεν προδικάζουν οιαδήποτε μελλοντική θέση των θεσμικών οργάνων όσον αφορά την εφαρμογή του άρθρου 290 της ΣΛΕΕ ή μεμονωμένες νομοθετικές πράξεις που περιέχουν τέτοιου τύπου διατάξεις.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου