Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/0054(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0136/2010

Predkladané texty :

A7-0136/2010

Rozpravy :

PV 19/10/2010 - 15
CRE 19/10/2010 - 15

Hlasovanie :

PV 20/10/2010 - 6.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0374

Prijaté texty
PDF 283kWORD 47k
Streda, 20. októbra 2010 - Štrasburg
Boj proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách ***I
P7_TA(2010)0374A7-0136/2010
Uznesenie
 Text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 20. októbra 2010 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách (prepracované znenie) (KOM(2009)0126 – C7-0044/2009 – 2009/0054(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie – prepracovanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2009)0126),

–  so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0044/2009),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Dôsledky nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne rozhodovacie procesy (KOM(2009)0665),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 17. decembra 2009(1),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom používaní techniky prepracovania právnych aktov(2),

–  so zreteľom na list Výboru pre právne veci z 18. mája 2010 adresovaný Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa v súlade s článkom 87 ods. 3 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady uvedený v liste z 29. septembra 2010 schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na články 87 a 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a stanoviská Výboru pre právne veci a Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A7-0136/2010),

A.  keďže podľa stanoviska Konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie predmetný návrh neobsahuje žiadne zásadné zmeny okrem tých, ktoré sú ako také označené v návrhu, a keďže podľa názoru Konzultačnej pracovnej skupiny, pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení skorších aktov spolu s uvedenými zmenami, predmetom návrhu je iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných aktov bez zmeny ich podstaty,

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní, zohľadňujúc pri tom odporúčania Konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť tento návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 255, 22.9.2010, s. 42.
(2) Ú. v. ES C 77, 28.3.2002, s. 1.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 20. októbra 2010 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/.../EÚ o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách (prepracované znenie)
P7_TC1-COD(2009)0054

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá konečnému legislatívnemu aktu, smernici 2011/7/EÚ.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia