Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2127(REG)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0278/2010

Predkladané texty :

A7-0278/2010

Rozpravy :

PV 18/10/2010 - 14
CRE 18/10/2010 - 14

Hlasovanie :

PV 20/10/2010 - 4.2
CRE 20/10/2010 - 4.2
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0367

Prijaté texty
PDF 406kWORD 95k
Streda, 20. októbra 2010 - Štrasburg
Prispôsobenie rokovacieho poriadku Parlamentu revidovanej rámcovej dohode o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou
P7_TA(2010)0367A7-0278/2010

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 20. októbra 2010 o prispôsobení rokovacieho poriadku Parlamentu revidovanej rámcovej dohode o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou (2010/2127(REG))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na články 127, 211 a 212 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie z 20. októbra 2010 o revízii rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európkou komisiou(1),

–  so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A7-0278/2010),

1.  rozhodol zmeniť a doplniť svoj rokovací poriadok ako je uvedené nižšie;

2.  upozorňuje, že tieto zmeny nadobúdajú účinnosť v prvý deň po nadobudnutí platnosti revidovanej rámcovej dohody;

3.  poveruje svojho pre predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a Komisii pre informáciu.

Platný text   Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 9 – odsek 2
2.  Správanie poslancov je založené na vzájomnej úcte, hodnotách a princípoch ustanovených v základných zmluvách Európskej únie, rešpektuje dôstojnosť Parlamentu a nenarúša riadny priebeh parlamentnej činnosti ani pokojnú atmosféru vo všetkých priestoroch Parlamentu.
2.  Správanie poslancov je založené na vzájomnej úcte, hodnotách a princípoch ustanovených v základných zmluvách Európskej únie, rešpektuje dôstojnosť Parlamentu a nenarúša riadny priebeh parlamentnej činnosti ani pokojnú atmosféru vo všetkých priestoroch Parlamentu. Poslanci dodržiavajú pravidlá Parlamentu o zaobchádzaní s dôvernými informáciami.
Nedodržiavanie týchto pravidiel môže viesť k použitiu opatrení uvedených v článkoch 152, 153 a 154.
Nedodržiavanie týchto noriem a pravidiel môže viesť k použitiu opatrení v súlade s článkami 152, 153 a 154.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 23 – odsek 11 a (nový)
11a.  Predsedníctvo ustanoví pravidlá zaobchádzania Parlamentu a jeho orgánov, funkcionárov a ostatných poslancov s dôvernými informáciami, pričom zohľadní všetky medziinštitucionálne dohody uzatvorené v tejto oblasti. Tieto pravidlá sa uverejnia v Úradnom vestníku Európskej únie a uvedú sa v prílohe k rokovaciemu poriadku.
(Príloha VIII časť A ods. 1 pododsek 4 sa vypúšťa.)
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 35
Legislatívny a pracovný program Komisie
Pracovný program Komisie
1.  Parlament spoločne s Komisiou a Radou stanovujú legislatívny plán Európskej únie.
1.  Parlament spoločne s Komisiou a Radou stanovujú legislatívny plán Európskej únie.
Parlament a Komisia spolupracujú pri príprave legislatívneho a pracovného programu Komisie v súlade s časovým rozvrhom a opatreniami, na ktorých sa dohodli, a ktoré sú uvedené v prílohe rokovacieho poriadku.
Parlament a Komisia spolupracujú pri príprave pracovného programu Komisie, ktorým Komisia prispieva k ročnému a viacročnému plánovaniu Únie, a to v súlade s časovým rozvrhom a opatreniami, na ktorých sa dohodli a ktoré sú uvedené v prílohe k rokovaciemu poriadku.
2.  V prípade naliehavých a nepredvídaných okolností môže ktorákoľvek inštitúcia z vlastného podnetu a v súlade s postupmi stanovenými v zmluvách navrhnúť doplnenie ročného legislatívneho a pracovného programu o ďalšie legislatívne opatrenie.
2.  V prípade naliehavých a nepredvídaných okolností môže ktorákoľvek inštitúcia z vlastného podnetu a v súlade s postupmi stanovenými v zmluvách navrhnúť doplnenie pracovného programu o ďalšie legislatívne opatrenie.
3.  Predseda postúpi uznesenie prijaté Parlamentom ostatným inštitúciám, ktoré sa zúčastňujú na legislatívnom procese Európskej únie, a parlamentom členských štátov.
3.  Predseda postúpi uznesenie prijaté Parlamentom ostatným inštitúciám, ktoré sa zúčastňujú na legislatívnom procese Európskej únie, a parlamentom členských štátov.
Predseda požiada Radu o stanovisko k ročnému legislatívnemu a pracovnému programu Komisie, ako aj k uzneseniu Parlamentu.
Predseda požiada Radu o stanovisko k pracovnému programu Komisie, ako aj k uzneseniu Parlamentu.
4.  Ak niektorá inštitúcia nie je schopná dodržať stanovený časový rozvrh, oznámi ostatným inštitúciám dôvod omeškania a navrhne nový časový rozvrh.
4.  Ak niektorá inštitúcia nie je schopná dodržať stanovený časový rozvrh, oznámi ostatným inštitúciám dôvod omeškania a navrhne nový časový rozvrh.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 43 – odsek 1 – pododsek 3
Ak je návrh uvedený v ročnom legislatívnom programe, môže gestorský výbor rozhodnúť, že určí spravodajcu, ktorý bude sledovať prípravu návrhu.
Ak je návrh uvedený v pracovnom programe Komisie, môže gestorský výbor rozhodnúť, že určí spravodajcu, ktorý bude sledovať prípravu návrhu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 44 – odsek 3
3.  Skôr ako gestorský výbor pristúpi k hlasovaniu, požiada Komisiu o vyjadrenie, či pripravila stanovisko k iniciatíve. Ak áno, požiada ju, aby výboru svoje stanovisko predstavila.
3.  Skôr ako gestorský výbor pristúpi k hlasovaniu, požiada Komisiu o vyjadrenie, či pripravuje stanovisko k iniciatíve. Ak áno, výbor neprijme svoju správu, kým nedostane stanovisko Komisie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 45 – odsek 2
2.  Podľa rozhodnutia o ďalšom postupe a v prípade, že sa nepoužije článok 46, výbor vymenuje spomedzi svojich členov alebo stálych náhradníkov spravodajcu pre návrh legislatívneho aktu, ak tak už neurobil na základe ročného legislatívneho a pracovného programu prijatého podľa článku 35.
2.  Podľa rozhodnutia o ďalšom postupe a v prípade, že sa nepoužije článok 46, výbor vymenuje spomedzi svojich členov alebo stálych náhradníkov spravodajcu pre návrh legislatívneho aktu, ak tak už neurobil na základe pracovného programu Komisie prijatého podľa článku 35.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 90 – odsek 1
1.  Pred začiatkom rokovaní o uzavretí, obnovení alebo zmene medzinárodnej dohody, vrátane dohôd v špecifických oblastiach, ako sú menové záležitosti alebo obchod, gestorský výbor môže rozhodnúť o vypracovaní správy alebo iným spôsobom monitorovať postup a o tomto rozhodnutí informuje Konferenciu predsedov výborov. Ak je to potrebné, iné výbory môžu byť požiadané o stanovisko v súlade s článkom 49 ods. 1. V prípade potreby sa použije článok 188 ods. 2, článok 50 alebo 51.
1.  Pred začiatkom rokovaní o uzavretí, obnovení alebo zmene medzinárodnej dohody gestorský výbor môže rozhodnúť o vypracovaní správy alebo iným spôsobom monitorovať postup a o tomto rozhodnutí informuje Konferenciu predsedov výborov. Ak je to potrebné, iné výbory môžu byť požiadané o stanovisko v súlade s článkom 49 ods. 1. V prípade potreby sa použije článok 188 ods. 2, článok 50 alebo 51.
Predsedovia a spravodajcovia gestorského výboru a v prípade potreby pridružených výborov spoločne prijmú náležité kroky s cieľom zabezpečiť, aby Komisia poskytla Parlamentu v plnom rozsahu, a ak je to potrebné dôverne, informácie o odporúčaniach týkajúcich sa mandátu na rokovanie, ako aj informácie uvedené v odsekoch 3 a 4.
Predsedovia a spravodajcovia gestorského výboru a v prípade potreby pridružených výborov spoločne prijmú náležité kroky s cieľom zabezpečiť, aby Parlament dostával okamžite, pravidelne a v plnom rozsahu, a ak je to potrebné dôverne, informácie počas všetkých fáz dojednávania a uzatvárania medzinárodných dohôd vrátane návrhov a definitívne prijatých textov smerníc pre rokovania, ako aj informácie uvedené v odseku 3:
– od Komisie v súlade s jej povinnosťami vyplývajúcimi zo Zmluvy o fungovaní Európskej únie a jej záväzkami vyplývajúcimi z Rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiu a
– od Rady v súlade s jej povinnosťami vyplývajúcimi zo Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 90 – odsek 4
4.  Počas rokovaní Komisia a Rada pravidelne a dôsledne informujú gestorský výbor o pokroku v rokovaniach, v prípade potreby na dôvernej úrovni.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 91
Ak je Komisia a/alebo Rada povinná bezodkladne a v plnom rozsahu informovať Parlament v súlade s článkom 218 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, urobí tak formou vyhlásenia v pléne, po ktorom nasleduje rozprava. Parlament môže vydať odporúčania v súlade s článkom 90 alebo 97.
Ak Komisia v súlade so svojimi povinnosťami vyplývajúcimi zo Zmluvy o fungovaní Európskej únie a Rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou informuje Parlament a Radu o svojom zámere navrhnúť predbežné uplatňovanie alebo pozastavenie uplatňovania medzinárodnej dohody, urobí tak formou vyhlásenia v pléne, po ktorom nasleduje rozprava. Parlament môže vydať odporúčania v súlade s článkom 90 alebo 97.
Rovnaký postup sa použije pre informovanie Parlamentu Komisiou o návrhu týkajúcom sa zaujatia postoja, ktorý má byť prijatý v mene Únie v orgáne vytvorenom na základe medzinárodnej dohody.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 137 – odsek 1 – pododsek 1
1.  Pred každou schôdzou vypracuje Konferencia predsedov návrh programu na základe odporúčaní Konferencie predsedov výborov a s ohľadom na schválený ročný legislatívny a pracovný program podľa článku 35.
1.  Pred každou schôdzou vypracuje Konferencia predsedov návrh programu na základe odporúčaní Konferencie predsedov výborov a s ohľadom na schválený pracovný program Komisie podľa článku 35.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 193 – odsek 2 – vysvetľujúci pododsek 3 a (nový)
Ustanovenia tohto odseku sa vykladajú v súlade s bodom 50 Rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Príloha II – časť A – odsek 3
3.  Otázka je neprípustná, ak bola rovnaká alebo podobná otázka položená a zodpovedaná v priebehu predchádzajúcich troch mesiacov a v danej veci nenastali nové skutočnosti alebo autor otázky nezisťuje ďalšie informácie. V prvom prípade sa autorovi otázky poskytne kópia otázky a odpovede.
3.  Otázka je neprípustná, ak bola rovnaká alebo podobná otázka položená a zodpovedaná v priebehu predchádzajúcich troch mesiacov, alebo ak je jej cieľom iba získanie takých informácií o opatreniach nasledujúcich po prijatí osobitného uznesenia Parlamentu, ktoré Komisia už poskytla v písomnom nadväzujúcom oznámení, a v danej veci nenastali nové skutočnosti alebo autor otázky nezisťuje ďalšie informácie. V prvom prípade sa autorovi otázky poskytne kópia otázky a odpovede.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Príloha III – odsek 3
3.  Ak bola počas predchádzajúcich šiestich mesiacov položená a zodpovedaná rovnaká alebo podobná otázka, sekretariát poskytne kópiu predchádzajúcej otázky a odpovede autorovi. Nová otázka sa adresátom nepostúpi, ak sa autor neodvoláva na nové významné skutočnosti alebo nepožaduje ďalšie informácie.
3.  Ak bola počas predchádzajúcich šiestich mesiacov položená a zodpovedaná rovnaká alebo podobná otázka, alebo ak je jej cieľom iba získanie takých informácií o opatreniach nasledujúcich po prijatí osobitného uznesenia Parlamentu, ktoré Komisia už poskytla v písomnom nadväzujúcom oznámení, sekretariát poskytne kópiu predchádzajúcej otázky a odpovede autorovi. Nová otázka sa adresátom nepostúpi, ak sa autor neodvoláva na nové významné skutočnosti alebo nepožaduje ďalšie informácie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Príloha VIII – časť A – odsek 5
5.  Sankcie: V prípadoch porušení rozhodne predseda výboru po porade s podpredsedami o použití sankcií (pokarhanie alebo krátkodobé, dlhodobé či trvalé vylúčenie z výboru) a svoje rozhodnutie odôvodní.
5.  Sankcie: V prípadoch porušení predseda výboru postupuje v súlade s článkami 9 ods. 2, 152, 153 a 154.
Príslušný člen môže podať proti tomuto rozhodnutiu odvolanie, ktoré nemá odkladný účinok. Toto odvolanie posúdia spoločne Konferencia predsedov Európskeho parlamentu a predsedníctvo príslušného výboru. Ich väčšinové rozhodnutie je konečné.
Ak sa dokáže, že niektorý úradník porušil zásadu mlčanlivosti, použijú sa sankcie stanovené v služobnom poriadku.

(1) Prijaté texty, P7_TA(2010)0366.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia