Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2009/0059(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0052/2010

Indgivne tekster :

A7-0052/2010

Forhandlinger :

PV 20/10/2010 - 10
CRE 20/10/2010 - 10

Afstemninger :

PV 21/10/2010 - 7.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0381

Vedtagne tekster
PDF 184kWORD 100k
Torsdag den 21. oktober 2010 - Strasbourg
Instrument til finansiering af samarbejdet med industrialiserede lande ***I
P7_TA(2010)0381A7-0052/2010
Beslutning
 Konsolideret tekst
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1934/2006 om oprettelse af et instrument til finansiering af samarbejdet med industrialiserede og andre højindkomstlande og -territorier (KOM(2009)0197 - C7-0101/2009 - 2009/0059(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2009)0197),

–  der henviser til EF-traktatens artikel 181 A, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C7-0101/2009),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse til Parlamentet og Rådet om følgerne af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle beslutningsprocedurer (KOM(2009)0665),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, artikel 207, stk. 2, og artikel 209, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel og udtalelser fra Udenrigsudvalget, Udviklingsudvalget og Budgetudvalget (A7-0052/2010),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.   mener, at forslaget er foreneligt med den flerårige finansielle ramme for perioden 2007-2013; minder dog om, at de årlige bevillinger for perioden 2010-2013 vedtages af budgetmyndigheden under den årlige budgetprocedure;

3.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 21. oktober 2010 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2010 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1934/2006 om oprettelse af et instrument til finansiering af samarbejdet med industrialiserede og andre højindkomstlande og -territorier
P7_TC1-COD(2009)0059

[Ændring 3, medmindre andet er angivet]

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207, stk. 2, og artikel 209, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter den almindelige lovgivningsprocedure(1),

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Siden 2007 har Fællesskabet strømlinet sit geografiske samarbejde med udviklingslande i Asien, Centralasien og Latinamerika og med Irak, Iran, Yemen og Sydafrika under Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1905/2006 af 18. december 2006 om oprettelse af et instrument til finansiering af udviklingssamarbejde(2).

(2)  Det primære, overordnede mål for forordning (EF) nr. 1905/2006 er at udrydde fattigdom ved forsat at forfølge millenniumudviklingsmålene. Samarbejdet under de geografiske programmer med udviklingslande, -territorier og -regioner, som er fastsat i forordningen, er desuden begrænset til finansiering af foranstaltninger, som opfylder kriterierne for officiel udviklingsbistand (ODA-kriterierne), som er fastsat af Komiteen for Udviklingsbistand under Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD/DAC).

(3)  Det er i Unionens interesse at uddybe forbindelserne med de berørte udviklingslande, som både er vigtige bilaterale partnere og aktører i multilaterale fora og inden for global governance, og som Unionen har en strategisk interesse i at fremme forskelligartede forbindelser med, især på områder som økonomiske, kommercielle, akademiske, forretningsmæssige og videnskabelige udvekslinger. Det er hertil nødvendigt med et finansielt instrument, som giver mulighed for at finansiere foranstaltninger, som er af en sådan art, at de i princippet ikke er berettiget til officiel udviklingsbistand ud fra ODA-kriterierne, men som har afgørende betydning for konsolidering af forbindelserne og yder et vigtigt bidrag til fremskridt og udvikling i de pågældende udviklingslande.

(4)  Med henblik herpå blev der i budgetprocedurerne for 2007 og 2008 vedtaget fire forberedende foranstaltninger for at indlede et sådant udvidet samarbejde i overensstemmelse med artikel 49, stk. 6, litra b), i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(3) (finansforordningen): erhvervsmæssige og videnskabelige udvekslinger med Indien; erhvervsmæssige og videnskabelige udvekslinger med Kina; samarbejde med mellemindkomstlande i Asien; og samarbejde med mellemindkomstlande i Latinamerika. I henhold til nævnte artikel skal lovgivningsproceduren for de forberedende foranstaltninger være tilendebragt inden udgangen af det tredje regnskabsår.

(5)  Målene for og bestemmelserne i Rådets forordning (EF) nr. 1934/2006(4) er velegnede til at kunne fortsætte med et sådant udvidet samarbejde med lande, der er omfattet af forordning (EF) nr. 1905/2006. Til det formål er det nødvendigt at udvide det geografiske anvendelsesområde for forordning (EF) nr. 1934/2006 og at vedtage en finansieringsramme, der dækker samarbejdet med disse udviklingslande.

(6)  Med udvidelsen af det geografiske anvendelsesområde for forordning (EF) nr. 1934/2006 omfattes de respektive udviklingslande af to forskellige finansieringsinstrumenter for eksterne aktioner. Det bør sikres, at disse to finansieringsinstrumenter holdes helt adskilt fra hinanden. Forordning (EF) nr. 1905/2006 vil blive anvendt ved finansiering af foranstaltninger, der opfylder ODA-kriterierne, mens forordning (EF) nr. 1934/2006 udelukkende vil finde anvendelse på foranstaltninger, der ikke opfylder disse kriterier. Derudover bør det sikres, at de lande, der hidtil har været omfattet af forordning (EF) nr. 1934/2006, nemlig de industrialiserede og andre højindkomstlande og -territorier, med udvidelsen af nævnte forordnings geografiske anvendelsesområde ikke stilles ringere, navnlig ikke i økonomisk henseende.

(7)  Da finanskrisen har ført til en yderst spændt budgetsituation i hele Unionen, og da den foreslåede udvidelse vedrører lande, der til tider udviser en konkurrenceevne svarende til Unionens, og som har nået en gennemsnitlig levestandard, der nærmer sig visse medlemsstaters, bør Unionens bistand stå i forhold til de bestræbelser, der i de begunstigede lande gøres for at overholde internationale aftaler indgået under Den Internationale Arbejdsorganisation og bidrage til de globale mål om en reduktion i udledningen af drivhusgasser.

(8)  Under revisionen af gennemførelsen af finansielle instrumenter til eksterne aktioner er det blevet konstateret, at der ikke er konsekvens i de bestemmelser, som udelukker omkostninger vedrørende skatter, told og andre afgifter fra støtte. For at sikre konsekvens foreslås det, at disse bestemmelser bringes på linje med de øvrige instrumenter.

(9)  Kommissionen bør i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter for så vidt angår flerårige samarbejdsprogrammer, eftersom disse programmer supplerer forordning (EF) nr. 1934/2006 og er almengyldige. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau.

(10)  Forordning (EF) nr. 1934/2006 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed -

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1934/2006 foretages følgende ændringer:

1)  Titlen på forordningen affattes således:"

Rådets forordning (EF) nr. 1934/2006 af 21. december 2006 om oprettelse af et instrument til finansiering af samarbejdet med industrialiserede og andre højindkomstlande og -territorier og med udviklingslande, som er omfattet af forordning (EF) nr. 1905/2006, for så vidt angår aktiviteter, der ikke hører under den officielle udviklingsbistand.

"

2)  Artikel 1 til 3 affattes således:"

Artikel 1

Mål

1.  I denne forordning omfatter industrialiserede lande og andre højindkomstlande og -territorier lande og territorier, der er opført i bilag I til denne forordning, og udviklingslande omfatter lande, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1905/2006 af 18. december 2006 om oprettelse af et instrument til finansiering af udviklingssamarbejde*opført i bilag II til denne forordning (herefter (»partnerlande«).

Unionens finansiering under denne forordning støtter økonomisk, finansielt ▌, teknisk, kulturelt og akademisk samarbejde med partnerlande på de områder, der er nævnt i artikel 4, og som henhører under dens kompetence. Formålet med denne forordning er at finansiere foranstaltninger, der ikke opfylder kriterierne for officiel udviklingsbistand (ODA), som er fastsat af Komiteen for Udviklingsbistand under Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD/DAC).

2.  Det primære mål for samarbejdet med partnerlandene er at give specifik respons på behovet for at styrke forbindelserne med dem og for et yderligere engagement i forhold til dem på et bilateralt, regionalt eller multilateralt grundlag for at skabe gunstigere og mere gennemsigtige rammer for udvikling af forbindelserne mellem Unionen og partnerlandene i overensstemmelse med principperne for Unionens optræden udadtil som fastlagt i traktaten. De omfatter blandt andet til fremme af demokrati, respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, retsstatsprincippet, anstændigt arbejde, god regeringsførelse og miljøbeskyttelse med henblik på at bidrage til fremskridt og bæredygtige udviklingsprocesser i partnerlandene.

Artikel 2

Anvendelsesområde

1.  Formålet med samarbejdet er at indgå i et samarbejde med partnerlandene for at udvide dialogen og den indbyrdes tilnærmelse samt i fællesskab at fremme indbyrdes overensstemmende politiske, økonomiske og institutionelle strukturer og værdier. Unionen bestræber sig desuden på at øge samarbejdet og udvekslingen med etablerede eller stadig vigtigere bilaterale partnere og aktører i multilaterale fora og inden for global governance. Samarbejdet omfatter også partnere, hvor Unionen har en strategisk interesse i at fremme forbindelserne og de værdier, der er nedfældet i traktaten.

2.  ▌Under behørigt begrundede omstændigheder og for at sikre, at Unionens bistand er konsekvent og effektiv, og for at fremme regionalt samarbejde kan Kommissionen ▌i forbindelse med vedtagelse af de årlige handlingsprogrammer ▌, der er omhandlet i artikel 6, beslutte, at lande, der ikke er opført på listerne i bilagene, kan omfattes af de i denne forordning omhandlede foranstaltninger, hvis det projekt eller program, der skal gennemføres, er af regional eller grænseoverskridende karakter. Der fastsættes bestemmelser herom i de flerårige samarbejdsprogrammer, der er omhandlet i artikel 5.

3.  Kommissionen ændrer listerne i bilag I og II efter OECD/DAC's regelmæssige revisioner af sin liste over udviklingslande og underretter Europa-Parlamentet og Rådet herom.

4.  I forbindelse med EU-finansiering i henhold til denne forordning tages der, hvor det er relevant, særlig hensyn til partnerlandenes overholdelse af Den Internationale Arbejdsorganisations grundlæggende arbejdsstandarder og deres bestræbelser på at reducere udledningen af drivhusgasser.

5.  I forbindelse med de lande, som er opført på listen i bilag II til denne forordning, skal der være nøje sammenhæng med de foranstaltninger, som finansieres i henhold til forordning (EF) nr. 1905/2006 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1337/2008 af 16. december 2008 om etablering af en facilitet med henblik på hurtig reaktion på de kraftigt stigende fødevarepriser i udviklingslandene**.

Artikel 3

Generelle principper

1.  Unionen bygger på principperne om frihed, demokrati, respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder samt retsstaten og søger at vinde, udvikle og styrke tilslutning til disse principper i partnerlandene gennem dialog og samarbejde.

2.  Ved gennemførelsen af denne forordning anvendes om nødvendigt en differentieret tilgang ved udformningen af samarbejdet med partnerlandene for at tage hensyn til deres økonomiske, sociale og politiske situation samt til Unionens særlige interesser, strategier og prioriteter.

3.  Foranstaltninger, der finansieres i henhold til denne forordning, skal være i overensstemmelse med og omfatte samarbejdsområder, der især er fastlagt i instrumenter, aftaler, erklæringer og handlingsplaner mellem Unionen og partnerlandene, samt områder, der vedrører Unionens særlige interesser og prioriteter.

4.  Med hensyn til foranstaltninger, der finansieres i henhold til denne forordning, stræber Unionen også mod at sikre sammenhæng med andre områder for sin optræden udadtil samt andre relevante unionspolitikker, især udviklingssamarbejde. Denne sammenhæng skal sikres ved politikudformningen, den strategiske planlægning og ved programmeringen og gennemførelsen af foranstaltningerne.

5.  Foranstaltninger, der finansieres i henhold til denne forordning, supplerer og tilfører merværdi til de bestræbelser, der gøres af medlemsstaterne og offentlige EU-organer med hensyn til handelsmæssige forbindelser og kulturelle, akademiske og videnskabelige udvekslinger.

6.  Kommissionen informerer og udveksler regelmæssigt synspunkter med Europa-Parlamentet.

__________________

* EUT L 378 af 27.12.2006, s. 41.

** EUT L 354 af 31.12.2008, s. 62.

"

3)  Artikel 4 ændres således:

   a) indledningen affattes således:"
»Unionens finansiering støtter samarbejdsaktioner, der er i overensstemmelse med artikel 1, og skal være i overensstemmelse med det denne forordnings overordnede formål, anvendelsesområde, mål og generelle principper. Unionens finansiering omfatter aktioner, der i princippet ikke opfylder ODA-kriterierne, og som også kan have en regional dimension, på følgende samarbejdsområder:«"
   b) nr. 1) til 5) affattes således:"
     »1) fremme af samarbejde, partnerskaber og fællesforetagender mellem økonomiske, sociale, kulturelle, akademiske og videnskabelige aktører i Unionen og partnerlandene
     2) stimulering af bilateral handel, investeringsstrømme og økonomiske partnerskaber med særlig fokus på små og mellemstore virksomheder
     3) fremme af dialoger mellem politiske, økonomiske, sociale og kulturelle aktører og andre ikke-statslige organisationer inden for relevante sektorer i Unionen og partnerlandene
     4) fremme af mellemfolkelige forbindelser, uddannelses- og erhvervsuddannelsesprogrammer og intellektuel udveksling og fremme af gensidig forståelse mellem kulturer, især på familieplan, herunder foranstaltninger til at sikre og øge Unionens deltagelse i Erasmus Mundus og deltagelse i europæiske uddannelsesmesser
     5) fremme af samarbejdsprojekter på områder som forskning, videnskab og teknologi, sport og kultur, energi (navnlig vedvarende energi), transport, miljø (herunder klimaændringer), told, finansielle og juridiske spørgsmål og menneskerettighedsspørgsmål samt andre spørgsmål af gensidig interesse mellem Unionen og partnerlandene«
"
   c) nr. 7) affattes således:"
     »7) støtte til specifikke initiativer, herunder forskningsarbejde, undersøgelser, pilotordninger eller fælles projekter, som på en effektiv og fleksibel måde skal bidrage til at nå de mål for samarbejde, der følger af udviklingen i Unionens bilaterale forbindelser med partnerlandene, eller som kan medvirke til yderligere at uddybe forbindelserne med dem og inddrage flere områder i disse forbindelser.«
"

4)  I artikel 5 affattes stk. 2 og 3 således:"

'2.  Flerårige samarbejdsprogrammer dækker kun denne forordnings gyldighedsperiode. De fastlægger Unionens specifikke interesser og prioriteter, generelle mål og forventede resultater. Især hvad angår Erasmus Mundus, tager programmerne sigte på en så ligelig geografisk dækning som muligt. De fastlægger desuden de områder, der er udvalgt med henblik på EU-finansiering, og angiver de vejledende finansielle tildelinger, samlet, for hvert prioriteret område og for hvert partnerland eller hver gruppe af partnerlande i den pågældende periode. Dette kan eventuelt ske i form af et beløbsinterval. Flerårige samarbejdsprogrammer underkastes en midtvejsrevision og eventuelt ad hoc-revisioner.

3.  Flerårige samarbejdsprogrammer og revisioner heraf vedtages af Kommissionen ved hjælp af delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 14a og på de i artikel 14b og 14c anførte betingelser.»

"

5)  Artikel 6 ændres således:

   a) stk. 1 affattes således:"
»1.  Kommissionen vedtager hvert år handlingsprogrammer, som bygger på de flerårige samarbejdsprogrammer, der er omhandlet i artikel 5, og underretter samtidig Europa-Parlamentet og Rådet herom.»"
   b) stk. 3 affattes således:"
3.  Årlige handlingsprogrammer vedtages af Kommissionen under hensyntagen til Europa-Parlamentets og Rådets udtalelser. Det er ikke nødvendigt at anvende denne procedure i forbindelse med ændringer af handlingsprogrammer som f.eks. tekniske tilpasninger, forlængelse af gennemførelsesperioden, omfordeling af midler mellem de planlagte aktioner inden for det planlagte budget, forhøjelse af budgettet med et beløb på under 20 % af det oprindelige budget eller nedsættelse heraf, forudsat at disse ændringer er i overensstemmelse med de oprindelige mål, der er fastsat i handlingsprogrammerne.»"
  

[Ændring 4]

6)  Artikel 7 ændres således:

   a) litra e) og f) affattes således:"
     »e) fælles organer, som partnerlandene og -regionerne og Unionen har oprettet
   f) EU-institutioner og -organer, i det omfang de gennemfører de støtteforanstaltninger, der er omhandlet i artikel 9«
"
     b) følgende stykker tilføjes:"
»1a.  Foranstaltninger, der er omfattet af Rådets forordning (EF) nr. 1257/96 af 20. juni 1996 om humanitær bistand*, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1717/2006 af 15. november 2006 om oprettelse af et stabilitetsinstrument** eller forordning (EF) nr. 1905/2006, og som er berettiget til støtte derunder, er ikke støtteberettigede i henhold til denne forordning.
1b.  EU-bistand i henhold til denne forordning må ikke anvendes til at finansiere anskaffelse af våben og ammunition og operationer, der har indvirkning på militær- eller forsvarsområdet.
__________________
* EFT L 163 af 2.7.1996, s. 1.
** EUT L 327 af 24.11.2006, s. 1.»"

7)  Artikel 8, stk. 3, affattes således:"

»3.  Unionens finansiering må i princippet ikke anvendes til betaling af skatter, told eller andre afgifter i partnerlandene.»

"

8)  Artikel 9 ændres således:

   a) stk. 1 affattes således:"
»1.  Unionens finansiering kan anvendes til at dække udgifter i forbindelse med forberedelse, opfølgning, kontrol, revision og evaluering, som er direkte nødvendige for gennemførelsen af denne forordning og realiseringen af dens mål, og alle andre udgifter til administrativ og teknisk bistand, som Kommissionen, herunder dens delegationer i partnerlandene, måtte pådrage sig til forvaltningen af aktioner, som finansieres i henhold til denne forordning.»"
   b) stk. 3 affattes således:"
»3.  Kommissionen vedtager støtteforanstaltninger, der ikke indgår i de flerårige samarbejdsprogrammer, og underretter samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet herom.»"

9)  Artikel 12 ændres således:

   a) overskriften affattes således:"
»Beskyttelse af Unionens finansielle interesser«"
   b) stk. 1 affattes således:"
»1.  Aftaler, der indgås i henhold til denne forordning, skal indeholde bestemmelser, som garanterer beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser, særlig i forbindelse med uregelmæssigheder, svig, korruption og anden ulovlig virksomhed, jf. Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 af 18. december 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser*og Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder** og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 af 25. maj 1999 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)***
__________________
* EFT L 312 af 23.12.1995, s. 1.
** EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2.
*** EFT L 136 af 31.5.1999, s. 1."
   c) stk. 2 affattes således:"
'2.  I aftalerne anføres det udtrykkeligt, at Kommissionen og Revisionsretten har beføjelse til at foretage revision, herunder dokumentrevision eller revision på stedet for alle kontrahenter og underkontrahenter, der har modtaget EU-midler. Det skal også udtrykkelig fastsættes, at Kommissionen kan foretage kontrol og inspektion på stedet i overensstemmelse med forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96.»"

10)  Artikel 13 affattes således:"

'Artikel 13

Evaluering

1.  Kommissionen evaluerer regelmæssigt de aktioner og programmer, der finansieres i henhold til denne forordning, hvor det er relevant eller på anmodning fra Europa-Parlamentet eller Rådet ved hjælp af uafhængige eksterne evalueringer, for at efterprøve, om målene er nået, og for at kunne rette henstillinger om en forbedring af fremtidige aktioner. Der tages højde for resultaterne, når programmerne udformes og midlerne tildeles.

2.  Kommissionen sender de i stk. 1 omhandlede evalueringsrapporter til Europa-Parlamentet og Rådet til orientering.

3.  Kommissionen inddrager alle relevante interessenter, herunder de ikke-statslige aktører, i evalueringen af Unionens samarbejde i henhold til denne forordning.»

"

[Stk. 2 svarer til ændring 5]

11)  Artikel 14 affattes således:"

'Artikel 14

Årlig rapport

Kommissionen undersøger, hvilke fremskridt der er gjort med gennemførelsen af de foranstaltninger, der er truffet i henhold til denne forordning, og forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en detaljeret årlig rapport om gennemførelsen af denne forordning. I rapporten redegøres der for resultaterne af gennemførelsen af budgettet og alle de finansierede aktioner og programmer og så vidt muligt for det vigtigste udbytte og de vigtigste virkninger af samarbejdsaktionerne og - programmerne.»

"

12)  Følgende artikler indsættes:"

Artikel 14a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 5, for denne forordnings gyldighedsperiode.

2.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidig Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

3.  Beføjelserne til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i artikel 14b og 14c anførte betingelser.

Artikel 14b

Tilbagekaldelse af delegationen

1.  Den i artikel 5 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet.

2.  Den institution, der har indledt en intern procedure med henblik på at afgøre, om delegationen af beføjelser skal tilbagekaldes, bestræber sig på at give den anden institution og Kommissionen meddelelse herom i rimelig tid, inden den endelige afgørelse træffes, med angivelse af hvilke delegerede beføjelser der kunne være genstand for tilbagekaldelse, samt den mulige begrundelsen herfor.

3.  Afgørelsen om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning øjeblikkeligt eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af de delegerede retsakter, der allerede er i kraft. Den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 14c

Indsigelser mod delegerede retsakter

1.  Europa-Parlamentet eller Rådet kan gøre indsigelse mod en delegeret retsakt inden for to måneder fra datoen for meddelelsen.

Fristen forlænges med to måneder på initiativ af Europa-Parlamentet eller Rådet.

2.  Har hverken Europa-Parlamentet eller Rådet ved udløbet af den frist, der er omhandlet i stk. 1, gjort indsigelse mod den delegerede retsakt, offentliggøres den i Den Europæiske Unions Tidende og træder i kraft på den dato, der er fastsat heri.

Den delegerede retsakt kan offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og træde i kraft inden fristens udløb, hvis både Europa-Parlamentet og Rådet har meddelt Kommissionen, at de ikke agter at gøre indsigelse.

3.  Gør Europa-Parlamentet eller Rådet indsigelse mod en delegeret retsakt inden udløbet af den frist, der er omhandlet i stk. 1 nævnte, træder den ikke i kraft. Den institution, der gør indsigelse mod den delegerede retsakt, anfører begrundelsen herfor.

"

13)  Artikel 15 udgår.[Ændring 6]

14)  Artikel 16 affattes således:"

Artikel 16

Finansielle bestemmelser

Det finansielle referencegrundlag for gennemførelsen af denne forordning er for perioden 2007-2013 på 172 mio. EUR for lande, som er opført på listen i bilag I, og på 176 mio. EUR for lande, som er opført på listen i bilag II. De årlige bevillinger for perioden 2010-2013 vedtages af budgetmyndigheden under den årlige budgetprocedure. Kommissionen forelægger budgetmyndigheden detaljerede oplysninger om alle budgetposter og de årlige bevillinger, der anvendes til finansiering af foranstaltningerne i henhold til denne forordning. Disse bevillinger godkendes af budgetmyndigheden inden for rammerne af den finansielle ramme. Det sikres, at de industrialiserede og andre højindkomstlande og -territorier, som er opført på listen i bilag I, ikke stilles ringere som følge af anvendelsen af denne forordning på de partnerlande, som opført på listen i bilag II.

De bevillinger, der planlægges anvendt som led i forordning (EF) nr. 1905/2006, anvendes ikke til dette formål.

"

[Ændring 1 CP]

15)  I bilaget affattes overskriften således:"

BILAG I - Liste over industrialiserede og andre højindkomstlande og -territorier omfattet af denne forordning

"

16)  Teksten i bilaget til nærværende forordning indsættes som bilag II.

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

(1) Europa-Parlamentets holdning af 21.10.2010.
(2) EUT L 378 af 27.12.2006, s.41.
(3) EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
(4) EUT L 405 af 30.12.2006, s. 41.


BILAG
"

»BILAG II

Liste over udviklingslande omfattet af denne forordning

Latinamerika

1.  Argentina

2.  Bolivia

3.  Brasilien

4.  Chile

5.  Colombia

6.  Costa Rica

7.  Cuba

8.  Ecuador

9.  El Salvador

10.  Guatemala

11.  Honduras

12.  Mexico

13.  Nicaragua

14.  Panama

15.  Paraguay

16.  Peru

17.  Uruguay

18.  Venezuela

Asien

19.  Afghanistan

20.  Bangladesh

21.  Bhutan

22.  Cambodja

23.  Kina

24.  Indien

25.  Indonesien

26.  Den Demokratiske Folkerepublik Korea

27.  Laos

28.  Malaysia

29.  Maldiverne

30.  Mongoliet

31.  Myanmar/Burma

32.  Nepal

33.  Pakistan

34.  Filippinerne

35.  Sri Lanka

36.  Thailand

37.  Vietnam

Centralasien

38.  Kasakhstan

39.  Den Kirgisiske Republik

40.  Tadsjikistan

41.  Turkmenistan

42.  Usbekistan

Mellemøsten

43.  Iran

44.  Irak

45.  Yemen

Sydafrika

46.  Sydafrika»

"
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik