Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2009/0060B(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0188/2010

Texte depuse :

A7-0188/2010

Dezbateri :

PV 20/10/2010 - 10
CRE 20/10/2010 - 10

Voturi :

PV 21/10/2010 - 7.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0380

Texte adoptate
PDF 311kWORD 78k
Joi, 21 octombrie 2010 - Strasbourg
Instrumentul de finanțare pentru promovarea democrației și drepturilor omului la scară mondială ***I
P7_TA(2010)0380A7-0188/2010
Rezoluţie
 Text consolidat

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 21 octombrie 2010 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1905/2006 de stabilire a unui instrument de finanțare a cooperării pentru dezvoltare și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1889/2006 de instituire a unui instrument de finanțare pentru promovarea democrației și drepturilor omului la scară mondială (COM(2009)0194 – C7-0158/2009 – 2009/0060B(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2009)0194),

–  având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolele 179 alineatul (1) și articolul 181a din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0158/2009),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu intitulată „Consecințele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituționale în curs de desfășurare (COM(2009)0665),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3), articolul 78 alineatul (2) și articolul 80 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe (A7-0188/2010),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziţia Parlamentului.


Poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 21 octombrie 2010 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. .../2010 al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) ▌ nr. 1889/2006 de instituire a unui instrument de finanțare pentru promovarea democrației și drepturilor omului la scară mondială
P7_TC1-COD(2009)0060B

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 209 alineatul (1) și articolul 212,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(1),

întrucât:

(1)  În vederea îmbunătățirii eficienței și transparenței asistenței comunitare externe, a fost stabilit un nou cadru de reglementare a planificării și acordării acesteia în 2006. Acesta cuprinde Regulamentul (CE) nr. 1085/2006 al Consiliului din 17 iulie 2006 de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare(2), Regulamentul (CE) nr. 1638/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 octombrie 2006 de stabilire a dispozițiilor generale privind instituirea unui instrument european de vecinătate și de parteneriat(3), Regulamentul (CE) nr. 1934/2006 al Consiliului din 21 decembrie 2006 privind stabilirea unui instrument financiar pentru cooperarea cu țările industrializate și celelalte țări și teritorii cu venituri ridicate(4), Regulamentul (CE) nr. 1717/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 noiembrie 2006 de instituire a unui instrument de stabilitate(5), Regulamentul (Euratom) nr. 300/2007 al Consiliului din 19 februarie 2007 de stabilire a unui instrument pentru cooperarea în materie de securitate nucleară(6), Regulamentul (CE) nr. 1889/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 de instituire a unui instrument de finanțare pentru promovarea democrației și drepturilor omului la scară mondială(7) și Regulamentul (CE) nr. 1905/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 de stabilire a unui instrument de finanțare a cooperării pentru dezvoltare(8).

(2)  Punerea în aplicare a respectivelor regulamente a evidențiat existența unor incoerențe în materie de exceptare de la principiul neeligibilității cheltuielilor privind impozitele, taxele, drepturile și alte impuneri pentru finanțarea Uniunii. În acest sens, se propune modificarea dispozițiilor relevante din Regulamentul (CE) ▌ nr. 1889/2006 în vederea alinierii acestora la celelalte instrumente.

(3)   Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, deoarece documentele de strategie completează Regulamentul (CE) nr. 1889/2006 și au un domeniu de aplicare general. Este foarte important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți.

(4)  Prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor urmărite, în conformitate cu articolul 5 alineatul (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1889/2006 se modifică după cum urmează:

1.  La articolul 5, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:"

(3)  Documentele de strategie și toate revizuirile acestora sunt adoptate de către Comisie prin intermediul actelor delegate, în conformitate cu articolul 17 şi cu respectarea condițiilor prevăzute la articolele 17a şi 17b.

"

2.  La articolul 6, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:"

(3)  Programele anuale de acțiune și toate revizuirile sau extinderile acestora sunt adoptate de Comisie, luând în considerare avizele Parlamentului European și ale Consiliului.

"

3.  La articolul 7, alineatele (3) și (4) se înlocuiesc cu următorul text:"

Atunci când costul unor astfel de măsuri este egal sau depășește 3 000 000 EUR, Comisia le adoptă luând în considerare avizele Parlamentului European și ale Consiliului.

(4)  Măsurile speciale a căror valoare este mai mică de 3 000 000 EUR sunt transmise de către Comisie Parlamentului European și Consiliului pentru informare, în termen de 10 zile de la adoptarea deciziei.

"

4.  La articolul 9, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:"

₫(2) Comisia informează regulat Parlamentul European și Consiliul cu privire la măsurile ad hoc luate.»;

"

5.  La articolul 13, alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:"

(6)  Ajutorul Uniunii nu se utilizează, în principiu, pentru plata impozitelor, a taxelor sau a drepturilor în țările beneficiare.

"

6.  La articolul 16, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:"

(2)  Comisia înaintează rapoartele de evaluare Parlamentului European și Consiliului, spre informare. Rezultatele sunt luate în considerare la elaborarea programelor și la alocarea resurselor.

"

7.  Articolul 17 se înlocuieşte cu următorul text:"

Articolul 17

Exercitarea delegării de competențe

(1)  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 5 alineatul (3) este conferită Comisiei pentru perioada de aplicare a prezentului regulament.

(2)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(3)  Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la articolele 17a și 17b.

Articolul 17a

Revocarea delegării de competențe

(1)  Parlamentul European sau Consiliul pot revoca în orice moment delegarea de competențe menționată la articolul 5.

(2)  Instituția care a inițiat o procedură internă pentru a decide dacă intenționează să revoce o delegare de competențe depune eforturi pentru informarea celeilalte instituții și a Comisiei într-un termen rezonabil, înaintea adoptării unei decizii finale, indicând competențele delegate care ar putea face obiectul unei revocări, precum și posibilele motive de revocare.

(3)  Decizia de revocare pune capăt delegării competențelor specificate în respectiva decizie. Decizia produce efecte imediat sau de la o dată ulterioară, specificată în aceasta. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare. Decizia se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 17b

Obiecțiuni la actele delegate

(1)  Parlamentul European sau Consiliul poate formula obiecțiuni la un act delegat în termen de două luni de la data notificării.

La inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului, acest termen se prelungește cu două luni.

(2)  În cazul în care, la expirarea termenului menționat la alineatul (1), nici Parlamentul European, nici Consiliul nu a formulat obiecțiuni la actul delegat, acesta se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și intră în vigoare la data prevăzută în dispozițiile sale.

Actul delegat poate fi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și poate intra în vigoare înainte de expirarea termenului respectiv, în cazul în care atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia cu privire la intenția lor de a nu formula obiecțiuni.

(3)  În cazul în care Parlamentul European sau Consiliul formulează obiecțiuni la actul delegat în termenul prevăzut la alineatul (1), acesta nu intră în vigoare. Instituția care formulează obiecțiuni prezintă motivele care au stat la baza acestora.

"

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptată la ...,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Președintele Președintele

(1) Poziţia Parlamentului European din 21 octombrie 2010.
(2) JO L 210, 31.7.2006, p. 82.
(3) JO L 310, 9.11.2006, p. 1.
(4) JO L 405, 30.12.2006, p. 41.
(5) JO L 327, 24.11.2006, p. 1.
(6) JO L 81, 22.3.2007, p. 1.
(7) JO L 386, 29.12.2006, p. 1.
(8) JO L 378, 27.12.2006, p. 41.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate