Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2009/0054(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0136/2010

Teksty złożone :

A7-0136/2010

Debaty :

PV 19/10/2010 - 15
CRE 19/10/2010 - 15

Głosowanie :

PV 20/10/2010 - 6.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0374

Teksty przyjęte
PDF 281kWORD 46k
Środa, 20 października 2010 r. - Strasburg
Zwalczanie opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych ***I
P7_TA(2010)0374A7-0136/2010
Rezolucja
 Tekst

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 20 października 2010 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych (wersja przekształcona) (COM(2009)0126 – C7-0044/2009 – 2009/0054(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza – przekształcenie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2009)0126),

–  uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7–0044/2009),

–  uwzględniając komunikat Komisji skierowany do Parlamentu Europejskiego i Rady zatytułowany „Konsekwencje wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych” (COM(2009)0665),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 i art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 17 grudnia 2009 r.(1),

–  uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych(2),

–  uwzględniając pismo z dnia 18 maja 2010 r. skierowane przez Komisję Prawną do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zgodnie z art. 87 ust. 3 Regulaminu,

–  uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 29 września 2010 r., do zatwierdzenia stanowiska Rady, zgodnie z art. 294 ust. 4 TFUE,

–  uwzględniając art. 87 i art. 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów oraz opinie Komisji Prawnej oraz Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A7–0136/2010),

A.  mając na uwadze, że konsultacyjna grupa robocza złożona ze służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji stwierdziła, że przedmiotowy wniosek nie zawiera żadnych zmian merytorycznych innych niż te określone jako takie we wniosku i w opinii konsultacyjnej grupy roboczej, oraz mając na uwadze, że w odniesieniu do kodyfikacji niezmienionych przepisów wcześniejszych aktów z tymi zmianami wniosek zawiera prostą kodyfikację istniejących tekstów, bez zmian merytorycznych,

1.  przyjmuje w pierwszym czytaniu przedstawione poniżej stanowisko, z uwzględnieniem zaleceń konsultacyjnej grupy roboczej złożonej ze służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 255 z 22.9.2010, s. 42.
(2) Dz.U. C 77 z 28.3.2002, s. 1.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 20 października 2010 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/.../UE w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych (przekształcenie)
P7_TC1-COD(2009)0054

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, dyrektywy 2011/7/UE)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności