Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2009/0051(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0260/2010

Texte depuse :

A7-0260/2010

Dezbateri :

PV 18/10/2010 - 16
CRE 18/10/2010 - 16

Voturi :

PV 19/10/2010 - 8.6
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0363

Texte adoptate
PDF 282kWORD 48k
Marţi, 19 octombrie 2010 - Strasbourg
Sistemul de control și executare aplicabil în zona reglementată de Convenția privind viitoarea cooperare multilaterală pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est ***I
P7_TA(2010)0363A7-0260/2010
Rezoluţie
 Text
 Anexă

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 19 octombrie 2010 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de stabilire a unui sistem de control și executare aplicabil în zona reglementată de Convenția privind viitoarea cooperare multilaterală pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est (COM(2009)0151 – C7-0009/2009 – 2009/0051(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2009)0151),

–  având în vedere articolul 37 din Tratatul CE, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C7-0009/2009),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu intitulată „Consecințele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituționale în curs de desfășurare” (COM(2009)0665),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) și articolul 43 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 17 martie 2010(1),

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit (A7-0260/2010),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  aprobă declarațiile comune ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei anexate la prezenta rezoluție;

3.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) Nepublicată încă în Jurnalul Oficial.


Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 19 octombrie 2010 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. .../2010 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unui sistem de control și de asigurare a respectării aplicabil în zona reglementată de Convenția privind viitoarea cooperare multilaterală pentru pescuit în Atlanticul de Nord-Est și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2791/1999 al Consiliului
P7_TC1-COD(2009)0051

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament și Consiliu, poziția Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) nr. 1236/2010.)


ANEXĂ

Declarații cu privire la articolul 51

„Parlamentul European, Consiliul și Comisia declară că orice dispoziții care nu au caracter esențial pentru actul legislativ de bază, prevăzute în prezent în temeiul articolul 51 al prezentului regulament (delegarea de competențe), pot deveni în viitor elemente importante ale sistemului de control CPANE în vigoare din punct de vedere politic; în acest caz, Parlamentul European, Consiliul și Comisia reamintesc că oricare legiuitor, Consiliul sau Parlamentul European, își poate exercita de îndată dreptul de a formula obiecțiuni la un proiect de act delegat al Comisiei sau dreptul de revocare a delegării de competențe în temeiul articolelor 48 și 49 din prezentul regulament.”

„Consiliul și Parlamentul European își exprimă acordul asupra faptului că includerea oricărei dispoziții a Regulamentului privind sistemul de control CPANE ca un element neesențial, astfel cum se prevede în prezent la articolul 51, nu implică automat că dispozițiile respective vor fi considerate de către legislatori ca având caracter neesențial în alte regulamente, diferite de prezentul regulament.”

„Parlamentul European, Consiliul și Comisia declară că dispozițiile prezentului regulament nu aduc atingere vreunei viitoare poziții a instituțiilor în ceea ce privește aplicarea articolului 290 din TFUE sau a diverselor acte legislative care conțin astfel de dispoziții.”

Aviz juridic - Politica de confidențialitate