Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2009/0060B(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0188/2010

Előterjesztett szövegek :

A7-0188/2010

Viták :

PV 20/10/2010 - 10
CRE 20/10/2010 - 10

Szavazatok :

PV 21/10/2010 - 7.3
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0380

Elfogadott szövegek
PDF 386kWORD 97k
2010. október 21., Csütörtök - Strasbourg
A demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdítása finanszírozási eszközének létrehozása ***I
P7_TA(2010)0380A7-0188/2010
Állásfoglalás
 Egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Az Európai Parlament 2010. október 21-i jogalkotási állásfoglalása a fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló 1905/2006/EK rendelet, valamint a demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdítása finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló 1889/2006/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2009)0194 – C7-0158/2009 – 2009/0060B(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2009)0194),

–  tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, valamint 179. cikkének (1) bekezdésére és 181a. cikkére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamentnek (C7-0158/2009),

–  tekintettel az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, „A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének a folyamatban lévő intézményközi döntéshozatali eljárásokra gyakorolt hatásairól” című bizottsági közleményre (COM(2009)0665),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére, valamint 209. cikkének (1) bekezdésére és 212. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzatának 55. cikkére,

–  tekintettel a Külügyi Bizottság jelentésére (A7-0188/2010),

1.  elfogadja az alábbiakban ismertetett első olvasatbeli álláspontját;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak és a nemzeti parlamentjeknek.


Az Európai Parlament álláspontja amely első olvasatban 2010. október 21-én került elfogadásra ▌a demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdítása finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló 1889/2006/EK rendelet módosításáról szóló 2010/.../EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2009)0060B

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 209. cikke (1) bekezdésére és 212. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

rendes jogalkotási eljárás keretében(1),

mivel:

(1)  A közösségi külső támogatás hatékonyságának és átláthatóságának javítása céljából 2006-ban létrehozták a támogatási intézkedések tervezésére és nyújtására vonatkozó keretet, amelyet az alábbi jogszabályok alkotnak: egy előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról szóló, 2006. július 17-i 1085/2006/EK tanácsi rendelet(2), az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz létrehozására vonatkozó általános rendelkezések meghatározásáról szóló, 2006. október 24-i 1638/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet(3), az iparosodott és egyéb, magas jövedelmű országokkal és területekkel folytatott együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló, 2006. december 21-i 1934/2006/EK tanácsi rendelet(4), a Stabilitási Eszköz létrehozásáról szóló, 2006. november 15-i 1717/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet(5), a nukleáris biztonság célját szolgáló együttműködési eszköz létrehozásáról szóló, 2007. február 19-i 300/2007/Euratom tanácsi rendelet(6), a demokrácia és az emberi jogok világszintű előmozdítása finanszírozási eszközének (a demokrácia és az emberi jogok európai eszköze) létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i 1889/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (7) és a fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló, 2006. december 18-i 1905/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet(8).

(2)  Az említett rendeletek végrehajtása során következetlenségek mutatkoztak az adókkal, vámokkal, illetékekkel és az uniós finanszírozás egyéb adóterheivel kapcsolatos költségek támogathatóságának tilalmára vonatkozó elv alóli kivétel tekintetében. Ezt figyelembe véve javaslat született ▌az 1889/2006/EK rendelet vonatkozó rendelkezéseinek módosítására, hogy összehangolják azokat a többi eszközzel.

(3)  A Bizottságot fel kell jogosítani, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkével összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a stratégiai dokumentumok tekintetében, mivel az említett stratégiai dokumentumok kiegészítik az 1889/2006/EK rendeletet, és alkalmazási körük általános. Különösen fontos, hogy a Bizottság előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, beleértve a szakértői szintet is.

(4)  E rendelet az Európai Unióról szóló Szerződés 5. cikkének (4) bekezdésével összhangban nem lépi túl a célkitűzések eléréséhez szükséges mértéket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1889/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.  Az 5. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

(3)  A stratégiai dokumentumokat és azok módosítását vagy kiterjesztését a Bizottságnak a 17a. cikkben megállapított eljárással összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal kell elfogadnia, a 17a. és 17b. cikkben foglalt feltételeknek megfelelően.

"

2.  A 6. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

(3)  Az éves cselekvési programokat és azok bármely módosítását vagy kiterjesztését a Bizottság fogadja el, figyelembe véve az Európai Parlament és a Tanács véleményét.

"

3.  A 7. cikk (3) és (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

Amennyiben az ilyen intézkedések költsége eléri vagy meghaladja a 3 000 000 EUR összeget, a Bizottság azokat az Európai Parlament és a Tanács véleményének figyelembevételével fogadja el.

(4)  A 3 000 000 EUR összeget el nem érő egyedi intézkedések vonatkozásában a Bizottság az intézkedéseket a határozat elfogadásától számított 10 munkanapon belül tájékoztatás céljából megküldi az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

"

4.  A 9. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

A meghozott ad hoc intézkedésekről a Bizottság rendszeresen tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

"

5.  A 13. cikk (6) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

(6)  Az uniós támogatás elvben nem használható fel a kedvezményezett országban adók, vámok vagy más költségek fizetésére.

"

6.  A 16. cikkének (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:"

(2)  A Bizottság tájékoztatás céljából megküldi értékelési jelentéseit a 17. cikk (1) bekezdésében említett bizottságnak és az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. Az eredményeket tükrözni kell a programtervezésben és a forráselosztásban.

"

7.  A 17. cikk helyébe a következő szöveg lép:"

17. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(1)  E rendelet alkalmazásának időszakára a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az 5. cikk (3) bekezdésében említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el.

(2)  Mihelyt elfogad egy felhatalmazáson alapuló jogi aktust, a Bizottság értesíti arról egyidejűleg az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

(3)  A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó hatáskört a 17a. és 17b. cikkben megállapított feltételek mellett gyakorolja.

17a. cikk

A felhatalmazás visszavonása

(1)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja az 5. cikkben említett felhatalmazást.

(2)  Az az intézmény, amely belső eljárást indított annak eldöntésére, hogy visszavonja-e a felhatalmazást, törekednie kell a másik intézmény és a Bizottság tájékoztatására a végső határozat meghozatala előtt ésszerű időn belül, megjelölve a visszavonás tárgyát képező átruházott hatáskört és a visszavonás lehetséges indokait.

(3)  A visszavonásról szóló határozat megszünteti az említett határozatban megjelölt felhatalmazást. A határozat azonnal vagy az abban megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét. A határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzé kell tenni.

17b. cikk

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal szembeni kifogások

(1)  Az Európai Parlament vagy a Tanács az értesítés időpontjától számított két hónapos határidőn belül kifogást emelhet a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben.

Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez a határidő két hónappal meghosszabbodik.

(2)  Amennyiben az említett határidő lejártáig sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt kifogást a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben, azt az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni, és az az abban megjelölt napon hatályba lép.

A felhatalmazáson alapuló jogi aktust az említett határidő lejárta előtt is ki lehet hirdetni az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és az hatályba is léphet, amennyiben az Európai Parlament és a Tanács egyaránt értesítette a Bizottságot azon szándékáról, hogy nem emel kifogást.

(3)  Ha az Európai Parlament vagy a Tanács kifogást emel egy felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szemben, az nem lép hatályba. A kifogást emelő intézmény közli a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szembeni kifogásának indokait.

"

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt ,

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök

(1) Az Európai parlament 2010. október 21-i állásponjta.
(2) HL L 210., 2006.7.31., 82. o.
(3) HL L 310., 2006.11.9., 1. o.
(4) HL L 405., 2006.12.30., 41. o.
(5) HL L 327., 2006.11.24., 1. o.
(6) HL L 81., 2007.3.22., 1. o.
(7) HL L 386., 2006.12.29., 1. o.
(8) HL L 378., 2006.12.27., 41. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat