Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2010/2001(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0284/2010

Predložena besedila :

A7-0284/2010

Razprave :

PV 19/10/2010 - 12
CRE 19/10/2010 - 12

Glasovanja :

PV 20/10/2010 - 6.3
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0372

Sprejeta besedila
PDF 429kWORD 146k
Sreda, 20. oktober 2010 - Strasbourg
Stališče Parlamenta o predlogu proračuna za leto 2011, kot ga je spremenil Svet - vsi oddelki
P7_TA(2010)0372A7-0284/2010

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 20. oktobra 2010 o stališču Sveta o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2011 – vsi oddelki (12699/2010 – C7-0202/2010 – 2010/2001(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije in člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti(1),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(2),

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju(3),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. marca 2010 o prednostnih nalogah proračuna za leto 2011, oddelek III – Komisija(4),

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. junija 2010 o pooblastilu za tristranska pogajanja o predlogu proračuna za leto 2011(5),

–  ob upoštevanju predloga splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2011, ki ga je Komisija predstavila 27. aprila 2010 (KOM(2010)0300),

–  ob upoštevanju stališča o predlogu proračuna Evropske unije, ki ga je Svet sprejel 12. avgusta 2010 (12699/2010 – C7-0202/2010),

–  ob upoštevanju pisnega predloga spremembe št. 1/2011 k splošnemu proračunu Evropske unije za proračunsko leto 2011, ki ga je Komisija predstavila 15. septembra 2010,

–  ob upoštevanju člena 75b Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun in mnenj drugih zadevnih odborov (A7-0284/2010),

ODDELEK III
Osrednja vprašanja in prednostne naloge za proračun 2011

1.  je trdno prepričan, da novi proračunski postopek v okviru Pogodbe o delovanju Evropske unije zahteva popolno politično udeležbo vseh zadevnih institucij na visoki ravni; poudarja, da je cilj spravnega postopka uskladiti stališča obeh vej proračunskega organa in da bosta morali skupno besedilo proračuna 2011 še zmeraj potrditi obe veji v skladu z njunimi lastnimi predpisi in členom 314(7) PDEU;

2.  meni, da je pisni postopek, po katerem je bilo sprejeto stališče Sveta, še posebej neprimeren za proračunski postopek in tudi vprašljiv, ker Svet na ministrski ravni ni javno in nedvoumno izrazil politične odobritve tega bistvenega dela zakonodaje EU;

3.  je poleg tega precej zaskrbljen glede tega, kako oceniti stališče Sveta o predlogu proračuna za leto 2011, saj predlagana zmanjšanja ne ustrezajo jasno opredeljenim ciljem, temveč se zdi, da so povsem naključna in uporabljena za celotni proračun; meni, da neutemeljeno zmanjševanje sredstev ni v skladu z dobrim proračunskim načrtovanjem;

4.  meni, da bi morala Evropska unija po začetku veljavnosti Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki krepi politike EU in ustvarja nove pristojnosti, zlasti na področju skupne zunanje in varnostne politike, konkurenčnosti in inovativnosti, vesoljske tehnologije, energetske politike, turizma, boja proti podnebnim spremembam, športa, mladine, socialne politike ter pravosodja in notranjih zadev, in pomeni „lizbonizacijo“ proračuna, imeti na voljo potrebna finančna sredstva za uresničevanje svojih ciljev, zaradi česar morata biti obe veji proračunskega organa pri ravnanju z okrepljenimi finančnimi sposobnostmi usklajeni in dosledni;

5.  opozarja, da proračun EU kljub zaporednim spremembam pogodbe in večjim pristojnostim, ki so se prenesle na raven Unije, znaša skromnih 1 % BND; posledično nasprotuje precejšnjim zmanjšanjem, ki jih je sprejel Svet;

6.  razume zadržke, ki so jih izrazile nekatere delegacije v Svetu, češ da so pritiski na državne proračune za proračunsko leto 2011 še posebej veliki in da je varčevanje zato še toliko bolj potrebno, vendar meni, da neutemeljeno zmanjševanje odobritev plačil ni v skladu z dobrim proračunskim načrtovanjem in da neutemeljeno zmanjševanje odobritev za prevzem obveznosti ogroža izvajanje že sprejetih politik in programov Unije;

7.  poleg tega tako Svet kot Komisijo opominja na svojo resolucijo z dne 29. marca 2007 o prihodnosti lastnih sredstev Evropske unije(6), v kateri je poudaril, da so zaradi obstoječega sistema lastnih sredstev EU – 70 % vseh prihodkov Unije se zbere neposredno iz državnih proračunov – prispevki za Evropsko unijo razumljeni kot dodatno breme za državne proračune; je trdno prepričan, da bi se morale institucije EU sporazumeti o jasnem in zavezujočem urniku za dogovor o novem sistemu lastnih sredstev še pred začetkom veljavnosti naslednjega večletnega finančnega okvira za obdobje po letu 2013; izraža pripravljenost raziskati vse možnosti v zvezi s tem;

8.  znova opozarja, da proračuna EU ne bi smeli nikakor razumeti in vrednotiti kot finančni element, ki je dodatno breme državnim proračunom, temveč bi ga morali dojemati kot priložnost za nadgradnjo tistih pobud in naložb, ki so v interesu celotne EU in ji prinašajo dodano vrednost, pri čemer jih večino sprejmeta Parlament in Svet v postopku soodločanja, zato so upravičene tudi na nacionalni ravni; poziva institucije EU, naj vzpostavijo ustrezen mehanizem za ocenjevanje in vrednotenje stroškov „Neevrope“, ki bi poudaril prihranke v nacionalnih proračunih, ustvarjene z združevanjem virov;

9.  ponavlja, da posebne narave proračuna EU, ki je dopolnilo državnim proračunom, in spodbud, ki jih ustvarja, ne bi smeli brzdati in ovirati s samovoljnimi zmanjšanji, ki predstavljajo neskončno majhen delež (manj kot 0,02 %) v primerjavi s seštevkom proračunov vseh 27 držav članic;

10.  opominja, da je Parlament politike na področju mladine, izobraževanja in mobilnosti opredelil kot prednostne naloge proračuna 2011, ker so bistven in nujen del strategije EU za gospodarsko okrevanje in strategije Evropa 2020, kakor je Parlament navedel v svoji resoluciji o pooblastilu za tristranske pogovore, sprejeti junija 2010; poudarja, da predlagano povečanje sredstev za izbrano število proračunskih postavk služi tako kratko- kot dolgoročnim strategijam za prihodnost EU;

11.  znova izraža trdno prepričanje, da bi bilo treba glede na pomanjkanje finančnih sredstev in svetovno gospodarsko recesijo financiranje politik podrobno spremljati, da se bo mogoče izogniti izdatkom, ki nimajo jasnega in opredeljivega cilja, pri tem pa upoštevati evropsko dodano vrednost, ki jo prinaša proračun EU, saj gre pri združevanju finančnih virov, ki bi bili sicer razpršeni na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, za izraz solidarnosti in učinkovitosti; prav tako poudarja, da se precejšen del odhodkov iz proračuna EU namenja dolgoročnim naložbam, potrebnim za spodbujanje gospodarske rasti EU;

12.  opozarja, da razlike do zgornje meje v večletnem finančnem okviru ne dopuščajo resničnega manevrskega prostora, zlasti v podrazdelkih 1a in 3b ter v razdelku 4, in zmanjšujejo zmogljivost EU za odzivanje na spremembe politik in nepredvidene potrebe ob ohranjanju prednostnih nalog; poudarja, da bi bili zaradi obsega izzivov, s katerimi se srečuje EU, potrebna sredstva, ki bi precej presegala sedanje zgornje meje večletnega finančnega okvira; v zvezi s tem ponavlja, da je nujno potreben obsežen proračunski pregled in da je takojšnja revizija zgornje meje sedanjega večletnega finančnega okvira ter nekaterih določb Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju postala neizbežna zaradi različnih izzivov in novih prednostnih nalog, ki so se pojavile;

13.  poziva Svet, naj v celoti upošteva jasne pogoje, določene v resoluciji z dne 22. septembra 2010 o predlogu uredbe Sveta o večletnem finančnem okviru za obdobje 2007–2013 ((KOM(2010)0072-2010/0048(APP))(7), na podlagi katere bo Parlament dal soglasje k novi uredbi o večletnem finančnem okviru, kakor predvideva PDEU;

14.  opominja, da financiranje njegovih prednostnih nalog in novih politik, ki izhajajo iz začetka veljavnosti PDEU, v okviru zgornjih meja večletnega finančnega okvira ni mogoče; poudarja, da je zato, da bi olajšal pogajanja o proračunu za leto 2011 v spravnem odboru, na račun hudih kompromisov predlagal financiranje omenjenih politik v okviru zgornjih meja; kljub temu opozarja, da bo to mogoče samo z zmanjšanjem proračunskih sredstev za določene proračunske vrstice, ki jih je skrbno izbral;

15.  odločno podpira uvedbo jamstvenega sklada, povezanega z evropskim mehanizmom za finančno stabilizacijo, v proračunu EU; vztraja, da pri odločitvah o aktiviranju tega mehanizma sodelujeta obe veji proračunskega organa; zahteva, da bi se morale vse proračunske potrebe, vezane na ta mehanizem, financirati s priložnostno revizijo obstoječega večletnega finančnega okvira za obdobje 2007–2013 ali Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006, da se pravočasno zagotovi zadostna vključenost proračunskega organa;

16.  ne more sprejeti skupnega zneska proračunskih sredstev za plačila v stališču Sveta, saj je bil določen s povečevanjem oziroma zmanjševanjem odhodkov v različnih proračunskih vrsticah brez poglobljene ocene dejanskih potreb;

17.  opozarja, da utegne ta praksa Sveta vplivati na stopnjo izvrševanja obveznosti v istem letu, saj bo upočasnila podpisovanje novih pogodb, zlasti v zadnjem četrtletju, in tako ovirala večletne cikle programov EU;

18.  v splošnem je prepričan, da ne bi smeli zmanjšati upravnih odhodkov v podporo programom EU, da se zagotovi gladko izvajanje teh programov, pa tudi njihovo kakovost in ustrezno spremljanje; zato je obnovil vse zneske v proračunskih vrsticah za upravno poslovodenje teh programov, ki jih je Svet zmanjšal;

Podrazdelek 1a

19.  opominja, da horizontalne prednostne naloge Evropskega parlamenta za proračun za leto 2011 – mladina, izobraževanje in mobilnost – v okviru različnih politik zahtevajo medsektorsko usmerjene naložbe, kot sredstvo za spodbujanje rasti in razvoja EU; zato je odločen, da bo povečal sredstva za vse programe, povezane s temi prednostnimi nalogami, kot so vseživljenjsko učenje, program „Ljudje“ in Erasmus Mundus;

20.  meni, da je zlasti zaposlitvena mobilnost mladih ključno orodje za razvoj konkurenčnega in razgibanega evropskega trga delovne sile in da jo je kot tako treba spodbuditi; zato se zavzema za povečanje proračunskih sredstev za evropsko službo za zaposlovanje in odločno podpira zagon pripravljalnega ukrepa „Prva zaposlitev EURES“, katerega namen je olajšati vstop mladih na trg dela oziroma njihov dostop do specializiranih delovnih mest v drugih državah članicah, kar je prvi korak k posebnemu neakademskemu programu za mobilnost mladih;

21.  se zaveda dodane vrednosti raziskav, ki jih financira EU, kar daje zagon nepovezanim nacionalnim prizadevanjem in naložbam na področju raziskav, zlasti raziskav v zvezi z energijo, vključno s področjem obnovljive energije, ter osrednje vloge, ki jo imajo mala in srednje velika podjetja pri evropski gospodarski rasti in zaposlovanju; glede na to znova zagotavlja podporo okvirnemu programu za konkurenčnost in inovacije, zlasti programom za podjetništvo in inovacije ter inteligentno energijo, in sicer s povečanjem obveznosti in plačil v izbranem številu proračunskih vrstic; ugotavlja, da je za uresničitev tega cilja treba zagotoviti tekoče izvajanje raziskovalnih in razvojnih programov, da bi preprečili prerazporeditev sredstev ob zaključku proračunskega obdobja, ki ni v skladu z njihovo predvideno uporabo;

22.  je izjemno zaskrbljen zaradi nezadostnih sredstev, ki so na voljo za financiranje politik, ključnih za konkurenčnost za rast in zaposlovanje, ter zaradi poslabšanja tega položaja, ki je posledica načrtovanega financiranja strategije Evropa 2020; opozarja, da bo imelo vlaganje v politike, kot so izobraževanje, raziskave, inovacije, promet (zlasti vseevropska energetska omrežja) in turizem, odločilno vlogo pri pospeševanju rasti in zaposlovanja;

23.  meni, da je izrednega pomena, da se novi evropski finančni organi od začetka financirajo na ustrezen način in zadostno, kar jim omogoča, da prispevajo k stabilnosti evropskega in mednarodnega finančnega sistema;

24.  je prepričan, da bi bilo treba znova pretehtati financiranje evropskega skupnega podjetja za ITER v luči predloga Komisije o financiranju projekta ITER v letih 2012 in 2013; ni pripravljen odobriti prerazporeditev v obstoječem sedmem okvirnem programu za raziskave za financiranje vse večjih finančnih potreb, ki niso več v skladu s prvotnim predlogom; zato meni, da je glede na zamude pri izvajanju in za začetek pogajanj s Svetom o financiranju projekta ITER v prihodnje zmanjšanje obveznosti in plačil v vrstici 08 20 02 za 47 milijonov EUR najustreznejša proračunska možnost;

25.  podpira predlog Komisije glede uvedbe odobritev plačil v okviru proračunske vrstice Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji, da bi poenostavili finančne postopke za vloge, ki sta jih odobrili obe veji proračunskega organa; tako obnavlja prvotni znesek, vendar opozarja, da morda ne bo zadostil potrebam v letu 2011;

26 je prepričan, da je potrebna strateška perspektiva o razmerah na področju energetike v Evropi; ugotavlja, da je Komisija oblikovala strateški načrt za energetsko tehnologijo (SET), katerega financiranje še vedno ni dorečeno; je zato ustvaril vrstice z zaznamkom (p. m.) za več področij načrta SET, ki naj bi kmalu postala aktivna;
Podrazdelek 1b

27.  ugotavlja, da Svet v svojem stališču ni spremenil zneska obveznosti, ki ga je predlagala Komisija, in poudarja, da je to povsem v skladu z zneski, predvidenimi v večletnem finančnem okviru, ob upoštevanju tehnične prilagoditve finančnega okvira za leto 2011, kot določa točka 17 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. junija 2006;

28.  obžaluje omejevalni pristop Sveta glede plačil, ki so bila zmanjšana za 1.075 milijonov EUR (polovica tega zneska je bila namenjena dokončanju programskega obdobja 2006–2010) v primerjavi z napovedjo Komisije o potrebah po proračunskih sredstvih za plačila v letu 2011; poudarja, da je Evropski parlament omenjene potrebe že ocenil in ugotovil, da so najverjetneje podcenjene, ter meni, da bi pristop Sveta utegnil ogroziti potrebno pospešeno izvajanje programov, ki je bilo v začetku obdobja 2007–2013 prepočasno, pa tudi nedavne zakonodajne spremembe, o katerih sta se Evropski parlament in Svet dogovorila v okviru evropskega načrta za oživitev gospodarstva;

29.  zato obnavlja zneske plačil, ki jih je Svet zmanjšal, na raven iz predloga proračuna, hkrati pa ne odstopa od prvotnega stališča, da morata Komisija in Svet hitro predstaviti in sprejeti spremembo proračuna, če se izkaže, da sredstva za plačila ne zadostujejo potrebam; pozdravlja izjavo Sveta v zvezi s tem;

30.  opominja, da akcijski načrt glede strategije EU za območje Baltskega morja navaja, da bi se morali predlagani ukrepi, kolikor je le mogoče, financirati iz obstoječih virov, vključno s strukturnimi in kohezijskimi skladi; poudarja, da se v sklepih Sveta o strategiji EU za območje Baltskega morja navaja, da je strategija odvisna od učinkovitejše uporabe obstoječih instrumentov in skladov EU ter drugih obstoječih virov in finančnih instrumentov; poudarja, da je treba to strategijo ustrezno priznati in ji nameniti ustrezna finančna sredstva;

Razdelek 2

31.  poudarja, da bi moral biti osrednji cilj skupne kmetijske politike zagotavljati stabilnost trga, zanesljivo oskrbo s hrano ter poštene cene za kmete, vključno z varstvom okolja in krajine, zato poziva Komisijo, naj v proračunu za leto 2011 poskrbi za finančno rezervo za enostaven dostop do financiranja, če bi bila tržna gibanja v tem letu znova nestanovitna;

32.  se zaveda koristi izrednega financiranja za mlekarsko industrijo v višini 300 milijonov EUR, zagotovljenega v proračunu za leto 2010; zato podpira oblikovanje nove proračunske vrstice, ki bi imela vlogo „sklada za mlekarstvo“ in bi zagotavljala podporo modernizaciji, razširitvi dejavnosti in prestrukturiranju ter boljšemu trženju in pogajalskemu izhodišču proizvajalcev mleka, s čimer bi se odzvali na vse večjo tržno moč predelovalcev in trgovcev na drobno v prehranski verigi; poudarja, da je Komisija sklad za mlekarstvo že odobrila;

33.  meni, da je treba ohraniti nacionalne programe za podporo vinarstvu, čeprav nekoliko omejene; poudarja, da je Komisija v času reforme ureditve trga vina izrecno izjavila, da ta reforma ne sme vplivati na proračun;

34.  priznava, da sta programa razdeljevanja sadja v šolah in mleka za šole z vidika spodbujanja zdrave prehrane otrok zelo pomembna; pozdravlja predlog Komisije, da bo povečala sredstva za ta programa, in je sklenil proračunski znesek zanju nadalje povečati; poudarja pomen programa za prikrajšane osebe in je sklenil povečati sredstva zanj, vendar opozarja, da ga je treba izvajati ob upoštevanju postopkov na splošnem sodišču;

35.  v skladu s svojimi prednostnimi nalogami podpira pripravo pilotnega projekta za spodbujanje izmenjave praktičnih zgledov med mladimi kmeti, zlasti v zvezi z izzivi, s katerimi se sooča evropsko kmetijstvo;

36.  je prepričan, da je treba še okrepiti LIFE+ (finančni instrument za okolje za obdobje 2007–2013), da bo usklajen z dodatnimi ukrepi; poudarja, da so okoljska vprašanja v okoljski in kmetijski politiki prednostnega pomena in da je povečanje sredstev ključno za ohranjanje narave in biotske raznovrstnosti; meni, da je treba poleg programa LIFE+ zagotoviti tudi splošno uveljavljanje meril trajnostnega razvoja v okviru vseh ustreznih instrumentov EU;

Podrazdelek 3a

37.  meni, da je več programov, kot je program za preprečevanje, pripravljenost in obvladovanje posledic v zvezi s terorizmom, osrednjega pomena za izvajanje stockholmskega programa, ter znova izraža podporo programu Daphne za boj proti nasilju, v okviru katerega zaradi pomanjkanja sredstev ni mogoče financirati vseh programov, ki so vredni finančne podpore, in podporo programu za preprečevanje uporabe drog in obveščanje o njih; v zvezi s tem namenja posebno pozornost preprečevanju nasilja nad ženskami, kar vključuje prisilno prekinitev nosečnosti, pohabljanje ženskih spolnih organov, prisilno sterilizacijo ali katero koli drugo okrutno, nečloveško ali ponižujoče ravnanje;

38.  ker Parlamentu niso bile predložene zadostne informacije o prihodnjih korakih v projektu SIS II, meni, da je uvrstitev proračunskih sredstev v rezervo najustreznejši način, da se pridobi zahtevane informacije o potrebnih izboljšavah;

39.  meni, da so načrti iz delovnega dokumenta osebja Komisije z dne 21. septembra 2010 nezadostni, da bi izpolnili zahteve Parlamenta po informacijah o potrebnih izboljšavah in celotnem pregledu nad oblikovanjem proračuna SIS II;

Podrazdelek 3b

40.  znova opominja, da razdelek 3b zajema politike, ki imajo neposreden vpliv na vsakodnevno življenje evropskih državljanov, in je docela prepričan, da dejanskih možnosti, ki jih ta razdelek ponuja, ni mogoče v celoti izkoristiti z omejeno zgornjo mejo, ki jo določa obstoječi večletni finančni okvir; opozarja, da financiranje teh instrumentov, kot ga predlaga Svet, ni zadostno za osrednje prednostne naloge, ki jih zajema ta razdelek, in še posebej poudarja, da dosedanje izjemno visoke stopnje izvrševanja programov, povezanih z mladino, dokazujejo, da si to področje zasluži precej večje naložbe;

41.  znova izraža namero, da bo povečal sredstva za program „Mladi v akciji“, svetovne specialne poletne olimpijske igre, informacijske urade in že potekajoč pripravljalni ukrep na področju športa; je seznanjen s pobudo Sveta, da bo predstavil nov pripravljalni ukrep za obeležja v Evropi, in meni, da bi lahko ta pripravljalni ukrep spodbujal državljanstvo EU z ohranjanjem zgodovinskih krajev v skupnem evropskem spominu in omogočanjem dostopa do njih;

42.  meni, da bi morala Komisija pripraviti celovito strategijo za boljšo komunikacijo z državljani EU in oblikovanje evropske javne sfere, v skladu z medinstitucionalno skupno izjavo „Partnerstvo za komuniciranje o Evropi“ iz oktobra 2008;

Razdelek 4

43.  je docela prepričan, da vloge EU kot globalnega akterja ni mogoče ustrezno financirati v okviru zgornjih meja, ki jih določa večletni finančni okvir, in da tega pomanjkanja sredstev ne bi smeli reševati s kompromisom med vejama proračunskega organa v zadnjem trenutku, brez ustreznega premisleka o srednjeročnih potrebah; opominja, da sta revizija večletnega finančnega okvira in revizija zgornje meje razdelka 4, da se upoštevajo potrebe, ki so se pojavile in ki jih leta 2006 še ni bilo mogoče predvideti, nujna pogoja za upravljivost in trajnost tega razdelka;

44.  meni, da je zaradi izjemno majhnega manevrskega prostora v tem razdelku in prizadevanj Sveta za varčevanje financiranje prednostnih nalog mogoče zagotoviti samo s pretehtanim zmanjšanjem sredstev v omejenih proračunskih vrsticah; meni, da bi bilo mogoče proračunska sredstva, predvidena za pomoč za obnovo Afganistana in makrofinančno pomoč, delno zmanjšati, ne da bi to občutno škodovalo operacijam; v tem duhu je sklenil obnoviti znesek proračunskih sredstev za skupno zunanjo in varnostno politiko iz proračuna 2010, kot dopušča točka 42 Medinstitucionalnega sporazuma;

45.  potrjuje svojo zavezo, da ne bo dopustil samovoljnega zmanjšanja sredstev za pomoč Palestini, mirovnemu procesu in agenciji UNRWA; kljub temu znova izraža trdno prepričanje, da protislovje med finančno pomočjo na svetovni ravni – EU je kot celota največja donatorka – in omejenim vplivom na mirovni proces ni ne upravičeno ne razumljivo in ga je treba temeljito obravnavati, zlasti glede na ustanovitev Evropske službe za zunanje delovanje;

46.  znova izraža odločno nasprotovanje predlagani prerazporeditvi proračunskih sredstev iz več instrumentov in programov v vrstico za spremljevalne ukrepe za banane in vrstico instrumenta za sodelovanje z industrializiranimi državami (ICI+), katerih financiranje ob sprejetju sedanjega večletnega finančnega okvira ni bilo predvideno, kljub temu pa izraža podporo tem instrumentom; poudarja, da instrument za razvojno sodelovanje ni sklad, ki bi ga lahko uporabili za financiranje morebitnih novih potreb na področju razdelka 4, saj je bil ustvarjen in namenjen za specifičen seznam ciljev, za katere se je EU ob več priložnostih zavezala, da jih bo dosegla; zato poziva Svet, da se dogovori o večletnem financiranju teh ukrepov z vsemi sredstvi, predvidenimi v medinstitucionalnem sporazumu;

47.  sklene, da se del sredstev za okolje in trajnostno upravljanje naravnih virov, vključno z energijo, uvrsti v rezervo, dokler Komisija ne predstavi politično zavezujočega dokumenta, ki dokazuje, da je podnebni finančni sveženj za hiter začetek dejansko dodaten in dodeljuje evropska sredstva partnerskim regijam na geografsko uravnotežen način ter ne škodi obstoječim programom za razvojno sodelovanje, kot tudi jasnih informacij o merilih za izbiro upravičenk in podrobnosti o sporazumih z državami v razvoju;

48.  daje pobudo, da se podpora EU pošteni trgovini vključi v vse proračunske naslove;

49.  meni, da si je treba glede na štiristranska pogajanja o ustanovitvi Evropske službe za zunanje delovanje prizadevati za boljše opredeljevanje misij skupne zunanje in varnostne ter skupne obrambne in varnostne politike, saj bo to prispevalo k večji preglednosti in olajšalo proračunski nadzor; iz tega razloga je sklenil oblikovati ločene proračunske vrstice 19 03 01, 19 03 03 in 19 03 07 za EUMM v Gruziji, EULEX na Kosovu in EUPOL v Afganistanu, največje misije, ki se bodo v letu 2011 izvajale v okviru skupne zunanje in varnostne ter skupne obrambne in varnostne politike;

50.   se sprašuje, zakaj se nekdanjim komisarjem še vedno nakazujejo plačila, čeprav so že našli novo zaposlitev; odločno poziva Komisijo, da začne podrobno analizo sedanjih postopkov in Parlamentu do 30. aprila 2011 predloži izčrpno poročilo;

51.  v skladu s svojo resolucijo o čezatlantskih odnosih meni, da je treba strateško partnerstvo EU-ZDA jasno opredeliti z oblikovanjem posebne proračunske vrstice za sodelovanje z Združenimi državami;

52.  je prepričan, da je dodatno povečanje finančnih sredstev za podporo turške skupnosti na Cipru potrebno, da se zagotovijo zadostna finančna sredstva za delovanja Odbora za pogrešane osebe na Cipru ter za projekte obnove Tehničnega odbora za kulturno dediščino; meni, da je delo teh odborov izrednega pomena za obe skupnosti na Cipru;

Razdelek 5

53.  zavrača splošno stališče Sveta glede odhodkov v razdelku 5, namreč skupno zmanjšanje sredstev za več kot 115 milijonov EUR, opravljeno na račun tega, da v proračunu ni bila upoštevana prilagoditev plač in pokojnin za 1,85 % ter da so bila zmanjšana sredstva v vseh vrsticah za evropske šole, kar je v nasprotju s prednostnimi nalogami Parlamenta v zvezi z mladino, izobraževanjem in mobilnostjo;

54.  poudarja, da tako omejevalen pristop sicer lahko omogoči kratkoročne prihranke za proračun EU in države članice, vendar hkrati ogroža izvajanje politik in programov EU; opozarja tudi, da je treba institucijam zagotoviti zadostna sredstva za opravljanje njihovih nalog, zlasti po začetku veljavnosti PDEU;

55.  zato v splošnem obnavlja zneske, ki jih je Svet zmanjšal, hkrati pa uvršča v rezervo sredstva za 1,85-odstotno prilagoditev plač, dokler ne bo o tem razsodilo Sodišče Evropske unije; meni, da je uvrstitev teh odhodkov v proračun v skladu z dobrim in preudarnim proračunskim upravljanjem;

56.  obnavlja zneske iz predloga proračuna Komisije za vse zgoraj omenjene postavke, ki so bile zmanjšane, razen tistih za konference, srečanja in odbore; meni, da je zmanjšanje proračuna evropskih šol nesprejemljivo; poleg tega se sprašuje, kako lahko Svet morebitno kadrovsko zasedbo v službah Komisije predvidi natančneje kot Komisija sama;

57.  poziva Svet, da nemudoma sprejme pisni predlog spremembe proračuna št. 1/2011, da bo lahko Evropska služba za zunanje delovanje že takoj v začetku leta 2011 delovala z ustreznimi viri, vendar sredstva uvršča v rezervo, dokler se podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko z ustreznimi organi Parlamenta ne bo posvetovala o prednostnih nalogah, ki bodo uresničene s sredstvi, ki bodo sproščena ob spojitvi obstoječih struktur Komisije in Sveta;

58.  je oblikoval rezerve v nekaterih vrsticah za upravne odhodke, dokler Komisija ne bo izvedla določenih ukrepov oziroma spremljanja, pripravila predlogov ali posredovala dodatnih informacij; zlasti zahteva revizijo kodeksa ravnanja za komisarje in njegovo strogo izvajanje glede načinov dodeljevanja pokojnin nekdanjim članom, da se lahko sprostijo nekatere od teh rezerv;

Agencije

59.  v splošnem odobrava oceno Komisije o proračunskih potrebah agencij in zavrača načela, na katerih temelji stališče Sveta o proračunih decentraliziranih agencij EU v primerjavi z letom 2010, in sicer:

   omejitev povečanja sredstev na 1,5 % za doseganje normalnega obratovanja agencij,
   omejitev povečanja sredstev na 3 % za agencije, ki so jim bile zaupane nove naloge, samo s polovico zahtevanih delovnih mest,
   nespremenjen predlog Komisije za nove agencije;

60.  kljub temu meni, da subvencij EU agencijam, ki pobirajo pristojbine, ne bi smeli zmanjšati za znesek namenskih prejemkov, da bodo tako imele ustrezno proračunsko prilagodljivost v primeru nihanja zbranih pristojbin;

61.  prav tako je sklenil v letu 2011 povečati proračunska sredstva za tri nove agencije za finančni nadzor v skladu z razpoložljivo oceno proračunskega učinka pogajanj s Svetom, prenesti sredstva Evropske policijske akademije v rezervo, dokler ne bo znan izid postopka razrešnice za leto 2008, ter povečati sredstva EU za evropsko fundacijo za usposabljanje v skladu s prednostnimi nalogami Parlamenta in proračunska sredstva za agencijo za nadzor ribištva, da bo lahko izvajala nadzorne obveznosti v mednarodnih vodah;

Pilotni projekti in pripravljalni ukrepi

62.  poudarja, da je temeljito pretehtal in ocenil pilotne projekte in pripravljalne ukrepe, sprejete v omejenem številu, tudi ob upoštevanju koristne in konstruktivne prve ocene Komisije v juliju 2010, da bi se izognili podvajanju ukrepov, ki jih že zajemajo obstoječi programi EU; opominja, da pilotni projekti in pripravljalni ukrepi služijo oblikovanju političnih prednostnih nalog in uvajajo nove pobude, ki se utegnejo razviti v dejavnosti in programe EU;

ODDELKI I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX
Splošni okvir

63.  znova opozarja, da bi morale institucije svoje proračune oblikovati v skladu z dobrim in uspešnim poslovodenjem, si zaradi posledic gospodarske krize prizadevati za čim učinkovitejšo porabo sredstev, ki jim bo omogočila uresničevanje obveznosti po Lizbonski pogodbi, hkrati pa iskati možnosti za prihranke, kjer je le mogoče;

64.  opozarja na potekajoči postopek na Sodišču Evropske unije, ki ga je sprožila Komisija v zvezi s prilagoditvijo plač, in je na osnovi načela proračunske previdnosti sklenil prenesti sredstva v rezervo, ki bo zadostovala za kritje učinkov za leto 2011, če bi sodišče razsodilo v prid Komisiji in 1,85-odstotni prilagoditvi plač;

65.  ugotavlja, da je Svet zmanjšal proračunska sredstva za Hrvaško na podlagi drugačne delovne hipoteze o datumu pristopa te države, kot jo je uporabila Komisija; ker ni novih elementov, ki bi v tem trenutku upravičevali spremembe, je sklenil slediti pristopu Komisije;

66.  po preučitvi zahtev posameznih institucij je odločen delno obnoviti proračunske zneske, ki jih je zmanjšal Svet, v primerih, ko so posebne zahteve institucij ustrezno utemeljene;

67.  poudarja, da dejstvo, da Svet še vedno ni sprejel stališča glede predloga spremembe proračuna št. 2/2010 za Odbor regij in Evropski ekonomsko-socialni odbor, ne pušča druge možnosti, kot da se vsebina tega predloga spremembe proračuna vključi v razpravo o proračunu za leto 2011;

Oddelek 1 – Evropski parlament
Splošni okvir

68.  poudarja, da so pogajanja potekala na dveh predspravnih srečanjih marca in aprila 2010 ter da so bili v fazi priprave načrta prihodkov in odhodkov v zvezi s številnimi vprašanji doseženi jasni rezultati; pozdravlja dobro voljo in konstruktivno naravo teh srečanj; pozdravlja dejstvo, da pisni predlog spremembe proračuna, ki ga je predsedstvo sprejelo septembra 2010, ne prinaša večjih sprememb načrta prihodkov in odhodkov;

69.  se zaveda, da je treba doseči težavno, a zadovoljivo ravnovesje med nujnim polnim izpolnjevanjem nalog Parlamenta, kot jih določa Lizbonska pogodba in ki zahtevajo dodatna sredstva, ter izvajanjem načela dobrega proračunskega poslovodenja in varčevanja v času finančne krize; zato je podrobno pregledal različne proračunske vrstice in jih prilagodil glede na proračunska sredstva, predvidena v načrtu prihodkov in odhodkov;

70.  poudarja, da njegov skupni proračun znaša 1.700.349.28 EUR oziroma 20,21 % vseh odhodkov v razdelku 5 (upravni odhodki) večletnega finančnega okvira, kar je v skladu z njegovimi prejšnjimi sklepi o tem, da naj bi njegovi odhodki znašali približno 20 % tega razdelka;

71.  v zvezi s tem poudarja, da so v tem znesku upoštevane večje potrebe po kadrovskih in drugih virih, ki so posledica občutnega povečanja pristojnosti zaradi Lizbonske pogodbe;

72.  ugotavlja, da je končni znesek, ki ga je določil proračunski organ, za 6.198.071 EUR neto nižji od zneska iz predloga proračuna in za 25.029.014 EUR nižji od prvotnega proračuna, predlaganega pred posvetovanjem s predsedstvom;

73.  vztraja pri stališču, da sta iskanje prihrankov, kjer so le mogoči, ter stalno prizadevanje za reorganizacijo in prerazporeditev obstoječih virov v vsakem primeru ključna elementa njegove proračunske politike, zlasti v obdobju gospodarske krize;

Človeški viri

74.  ugotavlja, da je precejšnja pozornost namenjena posredni pomoči poslancem, ki jo je predlagalo predsedstvo, Odbor za proračun pa potrdil, in sicer z očitno krepitvijo področij, kot so zmogljivosti Parlamenta za raziskave in politične analize, knjižnične storitve, tematski oddelki in sorodna področja; opominja, da je to ustrezna dopolnitev – glede na novo, močnejšo vlogo parlamenta – neposredne pomoči, ki je bila že izboljšana v proračunu 2010 in spremembi proračuna št. 1/2010;

75.  znova opozarja na svojo resolucijo z dne 18. maja 2010 o načrtu prihodkov in odhodkov Parlamenta za proračunsko leto 2011(8) ter na priloženi kadrovski načrt; je sklenil narediti nekaj prilagoditev, pojasnjenih v naslednjih odstavkih;

76.  spominja na svojo odločitev, da zmogljivosti knjižnice v letu 2011 poveča za 15 novih delovnih mest, kot del tega procesa pa 13 mest za pogodbene uslužbence preoblikuje v stalna delovna mesta; je sklenil zmanjšati sredstva za 8 od omenjenih mest, ker bo zaposlovanje potekalo postopoma v obdobju dveh let;

77.  namerava sredstva za 30 delovnih mest (6 AD5 in 24 AST1) v drugih sektorjih obdržati v rezervi, dokler ne bodo na voljo nadaljnje zahtevane informacije;

78.  namerava odobriti internalizacijo službe za akreditacijo, kot je predlagano v pisni spremembi proračuna, posledično ustvariti 16 novih delovnih mest v kadrovskem načrtu (1 AD5 in 15 AST1) in zagotoviti ustrezna sredstva zanje;

79.  v skladu s pisno spremembo proračuna je odobril naslednje proračunsko nevtralne ukrepe:

   pretvorbo 5 obstoječih začasnih delovnih mest v stalna (1 AD9T v 1 AD5P, 1 AD8T v 1 AD5P, 1 AD5T v 1 AD5P in 2 AST3T v 2 AST1P),
   povišanje dveh začasnih mest AD11 v AD12,
   pretvorbo 15 mest AST (5 AST10, 5 AST6 in 5 AST5) v 15 mest AD5;

80.  znesek 3 milijone EUR, povezan s pristopom Hrvaške, je sprostil iz rezerve v skladu s svojim sklepom o prerazporeditvi C1/2010; sredstva je prerazporedil v proračunsko postavko za zaposlovanje pogodbenih delavcev;

Neposredna pomoč poslancem

81.   na podlagi poglobljene razprave o nadomestilu za parlamentarno pomoč v povezavi s spremembo proračuna št. 1/2010 in predlogov predsedstva za drugi val okrepitev v letu 2011 je sklenil ta sredstva obdržati v rezervi; je seznanjen z odgovori uprave, vendar ocenjuje, da v tej fazi ne upravičujejo nadaljnjega povečanja; ponavlja svojo zahtevo po informacijah, kakor je bilo izglasovano v resoluciji z dne 25. marca 2010 o smernicah za proračunski postopek 2011(9);

82.  zavrača zahtevo predsedstva za povišanje pomočnikov kvestorjev iz razreda AST 4 v AST 8;

Politika na področju nepremičnin

83.  je spremenil naslov proračunski postavki 2 0 0 8, da bi zagotovil še večjo preglednost posameznih nepremičninskih projektov;

84.  zahteva, da se ga redno obvešča o napredku nepremičninskih projektov, ki imajo občutne proračunske posledice, kot je na primer prizidek stavbe KAD, in pričakuje odgovore o proračunskih posledicah morebitnih vzporednih nepremičninskih projektov v Bruslju;

Komunikacijska in informacijska politika

85.  je seznanjen z odgovorom glede trenutnega stanja na področju sistema za upravljanje znanja, vendar v sedanji projektni fazi še ni mogoče oceniti, ali bo projekt izpolnil pričakovanja; poudarja potrebo po časovnem razporedu za izvajanje tega sistema; ponavlja svojo zahtevo iz resolucije o smernicah, da bi bil tak sistem za evropske državljane lahko enostavno dostopen prek interneta; zahteva informacije o tem, kako bi bilo mogoče privarčevati sredstva po uvedbi sistema za upravljanje znanja;

86.  ugotavlja, da je precejšnje število poslancev zastavilo vprašanja v zvezi z vsebino in trenutnim stanjem projekta mobilnosti IT, kar utegne zahtevati poglobljeno analizo in razpravo; je sklenil proračunska sredstva za ta projekt začasno prenesti v rezervo, dokler omenjena analiza in razprava ne bosta opravljeni;

87. zahteva, da se ga obvešča o novih okoliščinah v zvezi s spletno televizijo Parlamenta, in je sklenil v rezervo prenesti 1 milijon EUR;
Vprašanja, povezana z okoljem

88.  znova izraža podporo učinkovitejšemu uvajanju konkretnih spodbud in ukrepov za večjo in boljšo uporabo prevoznih sredstev, ki onesnažujejo manj kot letala in avtomobili, na primer javnega prevoza in koles, kar utegne v prihodnje omogočiti prihranke v proračunskih vrsticah za vozila;

89.  v enakem duhu poudarja tudi potrebo po razvoju dodatnih ukrepov, s katerimi bi v proračunskem in okoljskem smislu izboljšali gospodarnost virov;

90.  izraža zadovoljstvo, da so bili mogoči nadaljnji prihranki v proračunskih postavkah za potne stroške poslancev in porabo energije v skupnem znesku 4 milijone EUR;

Večletni projekti in druge odhodkovne postavke

91.  je sklenil zahtevanih 2,5 milijona EUR za nadaljnje študije za evropsko hišo zgodovine prenesti v rezervo; ugotavlja, da dokler ne bodo na voljo ocene predlogov arhitektov, ne bo mogoče pripraviti pregleda skupnih stroškov projekta; se sklicuje tudi na druge zahteve iz različnih resolucij Parlamenta, na katere še ni prejel odgovora, kot je morebitno sodelovanje z drugimi institucijami in zainteresiranimi partnerji;

92.  je sklenil prilagoditi proračunska sredstva v dodatnih proračunskih postavkah in ustvariti rezerve v proračunskih vrsticah, kjer je težko napovedati dejanske finančne potrebe in kjer lahko med letom nastanejo dodatne potrebe oziroma prihranki;

93.  opozarja, da je bil v fazi priprave načrta prihodkov in odhodkov ter usklajevalnega postopka med Odborom za proračun in predsedstvom začetni znesek 1,2 milijona EUR, namenjen financiranju sklepa predsedstva o uvedbi nadomestila za nosilce funkcij, zmanjšan na 400.000 EUR; prav tako opozarja, da se lahko odhodki, povezani z nadomestilom za nosilce funkcij, povrnejo le ob predložitvi podporne dokumentacije, ki jih v celoti upravičuje; poudarja, da gre druga povečanja v primerjavi s proračunskim letom 2010 v glavnem pripisati obnovitvi zaloge reprezentančnih predmetov protokolarnih služb; meni, da bo mogoče, če se bo zaloga obnovila letos, v naslednjih letih najverjetneje zmanjšati odhodke za to postavko; opozarja, da je potrebna proračunska previdnost pri zahtevah za misije med kraji dela Parlamenta in zunaj njih, pa tudi skrajna varčnost pri stroških za reprezentanco, zlasti v obdobju gospodarske krize; bi bil zelo vesel, če bi se ti odhodki v primerjavi s prvotno predvidenimi potrebami v teku leta zmanjšali;

Oddelek IV – Sodišče

94.  je sklenil ustvariti 29 novih delovnih mest od 39 zahtevanih, v glavnem zaradi precejšnjega porasta števila zadev in posledičnega povečanja delovnih obremenitev, zaradi česar so se pojavile zahteve po dodatnih pravnikih lingvistih in večjem obsegu prevajanja (24 delovnih mest je povezanih s tem), pa tudi iz manjšega števila drugih utemeljenih razlogov;

95.  ugotavlja, da je Svet med obravnavo zmanjšal proračunska sredstva v tej postavki na način, ki ne odraža ustrezno visoke stopnje zasedenosti mest, ki jo je Sodišče doseglo v letu 2009 in v prvi polovici leta 2010; je zato sklenil, da je treba 3-odstotno zmanjšanje, ki ga predlaga Svet (enakovredno povečanju pavšalnega odbitka z 2,5 % na 5,5 %), omejiti na 1 %, da bo mogoče zadostiti vsem potrebam kadrovskega načrta in Sodišču omogočiti, da pravilno izvaja svoje naloge;

96.  je sprejel kompromis glede nekaterih proračunskih vrstic za odhodke za podporo, pri čemer je odobril več sredstev kot Svet, a manj, kot je predvideno v predlogu proračuna; izjema so nekateri odhodki za informacijsko tehnologijo na podlagi priporočil zunanje revizije, za katere je v dveh vrsticah odobren celoten znesek;

Oddelek V – Računsko sodišče

97.  ugotavlja, da je Svet predlog proračuna Računskega sodišča le nekoliko spremenil in da je mogoče njegove spremembe v splošnem sprejeti; ugotavlja, da po povečanju števila revizorskih delovnih mest za 32 v zadnjih dveh letih zaradi varčevanja Računsko sodišče ni zahtevalo dodatnih delovnih mest, čeprav je to prvotno načrtovalo;

98.  pozdravlja načrtno zavezanost Računskega sodišča k zmanjševanju stroškov za upravno podporo in k izvajanju internih proračunskih revizij; želi podrobneje preučiti, v kolikšni meri bi lahko druge institucije izkoristile strokovno znanje Računskega sodišča na tem področju;

Oddelek VI – Evropski ekonomsko-socialni odbor

99.  je sklenil sprejeti kompromisno rešitev glede novih delovnih mest, zahtevanih zaradi začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe, v skladu s predlogom španskega predsedstva, predstavljenega poleti, in sicer gre za uvedbo 11 novih delovnih mest, potrebnih za obvladovanje povečanih pristojnosti in delovnih obremenitev: 6 mest AD5, 3 začasnih mest AD9 in 2 mest AST3;

100.  ugotavlja, da je namen teh delovnih mest med drugim okrepiti zmogljivosti Evropskega ekonomsko-socialnega odbora na področju svetovanja, programskega načrtovanja in odnosov s civilno družbo ter da so sprejemljiv kompromis med prvotnimi zahtevami odbora in predlogom proračuna, kot ga je spremenil Svet;

101.  ob upoštevanju trenutnih prostih delovnih mest in po posvetovanju z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom o tem vprašanju je sklenil za plače uporabiti 4,5-odstotni pavšalni odbitek, ne 5,5-odstotnega, kot je predlagal Svet, da ne bo ovirano učinkovito zapolnjevanje prostih delovnih mest;

102.  poudarja, da je treba nemudoma začeti uresničevati načelno odločitev Evropskega ekonomsko-socialnega odbora, da bo svojim članom vračal dejanske potne stroške in opustil pavšalno nadomestilo, ki se uporablja zdaj; to načelno odločitev pozdravlja, je zagotovil sredstva za to spremembo in namerava vprašanje spremljati tudi v prihodnje;

103.  se strinja s povečanjem nekaterih proračunskih vrstic za podporo v omejenem obsegu v primerjavi z zneski, ki jih predlaga Svet, če bodo kljub temu mogoči prihranki glede na predlog proračuna;

Oddelek VII – Odbor regij

104.  je sklenil sprejeti kompromisno rešitev glede novih delovnih mest, zahtevanih zaradi začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe, v skladu s predlogom španskega predsedstva, predstavljenega poleti, in sicer gre za uvedbo 18 novih delovnih mest, potrebnih za obvladovanje povečanih pristojnosti in delovnih obremenitev: 2 mesti AD9, 5 mest AD7, 7 mest AD5, 2 mesti AST3 in 2 mesti AST1;

105.  ugotavlja, da je namen teh delovnih mest med drugim povečati zmogljivosti Odbora regij na področju subsidiarnosti, ozemeljske kohezije, ocenjevanja vpliva, svetovanja in razširjenih medregijskih dejavnosti;

106.  po predstavitvi argumentov odbora v zvezi z obsegom zaposlovanja in številom prostih mest je sklenil, da bo potrdil pavšalni odbitek 5 %;

107.  ima kompromisno stališče glede zahtev Odbora regij in zmanjšanja nekaterih odhodkov za podporo, ki ga predlaga Svet;

Oddelek VIII – Evropski varuh človekovih pravic

108.  meni, da je predlog proračuna te institucije v glavnem zadovoljiv, in ugotavlja, da je Svet predlagal zelo malo sprememb;

109.  kljub temu poudarja, da se ne strinja s stališčem Sveta glede odprtja enega začasnega delovnega mesta, ki ne bi imelo proračunskih posledic, saj so trenutni odhodki za pogodbenega uslužbenca enako visoki, zato je sklenil, da odprtje tega delovnega mesta odobri;

Oddelek IX – Evropski nadzornik za varstvo podatkov

110.  zaradi obsega dela te institucije, ki je posledica obstoječih obveznosti in novih nalog v skladu z Lizbonsko pogodbo, namreč obsežnejšega posvetovanja o zakonodaji, ki vpliva na varstvo podatkov, je sklenil odobriti odprtje dveh novih delovnih mest v letu 2011 (1 mesto AD6 in 1 mesto AD9);

111.  se ne strinja s predlaganim povečanjem v drugih proračunskih vrsticah in poziva institucijo nadzornika, naj tem potrebam zadosti interno, v okviru obstoječega proračuna;

o
o   o

112.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter drugim zadevnim institucijam in organom.

(1) UL L 163, 23.6.2007, str. 17.
(2) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
(3) UL C 139, 14.6.2006, str. 1.
(4) Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0086.
(5) Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0205.
(6) UL C 27 E, 31.1.2008, str. 214.
(7) Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0328.
(8) Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0171.
(9) Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0087.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov