Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/0060A(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0078/2009

Predkladané texty :

A7-0078/2009

Rozpravy :

PV 20/10/2010 - 10
CRE 20/10/2010 - 10

Hlasovanie :

PV 21/10/2010 - 7.2
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0379

Prijaté texty
PDF 329kWORD 75k
Štvrtok, 21. októbra 2010 - Štrasburg
Nástroj financovania rozvojovej spolupráce ***I
P7_TA(2010)0379A7-0078/2009
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 21. októbra 2010 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1905/2006, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania rozvojovej spolupráce, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1889/2006 o zavedení nástroja financovania na podporu demokracie a ľudských práv vo svete (KOM(2009)0194 – C7-0043/2009 – 2009/0060A(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2009)0194),

–  so zreteľom na článok 251 ods. 2, článok 179 ods. 1 a článok 181a, prvý odsek Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0043/2009),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Dôsledky nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne rozhodovacie procesy (KOM(2009)0665),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 a článok 209 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozvoj (A7-0078/2009),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a národným parlamentom.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 21. októbra 2010 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1905/2006, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania rozvojovej spolupráce ▌
P7_TC1-COD(2009)0060A

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 209 ods. 1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(1),

keďže:

(1)  S cieľom zlepšiť efektívnosť a transparentnosť vonkajšej pomoci Spoločenstva bol v roku 2006 ustanovený nový rámec, ktorý upravuje plánovanie a poskytovanie pomoci. Zahŕňa nariadenie Rady (ES) č. 1085/2006 zo 17. júla 2006, ktorým sa ustanovuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA)(2), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1638/2006 z 24. októbra 2006, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia zriaďujúce nástroj európskeho susedstva a partnerstva(3), nariadenie Rady (ES) č. 1934/2006 z 21. decembra 2006, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania spolupráce s industrializovanými krajinami a územiami a inými krajinami a územiami s vysokými príjmami(4), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1717/2006 z 15. novembra 2006, ktorým sa ustanovuje nástroj stability(5), nariadenie Rady (Euratom) č. 300/2007 z 19. februára 2007, ktorým sa ustanovuje nástroj spolupráce v oblasti jadrovej bezpečnosti(6), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2006 z 20. decembra 2006 o zavedení nástroja financovania na podporu demokracie a ľudských práv vo svete(7) a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1905/2006 z 18. decembra 2006, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania rozvojovej spolupráce(8).

(2)  Pri vykonávaní nariadenia (ES) č. 1905/2006 sa vyskytli nezrovnalosti, pokiaľ ide o výnimky zo zásady neoprávnenosti daní, ciel a iných poplatkov na financovanie Únie. Navrhuje sa preto zmeniť a doplniť príslušné ustanovenia uvedeného nariadenia na účely jeho zosúladenia s ostatnými nástrojmi.

(3)  Komisia by mala byť splnomocnená na prijatie delegovaných aktov v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o geografické strategické dokumenty, viacročné orientačné programy a strategické dokumenty pre tematické programy, pretože dopĺňajú nariadenie (ES) č. 1905/2006 a majú všeobecnú platnosť. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas svojich prípravných prác uskutočnila konzultácie aj na expertnej úrovni.

(4)  V súlade s článkom 5 ods. 4 Zmluvy o Európskej únii toto nariadenie neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie stanoveného cieľa.

(5)  Nariadenie (ES) č. 1905/2006 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1905/2006 sa mení a dopĺňa takto:

1.   v článku 17 ods. 2 sa druhý pododsek nahrádza takto:"

Ďalšie pokyny pre rozdelenie celkovej sumy medzi príjemcov stanoví Komisia prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 35 a za podmienok ustanovených v článkoch 35a a 35b .

"

2.   článok 21 sa nahrádza takto:"

Článok 21

Prijatie strategických plánov a viacročných orientačných programov

Strategické plány a viacročné orientačné programy uvedené v článkoch 19 a 20 a všetky ich revízie uvedené v článku 19 ods. 2 a v článku 20 ods. 1, ako aj sprievodné opatrenia uvedené v článku 17, prijme Komisia prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 35 a za podmienok ustanovených v článkoch 35a a 35b.

"

3.   v článku 22 sa odsek 3 nahrádza takto:"

3.   Ročné akčné programy prijíma Komisia s prihliadnutím na stanoviská Európskeho parlamentu a Rady.

"

4.   v článku 23 sa odseky 3 a 4 nahrádzajú takto:"

3.   Ak náklady na takéto opatrenia prekročia sumu 10 miliónov EUR, Komisia ich prijíma s prihliadnutím na stanoviská Európskeho parlamentu a Rady. Pokiaľ ide o osobitné opatrenia s nákladmi nižšími ako 10 miliónov EUR, Komisia ich zašle pre informáciu Európskemu parlamentu a Rade do jedného mesiaca od prijatia rozhodnutia.

4.   Zmeny a doplnenia osobitných opatrení, ako sú technické úpravy, predĺženie doby vykonávania, prerozdelenie finančných prostriedkov v rámci predpokladaného rozpočtu či zvýšenie alebo zníženie rozpočtu o menej ako 20 % pôvodného rozpočtu, ak tieto zmeny a doplnenia neovplyvnia pôvodné ciele stanovené rozhodnutím Komisie, sa oznámia do jedného mesiaca Európskemu parlamentu a Rade.

"

5.   v článku 25 sa odsek 2 nahrádza takto:"

2.  Pomoc Únie sa v zásade nepoužije na platenie daní, odvodov alebo poplatkov v prijímajúcich krajinách.

"

6.   v článku 33 sa odseky 1 a 2 nahrádzajú takto:"

1.   Komisia pravidelne monitoruje a reviduje svoje programy a hodnotí výsledky vykonávania geografických a tematických politík a programov, ako aj odvetvových politík a účinnosť plánovania, v prípade potreby prostredníctvom nezávislých vonkajších hodnotení, aby sa uistila, či splnili ciele, a aby mohla sformulovať odporúčania na účely skvalitnenia budúcich operácií. Náležite sa zohľadnia návrhy Európskeho parlamentu, národných parlamentov alebo Rady na nezávislé vonkajšie hodnotenie. Osobitná pozornosť sa venuje sociálnym sektorom a pokroku v dosahovaní RCM.

2.   Komisia zasiela svoje hodnotiace správy pre informáciu Európskemu parlamentu a Rade. Tieto výsledky sa využijú pri tvorbe programu a rozdeľovaní zdrojov.

"

  7. v článku 34 sa odsek 1 nahrádza takto:"

1.   Komisia preskúma pokrok dosiahnutý pri vykonávaní opatrení prijatých podľa tohto nariadenia a predloží Európskemu parlamentu a Rade výročnú správu o vykonávaní a výsledkoch a podľa možnosti hlavných výsledkoch a dosahu pomoci. Túto správu predloží aj národným parlamentom, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.

"

8.   článok 35 sa nahrádza takto:"

Článok 35

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 17 ods. 2 a článku 21 sa Komisii udeľuje na obdobie uplatňovania tohto nariadenia.

2.   Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

3.   Právomoc prijímať delegované akty udelená Komisii podlieha podmienkam stanoveným v článkoch 35a a 35b.

Článok 35a

Odvolanie delegovania právomoci

1.   Európsky parlament alebo Rada môžu delegovanie právomoci uvedené v článku 17 ods. 2 a  článku 21 kedykoľvek odvolať.

2.   Inštitúcia, ktorá začala vnútorný postup s cieľom rozhodnúť, či delegovanie právomocí odvolať, vyvinie úsilie na účely informovania druhej inštitúcie a Komisie v primeranom čase pred prijatím konečného rozhodnutia, pričom uvedie delegované právomoci, ktorých by sa mohlo odvolanie týkať, a možné dôvody odvolania.

3.   Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomocí v ňom uvedených. Rozhodnutie nadobúda účinnosť okamžite alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť. Uverejní sa v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 35b

Námietky voči delegovaným aktom

1.   Európsky parlament alebo Rada môžu voči delegovanému aktu vzniesť námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa jeho oznámenia.

Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

2.   Ak do uplynutia lehoty uvedenej v odseku 1 Európsky parlament ani Rada nevzniesli námietku voči delegovanému aktu, tento akt sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudne účinnosť dňom, ktorý je v ňom stanovený.

Delegovaný akt sa môže uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudnúť účinnosť pred uplynutím uvedenej lehoty, ak Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o tom, že nemajú v úmysle vzniesť námietku.

3.   Delegovaný akt nenadobudne účinnosť v prípade, ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu vzniesli námietku v lehote uvedenej v odseku 1. Inštitúcia, ktorá vznesie námietku voči delegovanému aktu, uvedie dôvody jej vznesenia.

"

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

(1) Pozícia Európskeho parlamentu z 21. októbra 2010.
(2) Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 82.
(3) Ú. v. EÚ L 310, 9.11.2006, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 405, 30.12.2006, s. 41.
(5) Ú. v. EÚ L 327, 24.11.2006, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 81, 22.3.2007, s. 1.
(7) Ú. v. EÚ L 386, 29.12.2006, s. 1.
(8) Ú. v. EÚ L 378, 27.12.2006, s. 41.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia