Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/0060A(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0078/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0078/2009

Συζήτηση :

PV 20/10/2010 - 10
CRE 20/10/2010 - 10

Ψηφοφορία :

PV 21/10/2010 - 7.2
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0379

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 379kWORD 64k
Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2010 - Στρασβούργο
Μηχανισμός χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας ***I
P7_TA(2010)0379A7-0078/2009
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1905/2006, για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1889/2006, για την καθιέρωση ενός χρηματοδοτικού μέσου για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως (COM(2009)0194 – C7-0043/2009 – 2009/0060A(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2009)0194),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2 και τα άρθρα 179, παράγραφος 1, και 181α, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0043/2009),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Συνέπειες της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων» (COM(2009)0665),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 και άρθρο 209 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A7-0078/2009),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 21 Οκτωβρίου 2010 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕE) αριθ. …/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1905/2006, για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας ▌
P7_TC1-COD(2009)0060A

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 209 παράγραφος 1 ▌,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(1),

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)  Με σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας της εξωτερικής βοήθειας της Κοινότητας, καθορίστηκε το 2006 το νέο πλαίσιο που διέπει τον σχεδιασμό και την παροχή των δραστηριοτήτων αρωγής που περιλαμβάνει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1085/2006 του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2006, για τη θέσπιση μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (IPA)(2), τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1638/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2006, για τον καθορισμό γενικών διατάξεων σχετικά με τη θέσπιση ευρωπαϊκού μηχανισμού γειτονίας και εταιρικής σχέσης(3), τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1934/2006 του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη θέσπιση χρηματοδοτικού μέσου για τη συνεργασία με τις εκβιομηχανισμένες και τις λοιπές υψηλού εισοδήματος χώρες και εδάφη(4), τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1717/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2006, για τη θέσπιση μηχανισμού σταθερότητας(5), τον κανονισμό (Ευρατόμ) αριθ. 300/2007 του Συμβουλίου, της 19ης Φεβρουαρίου 2007, για τη θέσπιση μηχανισμού συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας(6), τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1889/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, για την καθιέρωση ενός χρηματοδοτικού μέσου για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως(7) και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας(8).

(2)  Κατά την εφαρμογή του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1905/2006 προέκυψαν ασυνέπειες όσον αφορά την εξαίρεση από την αρχή της μη επιλεξιμότητας των δαπανών που αφορούσαν φόρους, τέλη, δασμούς και άλλες φορολογικές επιβαρύνσεις της χρηματοδότησης της ΕΚ. Για τον λόγο αυτό, προτείνεται η τροποποίηση των σχετικών διατάξεων του εν λόγω κανονισμού ώστε να ευθυγραμμισθεί με τις υπόλοιπες πράξεις.

(3)  Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εκδίδει πράξεις κατ' εξουσιοδότηση που αφορούν έγγραφα γεωγραφικής στρατηγικής, πολυετή ενδεικτικά προγράμματα και έγγραφα στρατηγικής για θεματικά προγράμματα και τα συνοδευτικά τους μέτρα, δεδομένου ότι συμπληρώνουν τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 και είναι γενικής εμβελείας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή τις δέουσες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια των προπαρασκευαστικών εργασιών της, συμπεριλαμβανομένων των διαβουλεύσεων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων.

(4)  Ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη των επιδιωκομένων στόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 4, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

(5)  Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 τροποποιείται ως εξής:

1)  Στο άρθρο 17, παράγραφος 2, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:"

Περαιτέρω οδηγίες σχετικά με την κατανομή του συνολικού ποσού μεταξύ των δικαιούχων καθορίζονται από την Επιτροπή διά πράξεων κατ' εξουσιοδότηση κατά το άρθρο 35, και τις προϋποθέσεις των άρθρων 35α και 35β.

"

2)  Το άρθρο 21 αντικαθίσταται ως εξής:"

Άρθρο 21

Έγκριση εγγράφων στρατηγικής και πολυετή ενδεικτικά προγράμματα

Τα έγγραφα στρατηγικής και τα ΠΕΠ των άρθρων 19 και 20, καθώς και η τυχόν επανεξέτασή τους κατά το άρθρο 19 παράγραφος 2, και το άρθρο 20 παράγραφος 1, καθώς και τα συνοδευτικά μέτρα στα οποία αναφέρεται το άρθρο 17, εγκρίνονται από την Επιτροπή διά πράξεων κατ' εξουσιοδότηση κατά το άρθρο 35, , και τις προϋποθέσεις των άρθρων 35α και 35β.

"

3)  Το άρθρο 22, παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:"

3.  Τα ετήσια προγράμματα δράσης εγκρίνονται από την Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις γνώμες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

"

4)  Στο άρθρο 23, οι παράγραφοι 3 και 4 αντικαθίστανται ως εξής:"

3.  Όταν το κόστος των μέτρων αυτών υπερβαίνει τα 10 000 000 EUR, η Επιτροπή τα εγκρίνει λαμβάνοντας υπόψη τις γνώμες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Όσον αφορά τα ειδικά μέτρα των οποίων το κόστος είναι χαμηλότερο των 10 000 000 EUR, η Επιτροπή τα κοινοποιεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προς ενημέρωση εντός ενός μηνός από την έκδοση της απόφασής της.

4.  Τροποποιήσεις των ειδικών μέτρων, όπως οι τεχνικές προσαρμογές, η παράταση της περιόδου εφαρμογής, η ανακατανομή των πιστώσεων στο πλαίσιο του προβλεπόμενου προϋπολογισμού, η αύξηση ή η μείωση του προϋπολογισμού κατά ποσό χαμηλότερο από το 20% του αρχικού προϋπολογισμού, εφόσον οι τροποποιήσεις αυτές δεν θίγουν τους αρχικούς στόχους που καθορίζει η απόφαση της Επιτροπής κοινοποιούνται εντός ενός μηνός στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

"

5)  Στο άρθρο 25, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:"

2.  Η ενωσιακή βοήθεια δεν χρησιμοποιείται κατ' αρχήν για την καταβολή φόρων, τελών ή δασμών στις δικαιούχους χώρες.

"

6)  Στο άρθρο 33, οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται ως εξής:"

1.  Η Επιτροπή παρακολουθεί και αναθεωρεί τακτικά τα προγράμματά της και αξιολογεί τα αποτελέσματα της εφαρμογής των γεωγραφικών και θεματικών πολιτικών και προγραμμάτων και των τομεακών πολιτικών καθώς και την αποτελεσματικότητα του προγραμματισμού, ενδεχομένως με ανεξάρτητες εξωτερικές αξιολογήσεις, με σκοπό να ελέγξει κατά πόσο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι και να διατυπώσει συστάσεις για τη βελτίωση των μελλοντικών ενεργειών. Λαμβάνονται δεόντως υπόψη προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των κοινοβουλίων των κρατών μελών ή του Συμβουλίου για ανεξάρτητες εξωτερικές αξιολογήσεις. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στους κοινωνικούς τομείς και στην πρόοδο προς την επίτευξη των ΑΣΧ.

2.  Η Επιτροπή διαβιβάζει, προς ενημέρωση, τις εκθέσεις αξιολόγησης που καταρτίζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Τα αποτελέσματα λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό των προγραμμάτων και την κατανομή των κονδυλίων.

"

7)  Στο άρθρο 34, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:"

1.  Η Επιτροπή εξετάζει την πρόοδο που επετεύχθη κατά την εφαρμογή των μέτρων που λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού και υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ετήσια έκθεση για την εφαρμογή, τα αποτελέσματα και, ει δυνατόν, τις κύριες προεκτάσεις και τον αντίκτυπο της βοήθειας. Η έκθεση αυτή διαβιβάζεται επίσης στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών.

"

8)  Το άρθρο 35 αντικαθίσταται ως εξής:"

Άρθρο 35

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.   Η εξουσία για την έκδοση πράξεων κατ' εξουσιοδότηση στις οποίες αναφέρονται το άρθρο 17, παράγραφος 2 και το άρθρο 21, ανατίθεται στην Επιτροπή για τη διάρκεια εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

2.   Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει κατ' εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

3.  Η εξουσία για την έκδοση κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που ανατίθενται στην Επιτροπή υπόκειται στις προϋποθέσεις των άρθρων 35α και 35β.

Άρθρο 35α

Ανάκληση της εξουσιοδότησης

1.   Η εξουσιοδότηση κατά το άρθρο 17 παράγραφος 2 και το άρθρο 21 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο.

2.   Το θεσμικό όργανο που έχει κινήσει εσωτερική διαδικασία για να αποφασισθεί εάν θα ανακληθεί η εξουσιοδότηση αναλαμβάνει τη δέσμευση να ενημερώσει το άλλο θεσμικό όργανο και την Επιτροπή εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος πριν από τη λήψη της τελικής απόφασης, αναφέροντας την εκχωρηθείσα εξουσία που θα μπορούσε να ανακληθεί και τους πιθανούς λόγους ανάκλησης.

3.   Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Παράγει αποτελέσματα αμέσως ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που καθορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη. Δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 35β

Διατύπωση αντιρρήσεων έναντι των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων

1.   Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύνανται να διατυπώνουν αντιρρήσεις έναντι κατ' εξουσιοδότηση πράξεων εντός δύο μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης.

Κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες.

2.  Εάν, κατά τη λήξη της προθεσμίας κατά την παράγραφο 1, ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο έχουν αντιταχθεί στην κατ' εξουσιοδότηση πράξη, η εν λόγω πράξη δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή.

Η κατ' εξουσιοδότηση πράξη μπορεί να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τεθεί σε ισχύ πριν από τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν την Επιτροπή για την πρόθεσή τους να μην εγείρουν αντιρρήσεις.

3.   Εάν είτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε το Συμβούλιο διατυπώσουν αντιρρήσεις έναντι της κατ' εξουσιοδότηση πράξης εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1, η πράξη αυτή δεν τίθεται σε ισχύ. Το θεσμικό όργανο που προβάλει αντιρρήσεις εκθέτει τους λόγους για τους οποίους αντιτίθεται στην κατ' εξουσιοδότηση πράξη.

"

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2010.
(2) ΕΕ L 210, 31.7.2006, σ. 82.
(3) ΕΕ L 310, 9.11.2006, σ. 1.
(4) ΕΕ L 405, 30.12.2006, σ. 41.
(5) ΕΕ L 327, 24.11.2006, σ. 1.
(6) ΕΕ L 81, 22.3.2007, σ. 1.
(7) ΕΕ L 386, 29.12.2006, σ. 1.
(8) ΕΕ L 378, 27.12.2006, σ. 41.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου