Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/0060B(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0188/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0188/2010

Συζήτηση :

PV 20/10/2010 - 10
CRE 20/10/2010 - 10

Ψηφοφορία :

PV 21/10/2010 - 7.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0380

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 375kWORD 60k
Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2010 - Στρασβούργο
Χρηματοδοτικό μέσο για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως ***I
P7_TA(2010)0380A7-0188/2010
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1905/2006, για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1889/2006, για την καθιέρωση ενός χρηματοδοτικού μέσου για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως (COM(2009)0194 – C7-0158/2009 – 2009/0060B(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2009)0194),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και τα άρθρα 179 παράγραφος 1, και 181α της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0158/2009),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Συνέπειες της έναρξης ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων» (COM(2009)0665),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, και τα άρθρα 209 παράγραφος 1, και 212 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A7-0188/2010),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως εμφαίνεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 21 Οκτωβρίου 2010 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕE) αριθ. …/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) ▌ αριθ. 1889/2006 για την καθιέρωση ενός χρηματοδοτικού μέσου για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως
P7_TC1-COD(2009)0060B

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 209 παράγραφος 1 και το άρθρο 212,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(1),

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)  Με σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας της εξωτερικής βοήθειας της Κοινότητας, καθορίστηκε το 2006 το νέο πλαίσιο που διέπει τον σχεδιασμό και την παροχή των δραστηριοτήτων αρωγής που περιλαμβάνει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1085/2006 του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2006, για τη θέσπιση μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (IPA)(2), τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1638/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2006, για τον καθορισμό γενικών διατάξεων σχετικά με τη θέσπιση ευρωπαϊκού μηχανισμού γειτονίας και εταιρικής σχέσης(3), τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1934/2006 του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη θέσπιση χρηματοδοτικού μέσου για τη συνεργασία με τις εκβιομηχανισμένες και τις λοιπές υψηλού εισοδήματος χώρες και εδάφη(4), τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1717/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2006, για τη θέσπιση μηχανισμού σταθερότητας(5), τον κανονισμό (Ευρατόμ) αριθ. 300/2007 του Συμβουλίου, της 19ης Φεβρουαρίου 2007, για τη θέσπιση μηχανισμού συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας(6), τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1889/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, για την καθιέρωση ενός χρηματοδοτικού μέσου για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως(7) και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας(8).

(2)  Κατά την εφαρμογή των κανονισμών αυτών προέκυψαν ασυνέπειες όσον αφορά την εξαίρεση από την αρχή της μη επιλεξιμότητας των δαπανών που αφορούσαν φόρους, τέλη, δασμούς και άλλες φορολογικές επιβαρύνσεις της χρηματοδότησης της Ένωσης. Για τον λόγο αυτό, προτείνεται η τροποποίηση των σχετικών διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) ▌ αριθ. 1889/2006 ώστε να ευθυγραμμισθούν με τις υπόλοιπες πράξεις.

(3)   Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει την εξουσία να εγκρίνει πράξεις κατ' εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τα έγγραφα στρατηγικής, δεδομένου ότι τα εν λόγω έγγραφα συμπληρώνουν τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1889/2006 και είναι γενικής εμβελείας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή τις δέουσες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια των προπαρασκευαστικών εργασιών της, συμπεριλαμβανομένων των διαβουλεύσεων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων.

(4)  Ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη των επιδιωκομένων στόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 4, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1889/2006 τροποποιείται ως εξής:

1)  Το άρθρο 5 παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:"

3.  Τα έγγραφα στρατηγικής και οι ενδεχόμενες επεκτάσεις αυτών θεσπίζονται από την Επιτροπή διά πράξεων κατ' εξουσιοδότηση, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 17 και τις προϋποθέσεις των άρθρων 17α και 17β.

"

2)  Το άρθρο 6 παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:"

3.  Τα ετήσια προγράμματα δράσης και οι τυχόν αναθεωρήσεις ή επεκτάσεις τους εγκρίνονται από την Επιτροπή, λαμβανομένων υπόψη των γνωμοδοτήσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

"

3)  Στο άρθρο 7, οι παράγραφοι 3 και 4 αντικαθίστανται ως εξής:"

Όταν το κόστος των μέτρων αυτών ισούται με ή υπερβαίνει τα 3 000 000 EUR, η Επιτροπή τα θεσπίζει λαμβάνοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

4.  Όσον αφορά τα ειδικά μέτρα των οποίων το κόστος είναι κάτω των 3 000 000 EUR, η Επιτροπή τα διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο προς ενημέρωσή τους μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της απόφασής της.

"

4)  Το άρθρο 9 παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:"

Η Επιτροπή ενημερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τα ad hoc μέτρα που εφαρμόζει.

"

5)  Στο άρθρο 13, η παράγραφος 6 αντικαθίσταται ως εξής:"

6.  Η ενίσχυση της Ένωσης δεν χρησιμοποιείται κατ' αρχήν για την καταβολή φόρων, τελών ή δασμών στις δικαιούχους χώρες.

"

6)  Το άρθρο 16 παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:"

2.  H Επιτροπή αποστέλλει τις εκθέσεις της αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για ενημέρωση. Τα αποτελέσματα ανατροφοδοτούν την κατάρτιση των προγραμμάτων και την κατανομή των πόρων.

"

7)  Το άρθρο 17 αντικαθίσταται ως εξής:"

Άρθρο 17

Εκτέλεση της εξουσιοδότησης

1.  Η εξουσία για την έγκριση πράξεων κατ' εξουσιοδότηση κατά το άρθρο 5, παράγραφος 3, ανατίθεται στην Επιτροπή για τη διάρκεια εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

2.  Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει κατ' εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

3.  Οι εξουσίες για την έκδοση κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που ανατίθενται στην Επιτροπή υπόκεινται στις προϋποθέσεις των άρθρων 17α και 17β.

Άρθρο 17α

Ανάκληση της εξουσιοδότησης

1.  Η εξουσιοδότηση κατά το άρθρο 5 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο.

2.  Το θεσμικό όργανο που έχει κινήσει εσωτερική διαδικασία για να αποφασιστεί εάν θα ανακληθεί η εξουσιοδότηση αναλαμβάνει τη δέσμευση να ενημερώσει το άλλο θεσμικό όργανο και την Επιτροπή εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος πριν από τη λήψη της τελικής απόφασης, αναφέροντας τις εκχωρηθείσες εξουσίες που θα μπορούσαν να ανακληθούν και τους πιθανούς λόγους ανάκλησης.

3.  Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζει η εν λόγω απόφαση. Παράγει αποτελέσματα αμέσως ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που καθορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη. Δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 17β

Ενστάσεις σε σχέση με κατ' εξουσιοδότηση πράξεις

1.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δύνανται να διατυπώσουν αντιρρήσεις έναντι κατ' εξουσιοδότηση πράξης εντός δύο μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης.

Κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες.

2.  Εάν κατά τη λήξη της προθεσμίας αυτής ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο έχουν αντιταχθεί στην κατ' εξουσιοδότηση πράξη, η κατ' εξουσιοδότηση πράξη δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν.

Η κατ' εξουσιοδότηση πράξη μπορεί να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τεθεί σε ισχύ πριν από τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν την Επιτροπή για την πρόθεσή τους να μην εγείρουν αντιρρήσεις.

3.  Εάν είτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε το Συμβούλιο διατυπώσουν αντιρρήσεις έναντι της κατ' εξουσιοδότηση πράξης, η πράξη αυτή δεν τίθεται σε ισχύ. Το θεσμικό όργανο που προβάλλει αντιρρήσεις εκθέτει τους λόγους για τους οποίους αντιτίθεται στην κατ' εξουσιοδότηση πράξη.

"

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο πρόεδρος Ο πρόεδρος

(1) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2010.
(2) ΕΕ L 210, 31.7.2006, σ. 82.
(3) ΕΕ L 310, 9.11.2006, σ. 1.
(4) ΕΕ L 405, 30.12.2006, σ. 41.
(5) ΕΕ L 327, 24.11.2006, σ. 1.
(6) ΕΕ L 81, 22.3.2007, σ. 1.
(7) ΕΕ L 386, 29.12.2006, σ. 1.
(8) ΕΕ L 378, 27.12.2006, σ. 41.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου