Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2094(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0283/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0283/2010

Συζήτηση :

PV 19/10/2010 - 5
CRE 19/10/2010 - 5

Ψηφοφορία :

PV 20/10/2010 - 4.5
CRE 20/10/2010 - 4.5
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0370

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 273kWORD 43k
Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2010 - Στρασβούργο
Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2010: Τμήμα ΙΙ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο·Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή· Τμήμα Χ - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης
P7_TA(2010)0370A7-0283/2010

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2010 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010, Τμήμα II ‐ Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο· Τμήμα III ‐ Επιτροπή· Τμήμα X – Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (13475/2010 – C7-0262/2010 – 2010/2094(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 314, καθώς και τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και ιδίως το άρθρο 106α,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(1), και ιδίως τα άρθρα 37 και 38,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010, όπως εγκρίθηκε οριστικά στις 17 Δεκεμβρίου 2009(2),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2010 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010, το οποίο υπέβαλε η Επιτροπή στις 17 Ιουνίου 2010 (COM(2010)0315),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2010, την οποία καθόρισε το Συμβούλιο στις 13 Σεπτεμβρίου 2010 (13475/2010 – C7-0262/2010),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 75β και 75ε του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A7-0283/2010),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο παρών διορθωτικός προϋπολογισμός είναι το τρίτο και τελευταίο μέρος μιας νομοθετικής δέσμης αναγκαίας για την υλοποίηση της πολιτικής συμφωνίας και της συνακόλουθης απόφασης του Συμβουλίου για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ)· τα άλλα δύο μέρη της νομοθετικής δέσμης συνίστανται στην τροποποίηση του δημοσιονομικού κανονισμού και την τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ίδρυση της ΕΥΕΔ πρέπει να διέπεται από τις αρχές της οικονομικής απόδοσης, της δημοσιονομικής ουδετερότητας, και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, και να λαμβάνει πλήρως υπόψη τον αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης στα δημόσια οικονομικά και την ανάγκη για δημοσιονομική λιτότητα,

Γ.  λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια προκειμένου να διασφαλιστεί η αποφυγή των επικαλύψεων και των πιθανών συγκρούσεων αρμοδιοτήτων, που όχι μόνο θα μείωναν την αποτελεσματικότητα των εξωτερικών πολιτικών αλλά θα εμπόδιζαν επίσης την αποδοτική αξιοποίηση των περιορισμένων πόρων του προϋπολογισμού,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανάγκες για το 2011 καλύπτονται με τη διορθωτική επιστολή 1/2010 για τον προϋπολογισμό του 2011 και θα ενσωματωθούν στη διαδικασία του προϋπολογισμού του έτους αυτού,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες από τις απαιτούμενες πιστώσεις θα μεταφερθούν απλώς από τα τμήματα που αφορούν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή, αλλά ότι ζητούνται και ορισμένοι νέοι πόροι για μόνιμους και συμβασιούχους υπαλλήλους,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με το παρόν σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2010 η συγκεκριμένη δημοσιονομική προσαρμογή θα εγγραφεί επίσημα στον προϋπολογισμό του 2010, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας νέου, ξεχωριστού τμήματος X, όπως προβλέπεται στην πολιτική συμφωνία,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να διαφυλαχτούν τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου όσον αφορά την απαλλαγή για τον προϋπολογισμό,

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει, για μια ακόμη φορά, να υπενθυμιστεί πως έχει καθοριστική σημασία η ΕΕ να είναι σε θέση να αξιοποιεί το πλήρες φάσμα των μέσων εξωτερικής πολιτικής της στο πλαίσιο μιας συνεκτικής διάρθρωσης, δεδομένου ότι πολιτικός σκοπός του παρόντος ψηφίσματος είναι η πρόβλεψη των δημοσιονομικών πόρων από τον προϋπολογισμό του 2010 για τη δημιουργία μιας τέτοιας δομής, στην αρχική της φάση,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο ενέκρινε τη θέση του στις 13 Σεπτεμβρίου 2010,

1.  λαμβάνει γνώση του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2010·

2.  εγκρίνει χωρίς τροποποιήσεις τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2010 και αναθέτει στον Πρόεδρό του να κηρύξει την οριστική έγκριση του διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2010 και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, καθώς και στα άλλα ενδιαφερόμενα θεσμικά και λοιπά όργανα.

(1) ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.
(2) ΕΕ L 64, 12.3.2010.
(3) ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου