Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2009/0060A(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0078/2009

Pateikti tekstai :

A7-0078/2009

Debatai :

PV 20/10/2010 - 10
CRE 20/10/2010 - 10

Balsavimas :

PV 21/10/2010 - 7.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0379

Priimti tekstai
PDF 392kWORD 109k
Ketvirtadienis, 2010 m. spalio 21 d. - Strasbūras
Vystomojo bendradarbiavimo finansinė priemonė ***I
P7_TA(2010)0379A7-0078/2009
Rezoliucija
 Jungtinis tekstas

2010 m. spalio 21 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1905/2006, nustatantį vystomojo bendradarbiavimo finansinę priemonę, ir Reglamentą (EB) Nr. 1889/2006, įsteigiantį demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo visame pasaulyje finansavimo priemonę (COM(2009)0194 – C7-0043/2009 – 2009/0060A(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2009)0194),

–  atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį, 179 straipsnio 1 dalį ir 181a straipsnio pirmą pastraipą, pagal kurias Komisija jam pateikė pasiūlymą (C7-0043/2009),

–  atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Parlamentui ir Tarybai „Lisabonos sutarties įsigaliojimo poveikis šiuo metu vykdomoms tarpinstitucinėms sprendimų priėmimo procedūroms“ (COM(2009)0665),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį ir 209 straipsnio 1 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Vystymosi komiteto pranešimą (A7–0078/2009),

1.  priima savo toliau išdėstytą poziciją per pirmąjį svarstymą;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2010 m. spalio 21 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2010, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1905/2006, nustatantis vystomojo bendradarbiavimo finansinę priemonę ▌
P7_TC1-COD(2009)0060A

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 209 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros(1),

kadangi:

(1)  Siekiant pagerinti Bendrijos išorės pagalbos veiksmingumą ir skaidrumą, 2006 m. buvo sukurta nauja pagalbos planavimo ir teikimo sistema. Ją sudaro 2006 m. liepos 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1085/2006, nustatantis Pasirengimo narystei pagalbos priemonę (IPA)(2), 2006 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1638/2006, išdėstantis bendrąsias nuostatas, kurios nustato Europos kaimynystės ir partnerystės priemonę(3), 2006 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1934/2006, nustatantis bendradarbiavimo su pramoninėmis ir kitomis dideles pajamas gaunančiomis šalimis ir teritorijomis finansavimo priemonę(4), 2006 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1717/2006, nustatantis stabilumo priemonę(5), 2007 m. vasario 19 d. Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 300/2007, nustatantis bendradarbiavimo branduolinės saugos srityje priemonę(6), 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1889/2006, įsteigiantis demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo visame pasaulyje finansavimo priemonę(7), ir 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1905/2006, nustatantis vystomojo bendradarbiavimo finansinę priemonę(8).

(2)  Įgyvendinant Reglamentą (EB) Nr. 1905/2006, paaiškėjo, kad esama neatitikimų taikant principo, kuriuo remiantis su mokesčiais, rinkliavomis, muitais ir kitomis įmokomis susijusios išlaidos neatitinka EB finansavimo reikalavimų, išimtis. Todėl siūloma iš dalies pakeisti susijusias to reglamento nuostatas, kad jis atitiktų kitas priemones.

(3)  Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus priimti deleguotus teisės aktus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnio nuostatas dėl geografinės strategijos dokumentų, daugiamečių orientacinių programų ir teminių programų strateginių dokumentų, kadangi jie papildo Reglamentą (EB) Nr. 1905/2006 ir yra bendro taikymo. Ypač svarbu, kad parengiamojo darbo metu Komisija tinkamai konsultuotųsi, įskaitant konsultacijas ekspertų lygiu.

(4)  Remiantis Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnio 4 dalimi, šiuo reglamentu nenumatoma nieko, kas nėra būtina siekiant šių tikslų.

(5)  Reglamentas (EB) Nr. 1905/2006 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1905/2006 iš dalies keičiamas taip:

  1) 17 straipsnio 2 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:"

Komisija, pasinaudodama teise priimti deleguotus teisės aktus pagal 35 straipsnį, nustato tolesnius nurodymus dėl bendros sumos paskirstymo naudos gavėjams 35a ir 35b straipsniuose nustatytomis sąlygomis.

"

  2) 21 straipsnis pakeičiamas taip:"

21 straipsnis

Strategijos dokumentų ir daugiamečių orientacinių programų patvirtinimas

19 ir 20 straipsniuose nurodytus strategijos dokumentus ir daugiametes orientacines programas bei 19 straipsnio 2 dalyje ir 20 straipsnio 1 dalyje nurodytas jų peržiūras, taip pat 17 straipsnyje nurodytas papildomas priemones Komisija patvirtina, naudodamasi teise priimti deleguotus teisės aktus pagal 35 straipsnį ir laikydamasi sąlygų, nustatytų 35a ir 35b straipsniuose.

"

3)  22 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:"

3.   Metines veiksmų programas patvirtina Komisija, atsižvelgdama į Europos Parlamento ir Tarybos nuomones.

"

4)  23 straipsnio 3 ir 4 dalys pakeičiamos taip:"

3.  Kai tokių priemonių sąnaudos viršija 10 000 000 EUR, Komisija tvirtina jas atsižvelgdama į Europos Parlamento ir Tarybos nuomones. Specialių priemonių iki 10 000 000 EUR atveju Komisija per vieną mėnesį nuo sprendimo priėmimo dienos pateikia specialias priemones Europos Parlamentui ir Tarybai susipažinti.

4.  Apie specialių priemonių pakeitimus, pavyzdžiui, techninio pobūdžio patikslinimus, įgyvendinimo laikotarpio pratęsimą, numatyto biudžeto lėšų perskirstymą ar biudžeto padidinimą arba sumažinimą ne daugiau kaip 20 % pradinio biudžeto, jeigu tokie pakeitimai nedaro įtakos Komisijos sprendime nustatytiems pradiniams tikslams, per vieną mėnesį pranešama Europos Parlamentui ir Tarybai.

"

5)  25 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:"

2.  Sąjungos parama paprastai nenaudojama sumokėti paramą gaunančių šalių mokesčius, muitus ar rinkliavas.

"

6)  33 straipsnio 1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:"

1.  Komisija reguliariai atlieka programų stebėseną ir vertina geografinių ir teminių programų bei politikos įgyvendinimo rezultatus, taip pat sektorinių politinių priemonių ir programavimo efektyvumą, kur tinkama, remiasi nepriklausomais išorės vertinimais siekdama įsitikinti, ar buvo pasiekti nustatyti tikslai, ir suformuluoti rekomendacijas, norėdama patobulinti veiksmus ateityje. Turi būti atitinkamai atsižvelgiama į Europos Parlamento, nacionalinių parlamentų ir Tarybos pasiūlymus dėl nepriklausomų išorės vertinimų. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas socialiniams sektoriams ir pažangai siekiant TVT.

2.  Komisija pateikia savo įvertinimo pranešimus Europos Parlamentui ir Tarybai susipažinti. Į šiuos rezultatus atsižvelgiama rengiant programas ir skirstant išteklius.

"

7)  34 straipsnio 1 dalis pakeičiama šiuo tekstu:"

1.  Komisija vertina pažangą, padarytą įgyvendinant pagal šį reglamentą numatytas priemones, pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai metinę įgyvendinimo ataskaitą ir praneša rezultatus, taip pat kiek įmanoma nurodo svarbiausius paramos rezultatus ir poveikį. Ši ataskaita taip pat pateikiama nacionaliniams parlamentams, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui.

"

  8) 35 straipsnis pakeičiamas taip:"

35 straipsnis

Delegavimas

1.  Įgaliojimas priimti deleguotus teisės aktus, nurodytus 17 straipsnio 2 dalyje ir 21 straipsnyje, Komisijai suteikiamas šio reglamento galiojimo laikotarpiui.

2.  Priėmusi deleguotą teisės aktą, Komisija tuo pačiu metu praneša apie jį Europos Parlamentui ir Tarybai.

3.  Komisijai suteiktam įgaliojimui priimti deleguotus teisės aktus taikomos 35a ir 35b straipsniuose nustatytos sąlygos.

35 a straipsnis

Delegavimo atšaukimas

1.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 17 straipsnio 2 dalyje ir 21 straipsnyje nurodytų įgaliojimų delegavimą.

2.  Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą siekdama nuspręsti, ar atšaukti įgaliojimų delegavimą, per pagrįstą laikotarpį iki galutinio sprendimo priėmimo informuoja kitą instituciją ir Komisiją, nurodydama, kurie deleguotieji įgaliojimai galėtų būti atšaukti, ir išdėsto galimas atšaukimo priežastis.

3.  Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiamas tame sprendime nurodytų įgaliojimų delegavimas. Jis įsigalioja nedelsiant arba jame nurodytą vėlesnę dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotų teisės aktų galiojimui. Sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

35b straipsnis

Prieštaravimas dėl deleguotų teisės aktų

1.  Europos Parlamentas arba Taryba gali pareikšti prieštaravimą dėl deleguoto teisės akto per du mėnesius nuo pranešimo datos.

Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

2.  Jei pasibaigus laikotarpiui, nurodytam 1 dalyje, nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų dėl deleguoto teisės akto, jis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioja jame nurodytą dieną.

Deleguotasis teisės aktas gali būti paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioti anksčiau nei baigiasi tas laikotarpis, jeigu tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba pranešė Komisijai, kad prieštarauti neketina.

3.  Jei per 1 dalyje nurodytą laikotarpį Europos Parlamentas arba Taryba prieštarauja dėl deleguoto teisės akto, jis neįsigalioja. Prieštaravimus pareiškusi institucija nurodo prieštaravimų dėl deleguoto teisės akto priežastis.

"

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta ...,

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

(1) 2010 m. spalio 21 d. Europos Parlamento pozicija.
(2) OL L 210, 2006 7 31, p. 82.
(3) OL L 310, 2006 11 9, p. 1.
(4) OL L 405, 2006 12 30, p. 41.
(5) OL L 327, 2006 11 24, p. 1.
(6) OL L 81, 2007 3 22, p. 1.
(7) OL L 386, 2006 12 29, p. 1.
(8) OL L 378, 2006 12 27, p. 41.

Teisinė informacija - Privatumo politika