Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/0051(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0260/2010

Predkladané texty :

A7-0260/2010

Rozpravy :

PV 18/10/2010 - 16
CRE 18/10/2010 - 16

Hlasovanie :

PV 19/10/2010 - 8.6
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0363

Prijaté texty
PDF 288kWORD 48k
Utorok, 19. októbra 2010 - Štrasburg
Systém kontroly a vynucovania uplatniteľný v oblasti, na ktorú sa vzťahuje Dohovor o budúcej multilaterálnej spolupráci pri rybolove v severovýchodnom Atlantiku ***I
P7_TA(2010)0363A7-0260/2010
Uznesenie
 Text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 19. októbra 2010 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje systém kontroly a vynucovania uplatniteľný v oblasti, na ktorú sa vzťahuje Dohovor o budúcej multilaterálnej spolupráci pri rybolove v severovýchodnom Atlantiku (KOM(2009)0151 – C7-0009/2009 – 2009/0051(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2009)0151),

–  so zreteľom na článok 37 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C7-0009/2009),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Dôsledky nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne rozhodovacie procesy (KOM(2009)0665),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 a článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 17. marca 2010(1),

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rybné hospodárstvo (A7-0260/2010),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  schvaľuje spoločné vyhlásenia Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré sú uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 19. októbra 2010 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2010, ktorým sa ustanovuje systém kontroly a vynucovania uplatniteľný v oblasti, na ktorú sa vzťahuje Dohovor o budúcej multilaterálnej spolupráci pri rybolove v severovýchodnom Atlantiku, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 2791/1999
P7_TC1-COD(2009)0051

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá konečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) č. 1236/2010.)


Príloha

Vyhlásenia k článku 51

„Európsky parlament, Rada a Komisia konštatujú, že ktorékoľvek z ustanovení tohto základného legislatívneho aktu, ktoré sú jeho nepodstatnými prvkami a v súčasnosti sú uvedené v článku 51 tohto nariadenia (delegovanie právomocí), sa môže kedykoľvek v budúcnosti z politického hľadiska stať podstatným prvkom súčasného kontrolného systému NEAFC, a Európsky parlament, Rada a Komisia preto pripomínajú, že v uvedenom prípade môžu oba zákonodarné orgány, Rada alebo Európsky parlament, okamžite využiť buď právo vzniesť námietku voči návrhu delegovaného aktu Komisie, alebo právo odvolať delegovanie právomocí, ako je stanovené v príslušných článkoch 48 a 49 tohto nariadenia.“

„Rada a Európsky parlament zdieľajú názor, že zo začlenenia ktoréhokoľvek ustanovenia systému kontroly NEAFC do tohto nariadenia ako nepodstatného prvku, ktoré sú v súčasnosti uvedené v článku 51, samo osebe nevyplýva, že takéto ustanovenia budú zákonodarcovia v akýchkoľvek budúcich nariadeniach automaticky považovať za také, ktoré sú nepodstatným prvkom.“

Európsky parlament, Rada a Komisia vyhlasujú, že ustanovenia tohto nariadenia nemajú vplyv na žiadnu budúcu pozíciu inštitúcií, pokiaľ ide o vykonávanie článku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ani na individuálne legislatívne akty obsahujúce takéto ustanovenia.“

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia