Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0042(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0262/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0262/2010

Συζήτηση :

PV 18/10/2010 - 16
CRE 18/10/2010 - 16

Ψηφοφορία :

Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0364

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 255kWORD 33k
Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2010 - Στρασβούργο
Έγκριση τροποποιήσεων της σύμβασης περί της μελλοντικής πολυμερούς συνεργασίας στον τομέα της αλιείας του Βορειοδυτικού Ατλαντικού ***
P7_TA(2010)0364A7-0262/2010

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των τροποποιήσεων της σύμβασης περί της μελλοντικής πολυμερούς συνεργασίας στον τομέα της αλιείας του Βορειοδυτικού Ατλαντικού (11076/2010 – C7-0181/2010 – 2010/0042(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (11076/2010),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 43, παράγραφος 2, και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0181/2010),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 81 και το άρθρο 90, παράγραφος 8, του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Αλιείας (Α7-0262/2010),

1.  εγκρίνει την τροποποίηση της Σύμβασης·

2.  ζητεί από το Συμβούλιο και την Επιτροπή να θεσπίσουν, πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων που θα πραγματοποιήσει η ΕΕ σχετικά με την αναθεώρηση των διατάξεων στο πλαίσιο των περιφερειακών οργανώσεων αλιείας, τα προγράμματα που απαιτούνται προκειμένου να διασφαλισθεί η δέουσα συμμετοχή των παρατηρητών του Κοινοβουλίου στις εν λόγω διαπραγματεύσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στην Οργάνωση Αλιείας του Βορειοδυτικού Ατλαντικού.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου