Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/0060A(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0078/2009

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0078/2009

Keskustelut :

PV 20/10/2010 - 10
CRE 20/10/2010 - 10

Äänestykset :

PV 21/10/2010 - 7.2
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0379

Hyväksytyt tekstit
PDF 296kWORD 70k
Torstai 21. lokakuuta 2010 - Strasbourg
Kehitysyhteistyön rahoitusväline ***I
P7_TA(2010)0379A7-0078/2009
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 21. lokakuuta 2010 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1905/2006 muuttamisesta sekä demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskevasta rahoitusvälineestä annetun asetuksen (EY) N:o 1889/2006 muuttamisesta (KOM(2009)0194 – C7-0043/2009 – 2009/0060A(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2009)0194),

–  ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan sekä 179 artiklan 1 kohdan ja 181 a artiklan ensimmäisen kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0043/2009),

–  ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle Lissabonin sopimuksen voimaantulon vaikutuksista käynnissä oleviin toimielinten päätöksentekomenettelyihin (KOM(2009)0665),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan sekä 209 artiklan 1 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–  ottaa huomioon kehitysyhteistyövaliokunnan mietinnön (A7-0078/2009),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 21. lokakuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2010 antamiseksi kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1905/2006 muuttamisesta ▌
P7_TC1-COD(2009)0060A

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 209 artiklan 1 kohdan ▌,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä(1),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Yhteisön ulkoisen avun tehostamiseksi ja sen tekemiseksi avoimemmaksi avun suunnittelulle ja toimitukselle vahvistettiin vuonna 2006 uudet puitteet, jotka sisältävät liittymistä valmistelevasta tukivälineestä 17 päivänä heinäkuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1085/2006(2), eurooppalaista naapuruuden ja kumppanuuden välinettä koskevista yleisistä määräyksistä 24 päivänä lokakuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1638/2006(3), teollistuneiden ja muiden korkean tulotason maiden ja alueiden kanssa tehtävän yhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta 21 päivänä joulukuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1934/2006(4), vakautusvälineen perustamisesta 15 päivänä marraskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1717/2006(5), välineen perustamisesta ydinturvallisuuteen liittyvää yhteistyötä varten 19 päivänä helmikuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 300/2007(6), demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskevasta rahoitusvälineestä 20 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1889/2006(7) ja kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta 18 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1905/2006(8).

(2)  Asetuksen (EY) N:o 1905/2006 täytäntöönpanossa on havaittu epäjohdonmukaisuuksia siltä osin kuin on kyse poikkeuksen myöntämisestä periaatteesta, jonka mukaan veroihin, maksuihin tai muihin kuluihin liittyvien kustannusten maksamiseen ei voida myöntää unionin rahoitusta. Tämän vuoksi ehdotetaan, että kyseisen asetuksen asian kannalta merkitykselliset säännökset muutetaan sen yhtenäistämiseksi muiden välineiden kanssa.

(3)   Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti maantieteellisistä strategia-asiakirjoista, monivuotisista tavoiteohjelmista ja aihekohtaisia ohjelmia koskevista strategia-asiakirjoista, koska ne täydentävät asetusta (EY) N:o 1905/2006 ja ovat soveltamisalaltaan yleisiä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla.

(4)  Tässä asetuksessa ei Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti ylitetä sitä, mikä on asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen.

(5)  Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1905/2006 olisi muutettava,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1905/2006 seuraavasti:

1)  Korvataan 17 artiklan 2 kohdan toinen alakohta seuraavasti:"

Komissio antaa lisäohjeet kokonaismäärärahan jakamisesta avunsaajien kesken 35 artiklassa tarkoitetuilla delegoiduilla säädöksillä ja 35 a ja 35 b artiklan ehtoja noudattaen.

"

2)  Korvataan 21 artikla seuraavasti:"

21 artikla

Strategia-asiakirjojen ja monivuotisten tavoiteohjelmien hyväksyminen

Komissio hyväksyy 19 ja 20 artiklassa tarkoitetut strategia-asiakirjat ja monivuotiset tavoiteohjelmat sekä niiden 19 artiklan 2 kohdassa sekä 20 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tarkistukset samoin kuin 17 artiklassa tarkoitetut liitännäistoimenpiteet 35 artiklassa tarkoitetuilla delegoiduilla säädöksillä ja 35 a ja 35 b artiklan ehtoja noudattaen.

"

3)  Korvataan 22 artiklan 3 kohta seuraavasti:"

3.   Komissio hyväksyy vuotuiset toimintaohjelmat ottaen huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston kannat.

"

4)  Korvataan 23 artiklan 3 ja 4 kohta seuraavasti:"

3.   Jos tällaisten toimenpiteiden kustannukset ylittävät 10 miljoonaa euroa, komissio päättää niistä ottaen huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston kannat. Jos erityistoimenpiteiden kustannukset ovat alle 10 miljoonaa euroa, komissio toimittaa erityistoimenpiteitä koskevat päätökset Euroopan parlamentin ja neuvoston tiedoksi kuukauden kuluessa päätöksen tekemisestä.

4.   Erityistoimenpiteitä koskevat muutokset kuten tekniset mukautukset, täytäntöönpanoajan pidentäminen, määrärahojen uudelleenjakaminen alustavan kokonaismäärän puitteissa, kokonaismäärärahan kasvattaminen tai pienentäminen alle 20 prosentilla alustavasta kokonaismäärästä voidaan toteuttaa mikäli kyseiset muutokset eivät vaikuta alkuperäisiin tavoitteisiin sellaisina, kuin ne on vahvistettu komission tekemässä päätöksessä. Niistä on ilmoitettava kuukauden kuluessa Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

"

5)  Korvataan 25 artiklan 2 kohta seuraavasti:"

2.  Unionin apua ei periaatteessa käytetä verojen tai maksujen maksamiseen avunsaajamaissa.

"

6)  Korvataan 33 artiklan 1 ja 2 kohta seuraavasti:"

1.   Komissio valvoo ja tarkistaa säännöllisesti ohjelmiaan sekä arvioi maantieteellisten ja aihekohtaisten politiikkojen ja ohjelmien sekä alakohtaisten politiikkojen täytäntöönpanon tuloksia sekä ohjelmasuunnittelun tehokkuutta – tarvittaessa riippumattomien ulkoisten arviointien avulla – tarkastaakseen tavoitteiden saavuttamisen ja laatiakseen suosituksia tulevia toimia varten. Euroopan parlamentin, kansallisten parlamenttien tai neuvoston riippumattomia ulkoisia arviointeja koskevat ehdotukset otetaan asianmukaisesti huomioon. Huomiota kiinnitetään erityisesti sosiaalialoihin ja vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamisessa tapahtuneeseen edistymiseen.

2.   Komissio toimittaa arviointikertomukset tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Tuloksia hyödynnetään ohjelmasuunnittelussa ja määrärahojen kohdentamisessa.

"

7)  Korvataan 34 artiklan 1 kohta seuraavasti:"

1.   Komissio tarkastelee tämän asetuksen nojalla toteutettavien toimenpiteiden täytäntöönpanon edistymistä ja toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuosikertomuksen annetun avun täytäntöönpanosta ja tuloksista sekä mahdollisuuksien mukaan sen tärkeimmistä seurauksista ja vaikutuksista. Kertomus toimitetaan myös kansallisille parlamenteille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle.

"

8)  Korvataan 35 artikla seuraavasti:"

35 artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.   Siirretään komissiolle tämän asetuksen soveltamisen ajaksi valta antaa 17 artiklan 2 kohdassa ja 21 artiklassa tarkoitettuja delegoituja säädöksiä.

2.   Heti kun komissio on hyväksynyt delegoidun säädöksen, se antaa säädöksen tiedoksi samanaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

3.   Komissiolle siirrettyyn valtaan antaa delegoituja säädöksiä sovelletaan 35 a ja 35 b artiklassa säädettyjä ehtoja.

35 a artikla

Säädösvallan siirron peruuttaminen

1.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 17 artiklan 2 kohdassa ja 21 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron.

2.   Toimielin, joka on aloittanut sisäisen menettelyn päättääkseen, peruuttaako se säädösvallan siirron, pyrkii ilmoittamaan asiasta toiselle toimielimelle ja komissiolle kohtuullisen ajan kuluessa ennen lopullisen päätöksen tekemistä sekä ilmoittaa, mitä siirrettyä säädösvaltaa mahdollinen peruuttaminen koskee ja mainitsee peruuttamisen mahdolliset syyt.

3.   Peruuttamispäätöksellä lopetetaan päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan joko välittömästi tai jonakin myöhempänä, siinä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta aiemmin annettujen delegoitujen säädösten voimassaoloon. Se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

35 b artikla

Delegoitujen säädösten vastustaminen

1.   Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat vastustaa delegoitua säädöstä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun säädös on annettu tiedoksi.

Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta määräaikaa pidennetään kahdella kuukaudella.

2.   Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole 1 kohdassa tarkoitetun määräajan päättyessä vastustanut delegoitua säädöstä, se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja se tulee voimaan siinä mainittuna päivänä.

Delegoitu säädös voidaan julkaista Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja se voi tulla voimaan ennen kyseisen määräajan päättymistä, jos Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat molemmat ilmoittaneet komissiolle, etteivät ne aio vastustaa kyseistä säädöstä.

3.   Jos Euroopan parlamentti tai neuvosto vastustaa delegoitua säädöstä 1 kohdassa tarkoitetussa määräajassa, se ei tule voimaan. Säädöstä vastustava toimielin esittää syyt, miksi se vastustaa delegoitua säädöstä.

"

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puhenjohtaja

(1) Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 21. lokakuuta 2010.
(2) EUVL L 210, 31.7.2006, s. 82.
(3) EUVL L 310, 9.11.2006, s. 1.
(4) EUVL L 405, 30.12.2006, s. 41.
(5) EUVL L 327, 24.11.2006, s. 1.
(6) EUVL L 81, 22.3.2007, s. 1.
(7) EUVL L 386, 29.12.2006, s. 1.
(8) EUVL L 378, 27.12.2006, s. 41.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö