Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2009/0060B(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0188/2010

Predložena besedila :

A7-0188/2010

Razprave :

PV 20/10/2010 - 10
CRE 20/10/2010 - 10

Glasovanja :

PV 21/10/2010 - 7.3
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0380

Sprejeta besedila
PDF 302kWORD 57k
Četrtek, 21. oktober 2010 - Strasbourg
Instrument financiranja za spodbujanje demokracije in človekovih pravic po svetu ***I
P7_TA(2010)0380A7-0188/2010
Resolucija
 Prečiščeno besedilo

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2010 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembah Uredbe (ES) št. 1905/2006 o vzpostavitvi instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja ter o spremembah Uredbe (ES) št. 1889/2006 o uvedbi instrumenta financiranja za spodbujanje demokracije in človekovih pravic po svetu (KOM(2009)0194 – C7-0158/2009 – 2009/0060B(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2009)0194),

–  ob upoštevanju člena 251(2), člena 179(1) in člena 181a Pogodbe ES, v skladu s katerimi je Komisija predložila predlog Parlamentu (C7-0158/2009),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z naslovom „Posledice začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe za še nedokončane medinstitucionalne postopke odločanja“ (KOM(2009)0665),

–  ob upoštevanju člena 294(3) ter členov 209(1) in 212 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za zunanje zadeve (A7-0188/2010),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj to stališče posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom.


Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 21. oktobra 2010 z namenom sprejetja z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. .../2010 Evropskega parlamenta in Sveta spremembah Uredbe (ES) ▌št. 1889/2006 o uvedbi instrumenta financiranja za spodbujanje demokracije in človekovih pravic po svetu
P7_TC1-COD(2009)0060B

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti člena 209(1) in člena 212 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom(1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Da bi se izboljšala učinkovitost in preglednost zunanje pomoči Skupnosti, je bil leta 2006 določen nov okvir za načrtovanje in zagotavljanje pomoči, ki vsebuje Uredbo Sveta (ES) št. 1085/2006 z dne 17. julija 2006 o vzpostavitvi instrumenta za predpristopno pomoč (IPA)(2), Uredbo (ES) št. 1638/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 2006 o splošnih določbah o ustanovitvi Evropskega instrumenta sosedstva in partnerstva(3), Uredbo Sveta (ES) št. 1934/2006 z dne 21. decembra 2006 o oblikovanju instrumenta za financiranje sodelovanja z industrializiranimi državami in ozemlji ter drugimi državami in ozemlji z visokim dohodkom(4), Uredbo (ES) št. 1717/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2006 o vzpostavitvi instrumenta za stabilnost(5), Uredbo Sveta (Euratom) št. 300/2007 z dne 19. februarja 2007 o vzpostavitvi instrumenta za sodelovanje na področju jedrske varnosti(6), Uredbo (ES) št. 1889/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o uvedbi instrumenta financiranja za spodbujanje demokracije in človekovih pravic po svetu(7) ter Uredbo (ES) št. 1905/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o vzpostavitvi instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja(8).

(2)  Pri izvajanju navedenih uredb so se pokazale nedoslednosti na področju izjeme od načela neupravičenosti do financiranja stroškov, povezanih z davki, carinami, prispevki in drugimi davčnimi obremenitvami, s strani Unije. Glede na to se predlaga, da se spremenita ustrezni določbi Uredbe (ES) ▌ št. 1889/2006, da bi se uskladila z ostalimi instrumenti.

(3)  Komisijo bi bilo treba pooblastiti, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme delegirane akte v zvezi s strateškimi dokumenti, saj ti dokumenti dopolnjujejo Uredbo (ES) št. 1889/2006 in se splošno uporabljajo. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, vključno na ravni strokovnjakov.

(4)  Ta uredba ne prekoračuje okvirov, ki so potrebni za doseganje zadevnih ciljev, v skladu s členom 5(4) Pogodbe o Evropski Uniji –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1889/2006 se spremeni:

(1)  člen 5(3) se nadomesti z naslednjim:"

3.   Strateške dokumente in njihove morebitne revizije ali razširitve sprejme Komisija z delegiranimi akti v skladu s členom 17a, ob upoštevanju pogojev iz členov 17a in 17b.

"

(2)  člen 6(3) se nadomesti z naslednjim:"

3.   Letne akcijske programe in njihove morebitne revizije ali razširitve sprejme Komisija ob upoštevanju mnenj Evropskega parlamenta in Sveta.

"

(3)  v členu 7 se odstavka 3 in 4 nadomestita z naslednjim:"

Kadar stroški takih ukrepov znašajo ali presegajo 3 000 000 EUR, jih Komisija sprejme ob upoštevanju mnenj Evropskega parlamenta in Sveta.

4.   Pri posebnih ukrepih, pri katerih so stroški pod 3 000 000 EUR, Komisija pošlje ukrepe Evropskemu parlamentu in Svetu v vednost v roku desetih delovnih dni po sprejetju take odločitve.

"

(4)  člen 9(2) se nadomesti z naslednjim:"

Komisija redno obvešča Evropski parlament in Svet o izvajanih ad hoc ukrepih.

"

(  5) člen 13(6) se nadomesti z naslednjim:"

6.  Pomoč Unije se načeloma ne uporablja za plačilo davkov, carin ali prispevkov v državah upravičenkah.

"

(6)  člen 16(2) se nadomesti z naslednjim:"

2.   Komisija pošlje svoja poročila o vrednotenju Evropskemu parlamentu in Svetu v vednost. Rezultati se upoštevajo pri oblikovanju programov in dodeljevanju sredstev.

"

(7)  člen 17 se nadomesti z naslednjim:"

Člen 17

Izvajanje pooblastila

1.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 5(3) se prenese na Komisijo za obdobje veljavnosti te uredbe.

2.   Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

3.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v členih 17a in 17b.

Člen 17a

Preklic pooblastila

1.   Pooblastilo iz člena 5 lahko kadarkoli prekliče Evropski parlament ali Svet.

2.   Institucija, ki je začela notranji postopek o morebitnem preklicu pooblastila, si prizadeva o tem obvestiti drugo institucijo in Komisijo v razumnem roku pred sprejetjem končne odločitve ter pri tem navede pooblastilo, ki bi se lahko preklicalo, in možne razloge za preklic.

3.   Z odločitvijo o preklicu pooblastila preneha veljati pooblastilo, navedeno v tej odločitvi. Odločitev začne veljati nemudoma ali na poznejši datum, ki je v njej naveden. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov. Odločitev se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 17b

Nasprotovanje delegiranim aktom

1.   Evropski parlament ali Svet lahko nasprotujeta delegiranemu aktu v dveh mesecih od datuma uradnega obvestila.

Na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se navedeni rok podaljša za dva meseca.

2.   Če do izteka roka iz odstavka 1 niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu, se akt objavi v Uradnem listu Evropske unije in začne veljati na dan, ki je v njem določen.

Delegirani akt se lahko objavi v Uradnem listu Evropske unije in začne veljati pred iztekom navedenega roka, če sta Evropski parlament in Svet obvestila Komisijo o nameri, da delegiranemu aktu ne bosta nasprotovala.

3.   Če Evropski parlament ali Svet nasprotuje delegiranemu aktu v roku iz odstavka 1, akt ne začne veljati. Institucija, ki nasprotuje, navede razloge za nasprotovanje delegiranemu aktu.

"

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V ,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

(1) Stališče Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2010.
(2) UL L 210, 31.7.2006, str. 82.
(3) UL L 310, 9.11.2006, str. 1.
(4) UL L 405, 30.12.2006, str. 41.
(5) UL L 327, 24.11.2006, str. 1.
(6) UL L 81, 22.3.2007, str. 1.
(7) UL L 386, 29.12.2006, str. 1.
(8) UL L 378, 27.12.2006, str. 41.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov