Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/2127(REG)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0278/2010

Indgivne tekster :

A7-0278/2010

Forhandlinger :

PV 18/10/2010 - 14
CRE 18/10/2010 - 14

Afstemninger :

PV 20/10/2010 - 4.2
CRE 20/10/2010 - 4.2
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0367

Vedtagne tekster
PDF 133kWORD 83k
Onsdag den 20. oktober 2010 - Strasbourg
Revision af rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen
P7_TA(2010)0367A7-0278/2010

Europa-Parlamentets afgørelse af 20. oktober 2010 om tilpasning af Europa-Parlamentets forretningsorden til den reviderede rammeaftale om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen (2010/2127(REG))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 127, 211 og 212,

–  der henviser til sin afgørelse af 20. oktober 2010 om den reviderede rammeaftale om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen(1),

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A7-0278/2010),

1.  vedtager at optage nedenstående ændringer i forretningsordenen;

2.  gør opmærksom på, at disse ændringer træder i kraft dagen efter den reviderede rammeaftales ikrafttræden;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen til orientering.

Nuværende ordlyd   Ændring
Ændring 1
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 9 – stk. 2
2.  Medlemmernes adfærd skal være præget af gensidig respekt, bero på de værdier og principper, der er defineret i Den Europæiske Unions grundlæggende akter, og respektere Parlamentets værdighed og må ikke vanskeliggøre en korrekt afvikling af Parlamentets arbejde eller forstyrre roen i Parlamentets bygninger.
2.  Medlemmernes adfærd skal være præget af gensidig respekt, bero på de værdier og principper, der er defineret i Den Europæiske Unions grundlæggende akter, og respektere Parlamentets værdighed og må ikke vanskeliggøre en korrekt afvikling af Parlamentets arbejde eller forstyrre roen i Parlamentets bygninger. Medlemmerne skal overholde Parlamentets regler om behandling af fortrolige oplysninger.
Overholdes disse principper ikke, kan der træffes forholdsregler som fastsat i artikel 152, 153 og 154.
Overholdes disse principper og regler ikke, kan der træffes forholdsregler i overensstemmelse med artikel 152, 153 og 154.
Ændring 2
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 23 – stk. 11 a (nyt)
Præsidiet fastsætter regler for Parlamentets og dets organers samt hvervsindehaveres og andre medlemmers behandling af fortrolige oplysninger under hensyntagen til de interinstitutionelle aftaler, der måtte være indgået om dette spørgsmål. Disse regler offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og vedføjet som bilag til denne forretningsorden
11a.  Præsidiet fastsætter regler for Parlamentets og dets organers samt hvervsindehaveres og andre medlemmers behandling af fortrolige oplysninger under hensyntagen til de interinstitutionelle aftaler, der måtte være indgået om dette spørgsmål. Disse regler offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og vedføjet som bilag til denne forretningsorden1.
1 Se bilag VIII, del E.
Ændring 3
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 35
Kommissionens lovgivnings- og arbejdsprogram
Kommissionens arbejdsprogram
1.  Parlamentet deltager sammen med Kommissionen og Rådet i fastlæggelsen af Den Europæiske Unions lovgivningsprogram.
1.  Parlamentet deltager sammen med Kommissionen og Rådet i fastlæggelsen af Den Europæiske Unions lovgivningsprogram.
Parlamentet og Kommissionen samarbejder i forbindelse med udarbejdelsen af Kommissionens årlige lovgivnings- og arbejdsprogram efter en tidsplan og i henhold til retningslinjer, som de to institutioner har vedtaget, og som er vedføjet som bilag til denne forretningsorden.
Parlamentet og Kommissionen samarbejder i forbindelse med udarbejdelsen af Kommissionens arbejdsprogram - som er Kommissionens bidrag til Unionens årlige og flerårige programmering - efter en tidsplan og i henhold til retningslinjer, som de to institutioner har vedtaget, og som er vedføjet som bilag til denne forretningsorden.
2.  Under hastende og uforudsete omstændigheder kan en institution på eget initiativ og i overensstemmelse med de i traktaterne fastsatte procedurer foreslå tilføjelse af en lovforanstaltning ud over dem, der er omtalt i det årlige lovgivnings- og arbejdsprogram.
2.  Under hastende og uforudsete omstændigheder kan en institution på eget initiativ og i overensstemmelse med de i traktaterne fastsatte procedurer foreslå tilføjelse af en lovforanstaltning ud over dem, der er omtalt i Kommissionens arbejdsprogram.
3.  Formanden fremsender den af Parlamentet vedtagne beslutning til de øvrige institutioner, der deltager i Den Europæiske Unions lovgivningsprocedure, og til medlemsstaternes parlamenter.
3.  Formanden fremsender den af Parlamentet vedtagne beslutning til de øvrige institutioner, der deltager i Den Europæiske Unions lovgivningsprocedure, og til medlemsstaternes parlamenter.
Formanden anmoder Rådet om at afgive en udtalelse om Kommissionens årlige lovgivnings- og arbejdsprogram samt om Parlamentets beslutning.
Formanden anmoder Rådet om at afgive en udtalelse om Kommissionens arbejdsprogram samt om Parlamentets beslutning.
4.  Er en institution ikke i stand til at overholde den fastsatte tidsplan, skal den give de andre institutioner meddelelse om grundene hertil og foreslår en ny tidsplan.
4.  Er en institution ikke i stand til at overholde den fastsatte tidsplan, skal den give de andre institutioner meddelelse om grundene hertil og foreslår en ny tidsplan.
Ændring 4
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 43 – stk. 1 – afsnit 3
Når et forslag er opført i årsprogrammet for lovgivningen, kan det kompetente udvalg vedtage at vælge en ordfører, som skal følge udarbejdelsen af forslaget.
Når et forslag er opført i Kommissionens arbejdsprogram, kan det kompetente udvalg vedtage at vælge en ordfører, som skal følge udarbejdelsen af forslaget.
Ændring 5
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 44 – stk. 3
3.  Inden det kompetente udvalg går over til afstemning, anmoder det Kommissionen om at oplyse, om den har udarbejdet en holdning til initiativet, og i givet fald tilkendegive sin holdning over for udvalget.
3.  Inden det kompetente udvalg går over til afstemning, anmoder det Kommissionen om at oplyse, om den er i færd med at udarbejde en udtalelse om initiativet. I bekræftende fald vedtager udvalget ikke sin betænkning, før det har modtaget Kommissionens udtalelse.
Ændring 6
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 45 – stk. 2
2.  Efter valg af behandlingsform vælger udvalget, for så vidt artikel 46 ikke finder anvendelse, en ordfører for forslaget til lovgivningsmæssig retsakt blandt sine medlemmer eller faste stedfortrædere, medmindre dette allerede er sket på grundlag af det årlige lovgivnings- og arbejdsprogram, jf. artikel 35.
2.  Efter valg af behandlingsform vælger udvalget, for så vidt artikel 46 ikke finder anvendelse, en ordfører for forslaget til lovgivningsmæssig retsakt blandt sine medlemmer eller faste stedfortrædere, medmindre dette allerede er sket på grundlag af Kommissionens arbejdsprogram, jf. artikel 35.
Ændring 7
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 90 – stk. 1
1.  Når der påtænkes indledt forhandlinger om indgåelse, fornyelse eller ændring af internationale aftaler, herunder aftaler inden for særlige områder som monetære spørgsmål eller handel, kan det kompetente udvalg vedtage at udarbejde en betænkning eller på anden måde at overvåge proceduren, og udvalget underretter Udvalgsformandskonferencen herom. Andre udvalg kan eventuelt anmodes om en udtalelse i henhold til artikel 49, stk. 1. Artikel 188, stk. 2, artikel 50 og artikel 51 finder anvendelse i relevant omfang.
1.  Når der påtænkes indledt forhandlinger om indgåelse, fornyelse eller ændring af internationale aftaler, kan det kompetente udvalg vedtage at udarbejde en betænkning eller på anden måde at overvåge proceduren, og udvalget underretter Udvalgsformandskonferencen herom. Andre udvalg kan eventuelt anmodes om en udtalelse i henhold til artikel 49, stk. 1. Artikel 188, stk. 2, artikel 50 og artikel 51 finder anvendelse i relevant omfang.
Formanden og ordføreren for det kompetente udvalg og i givet fald fra de associerede udvalg træffer i fællesskab passende foranstaltninger til at sikre, at Kommissionen - om nødvendigt fortroligt - giver Parlamentet en udtømmende orientering om dens henstillinger til forhandlingsmandat såvel som om de i stk. 3 og 4 nævnte forhold.
Formanden og ordføreren for det kompetente udvalg og i givet fald fra de associerede udvalg træffer i fællesskab passende foranstaltninger til at sikre, at Parlamentet - om nødvendigt fortroligt - gives en rettidig, regelmæssig og udtømmende orientering på alle stadier i forhandlingerne og ved indgåelse af internationale aftaler, herunder om udkastene til forhandlingsdirektiver og forhandlingsdirektivers endelige vedtagne tekst, såvel som om de i stk. 3 nævnte forhold:
-ved Kommissionen i overensstemmelse med dens forpligtelser i henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og dens tilsagn som afgivet i rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen og
-ved Rådet i overensstemmelse med dets forpligtelser i henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.
Ændring 8
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 90 – stk. 4
4.  Under forhandlingerne giver Kommissionen og Rådet løbende - om nødvendigt fortroligt - det kompetente udvalg en udtømmende orientering om forhandlingernes forløb.
udgår
Ændring 9
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 91
Skal Kommissionen og/eller Rådet straks underrette Parlamentet fuldt ud, jf. artikel 218, stk. 10, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde afgives der en redegørelse og afholdes en forhandling på plenarmødet. Parlamentet kan fremsætte henstillinger, jf. artikel 90 eller 97 i denne forretningsorden.
Når Kommissionen, i overensstemmelse med sine forpligtelser i henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen, underretter Parlamentet og Rådet om sin hensigt om at foreslå midlertidig anvendelse eller suspendering af en international aftale, afgives der en redegørelse og afholdes en forhandling på plenarmødet. Parlamentet kan fremsætte henstillinger, jf. artikel 90 eller 97 i denne forretningsorden.
Samme procedure finder anvendelse, når Kommissionen underretter Parlamentet om et forslag vedrørende de holdninger, der skal indtages på Unionens vegne i et organ etableret ved en international aftale.
Ændring 10
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 137 – stk. 1 – afsnit 1
1.  Forud for hver mødeperiode opstilles forslaget til dagsorden af Formandskonferencen efter forslag fra Udvalgsformandskonferencen under hensyntagen til det vedtagne årlige lovgivnings- og arbejdsprogram, jf. artikel 35.
1.  Forud for hver mødeperiode opstilles forslaget til dagsorden af Formandskonferencen efter forslag fra Udvalgsformandskonferencen under hensyntagen til Kommissionens vedtagne arbejdsprogram, jf. artikel 35.
Ændring 11
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 193, stk. 2, fortolkning af afsnit 3 a (nyt)
Bestemmelserne i dette stykke skal fortolkes i overensstemmelse med punkt 50 i rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen.
Ændring 12
Europa-Parlamentets forretningsorden
Bilag II – Del A – punkt 3
3.  Et spørgsmål afvises, hvis et identisk eller tilsvarende spørgsmål har været stillet og er blevet besvaret inden for de seneste tre måneder, medmindre der er indtruffet nye begivenheder, eller spørgeren ønsker yderligere oplysninger. I førstnævnte fald modtager spørgeren en kopi af spørgsmålet og svaret.
3.  Et spørgsmål afvises, hvis et identisk eller tilsvarende spørgsmål har været stillet og er blevet besvaret inden for de seneste tre måneder, eller for så vidt det blot søger sådanne oplysninger om opfølgningen af en specifik parlamentsbeslutning, som Kommissionen allerede har givet i en skriftlig opfølgningsmeddelelse, medmindre der er indtruffet nye begivenheder, eller spørgeren ønsker yderligere oplysninger. I førstnævnte fald modtager spørgeren en kopi af spørgsmålet og svaret.
Ændring 13
Europa-Parlamentets forretningsorden
Bilag III – punkt 3
3.  Hvis en identisk eller tilsvarende forespørgsel har været stillet og er blevet besvaret inden for de seneste seks måneder, sender sekretariatet en kopi af den tidligere forespørgsel og svaret til forespørgeren. Den fornyede forespørgsel fremsendes ikke til adressaterne, medmindre forespørgeren henviser til nye væsentlige begivenheder eller ønsker yderligere oplysninger.
3.  Hvis en identisk eller tilsvarende forespørgsel har været stillet og er blevet besvaret inden for de seneste seks måneder, eller for så vidt en forespørgsel blot søger sådanne oplysninger om opfølgningen af en specifik parlamentsbeslutning, som Kommissionen allerede har givet i en skriftlig opfølgningsmeddelelse, sender sekretariatet en kopi af den tidligere forespørgsel og svaret til forespørgeren. Den fornyede forespørgsel fremsendes ikke til adressaterne, medmindre forespørgeren henviser til nye væsentlige begivenheder eller ønsker yderligere oplysninger.
Ændring 14
Europa-Parlamentets forretningsorden
Bilag VIII – Del A – punkt 5
5.  Sanktioner: I tilfælde af overtrædelser fastsætter udvalgsformanden efter høring af næstformændene ved begrundet afgørelse de sanktioner, der skal anvendes (irettesættelse, midlertidig, længere eller endegyldig udelukkelse fra udvalget).
5.  Sanktioner: I tilfælde af overtrædelser følger udvalgsformanden procedurerne i artikel 9, stk.2, artikel 152, 153 og 154.
Det pågældende medlem kan gøre indsigelse mod denne afgørelse, uden at dette har opsættende virkning. Indsigelsen behandles i fællesskab af Parlamentets Formandskonference og det pågældende udvalgs formandskab. Der træffes afgørelse med et flertal af de afgivne stemmer, og afgørelsen kan ikke indbringes for andre organer.
Påvises det, at en tjenestemand ikke har overholdt sin tavshedspligt, iværksættes de i vedtægten for tjenestemænd og andre ansatte fastsatte sanktioner.

(1) Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0366.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik