Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/0060B(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0188/2010

Predkladané texty :

A7-0188/2010

Rozpravy :

PV 20/10/2010 - 10
CRE 20/10/2010 - 10

Hlasovanie :

PV 21/10/2010 - 7.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0380

Prijaté texty
PDF 323kWORD 69k
Štvrtok, 21. októbra 2010 - Štrasburg
Nástroj financovania na podporu demokracie a ľudských práv vo svete ***I
P7_TA(2010)0380A7-0188/2010
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 21. októbra 2010 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1905/2006, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania rozvojovej spolupráce a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1889/2006 o zavedení nástroja financovania na podporu demokracie a ľudských práv vo svete (KOM(2009)0194 – C7-0158/2009 – 2009/0060B(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2009)0194),

–  so zreteľom na článok 251 ods. 2, článok 179 ods. 1 a článok 181a Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0158/2009),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Dôsledky nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne rozhodovacie procesy (KOM(2009)0665),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3, článok 209 ods. 1 a článok 212 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A7-0188/2010),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a národným parlamentom.


Pozícia Euróspkeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 21. októbra 2010 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2010, ▌ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1889/2006 o zavedení nástroja financovania na podporu demokracie a ľudských práv vo svete
P7_TC1-COD(2009)0060B

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 209 ods. 1 a článok 212,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(1),

keďže:

(1)  S cieľom zlepšiť efektívnosť a transparentnosť vonkajšej pomoci Spoločenstva bol v roku 2006 ustanovený nový rámec, ktorý upravuje plánovanie a poskytovanie príslušných činností. Zahŕňa nariadenie Rady (ES) č. 1085/2006 zo 17. júla 2006, ktorým sa ustanovuje nástroj predvstupovej pomoci (IPA)(2), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1638/2006 z 24. októbra 2006, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia zriaďujúce nástroj európskeho susedstva a partnerstva(3), nariadenie Rady (ES) č. 1934/2006 z 21. decembra 2006, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania spolupráce s industrializovanými krajinami a inými krajinami a územiami s vysokými príjmami(4), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1717/2006 z 15. novembra 2006, ktorým sa ustanovuje nástroj stability(5), nariadenie Rady (Euratom) č. 300/2007 z 19. februára 2007, ktorým sa ustanovuje nástroj spolupráce v oblasti jadrovej bezpečnosti(6), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2006 z 20. decembra 2006 o zavedení nástroja financovania na podporu demokracie a ľudských práv vo svete(7) a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1905/2006 z 18. decembra 2006, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania rozvojovej spolupráce(8).

(2)  Z implementácie týchto nariadení vyplynul nesúlad, pokiaľ ide o výnimku zo zásady neoprávnenosti daní, ciel a iných daňových poplatkov na financovanie Úniou. Z tohto dôvodu sa navrhuje zmeniť a doplniť príslušné ustanovenia nariadenia (ES) ▌ č. 1889/2006 na účely jeho zosúladenia s ostatnými nástrojmi.

(3)   Komisia by mala mať právomoc prijímať delegované akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o strategické dokumenty, pretože tieto strategické dokumenty dopĺňajú nariadenie (ES) č. 1889/2006 a majú všeobecnú pôsobnosť. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas svojich prípravných prác uskutočnila náležité konzultácie aj na expertnej úrovni.

(4)  V súlade s článkom 5 ods. 4 Zmluvy o Európskej únii toto nariadenie neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie stanoveného cieľa,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1889/2006 sa mení a dopĺňa takto:

(1)  V článku 5 sa odsek 3 nahrádza takto:"

3.   Strategické dokumenty a ich preskúmania alebo predĺženie ich platnosti prijíma Komisia prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 17 a za podmienok ustanovených v článkoch 17a a 17b.

"

(2)  V článku 6 sa odsek 3 nahrádza takto:"

3.   Ročné akčné programy, ako aj ich preskúmania alebo predĺženie ich platnosti prijíma Komisia so zohľadnením stanovísk Európskeho parlamentu a Rady.

"

(3)  V článku 7 sa odseky 3 a 4 nahrádzajú takto:"

Ak sa náklady na takého opatrenia rovnajú alebo prekročia hodnotu 3 000 000 EUR, Komisia ich prijme so zohľadnením stanovísk Európskeho parlamentu a Rady.

4.   V prípade osobitných opatrení, ktorých náklady nepresiahnu hodnotu 3 000 000 EUR, Komisia zašle takéto opatrenia do 10 pracovných dní po prijatí svojho rozhodnutia pre informáciu Európskemu parlamentu a Rade.

"

(4)  V článku 9 sa odsek 2 nahrádza takto:"

Komisia pravidelne informuje Európsky parlament a Radu o vykonaných ad hoc opatreniach.

"

(  5) V článku 13 sa odsek 6 nahrádza takto:"

6.  Pomoc Únie sa v zásade nevyužíva na platbu daní, ciel ani poplatkov v prijímajúcich krajinách.

"

(6)  V článku 16 sa odsek 2 nahrádza takto:"

2.   Komisia zašle svoje hodnotiace správy pre informáciu Európskemu parlamentu a Rade. Výsledky sa spätne premietnu do návrhu programu a do rozdelenia finančných prostriedkov.

"

(7)  Článok 17 sa nahrádza takto:"

Článok 17

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 5 ods. 3 sa Komisii udeľuje na obdobie uplatňovania tohto nariadenia.

2.   Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

3.   Právomoc prijímať delegované akty udelená Komisii podlieha podmienkam stanoveným v článkoch 17a a 17b.

Článok 17a

Odvolanie delegovania právomoci

1.   Európsky parlament alebo Rada môžu delegovanie právomoci uvedené v článku 5 kedykoľvek odvolať.

2.   Inštitúcia, ktorá začala vnútorný postup s cieľom rozhodnúť, či delegovanie právomoci odvolať, vyvinie úsilie na účely informovania druhej inštitúcie a Komisie v primeranom čase pred prijatím konečného rozhodnutia, pričom uvedie delegované právomoci, ktorých by sa odvolanie mohlo týkať, a možné dôvody odvolania.

3.   Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomocí v ňom uvedených. Rozhodnutie nadobúda účinnosť okamžite alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť. Uverejní sa v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 17b

Námietky voči delegovaným aktom

1.   Európsky parlament alebo Rada môžu voči delegovanému aktu vzniesť námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa jeho oznámenia.

Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

2.   Ak do uplynutia lehoty uvedenej v odseku 1 Európsky parlament ani Rada nevzniesli námietku voči delegovanému aktu, tento akt sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudne účinnosť dňom, ktorý je v ňom stanovený.

Delegovaný akt sa môže uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudnúť účinnosť pred uplynutím uvedenej lehoty, ak Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o tom, že nemajú v úmysle vzniesť námietku.

3.  Delegovaný akt nenadobudne účinnosť v prípade, ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu vzniesli námietku v lehote uvedenej v odseku 1. Inštitúcia, ktorá vznesie námietku voči delegovanému aktu, uvedie dôvody jej vznesenia.

"

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

(1) Pozícia Európskeho parlamentu z 21.októbra 2010.
(2) Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 82.
(3) Ú. v. EÚ L 310, 9.11.2006, s. 1.
(4) Ú. v. EÚ L 405, 30.12.2006, s. 41.
(5) Ú. v. EÚ L 327, 24.11.2006, s. 1.
(6) Ú. v. EÚ L 81, 22.3.2007, s. 1.
(7) Ú. v. EÚ L 386, 29.12.2006, s. 1.
(8) Ú. v. EÚ L 378, 27.12.2006, s. 41.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia