Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2001(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0284/2010

Predkladané texty :

A7-0284/2010

Rozpravy :

PV 19/10/2010 - 12
CRE 19/10/2010 - 12

Hlasovanie :

PV 20/10/2010 - 6.3
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0372

Prijaté texty
PDF 458kWORD 159k
Streda, 20. októbra 2010 - Štrasburg
Pozícia Európskeho parlamentu k návrhu rozpočtu na rok 2011 po úpravách Rady – všetky oddiely
P7_TA(2010)0372A7-0284/2010

Uznesenie Európskeho parlamentu z 20. októbra 2010 o pozícii Rady k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2011 – všetky oddiely (12699/2010 – C7-0202/2010 – 2010/2001(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2007/436/ES, Euratom zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev(1),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev(2),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(3),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 25. marca 2010 o prioritách pre rozpočet na rok 2011 – oddiel III – Komisia(4),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 15. júna 2010 o mandáte na trialóg o návrhu rozpočtu na rok 2011(5),

–  so zreteľom na návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2011, ktorý Komisia predložila 27. apríla 2010 (KOM(2010)0300),

–  so zreteľom na pozíciu k návrhu rozpočtu Európskej únie, ktorú Rada prijala 12. augusta 2010 (12699/2010 - C7-0202/2010),

–  so zreteľom na opravný list č. 1/2011 k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2011, ktorý Komisia predložila 15. septembra 2010,

–  so zreteľom na článok 75b rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet a stanoviská ďalších príslušných výborov (A7-0284/2010),

ODDIEL III
Kľúčové otázky a priority rozpočtu na rok 2011

1.  je pevne presvedčený, že rozpočtový postup si v zmysle novej Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) vyžaduje úplné zapojenie všetkých príslušných inštitúcií na vysokej politickej úrovni; zdôrazňuje, že zmierovací postup je zameraný na zosúladenie pozícií oboch zložiek rozpočtového orgánu, a že spoločný text o rozpočte na rok 2011 musia ešte schváliť obe zložky podľa svojich pravidiel a podľa článku 314 ods. 7 ZFEÚ;

2.  považuje písomný postup na prijatie pozície Rady za dosť nevhodný pre rozpočtový postup a za otázny z dôvodu absencie verejnej a jasnej politickej podpory takéhoto významného právneho predpisu EÚ zo strany Rady na ministerskej úrovni;

3.  navyše je dosť znepokojený tým, ako posúdiť pozíciu Rady k návrhu rozpočtu na rok 2011, pretože prijaté zníženia prostriedkov nezodpovedajú jasne definovaným cieľom, a naopak sa zdá, že sú rozdelené náhodne a radikálne v rámci celého rozpočtu; domnieva sa, že svojvoľné zníženia rozpočtových prostriedkov nie sú v súlade so zásadou riadneho rozpočtového hospodárenia;

4.  domnieva sa, že po vstupe ZFEÚ do platnosti, čím sa posilňujú politiky EÚ a vytvárajú sa nové oblasti kompetencií (najmä Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika, konkurencieschopnosť a inovácie, vesmír, energetická politika, cestovný ruch, boj proti zmene klímy, šport a mládež, sociálna politika, spravodlivosť a vnútorné záležitosti), a znamená „lisabonizáciu“ rozpočtu by Európska únia mala mať k dispozícii finančné prostriedky potrebné na dosiahnutie jej cieľov, a preto si vyžaduje, aby boli obe zložky rozpočtového orgánu koherentné a jednotné, pokiaľ ide o zvýšené finančné kapacity;

5.  pripomína, že napriek nadväzujúcim zmenám zmluvy a zvýšeným zodpovednostiam presunutým na úroveň EÚ tvorí rozpočet EÚ skromné 1 % z HND; preto odmieta výrazné zníženia, ktoré prijala Rada;

6.  chápe obavy vyjadrené niektorými delegáciami v Rade, že tlaky na rozpočty členských štátov sú obzvlášť silné v prípade rozpočtového roku 2011 a že o to viac sú potrebné úspory, no napriek tomu sa domnieva, že svojvoľné zníženia platobných rozpočtových prostriedkov nie sú v súlade so zásadou riadneho rozpočtového hospodárenia, a okrem toho sa domnieva, že svojvoľné zníženia viazaných rozpočtových prostriedkov ohrozujú vykonávanie už schválených politík a programov EÚ;

7.  navyše pripomína Rade aj Komisii svoje uznesenie z 29. marca 2007 o budúcich vlastných zdrojoch Európskej únie(6), v ktorom zdôraznil, že súčasný systém vlastných zdrojov EÚ, v rámci ktorého 70 % príjmov Únie pochádza priamo z národných rozpočtov, má za následok, že príspevok do Európskej únie sa vníma ako dodatočné zaťaženie národných rozpočtov; je hlboko presvedčený, že všetky inštitúcie EÚ by sa mali dohodnúť na jasnom a záväznom harmonograme s cieľom dohodnúť nový systém vlastných zdrojov pred nadobudnutím účinnosti ďalšieho VFR na obdobie po roku 2013; vyjadruje ochotu preskúmať všetky možnosti v tomto smere;

8.  pripomína ešte raz, že rozpočet EÚ by sa v žiadnom prípade nemal vnímať a hodnotiť ako jednoduchá finančná položka pridaná ako záťaž k národným rozpočtom, ale má sa naopak považovať za príležitosť na rozbehnutie takých iniciatív a investícií, ktoré sú v záujme EÚ ako celku a vytvárajú pre ňu pridanú hodnotu, pričom o väčšine z nich spolurozhoduje Európsky parlament a Rada, čím sú legitímne aj na vnútroštátnej úrovni; vyzýva inštitúcie EÚ, aby vymedzili primeraný mechanizmus na posúdenie a zhodnotenie „nákladov neexistujúcej Európy“, čo by zvýraznilo úspory pre vnútroštátne rozpočty vďaka združeniu prostriedkov;

9.  opätovne zdôrazňuje, že komplementárny charakter rozpočtu EÚ k vnútroštátnym rozpočtom a podnet, ktorý vytvára, by nemal byť prerušovaný a obmedzovaný svojvoľnými zníženiami, ktoré predstavujú zanedbateľný podiel (menej ako 0,02 %) zo súhrnu rozpočtu 27 členských štátov;

10.  Pripomína, že politiky súvisiace s mládežou, vzdelávaním a mobilitou označil Európsky parlament za jednu z jeho najdôležitejších priorít rozpočtu na rok 2011, okrem iného spomenutú v uznesení Európskeho parlamentu o mandáte na trialóg, schválenom v júni 2010, pretože predstavujú zásadnú a potrebnú súčasť stratégie EÚ pre hospodársku obnovu a stratégie Európa 2020; zdôrazňuje, že navrhovaný nárast rozpočtových prostriedkov pre vybraný počet rozpočtových riadkov slúži krátkodobým i dlhodobým stratégiám pre budúcnosť EÚ;

11.  opakuje svoje pevné presvedčenie, že vzhľadom na nedostatok prostriedkov a globálny hospodársky pokles by sa financovanie politík EÚ malo dôkladne monitorovať s cieľom predchádzať akýmkoľvek výdavkom, ktoré nie sú podložené jasným a identifikovateľným cieľom, pričom treba mať na pamäti európsku pridanú hodnotu rozpočtu EÚ, keďže je vyjadrením solidarity a efektívnosti spájaním finančných prostriedkov, ktoré by inak boli roztrúsené na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni; zdôrazňuje zároveň, že prevažná väčšina rozpočtových výdavkov EÚ podporuje dlhodobé investície potrebné na podnietenie hospodárskeho rastu EÚ;

12.  upozorňuje, že rezervy vyplývajúce z viacročného finančného rámca neposkytujú skutočný priestor na manévrovanie, najmä v podokruhoch 1a a 3b a v okruhu 4, a znižujú schopnosť EÚ reagovať na politické zmeny a nepredvídané potreby pri zachovaní vlastných priorít; zdôrazňuje, že rozsah výziev, ktorým čelí EÚ, si vyžaduje prostriedky vysoko nad rámec súčasných stropov viacročného finančného rámca; v tejto súvislosti pripomína, že je absolútne potrebné zásadné preskúmanie rozpočtu a ukázalo sa, že okamžitá revízia stropov súčasného viacročného finančného rámca, ako aj niektorých ustanovení Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 o rozpočtovej disciplíne a riadnom rozpočtovom hospodárení je nevyhnutá z dôvodu viacerých výziev a nových priorít, ktoré vyšli najavo;

13.  naliehavo žiada Radu, aby plne zohľadnila jasné podmienky, ktoré sú stanovené v jeho uznesení z 22. septembra 2010 o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2007 – 2013 (KOM(2010)00722010/0048(APP)(7), na základe ktorých Európsky parlament udelí svoj súhlas s novým nariadením o viacročnom finančnom rámci, ako sa stanovuje v ZFEÚ;

14.  pripomína, že financovanie jeho priorít a nových politík vyplývajúcich z nadobudnutia platnosti ZFEÚ nie je možné z dôvodu stropov viacročného finančného rámca; zdôrazňuje, že za cenu veľkých kompromisov navrhol financovanie týchto politík v rámci stropov s cieľom uľahčiť rokovania o rozpočte na rok 2011 v rámci zmierovacieho výboru; poukazuje však na to, že to možno zabezpečiť len prostredníctvom zníženia rozpočtových prostriedkov v iných, špecifických a starostlivo vybraných rozpočtových riadkoch;

15.  rozhodne podporuje vytvorenie záručného fondu v rozpočte EÚ prepojeného s európskym finančným stabilizačným mechanizmom; trvá na tom, že na rozhodnutiach o aktivácii tohto mechanizmu sa musia podieľať obe zložky rozpočtového orgánu; žiada, aby sa všetky prípadné rozpočtové potreby týkajúce sa tohto mechanizmu financovali prostredníctvom ad hoc revízie súčasného VFR na roky 2007 – 2013 alebo MID zo 17. mája 2006 s cieľom zaistiť zaručenie včasného a dostatočného zapojenia rozpočtového orgánu;

16.  pokiaľ ide o platobné rozpočtové prostriedky, odmieta považovať celkovú sumu pozície Rady za konečný cieľ, ku ktorému sa došlo prostredníctvom znižovania alebo zvyšovania výdavkov v určitých riadkoch bez hĺbkového posúdenia skutočných potrieb;

17.  pripomína, že tieto kroky Rady môžu mať vplyv na mieru plnenia záväzkov v rovnakom roku tým, že spomalia tempo podpisovania nových zmlúv, najmä v poslednom štvrťroku, čím sa naruší viacročný životný cyklus programov EÚ;

18.  zastáva všeobecný názor, že administratívne výdavky podporujúce programy EÚ by sa nemali znižovať, a to z dôvodu zaručenia rýchlej realizácie týchto programov, ako aj ich kvality a adekvátneho monitorovania; preto obnovuje všetky hodnoty, ktoré Rada znížila v prípade riadkov určených na administratívne riadenie týchto programov;

K podokruhu 1a

19.  pripomína, že horizontálne priority Európskeho parlamentu pre rozpočet na rok 2011 – mládež, vzdelanie a mobilita – si vyžadujú v rámci rôznych politík medziodvetvové cielené investície ako prostriedok na podporu rastu a rozvoja EÚ; vyjadruje preto vôľu zvýšiť rozpočtové prostriedky na všetky programy týkajúce sa týchto priorít, a síce na programy Celoživotné vzdelávanie, Ľudia a Erasmus Mundus;

20.  domnieva sa, že najmä pracovná mobilita mládeže je kľúčovým nástrojom na zaistenie rozvoja konkurencieschopného a dynamického trhu práce v Európe a ako taká sa musí podporiť; podporuje preto zvýšenie rozpočtových prostriedkov pre Európsku službu zamestnanosti a výrazne podporuje v tejto súvislosti spustenie prípravnej akcie „Tvoje prvé pracovné miesto EURES“, ktorej cieľom je pomôcť mladým ľuďom vstúpiť na trh práce alebo získať prístup k špecializovaným pracovným miestam v inom členskom štáte, ako prvý krok smerom k osobitnému neakademickému programu mobility mládeže;

21.  uznáva pridanú hodnotu, ktorú predstavuje výskum financovaný EÚ, ktorý dodáva impulz jednotlivým národným snahám a investíciám v oblasti výskumu, najmä výskumu týkajúceho sa energetiky vrátane oblasti energie z obnoviteľných zdrojov, a ústrednú úlohu, ktorú zohrávajú malé a stredné podniky (MSP) v európskom raste a miere zamestnanosti; v tejto súvislosti opätovne zdôrazňuje svoju podporu rámcovému programu pre konkurencieschopnosť a inovácie, a najmä programu pre konkurencieschopnosť a inovácie a programu Inteligentná energia, a to prostredníctvom zvýšenia viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov vo vybranom počte riadkov; pripomína, že by sa malo zaručiť hladké vykonávanie programov výskumu a vývoja s cieľom zabrániť presunu rozpočtových prostriedkov na konci rozpočtového obdobia mimo ich určeného využitia;

22.  vyjadruje mimoriadne znepokojenie nad nedostatočnými zdrojmi, ktoré sú k dispozícii na financovanie hlavných politík v oblasti konkurencieschopnosti pre rast a zamestnanosť, a nad zhoršovaním situácie z dôvodu pripravovaného financovania stratégie Európa 2020; pripomína, že investície do politík ako vzdelávanie, výskum, inovácie, doprava (najmä TEN-T) a cestovný ruch zohrávajú kľúčovú úlohu pri podpore rastu a zamestnanosti;

23.  vyjadruje presvedčenie, že je nanajvýš dôležité, aby novozaložené európske finančné orgány boli od začiatku riadne a dostatočne financované, čo im umožní prispievať ku stabilite európskeho a medzinárodného finančného systému;

24.  vyjadruje presvedčenie, že financovanie Európskeho spoločného podniku pre ITER (Euratom) by sa malo prehodnotiť vzhľadom na návrh Komisie o financovaní projektu ITER na roky 2012 a 2013; nie je pripravený schváliť presun prostriedkov v rámci existujúceho 7. rámcového programu na výskum s cieľom financovať rastúce finančné potreby, ktoré už nezodpovedajú pôvodnému návrhu; domnieva sa preto, že vzhľadom na oneskorenia vo vykonávaní a s cieľom začať rokovania s Radou o budúcom financovaní ITER je najvhodnejšou možnosťou v rámci rozpočtu zníženie o 47 miliónov EUR vo viazaných a platobných rozpočtových prostriedkoch v riadku 08 20 02;

25.  podporuje návrh Komisie zaviesť platobné rozpočtové prostriedky v rámci okruhu pre Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii s cieľom zjednodušiť finančné postupy súvisiace so žiadosťami schválenými dvoma zložkami rozpočtového orgánu; preto obnovuje štandardnú hodnotu, pričom pripomína, že môže byť nedostačujúca pre potreby v roku 2011;

26. vyjadruje presvedčenie, že je potrebný strategický výhľad v súvislosti s európskou energetickou situáciou; poznamenáva, že Komisia vytvorila strategický plán energetických technológií (SET), ktorý sa stále nachádza v nejasných finančných podmienkach; vytvoril preto riadky p.m. pre rôzne oblasti plánu SET, ktorý by mal čoskoro začať fungovať;
K podokruhu 1b

27.  konštatuje, že pozícia Rady nemení návrh Komisie, pokiaľ ide o záväzky, a zdôrazňuje, že táto pozícia k viazaným rozpočtovým prostriedkom je plne v súlade s vyčlenenými rozpočtovými prostriedkami stanovenými vo viacročnom finančnom rámci pri zohľadnení technických úprav finančného rámca na rok 2011, ako sa stanovuje v bode 17 medziinštitucionálnej dohody zo 17. júna 2006;

28.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad reštriktívnym prístupom Rady k platbám, ktoré boli znížené o 1 075 miliónov EUR (z toho polovica na dokončenie programového obdobia 2006 – 2010) v porovnaní s odhadmi Komisie pre potreby platieb na rok 2011; zdôrazňuje, že odhady už boli zo strany Európskeho parlamentu posúdené ako pravdepodobne podhodnotené a že prístup Rady môže ohroziť potrebné napredovanie v realizácii programov po ich pomalom štarte na začiatku obdobia rokov 2007 – 2013, ako aj nedávne legislatívne zmeny dohodnuté medzi Európskym parlamentom a Radou v rámci Plánu hospodárskej obnovy Európy;

29.  obnovuje preto hodnoty platobných rozpočtových prostriedkov znížené Radou na úroveň návrhu rozpočtu, pričom sa opiera o svoju pôvodnú pozíciu, že Komisia a Rada by mali predložiť a urýchlene prijať opravný rozpočet, ak dôjde k tomu, že platobné rozpočtové prostriedky nebudú dostatočné na pokrytie potrieb; víta vyhlásenie Rady v tejto súvislosti;

30.  pripomína, že v akčnom pláne stratégie EÚ pre región Baltského mora sa uvádza, že navrhované opatrenia by sa mali v čo najväčšej miere financovať z existujúcich zdrojov vrátane štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu; zdôrazňuje, že v záveroch Rady týkajúcich sa stratégie EÚ pre región Baltského mora sa uvádza, že stratégia sa opiera o efektívnejšie využívanie existujúcich nástrojov a fondov EÚ, ako aj iných existujúcich zdrojov a finančných nástrojov; zdôrazňuje, že tejto stratégii treba priznať primeraný význam a vyčleniť na ňu primerané finančné prostriedky;

K okruhu 2

31.  zdôrazňuje, že prvoradým cieľom Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) by malo byť zabezpečovanie stability trhu, potravinovej bezpečnosti, spravodlivých cenových výnosov pre poľnohospodárov vrátane ochrany životného prostredia a krajiny, a preto vyzýva Komisiu, aby v rozpočte na rok 2011 zabezpečila potrebné prostriedky na nekomplikovaný prístup k financiám, ak by v roku 2011 trh postihli výkyvy cien;

32.  uznáva prínosy mimoriadneho financovania pre mliekarenský sektor vo výške 300 miliónov EUR, ktoré bolo poskytnuté v rozpočte na rok 2010; podporuje vytvorenie nového rozpočtového riadka, ktorý bude fungovať ako fond pre mliekarenstvo na poskytovanie podpory pre modernizáciu, diverzifikáciu a reštrukturalizáciu a na zlepšenie marketingu a vyjednávacej pozície poľnohospodárov v odvetví mlieka s cieľom reagovať na rastúcu trhovú silu spracovateľov a maloobchodníkov v potravinovom reťazci; poukazuje na to, že Komisia už fond pre mliekarenstvo schválila;

33.  domnieva sa, že národný program podpory pre vinohradnícko-vinársky sektor by sa mal zachovať, aj keď na nižšej úrovni; upozorňuje, že v čase reformy režimu na trhu s vínom Komisia výslovne uviedla, že táto reforma by nemala mať vplyv na rozpočet;

34.  uznáva, že programy podpory konzumácie ovocia a mlieka v školách sú významnými programami z hľadiska podpory zdravého stravovania detí; víta zvýšenie financovania na oba tieto programy navrhnuté Komisiou a rozhodol sa ďalej zvýšiť rozpočtové prostriedky na ne vyčlenené; zdôrazňuje význam programu pre odkázané osoby a rozhodol sa zvýšiť rozpočtové prostriedky naň vyčlenené, no pripomína, že program sa musí vykonávať v zmysle konaní pred Všeobecným súdom;

35.  podporuje v súlade so svojimi prioritami vytvorenie pilotného projektu zameraného na podporu výmeny najlepších postupov medzi mladými poľnohospodármi, najmä v súvislosti s úlohami, pred ktorými stojí odvetvie európskeho poľnohospodárstva;

36.  vyjadruje presvedčenie, že LIFE+ (finančný nástroj pre životné prostredie na roky 2007 – 2013) by sa mal ďalej posilniť, aby mohol byť v súlade s dodatočnými opatreniami; zdôrazňuje, že environmentálne obavy predstavujú prioritu v environmentálnej a poľnohospodárskej politike a že zvýšenie financovania je pre ochranu prírody a biodiverzity zásadné; domnieva sa, že ako doplnok k LIFE+ by sa mali presadzovať kritériá udržateľného rozvoja vo všetkých príslušných nástrojoch EÚ;

K podokruhu 3a

37.  považuje viaceré programy a nástroje, akými sú opatrenia v súvislosti s predchádzaním terorizmu, pripravenosťou na terorizmus a riadením jeho následkov, za zásadné pri realizácii Štokholmského programu, a opätovne vyjadruje svoju podporu programu Daphne – Boj proti násiliu, v rámci ktorého programy hodné financovania nemôžu byť financované z dôvodu nedostatku rozpočtových prostriedkov, ako aj programu Protidrogová prevencia a informovanosť; v tejto súvislosti prikladá osobitný význam boju proti násiliu páchanému na ženách, a to aj prostredníctvom núteného umelého prerušenia tehotenstva, mrzačenia ženských pohlavných orgánov, nútenej sterilizácie alebo akéhokoľvek krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania;

38.  vzhľadom na chabú úroveň informácií predložených Európskemu parlamentu o ďalších krokoch projektu SIS II sa domnieva, že zapísanie rozpočtových prostriedkov do rezervy bude najvhodnejším spôsobom na získanie požadovaných informácií o nevyhnutných zlepšeniach;

39.  považuje plánovanie stanovené v pracovnom dokumente útvarov Komisie z 21. septembra 2010 za nedostatočné na uspokojenie požiadaviek Európskeho parlamentu na informovanie o potrebných zlepšeniach a na celkový prehľad o zostavovaní rozpočtu pre SIS II;

K podokruhu 3b

40.  pripomína, že okruh 3b zahŕňa politiky, ktoré majú priamy vplyv na každodenný život európskych občanov, a je absolútne presvedčený, že skutočný potenciál tohto okruhu nemožno plne dosiahnuť v rámci obmedzenej rezervy stanovenej súčasným viacročným finančným rámcom; zdôrazňuje, že financovanie týchto nástrojov navrhované Radou nezodpovedá kľúčovým prioritám zahrnutým do tohto okruhu, a osobitne zdôrazňuje, že extrémne vysoké miery plnenia programov súvisiacich s mládežou zatiaľ dokazujú, že si zasluhujú oveľa väčšie investície;

41.  opätovne zdôrazňuje svoj zámer zvýšiť rozpočtové prostriedky na program Mládež v akcii, na Svetové letné špeciálne olympijské hry, na informačné kancelárie a na prebiehajúcu prípravnú akciu v oblasti športu; berie na vedomie iniciatívu Rady predložiť novú prípravnú akciu o pamätných miestach v Európe a zastáva názor, že táto prípravná akcia by mohla podporiť občianstvo EÚ prostredníctvom zachovania a uľahčenia prístupu k historickým miestam spoločného európskeho významu;

42.  domnieva sa, že je potrebné, aby Komisia predložila komplexnú stratégiu týkajúcu sa lepšej komunikácie s občanmi EÚ a vytvorenia európskej verejnej sféry v súlade so spoločným medziinštitucionálnym vyhlásením z októbra 2008 s názvom Komunikovanie o Európe v partnerstve;

K okruhu 4

43.  je absolútne presvedčený o tom, že úloha EÚ ako globálneho hráča nemôže byť riadne financovaná v rámci rezervy dostupnej vo viacročnom finančnom rámci a že tento nedostatok prostriedkov by žiadna z dvoch zložiek rozpočtového orgánu nemala riešiť prostredníctvom kompromisov na poslednú chvíľu bez riadneho zváženia strednodobých potrieb; pripomína, že revízia viacročného finančného rámca a stropu okruhu 4 s cieľom zohľadniť potreby, ktoré vznikli a nemohli sa predpokladať v roku 2006, je absolútne nevyhnutnou podmienkou, pokiaľ ide o riadenie a udržateľnosť tohto okruhu;

44.  zastáva názor, že vzhľadom na mimoriadne úzky manévrovací priestor v tomto okruhu a v rámci snáh o úspory iniciovaných Radou možno financovanie priorít zaručiť len prostredníctvom selektívneho zníženia rozpočtových prostriedkov v obmedzenom počte rozpočtových riadkov; domnieva sa, že rozpočtové prostriedky určené na pomoc pri obnove Afganistanu a na makrofinančnú pomoc by sa mohli čiastočne znížiť bez toho, aby mali výrazne negatívny dosah na príslušné operácie; v tom istom duchu sa rozhodol obnoviť rozpočtové prostriedky na spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku na úrovni rozpočtu na rok 2010, ako umožňuje bod 42 meziinštitucionálnej dohody;

45.  opätovne zdôrazňuje svoje odhodlanie svojvoľne neznižovať rozpočtové prostriedky na pomoc Palestíne, na mierový proces a pre UNRWA; opätovne však potvrdzuje svoje pevné presvedčenie, že nezrovnalosť medzi celkovou finančnou pomocou EÚ, ktorá je ako celok najväčším darcom, a jej obmedzeným vplyvom na mierový proces nie je opodstatnená ani pochopiteľná a treba sa touto problematikou dôkladne zaoberať, najmä v súvislosti s novovytvorenou Európskou službou pre vonkajšiu činnosť;

46.  opätovne zdôrazňuje svoj nesúhlas s navrhovaným presunom rozpočtových prostriedkov z viacerých nástrojov a programov v prospech sprievodných opatrení pre banány a nástroja financovania spolupráce s industrializovanými krajinami (ICI+), ktorých financovanie nebolo v čase prijatia súčasného viacročného finančného rámca plánované, no napriek tomu opätovne vyjadruje svoju podporu týmto nástrojom; zdôrazňuje, že nástroj financovania rozvojovej spolupráce nemožno považovať za fond, na ktorý by sa mohlo obracať v súvislosti s financovaním akejkoľvek novej potreby, ktorá sa objaví v oblasti okruhu 4, ale že bol zriadený na to, aby sa z neho poskytovali zdroje na plnenie osobitného zoznamu cieľov, ktoré sa EÚ pri viacerých príležitostiach zaviazala dosiahnuť; vyzýva preto Radu, aby sa dohodla na viacročnom financovaní týchto opatrení prostredníctvom všetkých prostriedkov stanovených v meziinštitucionálnej dohode;

47.  rozhodol sa zapísať časť rozpočtových prostriedkov pre životné prostredie a udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi vrátane energie do rezervy, kým Komisia nepredloží politicky záväzný dokument, ktorý preukáže, že finančný balík na rýchly štart pre oblasť klímy je skutočne dodatočný, že prostriedky EÚ prideľuje partnerským regiónom geograficky vyváženým spôsobom a že nejde na úkor jestvujúcich programov rozvojovej spolupráce, ako aj jasné informácie o kritériách výberu príjemcov a podrobnosti o dohodách s rozvojovými krajinami;

48.  dáva podnet na to, aby sa podpora EÚ pre spravodlivý obchod zohľadňovala vo všetkých hlavách rozpočtu;

49.  domnieva sa, že v súlade so štvorstrannými rokovaniami o zriadení Európskej služby pre vonkajšiu činnosť je potrebné usilovať sa v záujme vyššej transparentnosti a uľahčenia rozpočtového dohľadu o dôkladnejšiu identifikáciu misií SZBP a SBOP; rozhodol sa preto rozdeliť rozpočtové riadky 19 03 01, 19 03 03 a 19 03 07 s cieľom vytvoriť samostatné rozpočtové riadky pre EUMM Gruzínsko, EULEX Kosovo a EUPOL Afganistan, čo sú hlavné misie uskutočňované v rámci SZBP/SBOP v roku 2011;

50.  vyjadruje údiv nad tým, prečo sa bývalým komisárom stále vyplácajú peniaze, keď už majú následne iné zamestnanie; dôrazne žiada Komisiu, aby vykonala podrobnú revíziu súčasných postupov a do 30. apríla 2011 podala Parlamentu podrobnú správu;

51.  domnieva sa, že v súlade s jeho uzneseniami o transatlantických vzťahoch musí byť strategické partnerstvo EÚ a USA jednoznačne preukázané prostredníctvom vytvorenia konkrétneho rozpočtového riadka pre spoluprácu so Spojenými štátmi americkými;

52.  domnieva sa, že je potrebné ďalšie zvýšenie finančného krytia na podporu komunity cyperských Turkov, aby sa zaistilo primerané financovanie činnosti Výboru pre nezvestné osoby na Cypre, ako aj projektov obnovy Technického výboru pre kultúrne dedičstvo; prácu týchto výborov považuje za nesmierne dôležitú pre obe komunity na Cypre;

K okruhu 5

53.  odmieta celkovú pozíciu Rady k výdavkom v okruhu 5, ktorá prináša celkové zníženie vo výške viac než 115 miliónov EUR vyplývajúce z nezahrnutia úpravy platov a dôchodkov vo výške 1,85 % do rozpočtu a z celkového zníženia v rozpočtových riadkoch pre Európske školy, čo je v rozpore s prioritami Európskeho parlamentu v oblasti mládeže, vzdelania a mobility;

54.  zdôrazňuje, že takýto reštriktívny prístup, hoci s krátkodobými úsporami pre rozpočet EÚ a členské štáty, ohrozí vykonávanie politík a programov EÚ; ďalej zdôrazňuje, že inštitúciám by sa mali poskytnúť primerané zdroje na vykonávanie ich úloh, najmä po nadobudnutí platnosti ZFEÚ;

55.  preto celkovo obnovuje zníženia prostriedkov, ktoré vykonala Rada, pričom zapisuje do rezervy sumy zodpovedajúce 1,85 % úprave platov, kým Súdny dvor nevynesie rozsudok; domnieva sa, že zahrnutie týchto výdavkov do rozpočtu predstavuje riadne a obozretné rozpočtové hospodárenie;

56.  obnovuje návrh rozpočtu, ktorý predložila Komisia, v prípade všetkých ostatných vyššie uvedených znížení s výnimkou zníženia prostriedkov na konferencie, schôdze a výbory; považuje zníženia v rozpočte pre Európske školy za neprípustné; navyše vyjadruje počudovanie nad tým, ako môže Rada odhadovať možný počet zamestnancov v útvaroch Komisie presnejšie než samotná Komisia;

57.  vyzýva Radu, aby urýchlene prijala opravný list č. 1/2011, aby Európska služba pre vonkajšiu činnosť mohla začať fungovať s primeranými zdrojmi hneď začiatkom roka 2011, no rozhodol sa zapísať rozpočtové prostriedky do rezervy, kým sa neuskutočnia ďalšie konzultácie príslušných orgánov Európskeho parlamentu s podpredsedníčkou Komisie/vysokou predstaviteľkou Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o prioritách, ktoré sa majú realizovať prostredníctvom prostriedkov uvoľnených zlúčením súčasných štruktúr Komisie a Rady;

58.  zapisuje prostriedky v určitých administratívnych riadkoch do rezervy, kým Komisia nepredloží konkrétne akcie, nadväzné opatrenia či návrhy alebo kým od nej nezíska ďalšie informácie; na účely uvoľnenia niektorých z týchto rezerv žiada najmä revíziu Kódexu správania členov Komisie a jeho prísne uplatňovanie, pokiaľ ide o spôsoby vyčlenenia prostriedkov na dôchodky bývalých členov;

K agentúram

59.  vo všeobecnosti schvaľuje odhady Komisie, čo sa týka rozpočtových potrieb agentúr, a odmieta zásady, z ktorých vychádza pozícia Rady k rozpočtom decentralizovaných agentúr EÚ v porovnaní s rokom 2010, konkrétne:

   obmedzenie nárastu na 1,5 % pre „zabehnuté“ agentúry,
   obmedzenie zvyšovania prostriedkov v prípade agentúr s novými úlohami na 3 % s len polovičným počtom požadovaných pracovných miest,
   žiadne zmeny v návrhu Komisie v prípade nových agentúr;

60.  domnieva sa však, že dotácie EÚ pre agentúry, ktoré vyberajú poplatky, by sa nemali znižovať o sumu pripísaných príjmov, aby sa im umožnila primeraná rozpočtová flexibilita vzhľadom na výkyvy vo vyberaných poplatkoch;

61.  ďalej sa rozhodol zvýšiť rozpočtové prostriedky vyčlenené na rok 2011 pre tri nové agentúry finančného dohľadu v súlade s dostupnými odhadmi dosahu na rozpočet z výsledkov rokovaní s Radou, zapísať prostriedky pre Európsku policajnú akadémiu do rezervy, kým nebudú k dispozícii výsledky postupu udeľovania absolutória za rok 2008, zvýšiť financovanie EÚ pre Európsku nadáciu pre odborné vzdelávanie v súlade s prioritami Európskeho parlamentu, ako aj zvýšiť objem rozpočtových prostriedkov vyčlenených pre Agentúru pre kontrolu rybného hospodárstva tak, aby mohla plniť svoje kontrolné úlohy v medzinárodných vodách;

K pilotným projektom a prípravným akciám

62.  zdôrazňuje, že pilotné projekty a prípravné akcie, prijaté v obmedzenom počte, boli dôkladne posúdené a zhodnotené, a to aj vzhľadom na užitočné a konštruktívne prvé hodnotenie zo strany Komisie v júli 2010, s cieľom predísť duplikácii akcií, ktoré už sú zahrnuté v existujúcich programoch EÚ; pripomína, že pilotné projekty a prípravné akcie majú za cieľ sformulovať politické priority a zaviesť nové iniciatívy, z ktorých sa môžu stať budúce činnosti a programy EÚ;

ODDIELY I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX
Všeobecný rámec

63.  pripomína, že inštitúcie by mali zostavovať svoje rozpočty na základe riadneho a efektívneho hospodárenia a so zreteľom na dôsledky súčasnej hospodárskej krízy by mali vyvinúť potrebné úsilie o efektívne využívanie zdrojov, čo by im malo umožniť vykonávať svoje povinnosti vyplývajúce z Lisabonskej zmluvy a zároveň podľa možností nachádzať úspory;

64.  upriamuje pozornosť na prebiehajúci prípad predložený Komisiou Súdnemu dvoru týkajúci sa úpravy platov a rozhodol na základe zásady rozpočtovej obozretnosti o zapísaní rozpočtových prostriedkov do rezervy, čo by pokrylo dôsledky za rok 2011, ak by Súdny dvor rozhodol o predmetnej 1,85 % úprave platov v prospech Komisie;

65.  berie na vedomie, že Rada znížila rozpočtové prostriedky v súvislosti s Chorvátskom, pričom sa opiera o inú pracovnú hypotézu o dátume pristúpenia Chorvátska než Komisia; rozhodol, že sa na základe absencie nových prvkov, ktoré by v tomto okamihu opodstatňovali zmenu, bude nasledovať prístup Komisie;

66.  rozhodol po posúdení požiadaviek každej inštitúcie o obnovení časti znížení, ktoré uskutočnila Rada v rozpočte inštitúcií, v tých prípadoch, kde sa osobitné požiadavky každej inštitúcie považujú za plne opodstatnené;

67.  zdôrazňuje, že vzhľadom na to, že Rada doteraz nezaujala pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 2/2010 pre Výbor regiónov a Európsky hospodársky a sociálny výbor, nezostáva žiadna iná možnosť, než aby bol obsah tohto návrhu opravného rozpočtu súčasťou rozpravy o rozpočte na rok 2011;

Oddiel 1 – Európsky parlament
Všeobecný rámec

68.  zdôrazňuje, že rokovania sa konali počas dvoch stretnutí pred zmierovacím postupom v marci a apríli 2010 a že vo fáze vytvárania odhadov sa dosiahli jasné výsledky vo veľkom počte otázok; víta dobrú vôľu a konštruktívny charakter týchto stretnutí; víta skutočnosť, že z opravného listu prijatého Predsedníctvom v septembri 2010 nevyplývajú významné zmeny v odhadoch;

69.  je si vedomý, že je potrebné dosiahnuť zložitú, no uspokojivú rovnováhu medzi potrebou plného vykonávania úloh Európskeho parlamentu ustanovených v Lisabonskej zmluve, ktoré si vyžadujú zvýšenie zdrojov, a uplatňovaním zásad riadneho rozpočtového hospodárenia a obmedzení v čase finančnej krízy; preto podrobne preskúmal rôzne rozpočtové riadky a vykonal určité úpravy rozpočtových prostriedkov uvedených v odhadoch;

70.  zdôrazňuje, že celková úroveň jeho rozpočtu dosahuje 1 700 349 283 EUR, čo je 20,21 % podiel na výdavkoch v rámci okruhu 5 (administratívne rozpočtové prostriedky) viacročného finančného rámca, čo je v súlade s jeho predošlými uzneseniami v tom zmysle, že výdavky by sa mali pohybovať okolo hodnoty 20 %;

71.  v tejto súvislosti zdôrazňuje, že v tejto sume je obsiahnuté výrazné zvýšenie právomocí v dôsledku Lisabonskej zmluvy a z toho vyplývajúce potreby personálnych a iných zdrojov;

72.  pripomína, že konečná suma, o ktorej rozhodol rozpočtový orgán, predstavuje v porovnaní s návrhom rozpočtu čisté zníženie o 6 198 071 EUR a v porovnaní s rozpočtovými návrhmi pred zmierovacím postupom s Predsedníctvom zníženie o 25 029 014 EUR;

73.  trvá na svojom stanovisku, že v každom prípade sú politika hľadania úspor v každej možnej oblasti a pokračujúce uskutočňovanie reorganizácie a preskupovanie existujúcich zdrojov kľúčovými prvkami jeho rozpočtovej politiky, osobitne v súčasnom období hospodárskej krízy;

Ľudské zdroje

74.  berie na vedomie silný dôraz na nepriamu pomoc poslancom, ktorú navrhlo Predsedníctvo a schválil Výbor pre rozpočet, prostredníctvom jasného posilnenia oblastí, ako sú kapacita Európskeho parlamentu v oblasti výskumu a politickej analýzy, služby knižnice, tematické oddelenia a súvisiace oblasti; pripomína, že ide o sprievodné doplnkové opatrenie vyplývajúce z novej a silnejšej úlohy Európskeho parlamentu k opatreniam priamej pomoci, ktoré sa už podporili v rozpočte na rok 2010 a v opravnom rozpočte č. 1/2010;

75.  pripomína svoje uznesenie z 18. mája 2010 o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2011(8) a sprievodný plán pracovných miest; teraz sa rozhodol prijať niekoľko úprav, ako sú uvedené v nasledujúcich odsekoch;

76.  pripomína svoje rozhodnutie o posilnení kapacity služieb knižnice, pričom ako súčasť tohto postupu potvrdzuje 15 nových pracovných miest na rok 2011 a premenu 13 pracovných miest zmluvných zamestnancov na trvalé pracovné miesta; rozhodol sa znížiť rozpočtové prostriedky súvisiace s 8 z týchto pracovných miest s cieľom uskutočniť prijímanie zamestnancov v priebehu dvojročného obdobia;

77.  rozhodol sa až do získania ďalších požadovaných informácií ponechať v rezerve rozpočtové prostriedky súvisiace s 30 pracovnými miestami (6 pracovných miest AD 5 a 24 pracovných miest AST 1) pre „ostatné sektory“;

78.  schvaľuje internalizáciu akreditačnej služby, ako sa navrhovalo v opravnom liste, a v dôsledku toho vytvorenie 16 nových pracovných miest v rámci plánu pracovných miest (1 pracovné miesto AD 5 a 15 pracovných miest AST 1) a uvoľnenie príslušných rozpočtových prostriedkov;

79.  v nadväznosti na opravný list schvaľuje tieto rozpočtovo neutrálne opatrenia:

   premenu 5 existujúcich dočasných pracovných miest na trvalé (1 pracovné miesto AD 9T na 1 pracovné miesto AD 5P, 1 pracovné miesto AD 8T na 1 pracovné miesto AD 5P, 1 pracovné miesto AD 5T na 1 pracovné miesto AD 5P a 2 pracovné miesta AST 3T na 2 pracovné miesta AST 1P),
   zvýšenie triedy dvoch dočasných pracovných miest AD 11 na pracovné miesta AD 12,
   premenu 15 pracovných miest AST (5 pracovných miest AST 10, 5 pracovných miest AST 6 a 5 pracovných miest AST 5) na 15 pracovných miest AD 5;

80.  uvoľnil rozpočtové prostriedky vo výške 3 milióny EUR uložené do rezervy v súvislosti s Chorvátskom v súlade so svojím predchádzajúcim rozhodnutím o presune C1/2010; presunul tieto prostriedky do rozpočtovej položky na prijímanie zmluvných zamestnancov;

Priama pomoc poslancom

81.  vzhľadom na svoju predošlú dôkladnú rozpravu o príspevkoch na asistentov v súvislosti s opravným rozpočtom č. 1/2010 a návrhmi Predsedníctva na rok 2011 o druhej tranži finančnej pomoci sa rozhodol zachovať tieto rozpočtové prostriedky v rezerve; berie na vedomie odpovede získané administratívou, ale považuje ich za neúplné na odôvodnenie ďalších zvýšení v tejto fáze; pripomína svoju žiadosť o informácie odhlasovanú vo svojom uznesení z 25. marca 2010 o usmerneniach pre rozpočtový postup na rok 2011(9);

82.  odmieta požiadavku Predsedníctva o zvýšenie triedy pracovných miest pre asistentov kvestorov z AST 4 na AST 8;

Politika v oblasti nehnuteľností

83.  upravil názov rozpočtovej položky 2 0 0 8 s cieľom zabezpečiť zvýšenú transparentnosť v prípade rôznych stavebných projektov;

84.  žiada, aby bol pravidelne informovaný o novom vývoji v oblasti stavebných projektov s významným dosahom na rozpočet, ako je napríklad budova KAD, a očakáva odpovede, pokiaľ ide o finančný dosah prípadných paralelných stavebných projektov v Bruseli na rozpočet;

Komunikačná a informačná politika

85.  berie na vedomie odpoveď týkajúcu sa aktuálneho stavu v súvislosti so systémom riadenia poznatkov, hoci túto odpoveď v tejto fáze projektu nemožno zatiaľ zhodnotiť z toho hľadiska, či projekt splní nastolené očakávania; zdôrazňuje, že je potrebný harmonogram zavádzania tohto systému; pripomína svoju požiadavku z uznesenia o usmerneniach pre rozpočtový postup, aby bol takýto systém ľahko prístupný európskym občanom prostredníctvom internetu; žiada informácie o tom, ako možno po zavedení systému riadenia poznatkov dosiahnuť úspory;

86.  poznamenáva, že mnohí poslanci predložili otázky týkajúce sa obsahu a aktuálneho stavu projektu mobility IT, čo by mohlo zaistiť hlbšiu analýzu a diskusiu; rozhodol sa zapísať rozpočtové prostriedky týkajúce sa tohto projektu zatiaľ do rezervy, aby sa umožnila takáto diskusia a analýza;

87. požaduje, aby bol informovaný o vývoji v súvislosti s WEB TV Európskeho parlamentu, a rozhodol sa zapísať sumu 1 milión EUR do rezervy;
Environmentálne záležitosti

88.  opätovne zdôrazňuje svoju podporu účinného zavedenia konkrétnych stimulov a opatrení na častejšie a lepšie využívanie menej znečisťujúcich dopravných prostriedkov než lietadlá a vozidlá, ako sú napríklad verejná doprava a bicykle, čo môže tiež pomôcť určiť prípadné budúce úspory v rozpočtových položkách týkajúcich sa napríklad dopravných prostriedkov;

89.  v rovnakom duchu zdôrazňuje potrebu vyvinúť ďalšie opatrenia na zlepšenie účinného využívania zdrojov z rozpočtového aj environmentálneho hľadiska;

90.  vyjadruje spokojnosť s tým, že ďalšie úspory možno dosiahnuť v rozpočtovej položke na cestovné náklady poslancov a v položke týkajúcej sa spotreby energie v celkovej výške 4 milióny EUR;

Viacročné projekty a iné výdavkové položky

91.  v súvislosti s Domom európskych dejín sa rozhodol zapísať požadovanú sumu 2,5 milióna EUR na ďalšie štúdie do rezervy; poznamenáva, že kým sa nezhodnotia návrhy architektov, nie je zatiaľ k dispozícii prehľad o celkových nákladoch tohto projektu; poukazuje tiež na ostatné požiadavky uvedené v rozličných uzneseniach Európskeho parlamentu, na ktoré doposiaľ neboli zaslané odpovede, ako je napríklad prípadná spolupráca s inými inštitúciami a s prípadnými zainteresovanými stranami;

92.  rozhodol o úprave rozpočtových prostriedkov v určitom počte rozpočtových položiek a o vytvorení určitých rezerv v tých rozpočtových položkách, kde je presná potreba rozpočtových prostriedkov ťažko predvídateľná, a prípadné dodatočné potreby alebo naopak úspory môžu vzniknúť v priebehu roka;

93.  pripomína, že počas fázy odhadov a zmierovacieho postupu medzi jeho Výborom pre rozpočet a Predsedníctvom sa pôvodná suma 1,2 milióna EUR, ktorá sa plánovala využiť na financovanie rozhodnutia Predsedníctva zaviesť príspevky pre poslancov zastávajúcich funkciu, znížila na 400 000 EUR; okrem toho pripomína, že výdavky súvisiace s týmto príspevkom pre poslancov zastávajúcich funkciu sa môžu uhrádzať len po predložení podporných dokumentov, ktoré by takéto náklady plne odôvodňovali; zdôrazňuje, že ostatné zvýšenia v porovnaní s rozpočtovým rokom 2010 súvisia najmä s obnovením zásob reprezentačných položiek protokolárnych služieb; domnieva sa, že ak sa tieto zásoby obnovia tento rok, výdavky na túto položku sa v najbližších rokoch pravdepodobne môžu znížiť; zdôrazňuje potrebu rozpočtovej obozretnosti pri posudzovaní žiadostí o služobné cesty v rámci pracovísk Európskeho parlamentu a mimo neho, ako aj na čo najväčšiu vlastnú zdržanlivosť pri výdavkoch na reprezentáciu v tomto čase hospodárskej krízy; preto by veľmi privítal zníženie takýchto výdavkov v priebehu roka v porovnaní s pôvodnými predpokladanými potrebami;

Oddiel IV – Súdny dvor

94.  rozhodol sa vytvoriť 29 nových pracovných miest z 39 požadovaných, najmä z dôvodu významného zvýšenia počtu konaní a z toho vyplývajúceho pracovného zaťaženia, ktoré vedie k dodatočnej potrebe právnikov lingvistov a prekladov (s tým súvisí 24 pracovných miest) a k obmedzenému počtu ďalších odôvodnených zvýšení;

95.  poznamenáva, že Rada v rámci svojho čítania znížila rozpočtové prostriedky zahrnuté do tejto položky tak, že riadne neodrážajú vysokú mieru obsadenia pracovných miest, ktorú Súdny dvor dosiahol v roku 2009 a počas prvej polovice roka 2010; rozhodol preto o tom, že 3 % zníženie zo strany Rady (ktoré zodpovedá zvýšeniu miery paušálnej zrážky z 2,5 % na 5,5 %) sa musí znížiť na 1 %, aby sa splnili nevyhnutné potreby plánu pracovných miest a aby Súdny dvor mohol riadne plniť svoje úlohy;

96.  prijíma kompromisné stanovisko k rôznym riadkom pre podporné výdavky, pričom prideľuje viac prostriedkov ako Rada, ale menej, ako bolo vyčlenené v návrhu rozpočtu; stanovuje výnimku v prípade niektorých výdavkov súvisiacich s IT, v prípade ktorých sa v nadväznosti na odporúčania externého auditu poskytuje plná suma v rámci dvoch riadkov;

Oddiel V – Dvor audítorov

97.  berie na vedomie, že návrh rozpočtu Dvora audítorov Rada zmenila a doplnila len okrajovo a že vo všeobecnosti by sa výsledné úrovne mohli akceptovať; berie na vedomie, že po zvýšení počtu audítorských pracovných miest o 32 za posledné dva roky Dvor audítorov v rámci vlastnej zdržanlivosti nežiadal o žiadne ďalšie pracovné miesta, a to aj napriek pôvodným plánom;

98.  víta systematický záväzok Dvora audítorov znižovať náklady na administratívnu podporu a vykonávať interné rozpočtové audity; chcel by ďalej zistiť, do akej miery by odborné znalosti Dvora audítorov v tejto oblasti mohli využiť ostatné inštitúcie;

Oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor

99.  rozhodol sa prijať kompromisné riešenie týkajúce sa nových pracovných miest požadovaných v dôsledku Lisabonskej zmluvy v súlade s požiadavkou, ktorú už v lete predložilo španielske predsedníctvo a ktorá spočívala vo vytvorení 11 nových pracovných miest s cieľom riešiť nárast kompetencií a pracovného zaťaženia, a to takto: 6 pracovných miest AD 5, 3 dočasné pracovné miesta AD 9 a 2 pracovné miesta AST 3;

100.  berie na vedomie, že tieto pracovné miesta sú okrem iného určené na zvýšenie kapacity výboru v oblasti konzultačnej práce, programovania a vzťahov s občianskou spoločnosťou a že predstavujú akceptovateľný kompromis medzi pôvodnými požiadavkami výboru a návrhom rozpočtu Rady;

101.  po zohľadnení súčasnej miery neobsadených pracovných miest a vypočutí výboru v tejto súvislosti sa rozhodol uplatniť paušálne zníženie vo výške 4,5 % namiesto 5,5 % navrhovaných Radou, aby sa nebránilo účinnému náboru pracovníkov na voľné miesta;

102.  zdôrazňuje, že treba bezodkladne vykonať zásadné rozhodnutie výboru o úhrade cestovných lístkov členov na základe skutočných nákladov a zrušiť systém paušálnych náhrad, ktorý je možný v súčasnosti; víta toto zásadné rozhodnutie, sprístupnil prostriedky súvisiace s touto zmenou systému a bude túto otázku naďalej sledovať;

103.  súhlasí s obmedzeným počtom zvýšení rôznych podporných výdavkových riadkov v porovnaní s čítaním Rady, pričom stále ide oproti návrhu rozpočtu o úspory;

Oddiel VII – Výbor regiónov

104.  rozhodol sa prijať kompromisné riešenie týkajúce sa nových pracovných miest požadovaných v dôsledku Lisabonskej zmluvy v súlade s požiadavkou, ktorú už v lete predložilo španielske predsedníctvo a ktorá spočívala vo vytvorení 18 nových pracovných miest s cieľom riešiť nárast kompetencií a pracovného zaťaženia, a to takto: 2 pracovné miesta AD 9, 5 pracovných miest AD 7, 7 pracovných miest AD 5, 2 pracovné miesta AST 3 a 2 pracovné miesta AST 1;

105.  berie na vedomie, že tieto pracovné miesta sú určené okrem iného na zvýšenie kapacity výboru v oblasti subsidiarity, územnej súdržnosti, hodnotení vplyvu, konzultačnej práce a rozšírených medziregionálnych činností;

106.  po vypočutí argumentov výboru v súvislosti s úrovňou náborov a miery neobsadených pracovných miest sa rozhodol uplatniť mieru paušálnej zrážky vo výške 5 %;

107.  prijíma stanovisko v podobe kompromisu medzi požiadavkami výboru a zníženiami Rady v prípade rôznych podporných výdavkových riadkov;

Oddiel VIII – Európsky ombudsman

108.  domnieva sa, že návrh rozpočtu tejto inštitúcie je v podstate uspokojivý, a zároveň poznamenáva, že Rada urobila veľmi málo zmien;

109.  zdôrazňuje však, že prijíma opačné stanovisko ako Rada v súvislosti s vytvorením 1 dočasného pracovného miesta bez vplyvu na rozpočet, keďže rovnaký výdavok sa v súčasnosti vynakladá prostredníctvom zmlúv, a preto sa rozhodol schváliť toto pracovné miesto;

Oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

110.  vzhľadom na kombinované pracovné zaťaženie tejto inštitúcie vyplývajúce z povinností existujúcich doteraz a nových povinností vyplývajúcich z Lisabonskej zmluvy, ktoré viedlo k zvýšenému objemu konzultácií týkajúcich sa právnych predpisov s vplyvom na ochranu údajov, sa rozhodol vytvoriť 2 nové pracovné miesta na rok 2011 (1 pracovné miesto AD 6 a 1 pracovné miesto AD 9);

111.  rozhodol reštriktívne o zvýšeniach požadovaných v prípade ostatných riadkov a žiada dozorného úradníka, aby tieto potreby zabezpečil interne v rámci existujúceho rozpočtu;

o
o   o

112.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a ďalším dotknutým inštitúciám a orgánom.

(1) Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2007, s. 17.
(2) Ú. v. ES L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.
(4) Prijaté texty, P7_TA(2010)0086.
(5) Prijaté texty, P7_TA(2010)0205.
(6)* Ú. v. EÚ C 27 E, 31.1.2008, s. 214.
(7) Prijaté texty, P7_TA(2010)0328.
(8) Prijaté texty, P7_TA(2010)0171.
(9) Prijaté texty, P7_TA(2010)0087.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia