Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2001(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0284/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0284/2010

Συζήτηση :

PV 19/10/2010 - 12
CRE 19/10/2010 - 12

Ψηφοφορία :

PV 20/10/2010 - 6.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0372

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 470kWORD 168k
Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2010 - Στρασβούργο
Θέση του Κοινοβουλίου επί του σχεδίου προϋπολογισμού του 2011 όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο - όλα τα τμήματα
P7_TA(2010)0372A7-0284/2010

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου για το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2011 – όλα τα τμήματα (12699/2010 – C7-0202/2010 – 2010/2001(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ της 7ης Ιουνίου 2007 για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 της 25ης Ιουνίου 2002 για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων(2),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Μαρτίου 2010 σχετικά με τις προτεραιότητες για τον προϋπολογισμό του 2011 - τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιουνίου 2010 σχετικά με την εντολή για τον τριμερή διάλογο επί του σχεδίου προϋπολογισμού του 2011(5),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2011, που υπέβαλε η Επιτροπή στις 27 Απριλίου 2010 (COM(2010)0300),

–  έχοντας υπόψη τη θέση επί του σχεδίου γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατάρτισε το Συμβούλιο στις 12 Αυγούστου 2010 (12699/2010 - C7-0202/2010),

–  έχοντας υπόψη τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2011 στο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2011, που υπέβαλε η Επιτροπή στις 15 Σεπτεμβρίου 2010,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 75β του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερόμενων επιτροπών (Α7-0284/2010),

ΤΜΗΜΑ III
Τα κύρια ζητήματα και οι προτεραιότητες για τον προϋπολογισμό του 2011

1.  εκφράζει τη βαθιά πεποίθηση ότι η διαδικασία του προϋπολογισμού με βάση τη νέα Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) επιβάλλει την συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων οργάνων σε υψηλό πολιτικό επίπεδο· υπογραμμίζει ότι η διαδικασία συνδιαλλαγής αποσκοπεί στο συμβιβασμό των απόψεων αμφότερων των σκελών της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής και ότι το κοινό κείμενο για τον προϋπολογισμό 2011 πρέπει ακόμα να εγκριθεί από αμφότερα τα σκέλη, σύμφωνα με τις δικές τους ρυθμίσεις και με το άρθρο 314, παράγραφος 7 της ΣΛΕΕ·

2.  θεωρεί τη γραπτή διαδικασία για την έγκριση της θέσης του Συμβουλίου εντελώς ακατάλληλη για τη διαδικασία του προϋπολογισμού, αλλά και αμφισβητήσιμη, δεδομένης της απουσίας δημόσιας και σαφούς πολιτικής αποδοχής από το Συμβούλιο σε υπουργικό επίπεδο, ενός καθοριστικού νομοθετήματος της ΕΕ·

3.  εκφράζει επίσης ανησυχία όσον αφορά τον τρόπο αξιολόγησης της θέσης του Συμβουλίου για το σχέδιο προϋπολογισμού (ΣΠ) του 2011, δεδομένου ότι οι περικοπές που ενέκρινε δεν ανταποκρίνονται σε σαφώς καθορισμένους στόχους αλλά φαίνεται, αντίθετα, να κατανέμονται αυθαίρετα και δραστικά σε ολόκληρο τον προϋπολογισμό· θεωρεί ότι οι αυθαίρετες περικοπές πιστώσεων δεν αποτελούν υγιή δημοσιονομική πρακτική·

4.  φρονεί ότι μετά την έναρξη ισχύος της ΣλΕΕ, η οποία ενισχύει τις πολιτικές της ΕΕ και δημιουργεί νέα πεδία αρμοδιοτήτων – και συγκεκριμένα στους τομείς της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, του διαστήματος, της ενεργειακής πολιτικής, του τουρισμού, της καταπολέμησης της αλλαγής του κλίματος, της κοινωνικής πολιτικής, της δικαιοσύνης και των εξωτερικών υποθέσεων – και η οποία συνεπάγεται την προσαρμογή του προϋπολογισμού στη Συνθήκη της Λισαβόνας, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εφοδιαστεί με τα αναγκαία χρηματοοικονομικά μέσα για την επίτευξη των σκοπών της και απαιτείται, ως εκ τούτου, από αμφότερα τα σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής να διασφαλίζουν συνοχή και συνέπεια όσον αφορά τις αυξημένες οικονομικές δυνατότητες·

5.  υπενθυμίζει ότι, παρά τις διαδοχικές τροποποιήσεις της Συνθήκης και την αύξηση των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάστηκαν σε επίπεδο Ένωσης, ο προϋπολογισμός της ΕΕ ανέρχεται σε μόλις 1 % επί του ΑΕΙ· ως εκ τούτου, αντιτίθεται στις σημαντικές περικοπές που ενέκρινε το Συμβούλιο·

6.  κατανοεί την ανησυχία που εξέφρασαν ορισμένες αντιπροσωπείες στο Συμβούλιο, σχετικά με το γεγονός ότι οι πιέσεις στους προϋπολογισμούς των κρατών μελών είναι ιδιαίτερα μεγάλες για το οικονομικό έτος 2011 και απαιτούνται επιτακτικά εξοικονομήσεις, θεωρεί ωστόσο ότι οι αυθαίρετες περικοπές πιστώσεων πληρωμών δεν αποτελούν υγιή δημοσιονομική πρακτική και επιπλέον φρονεί ότι οι αυθαίρετες περικοπές πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων θέτουν σε κίνδυνο την εφαρμογή των πολιτικών και των προγραμμάτων που έχουν ήδη συμφωνηθεί·

7.  υπενθυμίζει, επιπροσθέτως, τόσο στο Συμβούλιο όσο και στην Επιτροπή το ψήφισμά του της 29ης Μαρτίου 2007 σχετικά με το μέλλον των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(6) στο οποίο το Κοινοβούλιο υπογράμμιζε ότι το σημερινό σύστημα ιδίων πόρων της ΕΕ - στο οποίο το 70% των εσόδων της Ένωσης προέρχεται απευθείας από τους εθνικούς προϋπολογισμούς - οδηγεί στην αντίληψη ότι η συνεισφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρόσθετη επιβάρυνση των εθνικών προϋπολογισμών· είναι βαθειά πεπεισμένο ότι όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να συμφωνήσουν επί ενός σαφούς και δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος με σκοπό να εγκρίνουν νέο σύστημα ιδίων πόρων πριν από την έναρξη της ισχύος του επόμενου μετά το 2013 πολυετούς δημοσιονομικού προγραμματισμού· είναι πρόθυμο να διερευνήσει όλες τις πιθανές δυνατότητες σε σχέση με το θέμα αυτό·

8.  υπενθυμίζει, για μια ακόμη φορά, ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να θεωρείται και να αξιολογείται ως απλό δημοσιονομικό στοιχείο που προστίθεται ως επιβάρυνση στους εθνικούς προϋπολογισμούς, αλλά, αντίθετα, πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ευκαιρία για την προώθηση πρωτοβουλιών και επενδύσεων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον και αντιπροσωπεύουν προστιθέμενη αξία για την ΕΕ στο σύνολό της και που στην πλειοψηφία τους συναποφασίζονται από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, με αποτέλεσμα να νομιμοποιούνται και σε εθνικό επίπεδο· καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να ορίσουν κατάλληλο μηχανισμό για την εκτίμηση και αξιολόγηση του «κόστους της μη Ευρώπης», που θα καθιστούσε εμφανείς τις εξοικονομήσεις στους εθνικούς προϋπολογισμούς που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της συγκέντρωσης πόρων·

9.  επαναλαμβάνει ότι ο συμπληρωματικός χαρακτήρας του προϋπολογισμού της ΕΕ προς τους εθνικούς προϋπολογισμούς και η ώθηση που δημιουργεί δεν θα πρέπει να ελέγχονται και να περιορίζονται με αυθαίρετες περικοπές που αντιπροσωπεύουν απειροελάχιστο τμήμα (λιγότερο από 0,02 %) σε σύγκριση με το άθροισμα των προϋπολογισμών των 27 κρατών μελών·

10.  υπενθυμίζει ότι οι πολιτικές για τους νέους, την παιδεία και την κινητικότητα έχουν προσδιοριστεί ως μία από τις πιο σημαντικές προτεραιότητες του Κοινοβουλίου, μεταξύ άλλων όπως αναφέρεται στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου σχετικά με την εντολή για τον τριμερή διάλογο που εγκρίθηκε τον Ιούνιο 2010, για τον προϋπολογισμό του 2011, δεδομένου ότι αποτελούν ουσιαστικά και αναγκαία στοιχεία της στρατηγικής της ΕΕ για την οικονομική ανάκαμψη και της στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020· υπογραμμίζει ότι η προτεινόμενη αύξηση των πιστώσεων σε επιλεγμένα κονδύλια του προϋπολογισμού εξυπηρετεί τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες στρατηγικές για το μέλλον της ΕΕ·

11.  επαναλαμβάνει την ακράδαντη πεποίθηση ότι, σε ένα πλαίσιο στενότητας πόρων και παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης, η χρηματοδότηση των πολιτικών της ΕΕ θα πρέπει να εποπτεύεται στενά, προκειμένου να αποφεύγονται δαπάνες που δεν εξυπηρετούν σαφείς και αναγνωρίσιμους στόχους, λαμβάνοντας υπόψη την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία του προϋπολογισμού της ΕΕ, δεδομένου ότι αποτελεί έκφραση αλληλεγγύης και αποτελεσματικότητας μέσω της συγκέντρωσης δημοσιονομικών πόρων που αλλιώς θα διασκορπίζονταν σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο· υπογραμμίζει επίσης ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ υποστηρίζει μακροπρόθεσμες επενδύσεις που είναι απαραίτητες για να τονωθεί η οικονομική μεγέθυνση στην ΕΕ·

12.  επισημαίνει ότι τα περιθώρια που προκύπτουν από το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) δεν επιτρέπουν ουσιαστικά περιθώρια κινήσεων, ιδιαίτερα στους υποτομείς 1α και 3β και τον τομέα 4, περιορίζουν δε την ικανότητα της ΕΕ να αντιδρά σε αλλαγές πολιτικής και απρόβλεπτες ανάγκες, διατηρώντας παράλληλα τις προτεραιότητές της· τονίζει ότι το φάσμα των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ΕΕ θα απαιτούσε μέσα που υπερβαίνουν κατά πολύ τα σημερινά ανώτατα όρια του ΠΔΠ· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι απολύτως αναγκαία η ουσιαστική επανεξέταση του προϋπολογισμού, και ότι η άμεση αναθεώρηση των ανώτατων ορίων του τρέχοντος ΠΔΠ καθώς και ορισμένων διατάξεων της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση έχει καταστεί αναπόφευκτη λόγω των διαφόρων προκλήσεων και νέων προτεραιοτήτων που έχουν προκύψει·

13.  παροτρύνει το Συμβούλιο να λάβει πλήρως υπόψη του τους σαφείς όρους που θεσπίζονται στο ψήφισμά του της 22ας Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2007-2013 (COM(2010)0072 - 2010/0048(APP))(7), με βάση το οποίο το Κοινοβούλιο θα δώσει την έγκρισή του για τον νέο κανονισμό για το ΠΔΠ, όπως προβλέπεται στην ΣΛΕΕ·

14.  υπενθυμίζει ότι η χρηματοδότηση των προτεραιοτήτων του και των νέων πολιτικών που απορρέουν από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης καθίσταται αδύνατη με τα ανώτατα όρια του ΠΔΠ· υπογραμμίζει ότι, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαπραγμάτευση για τον προϋπολογισμό του 2011 στην Επιτροπή Συνδιαλλαγής, πρότεινε, κάνοντας μεγάλους συμβιβασμούς, τη χρηματοδότηση των πολιτικών αυτών στα πλαίσια των ανώτατων ορίων· επισημαίνει, πάντως, ότι τούτο μπορεί να εφαρμοστεί μόνο με τη μείωση των πιστώσεων σε άλλες, συγκεκριμένες και προσεκτικά επιλεγμένες θέσεις του προϋπολογισμού·

15.  υποστηρίζει σθεναρά τη δημιουργία ταμείου εγγυήσεων που συνδέεται με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοοικονομικής Σταθεροποίησης· επιμένει να συμμετέχουν αμφότερα τα σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής στις αποφάσεις που αφορούν την ενεργοποίηση αυτού του μηχανισμού· ζητεί οιεσδήποτε πιθανές δημοσιονομικές ανάγκες συνδέονται με τον μηχανισμό αυτό να χρηματοδοτηθούν μέσω ειδικής αναθεώρησης του τρέχοντος ΠΔΠ 2007-2013 ή της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 για να διασφαλισθεί επαρκής και έγκαιρη συμμετοχή της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής·

16.  όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών, αρνείται να θεωρήσει ένα συνολικό ποσό της θέσης του Συμβουλίου τελικό στόχο που θα επιτευχθεί με μείωση ή αύξηση των δαπανών διαφόρων θέσεων, χωρίς εμπεριστατωμένη αξιολόγηση των πραγματικών αναγκών·

17.  υπενθυμίζει ότι η συγκεκριμένη πρακτική του Συμβουλίου μπορεί να έχει επίπτωση στην εκτέλεση των υποχρεώσεων του ίδιου έτους, με την επιβράδυνση του ρυθμού υπογραφής νέων συμβάσεων, ιδιαίτερα κατά το τελευταίο τρίμηνο, διαταράσσοντας έτσι τον πολυετή κύκλο ζωής των προγραμμάτων της ΕΕ·

18.  λαμβάνει τη γενική θέση ότι δεν πρέπει να περικόπτονται διοικητικές δαπάνες για την υποστήριξη προγραμμάτων της ΕΕ, ώστε να διασφαλίζεται ταχεία εφαρμογή, ποιότητα και κατάλληλη εποπτεία τους· επαναφέρει, συνεπώς, τα ποσά που περιέκοψε το Συμβούλιο στα κονδύλια διοικητικής διαχείρισης των προγραμμάτων αυτών·

Σχετικά με τον υποτομέα 1α

19.  υπενθυμίζει ότι, ως οριζόντιες προτεραιότητες του ΕΚ για τον προϋπολογισμό του 2011, η νεολαία, η παιδεία και η κινητικότητα επιβάλλουν, στο πλαίσιο των διαφόρων πολιτικών, διατομεακές στοχευμένες επενδύσεις για την προώθηση της μεγέθυνσης και της ανάπτυξης στην ΕΕ· δηλώνει, συνεπώς, ότι προτίθεται να αυξήσει τις πιστώσεις για όλα τα προγράμματα στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων αυτών, και συγκεκριμένα για τα προγράμματα Διά Βίου Μάθηση, Άνθρωποι και Erasmus Mundus·

20.  θεωρεί, ειδικότερα, ότι η επαγγελματική κινητικότητα των νέων αποτελεί βασικό μέσο για να διασφαλιστεί η ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής και δυναμικής αγοράς εργασίας στην Ευρώπη και, συνεπώς, πρέπει να της δοθεί ώθηση· τάσσεται επομένως υπέρ της αύξησης των πιστώσεων για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Απασχόλησης και στο πλαίσιο αυτό υποστηρίζει σθεναρά την έναρξη της προπαρασκευαστικής ενέργειας «Η πρώτη σας δουλειά στο EURES», που έχει ως στόχο να βοηθήσει τους νέους να μπουν στην αγορά εργασίας ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε ειδικευμένες θέσεις απασχόλησης άλλου κράτους μέλους, ως πρώτο βήμα για τη θέσπιση ειδικού προγράμματος μη ακαδημαϊκής κινητικότητας των νέων

21.  αναγνωρίζει την προστιθέμενη αξία που αντιπροσωπεύει η χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ έρευνα, η οποία προσδίδει ώθηση στις επιμέρους εθνικές προσπάθειες και επενδύσεις για έρευνα, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας, περιλαμβανομένου του τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν οι ΜΜΕ στην ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρώπη· επαναλαμβάνει στο πλαίσιο αυτό την υποστήριξή του για το πρόγραμμα-πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία και ιδιαίτερα για το πρόγραμμα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας και το πρόγραμμα για ευφυή ενέργεια, μέσω της αύξησης των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών σε επιλεγμένες θέσεις· επισημαίνει ότι θα πρέπει να διασφαλίζεται η ομαλή υλοποίηση των προγραμμάτων Ε&Α προκειμένου να αποφεύγεται η μεταφορά των πιστώσεων στο τέλος της δημοσιονομικής περιόδου για σκοπούς άλλους από τους αρχικά προβλεπόμενους·

22.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την ανεπάρκεια πόρων για τη χρηματοδότηση των κεντρικών πολιτικών σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση και για την επιδείνωση αυτής της κατάστασης λόγω της επικείμενης χρηματοδότησης της στρατηγικής Ευρώπη 2020· υπενθυμίζει ότι οι επενδύσεις σε πολιτικές όπως η παιδεία, η έρευνα, η καινοτομία, οι μεταφορές (ιδίως τα ΔΕΔ-Μ) και ο τουρισμός διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση της μεγέθυνσης και της απασχόλησης·

23.  θεωρεί ότι έχει εξαιρετική σημασία οι νεοϊδρυθείσες ευρωπαϊκές χρηματοοικονομικές αρχές να χρηματοδοτηθούν εξαρχής κατάλληλα και επαρκώς ώστε να είναι σε θέση να συμβάλλουν στη σταθερότητα του ευρωπαϊκού και διεθνούς χρηματοοικονομικού συστήματος·

24.  είναι πεπεισμένο ότι η χρηματοδότηση της κοινής επιχείρησης της Ευρατόμ για τον ITER θα πρέπει να επανεξεταστεί υπό το φως της πρότασης της Επιτροπής σχετικά με τη χρηματοδότηση του ITER για το 2012 και το 2013· δηλώνει ότι δεν είναι διατεθειμένο να δεχτεί ανακατανομή εντός του υφιστάμενου 7ου προγράμματος-πλαισίου έρευνας και ανάπτυξης προκειμένου να καλυφθούν οι αυξανόμενες χρηματοδοτικές ανάγκες που δεν συμβαδίζουν πλέον με την αρχική πρόταση· θεωρεί, επομένως, ότι δεδομένων των καθυστερήσεων στην εκτέλεση του σχεδίου και προκειμένου να δρομολογηθούν οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο σχετικά με την μελλοντική χρηματοδότηση του ITER, καταλληλότερη δημοσιονομική επιλογή θα ήταν η περικοπή των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών της θέσης 08 20 02 κατά 47 εκατομμύρια ευρώ·

25.  υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για εισαγωγή πιστώσεων πληρωμών στον τομέα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση προκειμένου να απλοποιηθούν οι οικονομικές διαδικασίες που σχετίζονται με αιτήσεις που έχουν εγκριθεί από τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής· κατά συνέπεια επαναφέρει την αρχική τιμή σημειώνοντας ότι μπορεί να είναι ανεπαρκής για την κάλυψη των αναγκών του 2011·

26. είναι πεπεισμένο ότι χρειάζεται μια στρατηγική οπτική όσον αφορά την ενεργειακή κατάσταση της Ευρώπης· επισημαίνει ότι η Επιτροπή έχει ορίσει ένα στρατηγικό σχέδιο ενεργειακών τεχνολογιών (ΣΕΤ) οι συνθήκες χρηματοδότησης του οποίου είναι ακόμη ασαφείς· για αυτόν τον λόγο δημιούργησε θέσεις «προς υπόμνηση» για διάφορους τομείς του σχεδίου ΣΕΤ, οι οποίες θα πρέπει να αρχίσουν να υλοποιούνται σύντομα·
Σχετικά με τον υποτομέα 1β

27.  επισημαίνει ότι η θέση του Συμβουλίου δεν τροποποιεί την πρόταση της Επιτροπής σε σχέση με τις υποχρεώσεις και υπογραμμίζει ότι η συγκεκριμένη θέση για τις πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων αντιστοιχεί πλήρως στις πιστώσεις που προβλέπονται στο ΠΔΠ, λαμβανομένης υπόψη της τεχνικής προσαρμογής στο δημοσιονομικό πλαίσιο για το 2011, όπως προβλέπεται στο σημείο 17 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Ιουνίου 2006·

28.  εκφράζει τη λύπη του για την περιοριστική προσέγγιση του Συμβουλίου στις πληρωμές, που περικόπηκαν κατά 1 075 εκατομμύρια ευρώ (το μισό από το ποσό αυτό αφορά τη συμπλήρωση της περιόδου προγραμματισμού 2006-2010) σε σχέση με τις προβλέψεις της Επιτροπής σχετικά με τις ανάγκες σε πληρωμές για το 2011· υπογραμμίζει ότι οι τελευταίες είχαν ήδη αξιολογηθεί από το Κοινοβούλιο ως πιθανώς κατώτερες από τις ανάγκες, και ότι η προσέγγιση του Συμβουλίου μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την απαιτούμενη κάλυψη της καθυστέρησης στην εφαρμογή των προγραμμάτων μετά την αργή εκκίνησή τους στις αρχές της περιόδου προγραμματισμού 2007-2013 όπως και τις πρόσφατες νομοθετικές τροποποιήσεις που συμφωνήθηκαν ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου για την ανάκαμψη της οικονομίας·

29.  ως εκ τούτου, αποκαθιστά στο επίπεδο του ΣΠ τις πιστώσεις πληρωμών που περιέκοψε το Συμβούλιο, και εμμένει στην αρχική του πρόταση να υποβάλουν και να εγκρίνουν σύντομα το Συμβούλιο και η Επιτροπή διορθωτικό προϋπολογισμό σε περίπτωση που οι πιστώσεις πληρωμών δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σχετική δήλωση του Συμβουλίου·

30.  υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με τη στρατηγική της ΕΕ για το σχέδιο δράσης για την περιφέρεια της Βαλτικής Θάλασσας οι προτεινόμενες δράσεις θα πρέπει να χρηματοδοτούνται κατά το δυνατόν από υπάρχοντες πόρους, συμπεριλαμβανομένων του διαρθρωτικού ταμείου και του ταμείου συνοχής· επισημαίνει ότι σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη στρατηγική τη ΕΕ για την περιφέρεια της Βαλτικής, η στρατηγική βασίζεται στην αποτελεσματικότερη χρήση των υπαρχόντων μέσων και ταμείων της ΕΕ, όπως και σε άλλους υπάρχοντες πόρους και χρηματοδοτικά μέσα· υπογραμμίζει ότι η στρατηγική αυτή πρέπει να αναγνωριστεί και να χρηματοδοτηθεί κατάλληλα·

Σχετικά με τον τομέα 2

31.  επισημαίνει ότι πρωταρχικός στόχος της ΚΓΠ θα πρέπει να είναι η εξασφάλιση σταθερότητας στην αγορά, επισιτιστικής ασφάλειας, δίκαιων τιμών και αγροτικού εισοδήματος, περιλαμβανομένης της προστασίας του περιβάλλοντος και του φυσικού τοπίου, και για το λόγο αυτό καλεί την Επιτροπή να προβλέψει στον προϋπολογισμό του 2011 ένα χρηματοδοτικό περιθώριο προκειμένου να είναι εξασφαλισμένα τα αναγκαία μέσα για την απρόσκοπτη πρόσβαση σε χρηματοδότηση, σε περίπτωση που η αγορά παρουσιάσει φαινόμενα αστάθειας το 2011·

32.  αναγνωρίζει το όφελος από την διάθεση 300 εκατομμυρίων ευρώ για έκτακτη χρηματοδότηση του γαλακτοκομικού τομέα με τον προϋπολογισμό του 2010· υποστηρίζει τη δημιουργία νέας θέσης στον προϋπολογισμό, ως ταμείου γαλακτοκομικών, με στόχο την υποστήριξη του εκσυγχρονισμού, της διαφοροποίησης και αναδιάρθρωσης, και της βελτίωσης της διαπραγματευτικής θέσης των παραγωγών γαλακτοκομικών προϊόντων προκειμένου να αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη αγοραία ισχύ των μεταποιητών και των εμπόρων λιανικής πώλησης στην αλυσίδα διατροφής· επισημαίνει ότι η Επιτροπή έχει ήδη εγκρίνει ταμείο γαλακτοκομικών·

33.  θεωρεί ότι πρέπει να διατηρηθεί το εθνικό πρόγραμμα στήριξης για τον αμπελοοινικό τομέα, αν και σε μειωμένο επίπεδο· επισημαίνει ότι κατά τη μεταρρύθμιση του καθεστώτος του αμπελοοινικού τομέα η Επιτροπή δήλωσε ρητά ότι η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση θα ήταν δημοσιονομικά ουδέτερη·

34.  αναγνωρίζει ότι το σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία και το σχέδιο διανομής γάλακτος στα σχολεία είναι σημαντικά προγράμματα από την άποψη ότι ενθαρρύνουν την υγιεινή διατροφή των παιδιών· εκφράζει την ικανοποίησή του για την προτεινόμενη από την Επιτροπή αύξηση της χρηματοδότησης των δύο αυτών σχεδίων και αποφασίζει να αυξήσει περαιτέρω τις πιστώσεις τους· υπογραμμίζει τη σημασία του προγράμματος για τους ενδεείς και αποφασίζει να αυξήσει τις πιστώσεις του, υπενθυμίζοντας όμως ότι το πρόγραμμα πρέπει να εκτελεστεί υπό το φως της διαδικασίας ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου·

35.  υποστηρίζει, σύμφωνα με τις προτεραιότητές του, τη δημιουργία δοκιμαστικού σχεδίου για την προώθηση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ νέων γεωργών, ιδιαίτερα στο πλαίσιο των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο γεωργικός τομέας στην Ευρώπη·

36.  είναι πεπεισμένο ότι το LIFE+ (χρηματοδοτικό μέσο για το περιβάλλον, για την περίοδο 2007-2013) θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω προκειμένου να συμμορφωθεί προς τα πρόσθετα μέτρα· τονίζει ότι τα περιβαλλοντικά ζητήματα αποτελούν προτεραιότητα της περιβαλλοντικής και της γεωργικής πολιτικής και ότι η αύξηση της χρηματοδότησης είναι καθοριστική για τη διατήρηση της φύσης και της βιοποικιλότητας· θεωρεί ότι εκτός από το LIFE+, κριτήρια για την αειφόρο ανάπτυξη θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε όλους τους συναφείς μηχανισμούς της ΕΕ·

Σχετικά με τον υποτομέα 3α

37.  θεωρεί διάφορα προγράμματα, όπως το Πρόληψη, ετοιμότητα και διαχείριση των συνεπειών της τρομοκρατίας, ουσιαστικά για την εφαρμογή του προγράμματος της Στοκχόλμης, και επαναλαμβάνει τη στήριξή του στο πρόγραμμα Δάφνη – Καταπολέμηση της βίας, στο πλαίσιο των οποίων δεν είναι δυνατή η χρηματοδότηση προγραμμάτων που αξίζει να χρηματοδοτηθούν, λόγω έλλειψης πιστώσεων, καθώς και στο Πρόληψη των ναρκωτικών και σχετική ενημέρωση· στο πλαίσιο αυτό, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην καταπολέμηση της βίας που ασκείται στις γυναίκες, μεταξύ άλλων μέσω της υποχρεωτικής άμβλωσης, της πρακτικής του ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων των γυναικών, του εξαναγκασμού σε στείρωση ή οιασδήποτε άλλης βάναυσης, απάνθρωπης ή υποτιμητικής μεταχείρισης·

38.  δεδομένου ότι δεν του έχουν υποβληθεί επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τα περαιτέρω στάδια του σχεδίου SIS II, θεωρεί ότι η εγγραφή των πιστώσεων σε αποθεματικό αποτελεί το καταλληλότερο μέσο για να λάβει τις ζητηθείσες πληροφορίες σχετικά με τις απαραίτητες βελτιώσεις·

39.  θεωρεί ότι ο προγραμματισμός που παρουσιάζεται στο έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 21ης Σεπτεμβρίου 2010 δεν αρκεί για να ικανοποιήσει τις αιτήσεις ενημέρωσης του Κοινοβουλίου σχετικά με τις απαραίτητες βελτιώσεις και μια πλήρη επισκόπηση της εγγραφής του SIS ΙΙ στον προϋπολογισμό·

Σχετικά με τον υποτομέα 3β

40.  υπενθυμίζει ότι ο τομέας 3β περιλαμβάνει πολιτικές που έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των ευρωπαίων πολιτών, και είναι απόλυτα πεπεισμένο ότι με το περιορισμένο περιθώριο που καθορίζεται στο τρέχον ΠΔΠ δεν είναι δυνατή η πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει ο συγκεκριμένος τομέας· τονίζει ότι η προτεινόμενη χρηματοδότηση των συγκεκριμένων μέσων από το Συμβούλιο δεν συνάδει με τις κύριες προτεραιότητες που καλύπτει ο συγκεκριμένος τομέας, υπογραμμίζει δε ιδιαίτερα ότι τα εξαιρετικά υψηλά ποσοστά εκτέλεσης των προγραμμάτων για τους νέους αποδεικνύουν ότι τα προγράμματα αυτά δικαιολογούν πολύ μεγαλύτερη επένδυση·

41.  επαναλαμβάνει την πρόθεσή του να αυξήσει τις πιστώσεις του προγράμματος Νεολαία εν δράσει, των Παγκόσμιων Ειδικών Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων, των κέντρων μετάδοσης πληροφοριών, και της συνεχιζόμενης προπαρασκευαστικής ενέργειας στον τομέα του αθλητισμού· λαμβάνει υπόψη την πρωτοβουλία του Συμβουλίου σχετικά με την υποβολή νέας προπαρασκευαστικής ενέργειας για τους τόπους μνήμης στην Ευρώπη, και θεωρεί ότι η συγκεκριμένη προπαρασκευαστική ενέργεια θα μπορούσε να προωθήσει την ενωσιακή ιθαγένεια με τη διατήρηση και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε ιστορικούς τόπους κοινής ευρωπαϊκής μνήμης·

42.  θεωρεί αναγκαίο να υποβάλει η Επιτροπή ολοκληρωμένη στρατηγική για τη βελτίωση της επικοινωνίας με τους πολίτες της ΕΕ και τη δημιουργία ευρωπαϊκής δημόσιας σφαίρας, σύμφωνα με την Κοινή Διοργανική Διακήρυξη σχετικά με τη «σύμπραξη για την επικοινωνιακή προβολή των ευρωπαϊκών θεμάτων», του Οκτωβρίου του 2008·

Σχετικά με τον τομέα 4

43.  είναι απολύτως πεπεισμένο ότι ο ρόλος της ΕΕ ως παγκόσμιου παράγοντα δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί κατάλληλα μέσα στα περιθώρια που προβλέπονται στο ΠΔΠ, και ότι η εν λόγω στενότητα πόρων δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται από τα δύο σκέλη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής με συμβιβασμούς της τελευταίας στιγμής, χωρίς τον απαιτούμενο προβληματισμό σχετικά με τις μεσοπρόθεσμες ανάγκες· υπενθυμίζει ότι η επανεξέταση του ΠΔΠ και η αναθεώρηση του ανώτατου ορίου του τομέα 4 προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες που έχουν προκύψει και οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να είχαν προβλεφθεί το 2006 αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαχειρισιμότητα και τη βιωσιμότητα του τομέα·

44.  θεωρεί ότι, δεδομένων των εξαιρετικά μικρών περιθωρίων ελιγμών στον συγκεκριμένο τομέα και σε μια προσπάθεια εξοικονόμησης που ξεκίνησε το Συμβούλιο, η χρηματοδότηση των προτεραιοτήτων μπορεί να διασφαλιστεί μόνο με επιλεκτικές περικοπές πιστώσεων σε περιορισμένο αριθμό θέσεων του προϋπολογισμού· θεωρεί ότι οι πιστώσεις που προορίζονται για βοήθεια για την ανασυγκρότηση του Αφγανιστάν και για μακροοικονομική βοήθεια θα μπορούσαν να μειωθούν εν μέρει χωρίς ουσιαστικές αρνητικές επιχειρησιακές συνέπειες· με το ίδιο σκεπτικό αποφασίζει να αποκαταστήσει τις πιστώσεις για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας στα επίπεδα του προϋπολογισμού του 2010, με βάση το σημείο 42 της διοργανικής συμφωνίας·

45.  επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του να μην περικόψει αυθαίρετα πιστώσεις για βοήθεια προς την Παλαιστίνη, για την ειρηνευτική διαδικασία και για την UNRWA· επαναλαμβάνει, ωστόσο, την ακράδαντη πεποίθησή του ότι οι αποκλίσεις όσον αφορά την παροχή βοήθειας σε παγκόσμια κλίμακα - όπου η ΕΕ συνολικά είναι ο πρώτος χορηγός - και η περιορισμένη επίδρασή του στην ειρηνευτική διαδικασία δεν είναι ούτε δικαιολογημένες ούτε κατανοητές, και χρειάζεται να αντιμετωπιστούν ριζικά, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της νεοσύστατης Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης·

46.  επαναλαμβάνει την αντίθεσή του στην προτεινόμενη ανακατανομή πιστώσεων από διάφορα μέσα και προγράμματα στα συνοδευτικά μέτρα για τη μπανάνα και το μέσο συνεργασίας με τα βιομηχανικά κράτη (ICI+), η χρηματοδότηση των οποίων δεν προβλεπόταν όταν θεσπίστηκε το τρέχον ΠΔΠ, επιβεβαιώνοντας ωστόσο παράλληλα και την υποστήριξή του στα συγκεκριμένα μέσα· υπογραμμίζει ότι το μέσο αναπτυξιακής συνεργασίας δεν μπορεί να θεωρείται ταμείο που θα μπορούσε να κινητοποιείται για τη χρηματοδότηση οποιασδήποτε νέας ανάγκης προκύψει στο πλαίσιο του τομέα 4, αλλά έχει συσταθεί και χρηματοδοτείται για συγκεκριμένους στόχους, τους οποίους η ΕΕ έχει κατά καιρούς δεσμευτεί να επιτύχει· καλεί συνεπώς το Συμβούλιο να συμφωνήσει επί μιας πολυετούς χρηματοδότησης αυτών των μέτρων με όλα τα μέσα που προβλέπονται στη διοργανική συμφωνία·

47.  αποφασίζει να εγγράψει σε αποθεματικό μέρος των πιστώσεων για το περιβάλλον και την αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων περιλαμβανομένης της ενέργειας, εν αναμονή της υποβολής από την Επιτροπή πολιτικά δεσμευτικού εγγράφου στο οποίο θα δηλώνεται ότι η χρηματοδοτική δέσμη άμεσων μέτρων για το κλίμα είναι πράγματι συμπληρωματική, ότι χορηγούνται πόροι της ΕΕ με τρόπο γεωγραφικά ισορροπημένο και ότι δεν αποβαίνει εις βάρος υπαρχόντων προγραμμάτων αναπτυξιακής συνεργασίας, και στο οποίο παρέχονται σαφείς πληροφορίες για τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων και λεπτομερή στοιχεία για τις συμφωνίες με τις αναπτυσσόμενες χώρες·

48.  υιοθετεί εφεξής την προσέγγιση της ενσωμάτωσης της ενωσιακής υποστήριξης του δίκαιου εμπορίου σε όλα τα κονδύλια του προϋπολογισμού·

49.  θεωρεί ότι, με βάση τις τετραμερείς διαβουλεύσεις σχετικά με τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, θα πρέπει να επιδιωχθεί ακριβέστερος προσδιορισμός των αποστολών της ΚΕΠΠΑ και της ΚΠΑΑ, προκειμένου να εξασφαλίζεται μεγαλύτερη διαφάνεια και να διευκολύνεται η δημοσιονομική εποπτεία· αποφασίζει, στο πλαίσιο αυτό, να διασπάσει τις θέσεις 19 03 01, 19 03 03 και 19 03 07, και να δημιουργήσει ξεχωριστές θέσεις στον προϋπολογισμό για την EUMM στη Γεωργία, την EULEX στο Κοσσυφοπέδιο, και την EUPOL στο Αφγανιστάν, δεδομένου ότι πρόκειται για μείζονες αποστολές που θα διεξαχθούν στο πλαίσιο των ΚΕΠΠΑ/ΚΠΑΑ το 2011·

50.  διερωτάται γιατί εξακολουθούν να καταβάλλονται αποζημιώσεις στους συνταξιοδοτημένους Επιτρόπους τη στιγμή που αυτοί μεταγενεστέρως έχουν εναλλακτική απασχόληση· ζητεί επιμόνως από την Επιτροπή να επιχειρήσει λεπτομερή ανασκόπηση των ισχυουσών διαδικασιών και να υποβάλει λεπτομερή έκθεση στο Κοινοβούλιο έως τις 30 Απριλίου 2011·

51.  θεωρεί, σύμφωνα με τα ψηφίσματά του για τις διατλαντικές σχέσεις, ότι η στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-ΗΠΑ πρέπει να προσδιοριστεί με σαφήνεια, μέσω της δημιουργίας ειδικής θέσης του προϋπολογισμού για «Συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες'·

52.  είναι πεπεισμένο ότι χρειάζεται περαιτέρω αύξηση του χρηματοοικονομικού κονδυλίου για την υποστήριξη της τουρκοκυπριακής κοινότητας για να διασφαλισθεί η δέουσα χρηματοδότηση του έργου της Επιτροπής Αγνοουμένων της Κύπρου καθώς και των έργων αποκατάστασης της Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά· θεωρεί ότι το έργο αυτών των επιτροπών έχει τεράστια σημασία για τις δύο κοινότητες στην Κύπρο·

Σχετικά με τον τομέα 5

53.  απορρίπτει τη γενική θέση του Συμβουλίου για τις δαπάνες του τομέα 5, η οποία συνίσταται στην περικοπή πάνω από 115 εκατομμύρια ευρώ, που προήλθαν από τη μη εγγραφή στον προϋπολογισμό της προσαρμογής κατά 1,85 % των μισθών και των συντάξεων, από την περικοπή όλων αδιακρίτως των κονδυλίων του προϋπολογισμού για τα Ευρωπαϊκά Σχολεία, γεγονός που αντιβαίνει στις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τους νέους, την παιδεία και την κινητικότητα·

54.  υπογραμμίζει ότι μια τέτοια περιοριστική προσέγγιση, μολονότι αποφέρει βραχυπρόθεσμα εξοικονομήσεις στον προϋπολογισμό της ΕΕ και τα κράτη μέλη, υπονομεύει την εφαρμογή των πολιτικών και των προγραμμάτων της ΕΕ· τονίζει επίσης ότι θα πρέπει να διατεθούν στα θεσμικά όργανα επαρκείς πόροι για την επιτέλεση της αποστολής τους, ιδιαίτερα μετά την έναρξη ισχύος της ΣΛΕΕ·

55.  για το λόγο αυτό αποκαθιστά γενικά τα ποσά που περιέκοψε το Συμβούλιο, και εγγράφει σε αποθεματικό τα ποσά που αντιστοιχούν στο 1,85 % για τη μισθολογική αναπροσαρμογή, εν αναμονή της απόφασης του Δικαστηρίου· θεωρεί ότι η εγγραφή του ποσού αυτού στον προϋπολογισμό συνιστά χρηστή και συνετή δημοσιονομική διαχείριση·

56.  αποκαθιστά το σχέδιο προϋπολογισμού της Επιτροπής σε σχέση με όλες τις ανωτέρω περικοπές, με εξαίρεση τις διασκέψεις, συνεδριάσεις και επιτροπές, θεωρεί δε απαράδεκτες τις περικοπές των κονδυλίων για τα Ευρωπαϊκά Σχολεία· διερωτάται, επιπροσθέτως, πώς είναι δυνατόν το Συμβούλιο να είναι σε θέση να εκτιμήσει τα επίπεδα στελέχωσης των υπηρεσιών της Επιτροπής με μεγαλύτερη ακρίβεια από ό,τι η ίδια η Επιτροπή·

57.  ζητεί από το Συμβούλιο να εγκρίνει σύντομα τη διορθωτική επιστολή αριθ. 1/2011, προκειμένου η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να τεθεί σε λειτουργία με επαρκείς πόρους ήδη στις αρχές του 2011, αποφασίζει ωστόσο να εγγράψει τις πιστώσεις σε αποθεματικό εν αναμονή περαιτέρω διαβουλεύσεων των αρμόδιων οργάνων του Κοινοβουλίου με την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικών και ασφαλείας, σχετικά με τις προτεραιότητες που προβλέπεται να υλοποιηθούν με τα ποσά που θα ελευθερωθούν με τη συγχώνευση των τρεχουσών δομών της Επιτροπής και του Συμβουλίου·

58.  εγγράφει σε αποθεματικά ορισμένες θέσεις διοικητικών δαπανών, εν αναμονή της ανάληψης συγκεκριμένων ενεργειών, της λήψης μέτρων συνέχειας ή της υποβολής προτάσεων από την Επιτροπή, προκειμένου η τελευταία να του δώσει πρόσθετες πληροφορίες· ζητεί ιδιαιτέρως την αναθεώρηση του κώδικα δεοντολογίας των Επιτρόπων και την αυστηρή εφαρμογή του όσον αφορά τις λεπτομέρειες χορήγησης των συντάξεων των πρώην μελών με σκοπό να αποδεσμευθούν ορισμένα από τα αποθεματικά αυτά·

Σχετικά με τους αποκεντρωμένους οργανισμούς

59.  υιοθετεί κατά γενικό κανόνα τις εκτιμήσεις της Επιτροπής σχετικά με τις δημοσιονομικές ανάγκες των οργανισμών και απορρίπτει τις αρχές στις οποίες βασίζεται η θέση του Συμβουλίου για τους προϋπολογισμούς των αποκεντρωμένων οργανισμών της ΕΕ σε σχέση με το 2010, δηλαδή:

   τον περιορισμό της αύξησης στο 1,5 % για τους οργανισμούς που βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία,
   τον περιορισμό της αύξησης στο 3 % για τους οργανισμούς στους οποίους ανατέθηκαν νέα καθήκοντα, με μόνο τις μισές από τις θέσεις που είχαν ζητηθεί,
   τη μη τροποποίηση στην πρόταση της Επιτροπής για τους νέους οργανισμούς·

60.  θεωρεί, ωστόσο, ότι η επιχορήγηση της ΕΕ για τους οργανισμούς που εισπράττουν τέλη δεν θα πρέπει να μειωθεί κατά το ποσό των εσόδων ειδικού προορισμού, προκειμένου να υπάρχει επαρκής δημοσιονομική ευελιξία, δεδομένης της αβεβαιότητας ως προς το ύψος των συλλεγομένων τελών·

61.  αποφασίζει, περαιτέρω, να αυξήσει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού για το 2011 στους τρεις νέους οργανισμούς χρηματοοικονομικής εποπτείας, σύμφωνα με τις διαθέσιμες εκτιμήσεις όσον αφορά το δημοσιονομικό αντίκτυπο της έκβασης των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο, να δημιουργήσει αποθεματικό για την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία, εν αναμονή του αποτελέσματος της διαδικασίας απαλλαγής για το 2008, να αυξήσει τη χρηματοδότηση για το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου και να αυξήσει τις πιστώσεις για την Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας προκειμένου η τελευταία να μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της όσον αφορά τον έλεγχο σε διεθνή ύδατα·

Σχετικά με τα δοκιμαστικά σχέδια και τις προπαρασκευαστικές δράσεις

62.  υπογραμμίζει ότι τα δοκιμαστικά σχέδια και οι προπαρασκευαστικές ενέργειες, που εγκρίθηκαν σε περιορισμένο αριθμό, έχουν εξεταστεί και αξιολογηθεί εμπεριστατωμένα, μεταξύ άλλων υπό το φως της χρήσιμης και εποικοδομητικής πρώτης αξιολόγησής τους από την Επιτροπή τον Ιούλιο του 2010, προκειμένου να αποφευχθούν οι επικαλύψεις ενεργειών που καλύπτονται ήδη από άλλα προγράμματα της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι τα δοκιμαστικά σχέδια και οι προπαρασκευαστικές ενέργειες αποσκοπούν στη διαμόρφωση πολιτικών προτεραιοτήτων και την καθιέρωση νέων πρωτοβουλιών που μπορεί να μετεξελιχθούν σε ενέργειες και προγράμματα της ΕΕ·

ΤΜΗΜΑΤΑ Ι, II, IV, V, VI, VII, VIII, ΙX
Γενικό πλαίσιο

63.  υπενθυμίζει ότι τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να καταρτίζουν τον προϋπολογισμό τους με γνώμονα τη χρηστή και αποδοτική διαχείριση και, λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειες της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, να καταβάλλουν τις απαιτούμενες προσπάθειες για αποδοτική χρήση των πόρων ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που επωμίζονται με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, επιδιώκοντας παράλληλα εξοικονομήσεις όπου είναι δυνατόν·

64.  εφιστά την προσοχή στην εκκρεμή προσφυγή της Επιτροπής ενώπιον του Δικαστηρίου σχετικά με τη μισθολογική αναπροσαρμογή, και αποφάσισε να εγγράψει πιστώσεις στο αποθεματικό, με βάση την αρχή της δημοσιονομικής σύνεσης, οι οποίες να καλύπτουν την επίπτωση για το 2011 σε περίπτωση που το Δικαστήριο αποφανθεί υπέρ της Επιτροπής σχετικά με την εν λόγω μισθολογική αναπροσαρμογή κατά 1,85 %·

65.  επισημαίνει ότι το Συμβούλιο περιέκοψε πιστώσεις για την Κροατία, χρησιμοποιώντας διαφορετική παραδοχή από την Επιτροπή όσον αφορά την ημερομηνία προσχώρησης της Κροατίας· αποφασίζει να ακολουθήσει την προσέγγιση της Επιτροπής, ελλείψει νέων στοιχείων που να δικαιολογούν μια αλλαγή στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο·

66.  αποφάσισε, μετά από την αξιολόγηση των αιτημάτων κάθε θεσμικού οργάνου, να αποκαταστήσει μέρος των ποσών που περιέκοψε το Συμβούλιο στον προϋπολογισμό των θεσμικών οργάνων, στις περιπτώσεις όπου κρίνει πλήρως δικαιολογημένα τα ειδικά αιτήματα κάθε θεσμικού οργάνου·

67.  υπογραμμίζει ότι το γεγονός πως το Συμβούλιο δεν έχει ακόμη καταλήξει σε θέση για το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2010 για την Επιτροπή των Περιφερειών και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή καθιστά αναπόφευκτη την ένταξη του περιεχομένου του εν λόγω σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2011·

Τμήμα I - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Γενικό πλαίσιο

68.  υπογραμμίζει ότι οι διαπραγματεύσεις πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια δύο συνεδριάσεων προετοιμασίας της συνδιαλλαγής το Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2010 και σε πολλά ζητήματα επιτεύχθηκαν σαφή αποτελέσματα στο στάδιο της κατάρτισης των προβλέψεων· εκφράζει την ικανοποίησή του για την καλή θέληση και το εποικοδομητικό πνεύμα που επιδείχτηκαν στις συνεδριάσεις αυτές· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η διορθωτική επιστολή που ενέκρινε το Προεδρείο το Σεπτέμβριο του 2010 δεν μεταβάλλει σημαντικά τις προβλέψεις·

69.  γνωρίζει ότι καλείται να επιτελέσει το δύσκολο έργο της ικανοποιητικής εξισορρόπησης των αναγκών για πλήρη εκτέλεση της αποστολής του Κοινοβουλίου σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, που προϋποθέτει αύξηση των πιστώσεων, για εφαρμογή των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και για επίδειξη αυτοσυγκράτησης σε εποχή οικονομικής κρίσης· εξέτασε, στο πλαίσιο αυτό, λεπτομερώς τις διάφορες θέσεις του προϋπολογισμού και αναπροσάρμοσε ορισμένες από τις πιστώσεις που περιλαμβάνονταν στις προβλέψεις·

70.  επισημαίνει ότι το συνολικό επίπεδο του προϋπολογισμού του αντιστοιχεί σε 1 700 349 283 ευρώ, ποσό που αντιπροσωπεύει το 20,21 % των δαπανών του τομέα 5 (διοικητικές δαπάνες) του ΠΔΠ, δηλ. είναι σύμφωνο με τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τον καθορισμό ποσοστού γύρω στο 20 %·

71.  επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι το συγκεκριμένο ποσό καλύπτει τη σημαντική αύξηση αρμοδιοτήτων με βάση τη Συνθήκη της Λισαβόνας και τις συνακόλουθες ανάγκες σε προσωπικό και άλλα μέσα·

72.  επισημαίνει ότι το τελικό ποσό που αποφάσισε η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή αντιπροσωπεύει καθαρή μείωση κατά 6 198 071 ευρώ σε σύγκριση με το σχέδιο προϋπολογισμού και κατά 25 029 014 ευρώ ως προς την αρχική πρόταση για τον προϋπολογισμό, πριν από τη συνεννόηση με το Προεδρείο·

73.  εμμένει στη θέση ότι, σε κάθε περίπτωση, η πολιτική του εντοπισμού των δυνατοτήτων για εξοικονομήσεις όπου είναι δυνατόν και η συνεχιζόμενη προσπάθεια για αναδιοργάνωση και ανακατανομή των υπαρχόντων πόρων αποτελούν καθοριστικά στοιχεία της δημοσιονομικής του πολιτικής, ιδιαίτερα σε εποχή οικονομικής κρίσης·

Ανθρώπινο δυναμικό

74.  επισημαίνει την ιδιαίτερη έμφαση στην έμμεση επικούρηση των βουλευτών, που πρότεινε το Προεδρείο του και ενέκρινε η Επιτροπή Προϋπολογισμών του, με τη σαφή ενίσχυση τομέων όπως η ικανότητά του για έρευνα και ανάλυση πολιτικής, οι υπηρεσίες τεκμηρίωσης, οι τομείς πολιτικής και οι συναφείς τομείς· υπενθυμίζει ότι τούτο είναι το αντίστοιχο συμπλήρωμα, στο πλαίσιο του νέου και ισχυρότερου ρόλου του Κοινοβουλίου, στα μέτρα άμεσης επικούρησης που προωθήθηκαν ήδη στον προϋπολογισμό του 2010 και στο διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 1/2010·

75.  υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 18ης Μαΐου 2010 σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2011(8) και το αντίστοιχο οργανόγραμμα· αποφασίζει τώρα να του επιφέρει ορισμένες προσαρμογές, οι οποίες εκτίθενται στις ακόλουθες παραγράφους·

76.  υπενθυμίζει την απόφασή του να τονώσει την ικανότητα των υπηρεσιών τεκμηρίωσης, επιβεβαιώνοντας τις 15 νέες θέσεις για το 2011 και μετατρέποντας 13 θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων σε μόνιμες, στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής· αποφασίζει να μειώσει τις πιστώσεις για οκτώ από τις θέσεις αυτές, προκειμένου να προχωρήσει σταδιακά σε προσλήψεις μέσα σε διάστημα δύο ετών·

77.  αποφασίζει να διατηρήσει σε αποθεματικό τις πιστώσεις για 30 θέσεις (6 AD5 και 24 AST1) στους «λοιπούς τομείς», έως ότου του διαβιβαστούν οι περαιτέρω πληροφορίες που έχει ζητήσει·

78.  αποφασίζει να εγκρίνει την ενσωμάτωση της υπηρεσίας διαπίστευσης, όπως προτείνεται με τη διορθωτική επιστολή, και, συνεπώς, να δημιουργήσει 16 νέες θέσεις στο οργανόγραμμα (1 AD5 και 15 AST1) και να διαθέσει τις αντίστοιχες πιστώσεις·

79.  εγκρίνει, σε συνέχεια της διορθωτικής επιστολής, τα ακόλουθα δημοσιονομικά ουδέτερα μέτρα:

   μετατροπή πέντε υπαρχουσών θέσεων εκτάκτων υπαλλήλων σε μόνιμες (1 AD9T σε 1 AD5P, 1 AD8T σε 1 AD5P, 1 AD5T σε 1 AD5P και 2 AST3T σε 2 AST1P),
   αναβάθμιση δύο θέσεων εκτάκτων υπαλλήλων AD11 σε AD12,
   μετατροπή 15 θέσεων AST (5 AST10, 5 AST6 και 5 AST5) σε 15 θέσεις AD5·

80.  ελευθέρωσε πιστώσεις 3 εκατομμυρίων ευρώ που είχαν εγγραφεί στο αποθεματικό για την Κροατία, σύμφωνα με την προηγούμενη απόφασή του για μεταφορά πιστώσεων C1/2010· και μετέφερε τα σχετικά κονδύλια στη θέση του προϋπολογισμού για την πρόσληψη συμβασιούχων υπαλλήλων·

Άμεση επικουρία των βουλευτών

81.  σε συνέχεια της προηγούμενης αναλυτικής συζήτησής του σχετικά με το επίδομα επικουρίας σε συνάρτηση με το διορθωτικό προϋπολογισμό αριθ. 1/2010, και τις προτάσεις του Προεδρείου για δεύτερη δόση της ενίσχυσης το 2011, αποφασίζει να διατηρήσει τις σχετικές πιστώσεις σε αποθεματικό· επισημαίνει τις απαντήσεις που έλαβε από τη διοίκηση, αλλά τις θεωρεί ανεπαρκείς για την αιτιολόγηση περαιτέρω αύξησης στο παρόν στάδιο· υπενθυμίζει το αίτημά του για ενημέρωση όπως είχε ψηφίσει στο ψήφισμά του της 25ης Μαρτίου 2010 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διαδικασία προϋπολογισμού του 2011(9)·

82.  απορρίπτει το αίτημα του Προεδρείου για αναβάθμιση των βοηθών των Κοσμητόρων από AST 4 σε AST 8·

Κτιριακή πολιτική

83.  τροποποίησε την ονομασία της θέσης 2 0 0 8 του προϋπολογισμού προκειμένου να αυξηθεί η διαφάνεια διαφόρων σχεδίων περί ακινήτων·

84.  ζητεί να τηρείται ενήμερο σε τακτική βάση σχετικά με τις νέες εξελίξεις των σχεδίων περί ακινήτων που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στον προϋπολογισμό, όπως π.χ. το κτίριο KAD, και αναμένει τις απαντήσεις σχετικά με το δημοσιονομικό αντίκτυπο ενδεχόμενων παράλληλων σχεδίων στις Βρυξέλλες·

Πολιτική στους τομείς της επικοινωνίας και των πληροφοριών

85.  λαμβάνει υπόψη την απάντηση σχετικά με την κατάσταση όσον αφορά το Σύστημα Διαχείρισης Γνώσης, ωστόσο δεν είναι δυνατόν να αξιολογηθεί στην παρούσα φάση του έργου κατά πόσο θα δικαιωθούν οι προσδοκίες· τονίζει την ανάγκη για χρονοδιάγραμμα όσον αφορά την εφαρμογή αυτού του συστήματος· υπενθυμίζει το αίτημά του στο ψήφισμα για τις κατευθυντήριες γραμμές στο οποίο ζητούσε οι ευρωπαίοι πολίτες να έχουν εύκολη πρόσβαση στο σύστημα μέσω Διαδικτύου· ζητεί πληροφορίες όσον αφορά τους τρόπους εξοικονόμησης πόρων μετά την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Γνώσης·

86.  επισημαίνει ότι πολλοί βουλευτές έχουν θέσει ζητήματα σχετικά με το περιεχόμενο και την πορεία του σχεδίου κινητικότητας της ΤΠ, που μπορεί να επιβάλλουν βαθύτερη ανάλυση και συζήτηση· αποφάσισε να εγγράψει επί του παρόντος τις πιστώσεις για το σχέδιο αυτό σε αποθεματικό, ώστε να πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη ανάλυση και συζήτηση·

87. ζητεί να τηρείται ενήμερο για τις εξελίξεις σε σχέση με την WEB TV του Κοινοβουλίου, και αποφασίζει να εγγράψει ποσό 1 εκατομμυρίου ευρώ σε αποθεματικό·
Θέματα σχετικά με το περιβάλλον

88.  επαναλαμβάνει την υποστήριξή του για τη θέσπιση συγκεκριμένων κινήτρων και μέτρων για τη συχνότερη και καλύτερη χρήση μέσων μεταφοράς λιγότερο ρυπογόνων από τα αεροσκάφη και τα αυτοκίνητα, όπως οι δημόσιες μεταφορές και τα ποδήλατα, που μπορεί να συμβάλουν και στον εντοπισμό ενδεχόμενων μελλοντικών εξοικονομήσεων σε κονδύλια του προϋπολογισμού όπως για «οχήματα'·

89.  με το ίδιο σκεπτικό, υπογραμμίζει την ανάγκη να αναπτυχθούν περαιτέρω μέτρα για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων, τόσο από δημοσιονομική όσο και από περιβαλλοντική άποψη·

90.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι μπορούν να επιτευχθούν περαιτέρω εξοικονομήσεις ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ στη θέση του προϋπολογισμού για τα έξοδα μετακινήσεων των βουλευτών και στη θέση για την κατανάλωση ενέργειας·

Πολυετή σχέδια και άλλα κονδύλια δαπανών

91.  όσον αφορά τον Οίκο Ευρωπαϊκής Ιστορίας, αποφασίζει να εγγράψει στο αποθεματικό το ποσό ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ που έχει ζητηθεί για περαιτέρω μελέτες· επισημαίνει ότι, εν αναμονή της αξιολόγησης των αρχιτεκτονικών προτάσεων, εξακολουθεί να μην υπάρχει επισκόπηση του συνολικού κόστους του σχεδίου έως τώρα· επισημαίνει επίσης τα άλλα αιτήματα που περιλαμβάνονται σε διάφορα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου, στα οποία δεν έχει δοθεί απάντηση ακόμα, όπως η πιθανή συνεργασία με άλλα θεσμικά όργανα και ενδεχομένως με ενδιαφερόμενους εταίρους·

92.  αποφασίζει να αναπροσαρμόσει τις πιστώσεις περαιτέρω θέσεων του προϋπολογισμού και να δημιουργήσει αποθεματικά για τις θέσεις στις οποίες είναι δύσκολο να προβλεφτούν οι ακριβείς ανάγκες σε πιστώσεις και ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες ανάγκες ή, αντίθετα, να καταστούν δυνατές εξοικονομήσεις κατά διάρκεια του έτους·

93.  υπενθυμίζει ότι, κατά τη διάρκεια του σταδίου της κατάρτισης των προβλέψεων και της διαδικασίας συνδιαλλαγής μεταξύ της Επιτροπής Προϋπολογισμών και του Προεδρείου, το αρχικό ποσό των 1,2 εκατομμυρίων ευρώ που είχε προβλεφθεί για τη χρηματοδότηση της απόφασης του Προεδρείου να θεσπίσει επίδομα κατόχου αξιώματος μειώθηκε σε 400 000 ευρώ· υπενθυμίζει, επιπλέον, ότι οι δαπάνες που σχετίζονται με αυτό το επίδομα κατόχου αξιώματος επιστρέφονται μόνο κατόπιν προσκόμισης δικαιολογητικών που να δικαιολογούν πλήρως τα έξοδα αυτά· τονίζει ότι οι λοιπές αυξήσεις σε σχέση με το οικονομικό έτος 2010 αποσκοπούν κυρίως στην ανανέωση του αποθέματος αντικειμένων παράστασης για τις υπηρεσίες πρωτοκόλλου· φρονεί ότι εάν το απόθεμα αυτό ανανεωθεί εφέτος, οι δαπάνες για τη θέση αυτή είναι πιθανό να ελαττωθούν τα προσεχή έτη· τονίζει την ανάγκη για δημοσιονομική σύνεση όσον αφορά τα αιτήματα για αποστολές μεταξύ των τόπων εργασίας του Κοινοβουλίου και άλλες αποστολές, καθώς και για τη μεγαλύτερη δυνατή αυτοσυγκράτηση όσον αφορά τα έξοδα παράστασης στη σημερινή εποχή της οικονομικής κρίσης· ως εκ τούτου θα επικροτούσε θερμά τη μείωση αυτών των δαπανών κατά τη διάρκεια του έτους σε σύγκριση με τις προβλεπόμενες αρχικές ανάγκες·

Τμήμα IV - Δικαστήριο

94.  αποφασίζει να δημιουργήσει 29 νέες θέσεις από τις 39 που ζητήθηκαν, κυρίως λόγω της μεγάλης αύξηση του αριθμού των υποθέσεων και του αντίστοιχου φόρτου εργασίας που οδηγεί σε πρόσθετη ζήτηση γλωσσομαθών νομικών και μετάφρασης (24 θέσεις έχουν αυτό ακριβώς το αντικείμενο) και περιορισμένο αριθμό άλλων αιτιολογημένων αυξήσεων·

95.  επισημαίνει ότι κατά την ανάγνωσή του, το Συμβούλιο περιέκοψε πιστώσεις της συγκεκριμένης θέσης με τρόπο που δεν συμβιβάζεται με το υψηλό ποσοστό κάλυψης των θέσεων που πέτυχε το Δικαστήριο το 2009 και κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2010· αποφάσισε, επομένως, η περικοπή κατά 3 % που επέβαλε το Συμβούλιο (η οποία ισοδυναμεί με αύξηση του ποσοστού κατ' αποκοπή μείωσης από 2,5 % σε 5,5 %) πρέπει να μειωθεί στο 1 %, προκειμένου να καλυφθούν οι απαρέγκλιτες ανάγκες του οργανογράμματος και να μπορέσει το Δικαστήριο να επιτελέσει σωστά το έργο του·

96.  λαμβάνει συμβιβαστική θέση σε διάφορα κονδύλια δαπανών υποστήριξης, χορηγώντας περισσότερα από το Συμβούλιο αλλά λιγότερα από το σχέδιο προϋπολογισμού· εξαιρεί ορισμένες δαπάνες στον τομέα της ΤΟ, όπου, σύμφωνα με τις συστάσεις του εξωτερικού ελέγχου, σε δύο θέσεις παραμένει το πλήρες ποσό·

Τμήμα V - Ελεγκτικό Συνέδριο

97.  επισημαίνει ότι το σχέδιο προϋπολογισμού του Ελεγκτικού Συνεδρίου τροποποιήθηκε μόνο οριακά από το Συμβούλιο, και ότι σε γενικές γραμμές τα επίπεδα που προέκυψαν είναι αποδεκτά· επισημαίνει ότι, μετά την αύξηση κατά 32 θέσεις ελεγκτών την τελευταία διετία, δεν ζητήθηκε άλλο προσωπικό, αν και είχε προγραμματιστεί αρχικά, σε ένδειξη αυτοσυγκράτησης·

98.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συστηματική δέσμευση του Συνεδρίου όσον αφορά τη μείωση των διοικητικών εξόδων υποστήριξης και τη διεξαγωγή εσωτερικών δημοσιονομικών ελέγχων· επιθυμεί να διερευνήσει περαιτέρω, σε ποιο βαθμό τα άλλα θεσμικά όργανα μπορούν να αξιοποιούν την εμπειρογνωμοσύνη του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο συγκεκριμένο τομέα·

Τμήμα VI - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

99.  αποφασίζει να προτείνει την ακόλουθη συμβιβαστική λύση σχετικά με τις νέες θέσεις που έχουν ζητηθεί στο πλαίσιο της εφαρμογής της Συνθήκης της Λισαβόνας, σύμφωνα με την πρόταση που υπέβαλε το καλοκαίρι η Ισπανική Προεδρία, η οποία συνίσταται στη δημιουργία 11 νέων θέσεων για την αντιμετώπιση των αυξημένων ποιοτικών και ποσοτικών αναγκών: 6 AD5, 3 θέσεις εκτάκτων AD9 και 2 AST3·

100.  επισημαίνει ότι οι θέσεις αυτές χρειάζονται, μεταξύ άλλων, για να αυξηθεί η ικανότητα της ΟΚΕ στους τομείς του συμβουλευτικού έργου, του προγραμματισμού και των σχέσεων με την κοινωνία των πολιτών, αποτελούν δε αποδεκτό συμβιβασμό μεταξύ των αρχικών αιτημάτων της ΟΚΕ και του σχεδίου προϋπολογισμού του Συμβουλίου·

101.  αφού έλαβε υπόψη τα τρέχοντα ποσοστά κενών θέσεων και μετά από ακρόαση της επιτροπής για το θέμα, αποφασίζει γραμμική περικοπή των μισθών κατά 4,5 %, αντί 5,5 % που προτείνει το Συμβούλιο, προκειμένου να μην εμποδιστεί η κάλυψη των κενών θέσεων·

102.  υπογραμμίζει την ανάγκη να εφαρμοστεί χωρίς καθυστέρηση η απόφαση της επιτροπής να επιστρέφει στα μέλη της τα έξοδα μετακινήσεων με βάση το πραγματικό κόστος του ναύλου και να καταργήσει το σύστημα των κατ' αποκοπή αποζημιώσεων, που είναι σήμερα δυνατόν· εκφράζει κατ' αρχήν την ικανοποίησή του για την απόφαση αυτή, έχει διαθέσει τις πιστώσεις που χρειάζονται για τη συγκεκριμένη αλλαγή του συστήματος και θα συνεχίσει να παρακολουθεί το θέμα·

103.  είναι σύμφωνο με περιορισμένο αριθμό αυξήσεων σε σύγκριση με την ανάγνωση του Συμβουλίου, πάντα με εξοικονόμηση στο ΣΠ, όσον αφορά διάφορες θέσεις δαπανών υποστήριξης·

Τμήμα VII - Επιτροπή των Περιφερειών

104.  αποφασίζει να προτείνει την ακόλουθη συμβιβαστική λύση σχετικά με τις νέες θέσεις που έχουν ζητηθεί στο πλαίσιο της εφαρμογής της Συνθήκης της Λισαβόνας, σύμφωνα με την πρόταση που υπέβαλε το καλοκαίρι η Ισπανική Προεδρία, η οποία συνίσταται στη δημιουργία 18 νέων θέσεων για την αντιμετώπιση των αυξημένων ποιοτικών και ποσοτικών αναγκών: 2 AD9, 5 AD7, 7AD5, 2 AST3 και 2 AST1·

105.  επισημαίνει ότι οι θέσεις αυτές προορίζονται, μεταξύ άλλων, για την ενίσχυση της ικανότητας της επιτροπής στους τομείς της επικουρικότητας, της εδαφικής συνοχής, της αξιολόγησης αντίκτυπου, του συμβουλευτικού έργου και της διεύρυνσης της διαπεριφερειακής δραστηριότητας·

106.  αποφασίζει να επιφέρει κατ' αποκοπή μείωση σε ποσοστό 5 %, αφού ακούσει τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών σχετικά με τα επίπεδα προσλήψεων και τα ποσοστά κενών θέσεων·

107.  λαμβάνει συμβιβαστική θέση μεταξύ των αιτημάτων της επιτροπής και των περικοπών του Συμβουλίου στα διάφορα κονδύλια δαπανών·

Τμήμα VIII - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

108.  θεωρεί το ΣΠ του θεσμικού αυτού οργάνου ικανοποιητικό σε γενικές γραμμές και επισημαίνει ότι το Συμβούλιο του επέφερε ελάχιστες αλλαγές·

109.  υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι έχει αντίθετη άποψη από το Συμβούλιο σχετικά με τη δημιουργία μιας θέσης έκτακτου υπαλλήλου, η οποία δεν έχει δημοσιονομική επίπτωση δεδομένου ότι σήμερα δαπανάται το ίδιο ποσό σε συμβάσεις, και για τούτο αποφασίζει να την εγκρίνει·

Τμήμα IX - Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων

110.  λαμβάνοντας υπόψη το συνδυασμένο φόρτο εργασίας του συγκεκριμένου θεσμικού οργάνου, που οφείλεται τόσο σε υπάρχουσες παλαιότερες υποχρεώσεις όσο και στις νέες υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συνθήκη της Λισαβόνας και έχει ως αποτέλεσμα αύξηση της διαβούλευσης στο πλαίσιο της προετοιμασίας νομοθετικών μέτρων, με αντίκτυπο στην προστασία των δεδομένων, αποφάσισε τη δημιουργία δύο νέων θέσεων για το 2011 (1 AD6 και 1 AD9)·

111.  έχοντας υιοθετήσει περιοριστική στάση στις αυξήσεις που ζητούνται σε άλλες γραμμές, ζητεί από τον Επόπτη να διαχειριστεί τις συγκεκριμένες ανάγκες εσωτερικά, με τον υπάρχοντα προϋπολογισμό·

o
o   o

112.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή καθώς και στα λοιπά ενδιαφερόμενα θεσμικά και άλλα όργανα.

(1) ΕΕ L 163, 23.6.2007, σ. 17.
(2) ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1.
(3) ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0086.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0205.
(6)* ΕΕ C 27 E, 31.1.2008, σ. 214.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0328.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0171.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0087.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου