Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2010/2127(REG)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0278/2010

Predložena besedila :

A7-0278/2010

Razprave :

PV 18/10/2010 - 14
CRE 18/10/2010 - 14

Glasovanja :

PV 20/10/2010 - 4.2
CRE 20/10/2010 - 4.2
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0367

Sprejeta besedila
PDF 389kWORD 90k
Sreda, 20. oktober 2010 - Strasbourg
Prilagoditvev poslovnika Parlamenta na revidirani okvirni sporazum o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo
P7_TA(2010)0367A7-0278/2010

Sklep Evropskega parlamenta z dne 20. oktobra 2010 o prilagoditvi poslovnika Parlamenta na revidirani okvirni sporazum o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo (2010/2127(REG))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju členov 127, 211 in 212 svojega poslovnika,

–  ob upoštevanju svojega sklepa z dne 20. oktobra 2010 o reviziji okvirnega sporazuma o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo(1),

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve (A7-0278/2010),

1.  se odloči spremeniti svoj poslovnik, kot sledi;

2.  opozarja, da bodo predlogi sprememb začeli veljati prvi dan po začetku veljavnosti revidiranega okvirnega sporazuma;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu in Komisiji v vednost.

Sedanje besedilo   Sprememba
Sprememba 1
Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 9 – odstavek 2
2.  Ravnanje poslancev izhaja iz medsebojnega spoštovanja, temelji na vrednotah in načelih, določenih v temeljnih besedilih Evropske unije, ohranja dostojanstvo Parlamenta in ne sme ogroziti poteka parlamentarnega dela kakor tudi ne miru v vseh parlamentarnih stavbah.
2.  Ravnanje poslancev izhaja iz medsebojnega spoštovanja, temelji na vrednotah in načelih, določenih v temeljnih besedilih Evropske unije, ohranja dostojanstvo Parlamenta in ne sme ogroziti poteka parlamentarnega dela kakor tudi ne miru v vseh parlamentarnih stavbah. Poslanci ravnajo v skladu s pravili Parlamenta o ravnanju z zaupnimi informacijami.
Nespoštovanje teh elementov lahko pripelje do uporabe ukrepov, predvidenih v členih 152, 153 in 154.
Nespoštovanje teh elementov in pravil lahko pripelje do uporabe ukrepov v skladu s členi 152, 153 in 154.
Sprememba 2
Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 23 – odstavek 11 a (novo)
11a.  Predsedstvo določi pravila o obravnavanju zaupnih informacij v Parlamentu in njegovih telesih, s strani nosilcev funkcij in drugih poslancev, pri čemer upošteva vse medinstitucionalne dogovore, ki so bili sprejeti o tej zadevi. Ta pravila se objavijo v Uradnem listu Evropske unije in se priložijo temu poslovniku.
(Priloga VIII – del A – odstavek 1 – pododstavek 4 se črta)
Sprememba 3
Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 35
Zakonodajni in delovni program Komisije
Delovni program Komisije
1.  Parlament sodeluje s Komisijo in Svetom pri določitvi zakonodajnega programa Evropske unije.
1.  Parlament sodeluje s Komisijo in Svetom pri določitvi zakonodajnega programa Evropske unije.
Parlament in Komisija sodelujeta pri pripravljanju zakonodajnega in delovnega programa Komisije v skladu s časovnim razporedom in ureditvijo, o katerih se ti instituciji dogovorita in ki sta priložena temu poslovniku.
Parlament in Komisija sodelujeta pri pripravljanju delovnega programa Komisije – ki je prispevek Komisije k letnemu in večletnemu načrtovanju Unije – v skladu s časovnim razporedom in ureditvijo, o katerih se ti instituciji dogovorita in ki sta priložena temu poslovniku
2.  V nujnih in nepredvidenih primerih lahko institucija na lastno pobudo in v skladu s postopki, določenimi v Pogodbah, predlaga, da se zakonodajnim ukrepom, predlaganim v letnem zakonodajnem in delovnem programu, doda ukrep.
2.  V nujnih in nepredvidenih primerih lahko institucija na lastno pobudo in v skladu s postopki, določenimi v Pogodbah, predlaga, da se zakonodajnim ukrepom, predlaganim v delovnem programu Komisije, doda ukrep.
3.  Predsednik resolucijo, ki jo je sprejel Parlament, posreduje vsem ostalim institucijam, ki sodelujejo v zakonodajnem postopku Evropske unije, in parlamentom držav članic.
3.  Predsednik resolucijo, ki jo je sprejel Parlament, posreduje vsem ostalim institucijam, ki sodelujejo v zakonodajnem postopku Evropske unije, in parlamentom držav članic.
Predsednik prosi Svet za mnenje o letnem zakonodajnem programu Komisije in resoluciji Parlamenta.
Predsednik prosi Svet za mnenje o delovnem programu Komisije in resoluciji Parlamenta.
4.  Kadar se institucija ne more držati določenega časovnega razporeda, drugim institucijam sporoči razloge za zamudo in predlaga nov časovni razpored.
4.  Kadar se institucija ne more držati določenega časovnega razporeda, drugim institucijam sporoči razloge za zamudo in predlaga nov časovni razpored.
Sprememba 4
Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 43 – odstavek 1 – pododstavek 3
Kadar je predlog naveden v letnem zakonodajnem programu, lahko pristojni odbor sklene, da bo imenoval poročevalca za spremljanje pripravljalne faze predloga.
Kadar je predlog naveden v delovnem programu Komisije, lahko pristojni odbor sklene, da bo imenoval poročevalca za spremljanje pripravljalne faze predloga.
Sprememba 5
Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 44 – odstavek 3
3.  Preden pristojni odbor glasuje, vpraša Komisijo, če je pripravila stališče o pobudi, in če je temu tako, od nje zahteva, da svoje stališče predstavi odboru.
3.  Preden pristojni odbor glasuje, vpraša Komisijo, če pripravlja mnenje o pobudi. Če je odgovor pritrdilen, odbor ne sprejme poročila pred prejetjem mnenja Komisije.
Sprememba 6
Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 45 – odstavek 2
2.  Po sklepu o postopku, ki se bo uporabil, če se ne uporabi člen 46, odbor izmed svojih članov ali stalnih namestnikov imenuje poročevalca za predlog zakonodajnega akta, če tega ni že storil na podlagi letnega zakonodajnega programa, dogovorjenega v skladu s členom 35.
2.  Po sklepu o postopku, ki se bo uporabil, če se ne uporabi člen 46, odbor izmed svojih članov ali stalnih namestnikov imenuje poročevalca za predlog zakonodajnega akta, če tega ni že storil na podlagi delovnega programa Komisije, dogovorjenega v skladu s členom 35.
Sprememba 7
Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 90 – odstavek 1
1.  Kadar se načrtuje začetek pogajanj za sklenitev, obnovo ali spremembo mednarodnega sporazuma, vključno s sporazumi na posebnih področjih, na primer pri monetarnih zadevah ali trgovini, se pristojni odbor lahko odloči, da bo pripravil poročilo ali drugače spremljal postopek, in o svoji odločitvi obvesti konferenco predsednikov odborov. Po potrebi se druge odbore lahko zaprosi za mnenje v skladu s členom 49(1). Če ustreza, se uporabljajo členi 188(2), 50 in 51.
1.  Kadar se načrtuje začetek pogajanj za sklenitev, obnovo ali spremembo mednarodnega sporazuma, se pristojni odbor lahko odloči, da bo pripravil poročilo ali drugače spremljal postopek, in o svoji odločitvi obvesti konferenco predsednikov odborov. Po potrebi se druge odbore lahko zaprosi za mnenje v skladu s členom 49(1). Če ustreza, se uporabljajo členi 188(2), 50 in 51.
Predsedniki in poročevalci pristojnega odbora oziroma pridruženih odborov skupaj sprejmejo ustrezne ukrepe, da zagotovijo, da Komisija predloži Parlamentu vse informacije o priporočilih za pogajalski mandat, po potrebi zaupno, pa tudi informacije iz odstavkov 3 in 4.
Predsedniki in poročevalci pristojnega odbora oziroma pridruženih odborov skupaj sprejmejo ustrezne ukrepe, da zagotovijo, da se Parlamentu predložijo takojšnje, redne in popolne informacije, po potrebi zaupno, na vseh stopnjah pogajanj o mednarodnih sporazumih in njihovih sklepanj, vključno z osnutkom in končnim sprejetim besedilom pogajalskih direktiv, pa tudi informacije iz odstavka 3,
– s strani Komisije v skladu z njenimi obveznostmi po Pogodbi o delovanju Evropske unije in zavezami po Okvirnem sporazumu o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo, ter
– s strani Sveta v skladu z njegovimi obveznostmi po Pogodbi o delovanju Evropske unije.
Sprememba 8
Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 90 – odstavek 4
4.  Med pogajanji Komisija in Svet redno in temeljito obveščata pristojni odbor o napredku pri pogajanjih, po potrebi zaupno.
črtano
Sprememba 9
Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 91
Kadar sta Komisija in/ali Svet zavezana k takojšnjemu in celovitemu obveščanju Parlamenta v skladu s členom 218(10) Pogodbe o delovanju Evropske unije, se na plenarnem zasedanju da izjava, ki ji sledi razprava. Parlament lahko izda priporočila v skladu s členom 90 ali 97 tega poslovnika.
Kadar Komisija v skladu s svojimi obveznostmi iz Pogodbe o delovanju Evropske unije in Okvirnega sporazuma o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo obvesti Parlament in Svet o svojem namenu, da predlaga začasno uporabo ali odložitev izvajanja mednarodnega sporazuma, se na plenarnem zasedanju da izjava, ki ji sledi razprava. Parlament lahko izda priporočila v skladu s členom 90 ali 97 tega poslovnika.
Enak postopek se uporabi, ko Komisija obvesti Parlament o predlogu v zvezi s stališči, ki naj se v imenu Unije zagovarjajo v telesu, ustanovljenem z mednarodnim sporazumom.
Sprememba 10
Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 137 – odstavek 1 – pododstavek 1
1.  Pred vsakim delnim zasedanjem konferenca predsednikov pripravi osnutek dnevnega reda na podlagi priporočil konference predsednikov odborov in ob upoštevanju dogovorjenega letnega zakonodajnega in delovnega programa iz člena 35.
1.  Pred vsakim delnim zasedanjem konferenca predsednikov pripravi osnutek dnevnega reda na podlagi priporočil konference predsednikov odborov in ob upoštevanju dogovorjenega delovnega programa Komisije iz člena 35.
Sprememba 11
Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 193 – odstavek 2 – razlaga pododstavka 3a (novo)
Določbe tega odstavka se razlagajo v skladu z odstavkom 50 Okvirnega sporazuma o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo.
Sprememba 12
Poslovnik Evropskega parlamenta
Priloga II – del A – odstavek 3
3.  Vprašanje ni dopustno, če je bilo enako ali podobno vprašanje v preteklih treh mesecih že postavljeno in je bilo nanj odgovorjeno, razen če je prišlo do novih sprememb ali če spraševalec prosi za nadaljnje informacije. V prvem primeru se spraševalcu izroči kopija vprašanja in odgovora.
3.  Vprašanje ni dopustno, če je bilo enako ali podobno vprašanje v preteklih treh mesecih že postavljeno in je bilo nanj odgovorjeno, ali v primeru, da zahteva le take informacije o nadaljnjih ukrepih po določeni resoluciji Parlamenta, ki jih je Komisija že dala v pisnem sporočilu o nadaljnjih ukrepih, razen če je prišlo do novih sprememb ali če spraševalec prosi za nadaljnje informacije. V prvem primeru se spraševalcu izroči kopija vprašanja in odgovora.
Sprememba 13
Poslovnik Evropskega parlamenta
Priloga III – odstavek 3
3.  Če je bilo enako ali podobno vprašanje zastavljeno v predhodnih šestih mesecih in je nanj že prispel odgovor, sekretariat pošlje avtorju kopijo predhodnega vprašanja in odgovora. Ponovno vprašanje se pošlje naprej naslovnikom samo, če avtor v njem navaja nova pomembna dejstva ali želi dobiti dodatne informacije.
3.  Če je bilo enako ali podobno vprašanje zastavljeno v predhodnih šestih mesecih in je nanj že prispel odgovor, ali v primeru, da zahteva le take informacije o nadaljnjih ukrepih po določeni resoluciji Parlamenta, ki jih je Komisija že dala v pisnem sporočilu o nadaljnjih ukrepih, sekretariat pošlje avtorju kopijo predhodnega vprašanja in odgovora. Ponovno vprašanje se pošlje naprej naslovnikom samo, če avtor v njem navaja nova pomembna dejstva ali želi dobiti dodatne informacije.
Sprememba 14
Poslovnik Evropskega parlamenta
Priloga III – del A – odstavek 5
5.  Sankcije: v primeru kršitve predsednik odbora po posvetovanju s podpredsedniki v obrazloženem sklepu izreče sankcije (graja, krajša, daljša ali trajna izključitev iz odbora).
5.  Sankcije: v primeru kršitve predsednik odbora ravna v skladu s členi 9(2), 152, 153 in 154.
Zadevni član lahko zoper ta sklep vloži pritožbo, ki ne odloži izvršitve. Pritožbo skupaj obravnavata konferenca predsednikov Evropskega parlamenta in predsedstvo zadevnega odbora. Njuna večinska odločitev je dokončna.
Če je bilo dokazano, da zaupnosti ni upošteval uradnik, se uporabljajo sankcije, predvidene v Kadrovskih predpisih.

(1) Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0366.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov