Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2009/0060B(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0188/2010

Teksty złożone :

A7-0188/2010

Debaty :

PV 20/10/2010 - 10
CRE 20/10/2010 - 10

Głosowanie :

PV 21/10/2010 - 7.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0380

Teksty przyjęte
PDF 386kWORD 96k
Czwartek, 21 października 2010 r. - Strasburg
Instrument finansowy na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie ***I
P7_TA(2010)0380A7-0188/2010
Rezolucja
 Tekst skonsolidowany

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 ustanawiające instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1889/2006 w sprawie ustanowienia instrumentu finansowego na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie (COM(2009)0194 – C7-0158/2009 – 2009/0060B(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2009)0194),

–  uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 179 ust. 1 i art. 181a Traktatu WE, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-0158/2009),

–  uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady zatytułowany „Konsekwencje wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych” (COM(2009)0665),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 oraz art. 209 ust. 1 i art. 212 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych (A7-0188/2010),

1.  przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko określone poniżej;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeżeli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i parlamentom narodowym.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 21 października 2010 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2010 zmieniającego rozporządzenie ▌(WE) nr 1889/2006 w sprawie ustanowienia instrumentu finansowego na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie
P7_TC1-COD(2009)0060B

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 209 ust. 1 i art. 212,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą(1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  W celu zwiększenia skuteczności i przejrzystości pomocy zewnętrznej Wspólnoty, w 2006 r. ustanowiono nowe ramy planowania i przekazywania pomocy, które obejmują rozporządzenie Rady (WE) nr 1085/2006 z dnia 17 lipca 2006 r. ustanawiające instrument pomocy przedakcesyjnej(2), rozporządzenie (WE) nr 1638/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 2006 r. określające przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa(3), rozporządzenie Rady (WE) nr 1934/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustanawiające instrument finansowania współpracy z państwami i terytoriami uprzemysłowionymi oraz innymi państwami i terytoriami o wysokim dochodzie(4), rozporządzenie (WE) nr 1717/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. ustanawiające Instrument na rzecz Stabilności(5), rozporządzenie Rady (Euratom) nr 300/2007 z dnia 19 lutego 2007 r. ustanawiające instrument współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego(6), rozporządzenie (WE) nr 1889/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia instrumentu finansowego na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie(7) oraz rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiające instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju(8).

(2)  W procesie wdrażania powyższych rozporządzeń ujawniły się niezgodności między nimi, dotyczące wyjątków od zasady niekwalifikowalności do unijnego finansowania kosztów związanych z podatkami, cłami, opłatami i innymi obciążeniami skarbowymi. W związku z tym wnosi się o zmianę odpowiednich przepisów rozporządzenia (WE) nr ▌1889/2006 w celu dostosowania go do pozostałych instrumentów.

(3)  Komisja powinna być uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej W odniesieniu do dokumentów strategicznych, ponieważ te dokumenty strategiczne uzupełniają rozporządzenie (WE) nr 1889/2006 i mają zasięg ogólny. Szczególnie istotne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym z ekspertami.

(4)  Niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza zakres konieczny do osiągnięcia tych celów, zgodnie z trzecim akapitem art. 5 ust. 4Traktatu o Unii Europejskiej,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Rozporządzenie (WE) nr 1889/2006 otrzymuje brzmienie:

(1)  art. 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:"

3.  Komisja przyjmuje dokumenty strategiczne, a także ich wszelkie zmiany lub uzupełnienia, zgodnie z procedurą określoną w art. 17 i z zastrzeżeniem warunków określonych w art. 17a i 17b.

"

(2)  art. 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:"

3.  Komisja przyjmuje roczne programy działania, a także ich wszelkie zmiany lub uzupełnienia, z uwzględnieniem opinii Parlamentu Europejskiego i Rady.

"

(3)  art. 7 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:"

Jeśli koszt takich środków wynosi 3 000 000 EUR lub więcej, Komisja przyjmuje je z uwzględnieniem opinii Parlamentu Europejskiego i Rady.

4.  W przypadku środków specjalnych kosztujących poniżej 3 000 000 EUR Komisja przekazuje informację o nich Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w terminie 10 dni roboczych od przyjęcia decyzji.

"

(4)  art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:"

Komisja regularnie informuje Parlament Europejski i Radę o przeprowadzonych działaniach doraźnych.

"

(5)   art. 13 ust. 6 otrzymuje brzmienie:"

6.  Pomocy Unii co do zasady nie wykorzystuje się w celu uiszczenia podatków, ceł i opłat w krajach korzystających z pomocy.

"

(6)  art. 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:"

2.  Komisja przesyła sprawozdania oceniające Parlamentowi Europejskiemu i Radzie tytułem informacji. Wyniki są wykorzystywane przy opracowywaniu programu i przydziale środków.

"

(7)  Art. 17 otrzymuje brzmienie:"

Artykuł 17

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 5 ust. 3, przyznaje się Komisji na okres stosowania niniejszego rozporządzenia.

2.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja informuje o nim jednocześnie Parlament Europejski i Radę.

3.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych powierzone Komisji podlegają warunkom określonym w art. 17b i 17c.

Artykuł 17a

Odwołanie przekazania uprawnień

1.  Przekazanie uprawnień określonych w art. 5 może być w każdej chwili odwołane przez Parlament Europejski lub Radę.

2.  Instytucja, która rozpoczęła wewnętrzną procedurę podejmowania decyzji o odwołaniu przekazanych uprawnień, dokłada starań, aby poinformować o tym drugą instytucję oraz Komisję w rozsądnym czasie przed podjęciem ostatecznej decyzji, określając delegowane uprawnienia, które mogą zostać odwołane, a także ewentualne powody odwołania.

3.  Wydanie decyzji o odwołaniu powoduje odwołanie uprawnień w niej wymienionych. Wchodzi ona w życie natychmiast lub z dniem w niej określonym. Nie narusza ona ważności już obowiązujących aktów delegowanych. Zostaje ona opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 17b

Sprzeciw wobec aktów delegowanych

1.  Parlament Europejski lub Rada mogą wyrazić sprzeciw wobec aktu delegowanego w terminie dwóch miesięcy od daty powiadomienia o tym akcie.

Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady termin ten zostaje wydłużony o dwa miesiące.

2.  Jeżeli po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyrażą sprzeciwu wobec aktu delegowanego, jest on publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wchodzi w życie z dniem w nim określonym.

Akt delegowany może zostać opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wejść w życie przed upływem tego terminu, jeżeli zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformują Komisję, że nie zamierzają wyrażać sprzeciwu.

3.  W przypadku sprzeciwu wobec aktu delegowanego ze strony Parlamentu Europejskiego lub Rady w terminie, o którym mowa w ust. 1, akt delegowany nie wchodzi w życie. Instytucja wyrażająca sprzeciw wobec aktu delegowanego określa jego powody.

"

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w ...,

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady

Przewodniczący Przewodniczący

(1) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 21 października 2010 r.
(2) Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 82.
(3) Dz.U. L 310 z 9.11.2006, s. 1.
(4) Dz.U. L 405 z 30.12.2006, s. 35.
(5) Dz.U. L 327 z 24.11.2006, s. 1.
(6) Dz.U. L 81 z 22.3.2007, s. 1.
(7) Dz.U. L 386 z 29.12.2006, s. 1.
(8) Dz.U. L 378 z 27.12.2006, s. 41.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności