Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2009/0060B(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0188/2010

Внесени текстове :

A7-0188/2010

Разисквания :

PV 20/10/2010 - 10
CRE 20/10/2010 - 10

Гласувания :

PV 21/10/2010 - 7.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0380

Приети текстове
PDF 386kWORD 57k
Четвъртък, 21 октомври 2010 г. - Страсбург
Финансов инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека по света ***I
P7_TA(2010)0380A7-0188/2010
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 21 октомври 2010 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1905/2006 за създаване на финансов инструмент за сътрудничество за развитие и за изменение на Регламент(ЕО) № 1889/2006 за установяване на финансов инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека по света (COM(2009)0194 – C7-0158/2009 – 2009/0060B(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2009)0194),

–  като взе предвид член 251, параграф 2 и член 179, параграф 1 и член 181a, от Договора за ЕО, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0158/2009),

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета, озаглавено „Последствия от влизането в сила на Договора от Лисабон за междуинституционалните механизми за вземане на решения, които са в ход“ (COM(2009)0665),

–  като взе предвид член 294, параграф 3, член 209, параграф 1, и член 212 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на Комисията по външни работи (A7-0188/2010),

1.  Приема на първо четене позицията, изложена по-долу;

2.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, Комисията и националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 21 октомври 2010 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2010 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1889/2006 за установяване на финансов инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека по света
P7_TC1-COD(2009)0060B

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 209, параграф 1 и член 212 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

в съответствие с обикновената законодателна процедура(1),

като имат предвид, че:

(1)  С цел подобряване на ефективността и прозрачността на външната помощ на Общността, през 2006 г. бе създадена нова рамка, уреждаща планирането и предоставянето на помощ, която съдържа Регламент (ЕО) № 1085/2006 на Съвета от 17 юли 2006 г. за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ(2), Регламент (ЕО) № 1638/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 2006 г. за определяне на общи разпоредби относно установяване на Европейски инструмент за съседство и партньорство(3), Регламент (ЕО) № 1934/2006 на Съвета от 21 декември 2006 г. относно създаването на финансов инструмент за сътрудничество с индустриализирани и други страни и територии с висок доход(4), Регламент (ЕО) № 1717/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 г. за установяване на инструмент за стабилност(5), Регламент (Евратом) № 300/2007 на Съвета от 19 февруари 2007 г. за създаване на инструмент за сътрудничество в областта на ядрената безопасност(6), Регламент (ЕО) № 1889/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за установяване на финансов инструмент за насърчаване на демокрацията и правата на човека по света(7) и Регламент (ЕО) № 1905/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. за създаване на финансов инструмент за сътрудничество за развитие(8).

(2)  Прилагането на тези регламенти разкри непоследователности по отношение на изключението от принципа на недопустимост на разходи, свързани с данъци, мита и такси за финансиране от Съюза. С оглед на това се предлага изменение на съответните разпоредби на Регламент (ЕО) ▌ № 1889/2006, за да се приведат в съответствие с другите инструменти.

(3)  Комисията следва да бъде оправомощена да приема делегирани актове, в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз, по отношение на стратегически документи, тъй като тези стратегически документи допълват Регламент (EО) № 1889/2006 и са с общо приложение. Особено важно е по време на своята подготвителна работа Комисията да провежда подходящи консултации, включително на експертно равнище.

(4)  С настоящия регламент не се надхвърля необходимото за постигането на поставените цели в съответствие с разпоредбите на член 5, параграф 4 от Договора за Европейски съюз,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1889/2006 се изменя както следва:

1.  Член 5, параграф 3 се заменя със следното:"

3.  Стратегическите документи и всички техни изменения или тълкувания се приемат от Комисията в съответствие с член 17 и при условията на членове 17a и 17б.

"

2.  Член 6, параграф 3 се заменя със следното:"

3.  Годишните програми за действие и всяко тяхно преразглеждане или разширяване на обхвата се приемат от Комисията, като се вземат предвид становищата на Европейския парламент и на Съвета

"

3.  В член 7 параграфи 3 и 4 се заменят със следното:"

Когато разходите за такива мерки са равни или по-големи от 3 000 000 EUR, Комисията ги приема, като взема предвид становищата на Европейския парламент и на Съвета.

4.  За специални мерки на стойност под 3 000 000 EUR Комисията изпраща мерките до Европейския парламент и Съвета за информация в срок от 10 работни дни от приемането на своето решение.

"

4.  В член 9 параграф 2 се заменя със следното:"

Комисията редовно информира Европейския парламент и Съвета за предприетите ad hoc мерки.

"

5.  В член 13 параграф 6 се заменя със следното:"

6.  Помощта от Съюза по принцип не се използва за плащане на данъци, мита или такси в страните бенефициери.

"

6.  В член 16 параграф 2 се заменя със следното:"

2.  Комисията изпраща своите доклади за оценка на Европейския парламент и на Съвета за информация. Резултатите се използват впоследствие в изработването на програмите и разпределянето на средствата.

"

7.  Член 17 се заменя със следното:"

Член 17

Упражняване на делегирането

1.  Правомощията да приема делегираните актове, посочени в член 5, параграф 3, се предоставят на Комисията за срока на прилагане на настоящия регламент.

2.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира едновременно Европейския парламент и Съвета.

3.  Правомощията да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при условията, предвидени в членове 17а и 17б.

Член 17а

Оттегляне на делегирането

1.  Делегирането на правомощия, посоченото в член 5 може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета.

2.  Институцията, започнала вътрешна процедура за вземане на решение дали да оттегли делегирането на правомощия, полага усилия да информира другата институция и Комисията в разумен срок преди да вземе окончателното решение, като посочва делегираните правомощия, които могат да бъдат оттеглени, и евентуалните причини за оттеглянето.

3.  С решението за оттегляне се прекратява делегирането на посочените в това решение правомощия. То поражда действие незабавно или на по-късна дата, посочена в него. Решението за оттегляне не засяга валидността на делегираните актове, които вече са в сила. То се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 17б

Възражения срещу делегирани актове

1.  Европейският парламент или Съветът могат да възразят срещу делегиран акт в срок до два месеца от датата на нотификацията.

По инициатива на Европейския парламент или на Съвета този период се удължава с два месеца.

2.  Ако към момента на изтичането на този срок нито Европейският парламент, нито Съветът са направили възражения срещу делегирания акт, той се публикува в Официален вестник на ЕС и влиза в сила на датата, посочена в него.

Делегираният акт може да бъде публикуван в Официален вестник на Европейския съюз и да влезе в сила преди изтичането на този срок, ако както Европейският парламент, така и Съветът са информирали Комисията за намерението си да не повдигат възражения.

3.  Ако нито Европейският парламент, нито Съветът направят възражения срещу делегирания акт, той не влиза в сила. Институцията, която прави възражение срещу делегирания акт, посочва причините за това.

"

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1) Позиция на Европейския парламент от 21 октомври 2010 г.
(2) ОВ L 210, 31.7.2006 г., стр. 82.
(3) ОВ L 310, 9.11.2006 г., стр. 1.
(4) ОВ L 405, 30.12.2006 г., стр. 41.
(5) OВ L 327, 24.11.2006 г., стр. 1.
(6) ОВ L 81, 22.3.2007 г., стр. 1.
(7) ОВ L 386, 29.12.2006 г., стр. 1.
(8) ОВ L 378, 27.12.2006 г., стр. 41.

Правна информация - Политика за поверителност