Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/2001(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0284/2010

Indgivne tekster :

A7-0284/2010

Forhandlinger :

PV 19/10/2010 - 12
CRE 19/10/2010 - 12

Afstemninger :

PV 20/10/2010 - 6.3
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0372

Vedtagne tekster
PDF 90kWORD 133k
Onsdag den 20. oktober 2010 - Strasbourg
Parlamentets holdning om forslaget til budget 2011 som ændret af Rådet - alle sektioner
P7_TA(2010)0372A7-0284/2010

Europa-Parlamentets beslutning af 20. oktober 2010 om Rådets holdning til forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2011 - alle sektioner (12699/2010 - C7-0202/2010 - 2010/2001(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 106a i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–  der henviser til Rådets afgørelse 2007/436/EF, Euratom af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter(1),

–  der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(2),

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(3) (IIA),

–  der henviser til sin beslutning af 25. marts 2010 om prioriteringer for 2011-budgettet, Sektion III - Kommissionen(4),

–  der henviser til sin beslutning af 15. juni 2010 om mandatet for trepartsmødet om forslaget til budget for 2011(5),

–  der henviser til forslaget til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2011, forelagt af Kommissionen den 27. april 2010 (KOM(2010)0300),

–  der henviser til holdningen til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2011, vedtaget af Rådet den 12. august 2010 (12699/2010 - C7-0202/2010),

–  der henviser til ændringsskrivelse nr. 1/2011 til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2011, forelagt af Kommissionen den 15. september 2010,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 75b,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget og udtalelser fra de øvrige berørte udvalg (A7-0284/2010),

SEKTION III
Vigtige spørgsmål og prioriteringer for 2011-budgettet

1.  er særdeles overbevist om, at budgetproceduren under den nye traktat om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) kræver en nøje, politisk indsats på højt plan af alle de berørte institutioner; understreger, at forligsproceduren har til formål at skabe overensstemmelse mellem begge budgetmyndighedens parters holdninger, og at det fælles udkast til 2011-budgettet fortsat skal godkendes af begge parter i henhold til deres respektive bestemmelser og artikel 314, stk. 7, i TEUF;

2.  mener, at den skriftlige procedure til vedtagelse af Rådets holdning er særdeles uhensigtsmæssig for budgetproceduren og problematisk som følge af, at Rådet på ministerplan ikke offentligt og politisk klart har godkendt en afgørende EU-retsakt;

3.  er desuden temmelig bekymret over, hvordan Rådets holdning til forslag til budget (BF) for 2011 skal vurderes, idet de vedtagne nedskæringer ikke svarer til de klart fastsatte målsætninger, men derimod lader til at være fordelt vilkårligt og på gennemgribende vis i hele budgettet; mener, at vilkårlige nedskæringer i bevillinger ikke er i overensstemmelse med forsvarlig budgettering;

4.  mener, at efter TEUF's ikrafttrædelse, der styrker EU-politikkerne og opstiller nye kompetenceområder - især FUSP, konkurrenceevne og innovation, rummet, energipolitik, turisme, bekæmpelse af klimaændringer, sport og ungdom, socialpolitik, retsforhold og indenrigsforhold, hvilket betyder, at Lissabontraktaten får indvirkning på budgetproceduren - bør EU udstyres med de fornødne finansielle midler til at nå sine mål, og at dette fordrer, at begge budgetmyndighedens parter tilstræber sammenhæng og konsekvens, hvad angår øgede finansielle beføjelser;

5.  minder om, at trods fortløbende traktatændringer og overførsel af ansvarsområder til EU-niveau, svarer EU's budget kun til 1 % af BNI; er derfor imod de betydelige nedskæringer, som Rådet har vedtaget;

6.  forstår den bekymring, som nogle delegationer i Rådet har givet udtryk for, om at presset på medlemsstaternes budgetter er særdeles stort for regnskabsåret 2011, og at besparelser er så meget desto mere nødvendige, men mener ikke desto mindre, at vilkårlige nedskæringer i betalingsbevillinger ikke er i overensstemmelse med forsvarlig budgettering, og mener desuden, at vilkårlige nedskæringer i forpligtelsesbevillinger skader gennemførelsen af de politikker og programmer, som Unionen allerede har godkendt;

7.  minder desuden såvel Rådet som Kommissionen om sin beslutning af 29. marts 2007 om EU's egne indtægter i fremtiden(6), hvori Parlamentet understregede, at det nuværende system for EU's egne indtægter - hvor 70 % af disse indtægter kommer direkte fra de nationale budgetter - resulterer i, at bidraget til EU opfattes som en ekstra byrde for de nationale budgetter; er dybt overbevist om, at alle EU-institutioner bør enes om en klar og bindende tidsplan for at nå til enighed om et nyt system for egne indtægter inden den nye flerårige finansielle ramme efter 2013 træder i kraft; er indstillet på at udforske alle muligheder for dette;

8.  minder endnu en gang om, at EU-budgettet på ingen måde bør betragtes eller vurderes som en enkel finansiel post, der tillægges som en byrde for de nationale budgetter, men derimod skal ses som en mulighed for at sætte fart i de initiativer og investeringer, som er af fælles interesse og skaber merværdi for hele EU, hvoraf de fleste er vedtaget af Parlamentet og Rådet i fællesskab og dermed også godkendt på nationalt plan; opfordrer EU-institutionerne til at opstille en egentlig mekanisme til evaluering og bedømmelse af omkostningerne ved et »ikke-Europa«, hvilket vil fremhæve de besparelser på de nationale budgetter, der fremkommer ved sammenlægning af ressourcer;

9.  gentager, at EU-budgettets supplerende karakter i forhold til de nationale budgetter og den herved skabte impuls, ikke bør kontrolleres og begrænses af vilkårlige nedskæringer, der udgør en forsvindende lille andel (mindre end 0,02 %) af de samlede budgetter for de 27 medlemsstater;

10.  minder om, at ungdoms-, uddannelses- og mobilitetsrelaterede politikker af Parlamentet er blevet udpeget som et af de vigtigste prioriteringsområder for 2011-budgettet, herunder i Parlamentets beslutning om mandatet for trepartsmødet, der blev vedtaget i juni 2010, da de er væsentlige og nødvendige dele af EU's strategi for den økonomiske genopretning og Europa 2020-strategien; understreger, at den foreslåede forhøjelse af bevillinger til en række udvalgte budgetposter er til fordel for strategier på både kort og lang sigt for EU's fremtid;

11.  gentager sin faste overbevisning om, at i en situation med knappe midler og global økonomisk afmatning bør finansieringen af EU's politikker overvåges nøje for at undgå alle overflødige udgifter, der ikke drives af en klar og identificerbar målsætning, idet der tages højde for EU-budgettets europæiske merværdi, da dette er et udtryk for solidaritet og effektivitet i form af sammenlægning af de finansielle ressourcer, som ellers ville være spredt på nationalt, regionalt og lokalt plan; understreger ligeledes, at en overvældende del af udgifterne i EU-budgettet går til finansiering af de langsigtede investeringer, der er nødvendige for at stimulere den økonomiske vækst i EU;

12.  påpeger, at de margener, der følger af den flerårige finansielle ramme (FFR), ikke muliggør et reelt råderum, navnlig under udgiftsområde 1a og 3b og udgiftsområde 4, og mindsker EU's evne til at reagere på politiske ændringer og uforudsete behov og samtidig bevare sine prioriteringer; påpeger, at størrelsesordenen af de udfordringer, som EU står over for, kræver midler, der i betydelig grad overstiger de nuværende FFR-lofter; minder i denne forbindelse om, at en omfattende budgetrevision er absolut nødvendig, og at en øjeblikkelig revision af lofterne for den nuværende FFR samt af visse bestemmelser i IIA af 17. maj 2006 er blevet gjort uundgåelig som følge af de forskellige udfordringer og nye prioriteringer, der er opstået;

13.  opfordrer indtrængende Rådet til i fuldt omfang at tage hensyn til de tydelige betingelser, som Parlamentet opstillede i sin beslutning af 22. september 2010 om forslag til Rådets forordning om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2007-2013 (KOM(2010)0072 - 2010/0048(APP))(7), som lægges til grund for Parlamentets godkendelse af den nye FFR-forordning, jf. TEUF;

14.  minder om, at finansieringen af dets prioriteter og de nye politikker, som udspringer af TEUF's ikrafttrædelse, umuliggøres af FFR's udgiftslofter; understreger, at det for at lette forhandlingerne om 2011-budgettet i Forligsudvalget har foreslået finansieringen af disse politikker inden for lofterne, selv om prisen herfor er drastiske kompromiser; understreger ikke desto mindre, at dette kun kan gennemføres ved hjælp af en nedskæring i bevillingerne på andre specifikke og omhyggeligt udvalgte budgetposter;

15.  støtter kraftigt oprettelsen af en garantifond inden for EU-budgettet i forbindelse med den europæiske finansielle stabiliseringsmekanisme; insisterer på, at begge grene af budgetmyndigheden skal involveres i beslutninger om at aktivere denne mekanisme; anmoder om, at eventuelle budgetbehov i forbindelse med denne mekanisme finansieres gennem ad hoc-revision af den aktuelle FFR for 2007-2013 eller IIA af 17. maj 2006 for at sikre, at budgetmyndigheden er tilstrækkeligt involveret i tide;

16.  afviser med hensyn til betalingsbevillinger at betragte Rådets holdning om et samlet beløb som et endeligt mål, der er nået frem til ved at nedskære eller øge udgifterne på forskellige budgetposter uden en grundig vurdering af de reelle behov;

17.  minder om, at denne praksis fra Rådets side kan få indflydelse på udnyttelsesgraden for forpligtelser for det samme år idet hastigheden for indgåelsen af nye kontrakter nedsættes, især i sidste kvartal, hvilket derfor vil forstyrre EU-programmernes flerårige livscyklusser;

18.  indtager den generelle holdning, at de administrative udgifter til støtte for EU-programmer ikke bør nedskæres, således at der sikres en hurtig gennemførelse af dem og et passende niveau af kvalitet og overvågning; genopfører derfor alle Rådets nedskæringer i budgetposterne vedrørende den administrative forvaltning af disse programmer;

Underudgiftsområde 1a

19.  minder om, at Parlamentets horisontale prioriteter for 2011-budgettet, ungdom, uddannelse og mobilitet, kræver tværsektorielle, målrettede investeringer under de forskellige politikker for at fremme EU's vækst og udvikling; erklærer derfor sin vilje til at forhøje bevillingerne til alle programmer i forbindelse med disse prioriteringer, nemlig Livslang Læring, Mennesker og Erasmus Mundus;

20.  mener især, at unges beskæftigelsesmobilitet er et vigtigt instrument for at sikre udviklingen af et konkurrencedygtigt og dynamisk arbejdsmarked i Europa, og at det som sådan skal styrkes; er derfor tilhænger af at øge bevillingerne til det europæiske arbejdsformidlingsnet og støtter kraftigt med henblik herpå lanceringen af den forberedende foranstaltning »Dit første EURES Job«, som sigter mod at hjælpe unge mennesker ind på arbejdsmarkedet eller få adgang til specialiserede job i en anden EU-medlemsstat som et første skridt hen imod et specifikt ikke-akademisk program for unges mobilitet;

21.  anerkender den merværdi ved EU-finansieret forskning, der skaber en dynamik mellem de forskellige nationale bestræbelser og investeringer inden for forskning, og især forskning i energi, herunder i vedvarende energi, og den centrale rolle, som SMV'er spiller for europæisk vækst og beskæftigelse; gentager derfor sin støtte til rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation og især programmerne for iværksætterånd & innovation og intelligent energi ved at forhøje forpligtelses- og betalingsbevillingerne i en række udvalgte budgetposter; bemærker, at der bør sikres gnidningsfri gennemførelse af forsknings- og udviklingsprogrammerne for at undgå, at bevillingerne ved budgetperiodens udløb bliver overført til andre formål;

22.  er yderst bekymret over de utilstrækkelige ressourcer, der står til rådighed for finansieringen af de politikker, som udgør kernen i konkurrenceevnen for vækst og beskæftigelse, og over forværringen af denne situation som følge af den kommende finansiering af Europa 2020-strategien; minder om, at investeringer i politikker, såsom uddannelse, forskning, innovation, transport (navnlig transeuropæiske transportnet) og turisme, spiller en afgørende rolle for fremme af vækst og beskæftigelse;

23.  mener, at det er af afgørende betydning, at de nyoprettede europæiske finansielle myndigheder fra begyndelsen oprettes på en hensigtsmæssig og fyldestgørende måde, så de kan bidrage til et stabilt europæisk og internationalt finansielt system;

24.  er overbevist om, at finansieringen af fællesforetagendet for ITER under Euratom bør genovervejes i lyset af Kommissionens forslag om finansiering af ITER for årene 2012 og 2013; kan ikke acceptere omfordeling inden for det nuværende syvende rammeprogram for forskning med henblik på at finansiere stigende finansielle behov, der ikke længere er i tråd med det oprindelige forslag; mener i lyset af forsinkelser i gennemførelsen derfor, at en nedskæring på 47 mio. EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger på budgetpost 08 20 02 er den mest velegnede budgetmæssige mulighed for at indlede forhandlinger med Rådet om den fremtidige finansiering af ITER;

25.  støtter Kommissionens forslag om at indføre betalingsbevillinger under udgiftsområdet vedrørende Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen for at forenkle de finansielle procedurer i forbindelse med ansøgninger, der er blevet godkendt af budgetmyndighedens to parter; genopfører som følge heraf det oprindelige beløb, men bemærker, at det kan vise sig at være utilstrækkeligt for behovet i 2011;

26. er overbevist om, at der er behov for et strategisk perspektiv på energisituationen i Europa; bemærker, at Kommissionen har udarbejdet en strategisk energiteknologiplan (SET-plan), hvorom der stadig hersker uklarhed, hvad finansieringen angår; har derfor oprettet poster med p.m. for flere områder i SET-planen, som forventes iværksat snart;
Underudgiftsområde 1b

27.  bemærker, at Rådets holdning ikke ændrer Kommissionens forslag med hensyn til niveauet for forpligtelser, og understreger, at denne holdning for forpligtelsesbevillingerne er i god overensstemmelse med de tildelinger, der er fastsat i FFR, idet der tages hensyn til den tekniske justering af den finansielle ramme for 2011 som er fastsat i punkt 17 i IIA af 17. juni 2006;

28.  beklager Rådets restriktive tilgang til betalinger, som blev nedskåret med 1075 mio. EUR (hvoraf halvdelen vedrører afslutningen af programperioden 2006-2010) i forhold til Kommissionens prognoser for betalingsbehovene for 2011; understreger, at Parlamentet allerede har anslået, at disse prognoser muligvis var undervurderede, og at Rådets tilgang kan true den nødvendige indhentning af tidsplanen for programmets gennemførelse efter dets langsomme start i begyndelsen af perioden 2007-2013 og de nylige lovgivningsmæssige ændringer, som Parlamentet og Rådet er blevet enige om inden for rammerne af den europæiske økonomiske genopretningsplan;

29.  genopfører derfor Rådets nedskæringer i betalingsbevillingerne til niveauet i BF, samtidig med at det fastholder sin oprindelige holdning om, at Kommissionen og Rådet hurtigt bør forelægge og vedtage et ændringsbudget i tilfælde af, at betalingsbevillingerne ikke er tilstrækkelige til at dække behovene; glæder sig over Rådets erklæring i denne henseende;

30.  minder om, at handlingsplanen for EU-strategien for Østersøområdet angiver, at de foreslåede foranstaltninger så vidt muligt bør finansieres gennem eksisterende midler, herunder strukturfondene og Samhørighedsfonden; påpeger, at Rådets konklusioner vedrørende EU-strategien for Østersøområdet angiver, at strategien bygger på en mere effektiv anvendelse af eksisterende EU-instrumenter og -midler samt på andre eksisterende ressourcer og finansielle instrumenter; understreger, at denne strategi skal have passende anerkendelse og finansiering;

Udgiftsområde 2

31.  påpeger, at den fælles landbrugspolitiks primære mål bør være at stabilisere markederne, fødevaresikkerheden, prissikkerheden for landbrugere, herunder beskyttelse af miljø og landskab, og opfordrer derfor Kommissionen til at afsætte de nødvendige midler som en finansiel stødpude i 2011-budgettet for at gøre adgangen til finansiering ukompliceret, såfremt der forekommer markedsudsving i 2011;

32.  er opmærksom på fordelene ved de 300 mio. EUR i ekstraordinære bevillinger til mejerisektoren, som blev afsat i 2010-budgettet; støtter oprettelsen af en ny budgetpost, der skal fungere som en mejerifond, for at yde støtte til modernisering, diversificering og omstrukturering og til at forbedre markedsføringen og mælkeproducenternes forhandlingsposition med henblik på at imødegå forarbejdnings- og detailvirksomhedernes voksende markedsstyrke i fødevarekæden; påpeger, at Kommissionen allerede har godkendt mejerifonden;

33.  mener, at det nationale støtteprogram for vinsektoren bør opretholdes, dog på et lavere niveau; påpeger, at Kommissionen på tidspunktet for reformen af markedsordningen for vin udtrykkeligt erklærede, at denne reform skulle være budgetneutral;

34.  er opmærksom på, at skolefrugtordningen og skolemælksordningen er vigtige, når det drejer sig om at opmuntre børn til at spise sundt; glæder sig over Kommissionens forslag om at øge støtten til disse to ordninger og beslutter at øge bevillingerne hertil yderligere; understreger betydningen af programmet for dårligt stillede personer og beslutter at forhøje bevillingerne, idet det minder om, at det skal gennemføres i lyset af retsforhandlingerne ved Retten;

35.  støtter, i overensstemmelse med sine prioriteringer, oprettelsen af et pilotprojekt med henblik på at fremme udvekslingen af bedste praksis mellem unge landmænd, især i forhold til de udfordringer, som den europæiske landbrugssektor er stillet over for;

36.  er overbevist om, at LIFE+ (det finansielle instrument for miljøet - 2007-2013) bør styrkes yderligere med henblik på at gennemføre de supplerende foranstaltninger; understreger, at miljøhensyn er en prioritet i miljø- og landbrugspolitikken, og at en forhøjelse af midlerne er afgørende for at bevare naturen og biodiversiteten; mener, at der ud over LIFE+ bør integreres kriterier for bæredygtig udvikling i alle relevante EU-instrumenter;

Underudgiftsområde 3a

37.  mener, at flere programmer, såsom forebyggelse, beredskab og konsekvensstyring i forbindelse med terrorisme er afgørende for gennemførelsen af Stockholmprogrammet, og gentager sin støtte til Daphneprogrammet om forebyggelse af vold, hvorunder programmer, der er værdige til finansiering, ikke kan finansieres på grund af manglende bevillinger, samt sin støtte til information om og forebyggelse af narkotikamisbrug; lægger i denne sammenhæng særlig vægt på bekæmpelsen af vold mod kvinder, herunder tvangsaborter, kønslig lemlæstelse af piger/kvinder, tvangssterilisation eller enhver anden form for grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling;

38.  mener som følge af det ringe informationsniveau om de næste skridt i SIS II-projektet, der blev forelagt Parlamentet, at en reserve til bevillinger er det mest hensigtsmæssige middel til at opnå de ønskede oplysninger om de nødvendige forbedringer;

39.  mener, at den planlægning, der redegøres for i arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene af 21. september 2010 ikke i tilstrækkelig grad imødekommer Parlamentets anmodninger om oplysninger om nødvendige forbedringer og et fuldt overblik over SIS II-budgetteringen;

Underudgiftsområde 3b

40.  minder om, at udgiftsområde 3b omfatter politikker, som har en direkte indvirkning på de europæiske borgeres dagligdag, og er fuldstændig overbevist om, at det faktiske potentiale af dette udgiftsområde ikke fuldt ud kan frigøres med den begrænsede margen, der er fastsat i den nuværende FFR; understreger, at midlerne til disse instrumenter, som Rådet har foreslået, ikke svarer til de centrale prioriteringer, der indgår i dette udgiftsområde, og fremhæver især, at de ekstremt høje udnyttelsesgrader for ungdomsrelaterede programmer hidtil har vist, at de fortjener en langt større investering;

41.  gentager, at det har til hensigt at forhøje bevillingerne til programmet Aktive Unge, internationale Special Olympics sommerlege, informationscentrene og den igangværende forberedende foranstaltning på idrætsområdet; noterer sig Rådets initiativ til at fremlægge en ny forberedende foranstaltning vedrørende mindesmærker i Europa, og er af den opfattelse, at denne forberedende foranstaltning kan fremme unionsborgerskabet ved at bevare og lette adgangen til de historiske lokaliteter som en del af den kollektive europæiske hukommelse;

42.  finder det nødvendigt, at Kommissionen fremlægger en omfattende strategi for en forbedret kommunikation med EU-borgerne og for etableringen af en europæisk offentlig sfære i overensstemmelse med den interinstitutionelle fælleserklæring »Partnerskab om formidling om EU« fra oktober 2008;

Udgiftsområde 4

43.  er aldeles overbevist om, at EU's rolle som en global aktør ikke kan finansieres hensigtsmæssigt inden for de margener, der er fastsat i FFR, og at denne mangel på midler ikke bør behandles af budgetmyndighedens to parter ved hjælp af kompromiser i sidste øjeblik uden behørig hensyntagen til behovene på mellemlang sigt; minder om, at en revision af FFR og en revision af loftet for udgiftsområde 4 med henblik på at tage hensyn til de behov, der er opstået, og som ikke kunne have været forudset i 2006, er en ufravigelig betingelse for dette udgiftsområdes administration og bæredygtighed;

44.  er af den opfattelse, at finansieringen af prioriteterne i lyset af det ekstremt begrænsede råderum inden for dette udgiftsområde samt Rådets bestræbelser på at foretage besparelser kun kan sikres ved hjælp af udvalgte nedskæringer i bevillingerne på et begrænset antal budgetposter; mener, at bevillingerne, der er afsat til bistand til rehabilitering af Afghanistan og makrofinansiel bistand, delvist kunne reduceres, uden at det væsentligt indvirker negativt på operationerne; beslutter i samme ånd at genoprette bevillingerne til den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik på samme niveau som 2010-budgettet, jf. punkt 42 i IIA;

45.  gentager sin forpligtelse til ikke at ikke at skære vilkårligt ned på bevillingerne til bistand til Palæstina, fredsprocessen og UNRWA; gentager ikke desto mindre sin faste overbevisning om, at forskellen mellem EU's globale finansielle bistand - EU er samlet set den førende donor - og dens begrænsede indflydelse på fredsprocessen hverken er berettiget eller forståelig og skal behandles grundigt, især i forbindelse med den nyoprettede EU-Udenrigstjeneste;

46.  gentager sin modstand mod den foreslåede omfordeling af bevillinger fra flere instrumenter og programmer til ledsageforanstaltninger for bananer og til instrumentet til finansiering af samarbejdet med industrialiserede og andre højindkomstlande og -territorier, hvis finansiering ikke var forudset på tidspunktet for vedtagelsen af den nuværende FFR, men gentager ikke desto mindre sin støtte til disse instrumenter; understreger, at instrumentet for udviklingssamarbejde ikke kan betragtes som en fond, der kan anvendes til finansiering af eventuelle nye behov, der opstår i forbindelse med udgiftsområde 4, men at dette er blevet vedtaget og finansieret via en særlig liste over mål, som EU ved flere lejligheder har forpligtet sig til at nå; opfordrer derfor Rådet til at aftale en multinational finansiering af disse foranstaltninger via alle de måder, der står til rådighed i kraft af IIA;

47.  beslutter at opføre en del af bevillingerne til miljø og bæredygtig forvaltning af naturressourcerne i reserven, mens der afventes en fremlæggelse fra Kommissionen af et politisk bindende dokument, der viser, at klimafinansieringspakken til hurtig gennemførelse reelt er supplerende, at den tildeler EU-midler til partnerregioner på en geografisk afbalanceret måde, og at den ikke fungerer på bekostning af eksisterende programmer om udviklingssamarbejde, såvel som klar information om kriterierne for udvælgelse af støttemodtagere og detaljer om aftaler med udviklingslande;

48.  indleder en integreret tilgang til EU-støtte til Fair Trade på tværs af budgetafsnit;

49.  mener, at der i overensstemmelse med de firesidede forhandlinger om oprettelsen af EU-Udenrigstjenesten bør tilstræbes en bedre identifikation af FUSP- og FSFP-missioner af hensyn til øget gennemsigtighed og et klarere budgetmæssigt overblik; beslutter derfor at opdele budgetpost 19 03 01, 19 03 03 og 19 03 07 for at oprette separate budgetposter for EUMM Georgien, EULEX Kosovo og EUPOL Afghanistan, der er de store missioner, som gennemføres under FUSP/FSFP for 2011;

50.  udtrykker sin forundring over, hvorfor der stadig udbetales bidrag til afgåede kommissærer, når de har fået anden beskæftigelse; kræver, at Kommissionen foretager en detaljeret gennemgang af de gældende procedurer og fremlægger en detaljeret rapport for Parlamentet inden den 30. april 2011;

51.  mener i overensstemmelse med sine beslutninger om transatlantiske forbindelser, at det strategiske EU/USA-partnerskab skal afgrænses tydeligt via oprettelse af en særlig budgetpost om »Samarbejde med USA«;

52.  er overbevist om, at en yderligere forhøjelse af finansieringsrammen for støtte til det tyrkisk-cypriotiske samfund er nødvendig for at kunne sikre tilstrækkelig finansiering af det arbejde, der udføres af Komitéen for Forsvundne Personer på Cypern, og de restaureringsprojekter, som forestås af det tekniske udvalg om kulturarv; anser disse organers arbejde for at være af allerstørste betydning for begge samfund på Cypern;

Udgiftsområde 5

53.  afviser Rådets generelle holdning til udgifterne i udgiftsområde 5, der består i en samlet nedskæring på mere end 115 mio. EUR, der skyldes manglende budgettering af vederlags- og pensionsjusteringen på 1,85 %, og udgør en samlet nedskæring på Europaskolernes budgetposter, som går imod Parlamentets prioriteringer med hensyn til uddannelsesmobilitet for unge;

54.  understreger, at en sådan restriktiv holdning, der samtidig resulterer i kortfristede besparelser for EU-budgettet og medlemsstaterne, truer gennemførelsen af EU's politikker og programmer; understreger endvidere, at institutionerne bør være forsynet med tilstrækkelige ressourcer til at udføre deres opgaver, især efter ikrafttrædelsen af TEUF;

55.  genopfører derfor generelt de nedskæringer, Rådet har foretaget, samtidig med at de beløb, der svarer til 1,85 % af tilpasningen af vederlagene, opføres i reserven, indtil Domstolens dom foreligger; mener, at budgetteringen af disse udgifter svarer til en forsvarlig og fornuftig budgetforvaltning;

56.  genopfører bevillingerne fra Kommissionens budgetforslag vedrørende alle andre af de ovennævnte nedskæringer, undtagen den for konferencer, møder og udvalg; mener, at nedskæringerne i Europaskolernes budget er uacceptable; undrer sig desuden over, hvordan Rådet er i stand til at vurdere de mulige personaleniveauer i Kommissionens tjenestegrene med større nøjagtighed end Kommissionen selv;

57.  anmoder Rådet om hurtigt at vedtage ændringsskrivelse nr. 1/2011, således at EU-Udenrigstjenesten kan begynde sin virksomhed med tilstrækkelige ressourcer i begyndelsen af 2011, men beslutter at opføre bevillinger i reserven, indtil Parlamentets relevante organer har gennemført flere høringer med næstformanden i Kommissionen - den højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik om de prioriteringer, som skal frigøres ved en sammenlægning af Kommissionens og Rådets nuværende strukturer;

58.  opretter reserver på visse administrative budgetposter, som afventer særlige foranstaltninger, opfølgning samt forslag eller yderligere oplysninger fra Kommissionen; anmoder især om en revision af adfærdskodeksen for kommissærer og en konsekvent anvendelse heraf i forbindelse med tildelingen af pensioner til tidligere medlemmer med henblik på at frigive nogle af disse reserver;

Agenturer

59.  støtter generelt Kommissionens overslag over agenturernes budgetmæssige behov og afviser de principper, som har været grundlaget for Rådets holdning til EU's decentrale agenturers budgetter sammenlignet med 2010, dvs.:

   begrænsningen af stigningen til 1,5 % for agenturer, der er på fuld kapacitet
   begrænsningen af stigningen til 3 % for agenturer, som har fået pålagt nye opgaver, med kun halvdelen af de anmodede stillinger
   ingen ændringer til Kommissionens forslag vedrørende nye agenturer;

60.  mener imidlertid, at EU-tilskuddet til agenturer, der opkræver gebyrer, ikke bør reduceres med beløbet til formålsbestemte indtægter, således at de gives passende budgetmæssig fleksibilitet i betragtning af de store udsving i opkrævede gebyrer;

61.  beslutter desuden at forhøje bevillingerne i 2011-budgettet til de tre nye finansielle tilsynsmyndigheder i overensstemmelse med de foreliggende overslag over de budgetmæssige konsekvenser af resultatet af forhandlingerne med Rådet og at afsætte en reserve til Det Europæiske Politiakademi indtil resultatet af dechargeproceduren for 2008 for at øge EU's finansiering til Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut i overensstemmelse med Parlamentets prioriteringer, samt øge bevillingerne til Fiskerikontrolagenturet, således at det er i stand til at opfylde sine kontrolforpligtelser i internationale farvande;

Pilotprojekter og forberedende foranstaltninger

62.  understreger, at pilotprojekter og forberedende foranstaltninger, som er vedtaget i et begrænset antal, er blevet grundigt undersøgt og evalueret, herunder også i lyset af den nyttige og konstruktive første evaluering, som Kommissionen udførte i juli 2010, med henblik på at undgå dobbeltfinansiering af foranstaltninger, der allerede er dækket af eksisterende EU-programmer; minder om, at pilotprojekter og forberedende foranstaltninger har til formål at formulere politiske prioriteringer og introducere nye initiativer, som kan udvikle sig til fremtidige EU-aktiviteter og -programmer;

SEKTION I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX
Generel baggrund

63.  minder om, at institutionerne bør udarbejde deres budgetter på grundlag af en forsvarlig og effektiv forvaltning og under hensyntagen til virkningerne af den nuværende økonomiske krise gøre sig de nødvendige bestræbelser på at udnytte ressourcerne effektivt, så de kan forfølge deres forpligtelser i henhold til Lissabontraktaten og samtidig lede efter besparelser, hvor det er muligt;

64.  henleder opmærksomheden på den verserende sag, som Kommissionen har anlagt ved Domstolen, om tilpasninger af vederlag, og har besluttet at opføre bevillinger i reserven ud fra princippet om budgetmæssig forsigtighed, som vil dække udgifter for 2011, hvis Domstolen skulle afsige en dom til fordel for Kommissionen om den pågældende tilpasning af vederlag på 1,85 %;

65.  bemærker, at Rådet har nedskåret bevillingerne til Kroatien ved at bruge en anden arbejdshypotese for datoen for Kroatiens tiltrædelse end Kommissionen; beslutter, i mangel af nye elementer, der berettiger til en ændring på dette tidspunkt, at følge Kommissionens tilgang;

66.  har efter at have vurderet anmodningerne fra hver institution besluttet at genopføre en del af de nedskæringer, som Rådet har foretaget i institutionernes budgetter i de tilfælde, hvor de enkelte institutioners specifikke anmodninger anses for at være fuldt berettiget;

67.  understreger, at Rådets hidtidige manglende evne til at nå frem til en holdning om ændringsbudget nr. 2/2010 vedrørende Regionsudvalget og Det Økonomiske og Sociale Udvalg, ingen anden mulighed giver end at gøre indholdet af dette ændringsbudget til en del af drøftelsen om 2011-budgettet;

Sektion I - Europa-Parlamentet
Generel ramme

68.  understreger, at der fandt forhandlinger sted under to forberedende samråd i marts og april 2010, og at der på en lang række spørgsmål blev opnået klare resultater på tidspunktet for udarbejdelsen af overslagene; glæder sig over den gode vilje og konstruktive karakter af disse møder; glæder over, at ændringsskrivelsen, som blev vedtaget af Præsidiet i september 2010, ikke indebærer væsentlige ændringer i overslagene;

69.  er klar over, at der skal findes en vanskelig, men tilfredsstillende balance mellem behovene for fuldt ud at gennemføre Parlamentets opgaver som fastsat i Lissabontraktaten, som kræver øgede ressourcer, anvendelse af forsvarlige budgetmæssige principper og tilbageholdenhed i en tid med finansiel krise; har derfor gennemgået de forskellige budgetposter i detaljer og foretaget en række tilpasninger af bevillingerne opført i overslagene;

70.  påpeger, at det samlede niveau for dets budget beløber sig til 1 700 349 283 EUR, svarende til 20,21 % af udgifterne under udgiftsområde 5 (administrationsbevillinger) i FFR, dvs. i overensstemmelse med sine tidligere beslutninger om, at udgifterne bør fastsættes omkring 20 %-grænsen;

71.  understreger i denne forbindelse, at de betydelige øgede beføjelser i henhold til Lissabontraktaten og de deraf resulterende behov for personale og andre ressourcer er medregnet i dette beløb;

72.  bemærker, at det endelig beløb, budgetmyndigheden beslutter, udgør en nettoreduktion på 6 198 071 EUR sammenlignet med budgetforslaget og 25 029 014 EUR i forhold til det oprindelige forslag forud for samrådet med Præsidiet;

73.  fastholder sin holdning om, at en politik med at identificere besparelser, hvor det er muligt, og den fortsatte udøvelse af omstrukturering og omfordeling af eksisterende ressourcer er afgørende elementer i dets budgetpolitik, især i denne tid med økonomisk krise;

Menneskelige ressourcer

74.  bemærker, at der lægges stor vægt på indirekte støtte til medlemmerne som foreslået af Præsidiet og godkendt af Budgetudvalget ved klart at styrke områder som f.eks. Parlamentets kapacitet inden for forskning og politiske analyser, biblioteksvirksomhed, politikafdelinger og beslægtede områder; minder om, at dette er det tilsvarende supplement, efter at Parlamentet har fået en ny og stærkere rolle, til foranstaltningerne vedrørende direkte assistance, der allerede er blevet styrket i 2010-budgettet og ændringsbudget nr. 1/2010;

75.  minder om sin beslutning af 18. maj 2010 om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2011(8) og den ledsagende stillingsfortegnelse; beslutter nu at foretage visse justeringer som beskrevet i nedenstående punkter;

76.  minder om sin beslutning om at øge kapaciteten for bibliotekstjenester med 15 nye stillinger i 2011 og ændre 13 kontraktansættelser til fastansættelser som led i denne proces; beslutter at reducere bevillingerne i forbindelse med otte af disse stillinger med henblik på rekrutteringsindfasning over en toårig periode;

77.  har besluttet at opretholde de bevillinger, som er forbundet med de 30 stillinger (6 AD5 og 24 AST1), i reserven til »andre sektorer«, der afventer yderligere oplysninger;

78.  beslutter at godkende internaliseringen af godkendelsestjenesten som foreslået i ændringsskrivelsen, og som en konsekvens heraf oprette 16 nye stillinger i stillingsfortegnelsen (1 AD5 og 15 AST1) og stille de nødvendige midler til rådighed;

79.  godkender på baggrund af ændringsskrivelsen følgende budgetneutrale foranstaltninger:

   ændring af 5 eksisterende midlertidige stillinger til faste stillinger (1 AD9T til 1 AD5P, 1 AD8T til 1 AD5P, 1 AD5T til 1 AD5P og 2 AST3T til 2 AST1P)
   opgradering af to midlertidige AD11-stillinger til AD12-stillinger
   ændring af 15 AST-stillinger (5 AST10, 5 AST6 and 5 AST5) til 15 AD5-stillinger;

80.  har frigivet 3 mio. EUR, der er opført i reserven vedrørende Kroatien, i overensstemmelse med sin tidligere beslutning om bevillingsoverførsel C1/2010; har overført disse midler til budgetposten for ansættelse af kontraktansatte;

Direkte assistance til medlemmerne

81.  beslutter efter sin tidligere indgående debat om udgifterne til parlamentarisk assistance i forbindelse med ændringsbudget nr. 1/2010 og Præsidiets forslag for 2011 til en anden tranche til styrkelse af denne at opretholde disse bevillinger i reserve; bemærker de svar, som administrationen har modtaget, men finder dem ikke tilstrækkelig fyldestgørende til at berettige en yderligere forhøjelse på nuværende tidspunkt; gentager sin anmodning om oplysninger, der blev vedtaget i sin beslutning af 25. marts 2010 om retningslinjerne for 2011-budgetproceduren(9);

82.  afviser anmodningen fra Præsidiet om at opgradere kvæstorernes assistenter fra AST 4 til AST 8;

Bygningspolitik

83.  har ændret overskriften til budgetpost 2 0 0 8 for at øge gennemsigtigheden vedrørende de forskellige byggeprojekter;

84.  anmoder om at blive holdt regelmæssigt underrettet om forløbet af byggeprojekter med en betydelig indvirkning på budgettet, f.eks. KAD-bygningen, og afventer svar med hensyn til den finansielle indvirkning på budgettet af mulige parallelle byggeprojekter i Bruxelles;

Kommunikations- og informationspolitik

85.  noterer sig svaret om, hvor langt man er nået med videnstyringssystemet, idet det dog i denne fase af projektet endnu ikke kan vurderes, om det vil opfylde forventningerne; understreger behovet for en tidsplan for gennemførelsen af dette system; gentager sin anmodning fra beslutningen om retningslinjerne om, at systemet skal gøres lettilgængeligt for europæiske borgere via internettet; anmoder om oplysninger om, hvordan der kan hentes besparelser efter gennemførelsen af videnstyringssystemet;

86.  bemærker, at et betydeligt antal medlemmer har sat spørgsmålstegn ved it-mobilitetsprojektets indhold og status, hvilket kan berettige til en mere dybdeborende analyse og drøftelse; har vedtaget at opføre bevillinger til dette projekt i reserven indtil videre for at give mulighed for en sådan drøftelse og analyse;

87. anmoder om at blive holdt underrettet om udviklingen med hensyn til Parlamentets web-tv, og beslutter at opføre 1 mio. EUR i reserven;
Miljørelaterede spørgsmål

88.  gentager sin opbakning til effektivt at få iværksat konkrete incitamenter og foranstaltninger til at gøre mere og bedre brug af mindre forurenende transportmidler end fly og biler, såsom offentlig transport og cykler, som også kan bidrage til at finde frem til mulige fremtidige besparelser på budgetposter som f.eks. budgetposten »transportmateriel«;

89.  understreger i samme ånd behovet for yderligere at udvikle foranstaltninger til forbedring af den effektive udnyttelse af ressourcerne, både i budgetmæssig og miljømæssig sammenhæng;

90.  er tilfreds med, at der kan opnås nogle yderligere besparelser på budgetposten for medlemmernes rejseudgifter og budgetposten for energiforbrug til et samlet beløb af 4 mio. EUR;

Flerårige projekter og andre udgiftsposter

91.  beslutter med hensyn til Huset for Europæisk Historie at opføre de ønskede 2,5 mio. EUR til yderligere undersøgelser i reserven; bemærker, at der indtil vurderingen af arkitekternes forslag stadig ikke er noget overblik over de samlede udgifter til projektet; henviser også til andre anmodninger i Parlamentets forskellige beslutninger, som endnu ikke er blevet besvaret, som f.eks. eventuelt samarbejde med andre institutioner og mulige interesserede partnere;

92.  beslutter at justere bevillingerne til en række yderligere budgetposter og oprette visse reserver på budgetposter, hvor bevillingsbehovet er vanskeligt at forudse, og hvor der eventuelt kan opstå yderligere behov eller alternativt foretages besparelser i løbet af året;

93.  minder om, at under udarbejdelsen af overslagene og i forbindelse med forligsproceduren mellem Budgetudvalget og Præsidiet, blev det beløb på 1,2 mio. EUR, der indledningsvist var foreslået til at dække sidstnævntes beslutning om at indføre et embedstillæg, sat ned til 400 000 EUR; minder endvidere om, at udgifterne til denne embedstillægsordning kun kan godtgøres ved forelæggelse af følgedokumenter, der til fulde retfærdiggør de pågældende udgifter; gør opmærksom på, at andre forhøjelser sammenlignet med regnskabsåret 2010 fortrinsvis er afsat til protokoltjenesternes indkøb af repræsentationsartikler; mener, at hvis beholdningen af disse artikler fornys i år, vil udgifterne hertil formentlig kunne reduceres i de kommende år; understreger behovet for budgetmæssig forsigtighed ved anmodninger om tjenesterejser mellem og uden for Parlamentets arbejdssteder og andre tjenesterejser, og tilbageholdenhed med hensyn til repræsentationsudgifter i disse tider med økonomisk krise; vil derfor glæde sig meget over en reduktion af disse udgifter i løbet af året i forhold til de behov, der indledningsvist fremgik af prognosen;

Sektion IV, Domstolen

94.  beslutter at oprette 29 nye stillinger ud af de 39 anmodede, hovedsagelig som følge af en stor stigning i antallet af sager og den deraf følgende arbejdsbyrde, der fører til en yderligere efterspørgsel efter juristlingvister og oversættelse (24 af stillingerne er relateret til dette) og et begrænset antal andre berettigede forhøjelser;

95.  bemærker i forbindelse med sin behandling, at Rådet har nedskåret bevillingerne på en måde, der ikke i tilstrækkelig grad afspejler den høje besættelsesgrad for stillinger, Domstolen har opnået i 2009 og første halvdel af 2010; har derfor besluttet, at den nedskæring på 3 %, som Rådet har pålagt (og som svarer til at forhøje den faste nedskæringssats fra 2,5 % til 5,5 %), skal reduceres for at imødekomme de berettigede behov på stillingsfortegnelsen og give Domstolen mulighed for korrekt at udføre sine opgaver;

96.  indtager en kompromisholdning angående forskellige budgetposter vedrørende udgifter til støttefunktioner, og afsætter her flere bevillinger end Rådet, men færre end i budgetforslaget; gør en undtagelse for nogle it-relaterede udgifter, hvor der efter den eksterne revisions anbefalinger opføres det fulde beløb på to budgetposter;

Sektion V, Revisionsretten

97.  bemærker, at Revisionsrettens budgetforslag kun blev marginalt ændret af Rådet, og at de deraf følgende niveauer generelt kan accepteres; bemærker, at der efter en stigning på 32 revisorstillinger de seneste to år som et udslag af tilbageholdenhed ikke blev anmodet om yderligere personale, selv om det oprindeligt var planlagt;

98.  glæder sig over Revisionsrettens systematiske forpligtelse til at nedbringe sine udgifter til administrativ støtte og gennemførelse af revisioner af interne budgetter; ønsker yderligere at undersøge, i hvilket omfang andre institutioner kan gøre brug af Revisionsrettens ekspertise på dette område;

Sektion VI- Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

99.  beslutter at indføre en kompromisløsning om nye stillinger, der er anmodet om som en konsekvens af Lissabontraktaten, i lighed med de retningslinjer, som det spanske formandskab foreslog i sommer, der består i at oprette følgende 11 nye stillinger for at håndtere de øgede beføjelser og den øgede arbejdsbyrde: 6 AD 5, 3 midlertidige AD 9 og 2 AST 3;

100.  bemærker, at disse stillinger bl.a. har til formål at styrke udvalgets kapacitet inden for rådgivende arbejde, programmering og forbindelser med civilsamfundet, og at de er et acceptabelt kompromis mellem udvalgets oprindelige anmodninger og Rådets budgetforslag;

101.  har noteret sig det nuværende niveau for ubesatte stillinger og har hørt udvalget om dette spørgsmål; beslutter at foretage en nedskæring på 4,5 % på vederlag, i stedet for Rådets nedskæring på 5,5 %, for ikke at hindre en effektiv besættelse af ledige stillinger;

102.  understreger behovet for straks at gennemføre udvalgets principbeslutning om at godtgøre sine medlemmernes transportbilletter på grundlag af de faktiske omkostninger og afskaffe det nuværende system, som muliggør faste godtgørelser; glæder sig over denne principbeslutning og har stillet bevillinger til rådighed til denne ændring og vil fortsat følge dette spørgsmål;

103.  accepterer et begrænset antal forhøjelser sammenlignet med Rådets behandling, idet det stadig udgør en besparelse i forhold BF, for så vidt angår budgetposter for forskellige støtteudgifter;

Sektion VII, Regionsudvalget

104.  beslutter at indføre en kompromisløsning om nye stillinger, der er anmodet om som en konsekvens af Lissabontraktaten, i lighed med de retningslinjer, som det spanske formandskab foreslog i sommer, der består i at oprette følgende 11 nye stillinger for at håndtere de øgede beføjelser og den øgede arbejdsbyrde: 2 AD9, 5 AD7, 7 AD5, 2 AST3 og 2 AST1;

105.  bemærker, at disse stillinger bl.a. har til formål at styrke udvalgets kapacitet inden for nærhedsprincippet, territorial samhørighed, konsekvensanalyser, rådgivende arbejde og udvidede interregionale aktiviteter;

106.  beslutter på baggrund af udvalgets argumenter at indføre en samlet nedskæring på 5 % af ansættelserne og antallet af ledige stillinger;

107.  indtager en kompromisholdning mellem udvalgets anmodninger og Rådets nedskæringer i de forskellige budgetposter vedrørende støtteudgifter;

Sektion VIII / Den Europæiske Ombudsmand

108.  anser budgetforslaget for denne institution generelt for at være tilfredsstillende og bemærker også, at Rådet kun har foretaget få ændringer;

109.  understreger dog, at det indtager den modsatte holdning i forhold til Rådet vedrørende oprettelsen af 1 midlertidig stilling uden nogen budgetmæssig virkning, idet de samme udgifter for øjeblikket betales via kontrakter, og beslutter derfor at godkende den;

Sektion IX - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

110.  har besluttet at oprette to nye stillinger i 2011 (1 AD 6 og 1 AD 9) ved at tage hensyn til denne institutions kombinerede arbejdsbyrde, der er baseret på tidligere eksisterende forpligtelser og nye forpligtelser i henhold til Lissabontraktaten, hvilket fører til øget høring om lovgivning med følger for databeskyttelsen;

111.  har indtaget en restriktiv holdning til de ønskede forhøjelser til andre budgetposter, og anmoder den tilsynsførende om at håndtere disse behov internt inden for de eksisterende budgetter;

o
o   o

112.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til de øvrige berørte institutioner og organer.

(1) EFT L 163 af 23.6.2007, s. 17.
(2) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(3) EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
(4) Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0086.
(5) Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0205.
(6) EUT C 27 E af 31.1.2008, s. 214.
(7) Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0328.
(8) Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0171.
(9) Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0087.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik