Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2009/0059(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0052/2010

Predložena besedila :

A7-0052/2010

Razprave :

PV 20/10/2010 - 10
CRE 20/10/2010 - 10

Glasovanja :

PV 21/10/2010 - 7.4
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0381

Sprejeta besedila
PDF 490kWORD 103k
Četrtek, 21. oktober 2010 - Strasbourg
Instrument za financiranje sodelovanja z industrializiranimi državami ***I
P7_TA(2010)0381A7-0052/2010
Resolucija
 Prečiščeno besedilo
 Priloga

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2010 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1934/2006 o oblikovanju instrumenta za financiranje sodelovanja z industrializiranimi državami in ozemlji ter drugimi državami in ozemlji z visokim dohodkom (KOM(2009)0197 – C7-0101/2009 – 2009/0059(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2009)0197),

–  ob upoštevanju člena 181 Pogodbe ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C7-0101/2009),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije Parlamentu in Svetu z naslovom „Posledice začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe za še nedokončane medinstitucionalne postopke odločanja“ (KOM(2009)0665),

–  ob upoštevanju člena 294(3) in členov 207(2) in 209(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino ter mnenj Odbora za zunanje zadeve, Odbora za razvoj in Odbora za proračun (A7-0052/2010),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.   meni, da je predlog združljiv z večletnim finančnim okvirom za obdobje 2007–2013; kljub temu opozarja, da o letnih odobrenih sredstvih za obdobje 2007–2013 odloča proračunski organ v okviru letnega proračunskega postopka;

3.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom.


Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 21. oktobra 2010 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. .../2010 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1934/2006 o oblikovanju instrumenta za financiranje sodelovanja z industrializiranimi državami in ozemlji ter drugimi državami in ozemlji z visokim dohodkom
P7_TC1-COD(2009)0059

[Sprememba 3, če ni drugače označeno]

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti členov 207(2) in 209(1) te pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom(1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Skupnost je od leta 2007 racionalizirala geografsko sodelovanje z državami v razvoju v Aziji, osrednji Aziji in Latinski Ameriki ter z Irakom, Iranom, Jemnom in Južno Afriko v okviru Uredbe (ES) št. 1905/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o vzpostavitvi instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja(2).

(2)  Najpomembnejši in vseobsegajoči cilj Uredbe (ES) št. 1905/2006 je izkoreninjenje revščine z uresničevanjem razvojnih ciljev tisočletja. Področje uporabe sodelovanja za geografske programe z državami, ozemlji in regijami v razvoju, vzpostavljenega s to uredbo, je omejeno tudi vsebinsko na financiranje ukrepov, oblikovanih tako, da izpolnjujejo merila za uradno razvojno pomoč (merila ODA), kot jih je določil Odbor za razvojno pomoč Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD/DAC).

(3)  V interesu Unije je, da še bolj poglobi svoje odnose z zadevnimi državami v razvoju, ki so pomembni dvostranski partnerji in akterji v večstranskih forumih in v politiki svetovnega reda, pri katerih ima Unija strateški interes za spodbujanje različnih povezav, zlasti na področjih, kot so gospodarske, trgovinske, akademske, poslovne in znanstvene izmenjave. Zato potrebuje finančni instrument, ki bo zagotovil financiranje takšnih ukrepov, ki po merilih ODA načeloma ne izpolnjujejo pogojev za uradno razvojno pomoč, a so izjemnega pomena za krepitev odnosov ter zagotavljajo pomemben prispevek k napredku in razvoju ustreznih držav v razvoju.

(4)  Zato so bili v proračunskih postopkih v letih 2007 in 2008 za vzpostavitev takega okrepljenega sodelovanja v skladu členom 49(6)(b) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti(3), oblikovani štirje pripravljalni ukrepi: poslovne in znanstvene izmenjave z Indijo, poslovne in znanstvene izmenjave s Kitajsko, sodelovanje z državami srednjega dohodkovnega razreda v Aziji in sodelovanje z državami srednjega dohodkovnega razreda v Latinski Ameriki. Na podlagi navedenega člena je treba zakonodajni postopek, ki temelji na pripravljalnih ukrepih, zaključiti pred koncem tretjega proračunskega leta.

(5)  Cilji in določbe Uredbe Sveta (ES) št. 1934/2006(4) so primerni za vzpostavitev takšnega okrepljenega sodelovanja z državami iz Uredbe (ES) št. 1905/2006. Zato je treba razširiti geografsko področje uporabe Uredbe (ES) št. 1934/2006 in zagotoviti finančna sredstva za sodelovanje s temi državami v razvoju.

(6)  Z razširitvijo geografskega področja uporabe Uredbe (ES) št. 1934/2006 sodijo zadevne države v razvoju na področje uporabe dveh različnih finančnih instrumentov za zunanje ukrepe. Zagotoviti je treba, da bosta oba instrumenta financiranja ostala strogo ločena. V okviru Uredbe (ES) št. 1905/2006 se financirajo ukrepi, ki izpolnjujejo merila za uradno razvojno pomoč, v okviru Uredbe (ES) št. 1934/2006 pa izključno ukrepi, ki načeloma ne izpolnjujejo teh meril. Zagotoviti je treba tudi, da države, ki jih je Uredba (ES) št. 1934/2006 zajemala že zdaj, torej industrializirane države in ozemlja, pa tudi druge države in ozemlja z visokimi prihodki, z razširitvijo geografskega področja uporabe ne bodo prikrajšane, predvsem s finančnega vidika.

(7)  Ker so zaradi gospodarske krize proračuni v celotni Uniji pod izjemnim pritiskom in ker predlagana razširitev zajema države, ki so v nekaterih primerih na enaki ravni konkurenčnosti kot Unija in so dosegle povprečen življenjski standard, podoben tistemu v nekaterih državah članicah, bi morala EU pri sodelovanju upoštevati prizadevanja držav upravičenk za spoštovanje mednarodnih sporazumov Mednarodne organizacije dela ter za sodelovanje pri splošnih ciljih zmanjševanja emisij toplogrednih plinov.

(8)  Pregled izvajanja finančnih instrumentov za zunanje ukrepe je pokazal neskladja pri določbah, ki določajo, da so stroški, povezani z davki, carinami ali drugimi prispevki, izključeni iz financiranja kot neupravičeni. Zaradi skladnosti se predlaga, da se te določbe uskladijo z drugimi instrumenti.

(9)  Komisijo bi bilo treba pooblastiti, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme delegirane akte v zvezi s programi večletnega sodelovanja, saj ti programi dopolnjujejo Uredbo (ES) št. 1934/2006 in se splošno uporabljajo. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, vključno na ravni strokovnjakov.

(10)  Uredbo (ES) št. 1934/2006 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti −

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1934/2006 se spremeni:

(1)  naslov uredbe se nadomesti z naslednjim:"

Uredba Sveta (ES) št. 1934/2006 z dne 21. decembra 2006 o oblikovanju instrumenta za financiranje sodelovanja z industrializiranimi državami in ozemlji ter drugimi državami in ozemlji z visokim dohodkom ter z državami v razvoju iz Uredbe (ES) št. 1905/2006 za dejavnosti, ki ne izpolnjujejo meril za uradno razvojno pomoč

"

(2)  členi 1 do 3 se nadomestijo z naslednjim:"

Člen 1

Cilj

1.  Za namene te uredbe industrializirane države in ozemlja ter druge države in ozemlja z visokim dohodkom zajemajo države in ozemlja, naštete v Prilogi I te uredbe, države v razvoju pa zajemajo države iz Uredbe (ES) št. 1905/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o vzpostavitvi instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja*, naštete v Prilogi II te uredbe. V nadaljnjem besedilu se uporablja izraz ‚partnerske države‘.

Financiranje Unije v skladu s to uredbo podpira gospodarsko, finančno, tehnično, kulturno in akademsko sodelovanje na področjih, določenih v členu 4, ki sodijo v njene pristojnosti, s partnerskimi državami. Ta uredba je namenjena financiranju ukrepov, ki načeloma ne izpolnjujejo meril za uradno razvojno pomoč, kot jih je določil Odbor za razvojno pomoč Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD/DAC).

2.  Najpomembnejši cilj sodelovanja s partnerskimi državami ▌je predvideti ustrezen odziv na potrebo po krepitvi vezi ter poglobiti medsebojne stike na dvostranski, regionalni ali večstranski osnovi, da bi ustvarili ugodnejše razmere za razvoj odnosov med Unijo in partnerskimi državami v skladu z načeli, ki vodijo zunanje delovanje Unije, kot je določeno v Pogodbi. Pri tem gre med drugim za spodbujanje demokracije, spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, pravno državo, dostojno delo, dobro vodenje in ohranjanje okolja, kar naj bi prispevalo k napredku in trajnostnemu razvoju v partnerskih državah.

Člen 2

Področje uporabe

1.  ▌Sodelovanje je namenjeno povezovanju s partnerskimi državami, da bi okrepili dialog in zbliževanje, si delili in spodbujali podobne politične, gospodarske in institucionalne strukture in vrednote. Unija si bo prizadevala tudi za poglobljeno sodelovanje in izmenjave z uveljavljenimi oziroma čedalje pomembnejšimi dvostranskimi partnerji in akterji v večstranskih forumih in v politiki svetovnega reda. Sodelovanje zajema tudi partnerje, pri katerih ima Unija strateške interese za spodbujanje povezav in svojih vrednot, zapisanih v Pogodbi.

2.  ▌Komisija lahko v ustrezno utemeljenih primerih in z namenom zagotavljanja skladnosti in učinkovitosti pomoči Unije ter spodbujanja regionalnega sodelovanja pri sprejemanju letnih akcijskih programov iz člena 6 določi, da so do ukrepov iz te uredbe upravičene tudi države, ki niso naštete v prilogah, če je projekt ali program, ki se bo izvajal, regionalnega ali čezmejnega značaja. To se predvidi v večletnih programih sodelovanja iz člena 5.

3.  Komisija spreminja seznama iz prilog I in II v skladu z rednimi pregledi seznama držav v razvoju v okviru OECD/DAC in o tem obvešča Evropski parlament in Svet.

4.  V zvezi s financiranjem Unije v skladu s to uredbo je treba posebej pozorno upoštevati, kjer je ustrezno, ali partnerske države spoštujejo poglavitne delovne standarde Mednarodne organizacije dela in si prizadevajo za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov.

5.  V zvezi z državami iz Priloge II te uredbe se strogo spoštuje usklajenost politike z ukrepi, financiranimi v skladu z Uredbo (ES) št. 1905/2006 in Uredbo (ES) št. 1337/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o ustanovitvi instrumenta za hitro odzivanje na hitro naraščajoče cen hrane v državah v razvoju**.

Člen 3

Splošna načela

1.  Unija temelji na načelih svobode, demokracije, spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter pravne države in skuša z dialogom ter s sodelovanjem spodbujati, razvijati in utrditi zavezanost partnerskih držav tem načelom.

2.  Pri izvajanju te uredbe se, če je to primerno, uporabi diferenciran pristop za oblikovanje sodelovanja s partnerskimi državami, da bi upoštevali njihove gospodarske, družbene in politične razmere ter posebne interese, strategije in prednostne naloge Unije.

3.  Ukrepi, ki se financirajo v okviru te uredbe, morajo biti skladni z njo in zajemati področja sodelovanja, določena predvsem v instrumentih, sporazumih, deklaracijah in akcijskih načrtih, ki so jih skupaj sprejele Unija in partnerske države, kakor tudi področja, povezana s posebnimi interesi in prednostnimi nalogami Unije.

4.  Unija si pri ukrepih, ki se financirajo v okviru te uredbe, prizadeva zagotoviti skladnost z drugimi področji zunanjepolitičnega delovanja in drugimi zadevnimi politikami Unije, zlasti z razvojnim sodelovanjem. Ta usklajenost se zagotavlja z oblikovanjem politik, strateškim načrtovanjem ter pripravo in izvajanjem ukrepov.

5.  Ukrepi, ki se financirajo v okviru te uredbe, dopolnjujejo in prispevajo dodano vrednost prizadevanjem držav članic in javnih organov Unije na področju trgovinskih odnosov ter kulturnih, akademskih in znanstvenih izmenjav.

6.  Komisija obvešča Evropski parlament in z njim redno izmenjuje mnenja.

________________

* UL L 378, 27.12.2006, str. 41.

** UL L 354, 31.12.2008, str. 62.

"

(  3) člen 4 se spremeni:

   (a) uvodni del se nadomesti z naslednjim "
'Financiranje Unije podpira ukrepe sodelovanja v skladu s členom 1 ter je usklajeno s splošnim namenom, področjem uporabe, cilji in splošnimi načeli te uredbe. Financiranje Unije zajema ukrepe, ki načeloma ne izpolnjujejo meril za uradno razvojno pomoč in ki lahko vključujejo regionalno razsežnost na naslednjih področjih sodelovanja:‚;"
   (b) točke 1 do 5 se nadomestijo z naslednjim:"
   (1) spodbujanje sodelovanja, partnerstev in skupnih podjetij med gospodarskimi, socialnimi, kulturnimi, akademskimi in znanstvenimi akterji v Uniji in partnerskih državah;
   (2) pospeševanje dvostranske trgovine, investicijskih tokov in gospodarskih partnerstev s posebnim poudarkom na malih in srednje velikih podjetjih;
   (3) spodbujanje dialoga med političnimi, gospodarskimi, socialnimi in kulturnimi akterji ter drugimi nevladnimi organizacijami v ustreznih sektorjih v Uniji in partnerskih državah;
   (4) spodbujanje neposrednih povezav med posamezniki, programov izobraževanja in usposabljanja ter intelektualnih izmenjav, kakor tudi krepitev medsebojnega razumevanja med kulturami, zlasti na ravni družine, vključno z ukrepi za zagotavljanje in povečanje sodelovanja Unije v programu Erasmus Mundus ter udeležbe na evropskih izobraževalnih sejmih;
   (5) spodbujanje projektov sodelovanja na področjih, kot so raziskave, znanost in tehnologija, šport in kultura, energija (zlasti iz obnovljivih virov), promet, okoljska vprašanja (vključno s podnebnimi spremembami), carina, finance, pravna vprašanja in vprašanja človekovih pravic, ter v preostalih zadevah, ki so v skupnem interesu Unije in partnerskih držav;
"
   (c) točka 7 se nadomesti z naslednjim:"
   (7) podpora posebnim pobudam, vključno z raziskovalnim delom, študijami, pilotnimi programi ali skupnimi projekti, namenjenimi učinkovitemu in prožnemu odzivanju na cilje sodelovanja, ki izhajajo iz razvojnega procesa dvostranskih odnosov Unije s partnerskimi državami oziroma ki so namenjeni spodbujanju nadaljnjega poglabljanja in razširitve odnosov s temi državami.
"

(  4) v členu 5 se odstavka 2 in 3 nadomestita z naslednjim:"

2.  Večletni programi sodelovanja zajemajo obdobje, ki ni daljše od obdobja veljavnosti te uredbe. V njih se določijo posebni interesi in posebne prednostne naloge Unije, splošni cilji ter pričakovani rezultati. Zlasti v zvezi s programom Erasmus Mundus si je treba v programih prizadevati za čim bolj uravnoteženo geografsko zastopanost. Prav tako se določijo izbrana področja, ki naj bi jih Unija financirala, ter se navedejo okvirna finančna sredstva iz skladov, in sicer skupna sredstva ter sredstva glede na posamezno prednostno področje in na partnersko državo ali skupino partnerskih držav v zadevnem obdobju. Če je to primerno, se lahko dodelijo v obliki razpona. Večletni programi sodelovanja so po potrebi predmet vmesnih ali priložnostnih pregledov.

3.  Večletne programe sodelovanja in njihove preglede sprejme Komisija z delegiranimi akti v skladu s členom 14a in pod pogoji iz členov 14b in 14c.

"

(5)  člen 6 se spremeni:

   (a) odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:"
1.  Komisija sprejme letne akcijske programe na podlagi večletnih programov sodelovanja iz člena 5 in jih sočasno posreduje Evropskemu parlamentu in Svetu."
   (b) odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:"
3.  Letne akcijske programe sprejme Komisija ob upoštevanju mnenj Evropskega parlamenta in Sveta. Tega postopka pa ni treba uporabiti za spremembe akcijskih programov, kot so tehnične prilagoditve, podaljšanje obdobja izvajanja, prerazporeditev sredstev med načrtovanimi ukrepi znotraj predvidenega proračuna ter povečanje ali zmanjšanje proračuna za manj kot 20 % začetnega proračuna, če so takšne spremembe skladne z začetnimi cilji, določenimi v akcijskih programih."
  

[Sprememba 4]

(  6) člen 7 se spremeni:

   (a) točki (e) in (f) se nadomestita z naslednjim:"
   (e) skupni organi, ki jih ustanovijo partnerske države in regije ter Unija;
   (f) institucije in organi Unije, v kolikor izvajajo podporne ukrepe iz člena 9;
"
   (b) dodata se naslednja odstavka:"
1a.  Ukrepi iz Uredbe Sveta (ES) št. 1257/96 z dne 20. junija 1996 o humanitarni pomoči*, Uredbe (ES) št. 1717/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2006 o vzpostavitvi instrumenta za stabilnost** ali Uredbe (ES) št. 1905/2006, ki so upravičeni do financiranja v skladu z navedenimi uredbami, se ne financirajo v okviru te uredbe.
1b.  Finančna sredstva Unije v skladu s to uredbo se ne uporabljajo za financiranje nakupa orožja ali streliva ter vojaških ali obrambnih operacij.
_________
* UL L 163, 2.7.1996, str. 1.
** UL L 327, 24.11.2006, str. 1."

(7)  v členu 8 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:"

3.  Financiranje Unije se načeloma ne uporablja za plačilo davkov, carin ali prispevkov v partnerskih državah.

"

(  8) člen 9 se spremeni:

   (a) odstavek 1 nadomesti z naslednjim:"
1.  Financiranje Unije se lahko uporablja za odhodke, povezane s pripravo, spremljanjem, nadzorom, revizijo in ocenjevanjem, ki so neposredno potrebni za izvajanje te uredbe in uresničevanje njenih ciljev, kot tudi za vse druge odhodke za upravno ali tehnično pomoč, ki jih utegne imeti Komisija, vključno z njenimi delegacijami v partnerskih državah, pri upravljanju ukrepov, financiranih v okviru te uredbe."
   (b) odstavek se 3 nadomesti z naslednjim:"
3.  Komisija sprejme podporne ukrepe, ki niso zajeti v večletnih programih sodelovanja, in jih sočasno posreduje Evropskemu parlamentu in Svetu."

(  9) člen 12 se spremeni:

   (a) naslov se nadomesti z naslednjim:"
Zaščita finančnih interesov Unije"
   (b) odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:"
1.  Vsakršen sporazum, ki izhaja iz te uredbe, vsebuje določbe, ki v skladu z Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 z dne 18. decembra 1995 o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti*, Uredbo Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 z dne 11. novembra 1996 o pregledih in inšpekcijah na kraju samem, ki jih opravlja Komisija za zaščito finančnih interesov Evropskih skupnosti pred goljufijami in drugimi nepravilnostmi**, in Uredbo (ES) št. 1073/1999 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. maja 1999 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) ***, zagotavljajo zaščito finančnih interesov Unije, zlasti v zvezi z nepravilnostmi, goljufijami, podkupovanjem in drugimi nezakonitimi dejavnostmi.
_____________
* UL L 312, 23.12.1995, str. 1.
** UL L 292, 15.11.1996, str. 2.
*** UL L 136, 31.5.1999, str. 1."
   (c) odstavek se 2 nadomesti z naslednjim:"
2.  Sporazumi izrecno predvidevajo pravico Komisije in Računskega sodišča do izvajanja revizij, vključno z revizijami dokumentov ali revizijami na kraju samem pri vseh izvajalcih ali podizvajalcih, ki so prejeli sredstva Unije. Komisijo tudi izrecno pooblaščajo za izvajanje pregledov in inšpekcij na kraju samem v skladu z Uredbo (ES, Euratom) št. 2185/96."

(10)  člen 13 se nadomesti z naslednjim:"

Člen 13

Ocena

1.  Komisija redno ocenjuje ukrepe in programe, financirane v okviru te uredbe, po potrebi ali na zahtevo Evropskega parlamenta oziroma Sveta z neodvisnim zunanjim ocenjevanjem, da bi ugotovila, ali so cilji izpolnjeni, ter da bi lahko oblikovala priporočila z namenom izboljšanja prihodnjih operacij. Ti rezultati se kot povratna informacija upoštevajo pri zasnovi programov in dodeljevanju sredstev.

2.  Ocenjevalna poročila iz odstavka 1 Komisija predloži v informacijo Evropskemu parlamentu in Svetu.

3.  Komisija v fazo ocenjevanja sodelovanja Unije, predvidenega s to uredbo, vključi ustrezne interesne skupine, tudi nedržavne akterje.

"

[odstavek 2 ustreza spremembi 5]

(11)  člen 14 se nadomesti z naslednjim:"

Člen 14

Letno poročilo

Komisija preuči napredek pri izvajanju ukrepov, sprejetih v skladu s to uredbo, ter Evropskemu parlamentu in Svetu predloži podrobno letno poročilo o izvajanju te uredbe. Poročilo navaja rezultate izvrševanja proračuna ter predstavi vse financirane ukrepe in programe ter, kolikor je le mogoče, opiše tudi učinke in vplive ukrepov ter programov sodelovanja.

"

(12)  vstavijo se naslednji členi:"

Člen 14a

Izvajanje pooblastila

1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 5 se dodeli Komisiji za obdobje uporabe te uredbe.

2.  Ko Komisija sprejme delegirani akt, o njem sočasno obvesti Evropski parlament in Svet.

3.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov se Komisiji dodeli pod pogoji iz členov 14b in 14c.

Člen 14b

Preklic pooblastila

1.  Pooblastilo iz člena 5 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet.

2.  Institucija, ki je začela notranji postopek za odločanje o preklicu pooblastila, si prizadeva, da bi o tem pravočasno pred sprejetjem končne odločitve obvestila drugo institucijo in Komisijo, pri čemer navede podeljena pooblastila, ki bi lahko bila preklicana, ter morebitne razloge za preklic.

3.  S sklepom o preklicu pooblastil prenehajo veljati pooblastila, navedena v tem sklepu. Sklep začne učinkovati takoj ali na poznejši datum, naveden v njem. Sklep ne vpliva na veljavnost delegiranih aktov, ki že veljajo. Objavi se v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 14c

Nasprotovanje delegiranim aktom

1.  Evropski parlament ali Svet lahko nasprotuje delegiranemu aktu v dveh mesecih od dne uradnega obvestila.

Na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se to obdobje podaljša za dva meseca.

2.  Če po izteku obdobja iz odstavka 1 niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu, se ta objavi v Uradnem listu Evropske unije in začne veljati na tam navedeni datum.

Delegirani akt je lahko objavljen v Uradnem listu Evropske unije in začne veljati pred iztekom tega obdobja, če Evropski parlament in Svet obvestita Komisijo, da mu ne nameravata nasprotovati.

3.  Če Evropski parlament ali Svet nasprotuje sprejetemu delegiranemu aktu iz odstavka 1, ta ne začne veljati. Institucija, ki nasprotuje, navede razloge za nasprotovanje delegiranemu aktu.‚.

"

(13)  člen 15 se črta. [Sprememba 6]

(14)  člen 16 se nadomesti z naslednjim:"

‚Člen 16

Finančne določbe

Referenčni finančni znesek za izvajanje te uredbe za obdobje od leta 2007 do 2013 je 172 milijonov EUR za države, naštete v Prilogi I, in 176 milijonov EUR za države, naštete v Prilogi II. O letnih odobrenih sredstvih za obdobje 2010–2013 odloča proračunski organ v okviru letnega proračunskega postopka. Komisija proračunskemu organu zagotavlja podrobne informacije o vseh proračunskih vrsticah in letnih sredstvih, ki se uporabijo za financiranje ukrepov iz te uredbe. Proračunski organ odobri ta sredstva v mejah finančnega okvira. Pri tem je treba zagotoviti, da industrializirane države in ozemlja, navedeni v prilogi I, ter druge države in ozemlja z visokim dohodkom, ne bodo prikrajšani zaradi uporabe te uredbe za partnerske države, navedene v prilogi II.

Sredstva, ki so bila načrtovana za uporabo v okviru uredbe (ES) št. 1905/2006, se ne uporabljajo v ta namen.

"

[Sprememba 1CP]

(15)  v prilogi se naslov nadomesti z naslednjim:"

PRILOGA I – Seznam industrializiranih držav in ozemelj ter drugih držav in ozemelj z visokim dohodkom, ki jih zajema ta uredba

"

(16)  Doda se nova Priloga II, katere besedilo je navedeno v prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V …,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

(1) Stališče Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2010.
(2) UL L 378, 27.12.2006, str. 41.
(3) UL L 248, 16.9.2002, str. 1.
(4) UL L 405, 30.12.2006, str. 41.


PRILOGA
"

‚PRILOGA II

Seznam držav v razvoju, ki jih zajema ta uredba

Latinska Amerika

1.  Argentina

2.  Bolivija

3.  Brazilija

4.  Čile

5.  Kolumbija

6.  Kostarika

7.  Kuba

8.  Ekvador

9.  Salvador

10.  Gvatemala

11.  Honduras

12.  Mehika

13.  Nikaragva

14.  Panama

15.  Paragvaj

16.  Peru

17.  Urugvaj

18.  Venezuela

Azija

19.  Afganistan

20.  Bangladeš

21.  Butan

22.  Kambodža

23.  Kitajska

24.  Indija

25.  Indonezija

26.  Demokratična ljudska republika Koreja

27.  Laos

28.  Malezija

29.  Maldivi

30.  Mongolija

31.  Mjanmar/Burma

32.  Nepal

33.  Pakistan

34.  Filipini

35.  Šrilanka

36.  Tajska

37.  Vietnam

Osrednja Azija

38.  Kazahstan

39.  Kirgiška republika

40.  Tadžikistan

41.  Turkmenistan

42.  Uzbekistan

Bližnji vzhod

43.  Iran

44.  Irak

45.  Jemen

Južna Afrika

46.  Južna Afrika‚

"
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov