Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0059(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0285/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0285/2010

Συζήτηση :

PV 20/10/2010 - 10
CRE 20/10/2010 - 10

Ψηφοφορία :

PV 21/10/2010 - 7.2
PV 21/10/2010 - 7.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0382

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 408kWORD 102k
Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2010 - Στρασβούργο
Μηχανισμός χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας ***I
P7_TA(2010)0382A7-0285/2010
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο
 Παράρτημα
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας (COM(2010)0102 – C7-0079/2010 – 2010/0059(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2010)0102),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2 καθώς και το άρθρο 209, παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0079/2010),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που απηύθυναν εθνικά κοινοβούλια στον Πρόεδρό του σχετικά με τη συμβατότητα του σχεδίου πράξης με την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A7-0285/2010),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση, όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  πιστεύει ότι η πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με τον δραστικό περιορισμό του περιθωρίου του ανώτατου ορίου του τομέα 4 του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013(ΠΔΠ), δεν αφήνει αρκετό περιθώριο ελιγμών για την αντιμετώπιση και ικανοποιητική αντίδραση σε πιθανές μελλοντικές κρίσεις·

3.  πιστεύει ότι, καθόσον το θέμα του εμπορίου μπανανών υφίσταται από καιρό, τα προτεινόμενα μέτρα θα μπορούσαν να είχαν ενσωματωθεί ενωρίτερα στο ΠΔΠ·

4.  εκφράζει εκ νέου την πεποίθησή του ότι οιοσδήποτε νέος μηχανισμός δεν πρέπει να χρηματοδοτείται με αναδιάταξη πιστώσεων, δεδομένου ότι αυτό μπορεί να διακυβεύσει τις υπάρχουσες προτεραιότητες·

5.  υπενθυμίζει ότι ο μηχανισμός ευελιξίας στον οποίο αναφέρεται το σημείο 27 της διοργανικής συμφωνίας (ΔΣ) της 17ης Μαΐου 2006 για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(1) αποσκοπεί στη χρηματοδότηση «σαφώς προσδιορισμένων δαπανών οι οποίες δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των διαθεσίμων ανωτάτων ορίων», και θεωρεί τα μέτρα σχετικά με το εμπόριο της μπανάνας συνοδευτικά μέτρα που εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή·

6.  πιστεύει, επομένως, ότι η πρόταση δεν συμβιβάζεται με το ανώτατο όριο του τομέα 4 του ΠΔΠ, και ζητεί την αναθεώρηση του εν λόγω τομέα με όλα τα μέσα που προβλέπουν τα σημεία 21 έως 23 της ΔΣ, ή με άλλα μέσα όπως τα σημειούμενα στα σημεία 25 και 27·

7.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 21 Οκτωβρίου 2010 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕE) αριθ. …/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας
P7_TC1-COD(2010)0059

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 209 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(1),

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)  Η πολιτική της Ένωσης στον τομέα της ανάπτυξης έχει ως σκοπό τη μείωση και, εν τέλει, την εξάλειψη της φτώχειας.

(2)  Η Ένωση ως συμβαλλόμενο μέρος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), έχει δεσμευθεί για την ένταξη του εμπορίου στις αναπτυξιακές στρατηγικές και για την προώθηση του διεθνούς εμπορίου προκειμένου να προωθηθεί η ανάπτυξη και να περιορισθεί και, μακροπρόθεσμα, να εξαλειφθεί η φτώχεια παγκοσμίως.

(3)  Η Ένωση υποστηρίζει την ομάδα των χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) στην πορεία τους για μείωση της φτώχειας και διατηρήσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, ενώ αναγνωρίζει τη σημασία των τομέων παραγωγής βασικών προϊόντων των χωρών αυτών.

(4)  Η Ένωση έχει δεσμευθεί να στηρίξει την ομαλή και βαθμιαία ένταξη των αναπτυσσόμενων χωρών στην παγκόσμια οικονομία με σκοπό την διατηρήσιμη ανάπτυξη. Οι κυριότερες χώρες ΑΚΕ που εξάγουν μπανάνα ενδέχεται να αντιμετωπίζουν προβλήματα στο πλαίσιο των μεταβαλλόμενων εμπορικών ρυθμίσεων, ιδίως της ελευθέρωσης του δασμολογίου του μάλλον ευνοούμενου κράτους στο πλαίσιο του ΠΟΕ και των διμερών ή περιφερειακών συμφωνιών που έχουν συναφθεί ή πρόκειται να συναφθούν μεταξύ της Ένωσης και χωρών της Λατινικής Αμερικής. Ως εκ τούτου, στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας(2) θα πρέπει να προστεθεί πρόγραμμα συνοδευτικών μέτρων για τις μπανάνες ΑΚΕ.

(5)  Τα μέτρα χρηματοδοτικής συνδρομής που θα ληφθούν στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού θα πρέπει να αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και των συνθηκών διαβίωσης του πληθυσμού στις περιοχές καλλιέργειας μπανάνας και στις αλυσίδες αξιοποίησης της μπανάνας, ειδικότερα δε των μικροκαλλιεργητών και των μικρών φορέων, καθώς επίσης πρέπει να αποσκοπούν και στη συμμόρφωση με τα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία, και με τα περιβαλλοντικά πρότυπα, ιδίως όσα αφορούν τη χρήση παρασιτοκτόνων και την έκθεση σε αυτά, με τη στήριξη της προσαρμογής και, κατά περίπτωση, με την αναδιάρθρωση τομέων που εξαρτώνται από τις εξαγωγές μπανάνας μέσω ειδικής τομεακής στήριξης του προϋπολογισμού ή μέσω παρεμβάσεων για συγκεκριμένα σχέδια. Τα μέτρα θα πρέπει να αποβλέπουν στην εξασφάλιση πολιτικών κοινωνικής αποκατάστασης, οικονομικής διαφοροποίησης ή επενδύσεων για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, εφόσον τούτο είναι βιώσιμο, λαμβανομένων υπόψη των αποτελεσμάτων και των εμπειριών που αποκτήθηκαν μέσω του ειδικού συστήματος βοήθειας στους παραδοσιακούς προμηθευτές μπανάνας ΑΚΕ που θεσπίσθηκε σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2686/94 του Συμβουλίου(3) και του ειδικού πλαισίου συνδρομής (ΕΠΣ) σε παραδοσιακούς προμηθευτές μπανάνας ΑΚΕ που θεσπίσθηκε σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 856/1999 του Συμβουλίου(4) και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1609/1999 της Επιτροπής(5). Η Ένωση αναγνωρίζει τη σημασία της προαγωγής της δικαιότερης κατανομής των εσόδων που προέρχονται από τη μπανάνα.

(6)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να συνοδεύει τη διαδικασία προσαρμογής στις χώρες ΑΚΕ που εξήγαγαν σημαντικές ποσότητες μπανάνας στην Ένωση τα τελευταία έτη και τα οποία θα επηρεασθούν από την ελευθέρωση στο πλαίσιο του ΠΟΕ(6) και κατόπιν των διμερών ή περιφερειακών συμφωνιών που έχουν συναφθεί ή πρόκειται να συναφθούν μεταξύ της Ένωσης και ορισμένων χωρών της Λατινικής και Κεντρικής Αμερικής. Το πρόγραμμα βασίζεται στο ΕΠΣ για τους παραδοσιακούς προμηθευτές μπανάνας ΑΚΕ. Συμμορφώνεται με τις διεθνείς υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η Ένωση στο πλαίσιο του ΠΟΕ και έχει χαρακτήρα αναδιάρθρωσης και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και, κατά συνέπεια, είναι προσωρινής φύσεως, με ▌διάρκεια τεσσάρων ετών (2010-2013).

(7)  Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Ανακοίνωσης της Επιτροπής της 17ης Μαρτίου 2010 με τίτλο «διετής έκθεση σχετικά με το ειδικό πλαίσιο συνδρομής υπέρ των παραδοσιακών προμηθευτών μπανάνας ΑΚΕ», τα παλαιά προγράμματα βοήθειας συνέβαλαν σημαντικά στη δημιουργία αυξημένων δυνατοτήτων για επιτυχή οικονομική διαφοροποίηση, παρ' όλον ότι ο ακριβής αντίκτυπος δεν μπορεί ακόμη να υπολογιστεί ποσοτικά και η βιωσιμότητα των εξαγωγών μπανανών των χωρών ΑΚΕ παραμένει εύθραυστη.

(8)  Η Επιτροπή διενέργησε αξιολόγηση του προγράμματος ΕΠΣ αλλά όχι αξιολόγηση αντικτύπου των συνοδευτικών μέτρων για τη μπανάνα (BAM).

(9)  Η Επιτροπή θα πρέπει να μεριμνήσει για τον αποτελεσματικό συντονισμό του προγράμματος αυτού με τα περιφερειακά και εθνικά ενδεικτικά προγράμματα που εφαρμόζονται στις δικαιούχους χώρες, ιδίως όσον αφορά την υλοποίηση των οικονομικών, γεωργικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων.

(10)  Το 2% σχεδόν του παγκοσμίου εμπορίου μπανάνας πιστοποιείται από οργανώσεις παραγωγών δικαίου εμπορίου. Οι κατ' ελάχιστον τιμές του δικαίου εμπορίου καθορίζονται βάσει του υπολογισμού του «βιώσιμου κόστους παραγωγής» το οποίο ορίζεται μετά από διαβούλευση με τα εμπλεκόμενα μέρη, προκειμένου να συμπεριληφθεί το κόστος συμμόρφωσης προς τις αποδεκτές κοινωνικές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές και να επιτευχθεί λογικό κέρδος, χάρη στο οποίο οι παραγωγοί θα μπορέσουν να επενδύσουν στη μακροπρόθεσμη σταθερότητα της δραστηριότητάς τους.

(11)  Για να αποφευχθεί η εκμετάλλευση των εντοπίων εργαζομένων, οι συντελεστές της παραγωγικής αλυσίδας του τομέα της μπανάνας θα πρέπει να καταλήξουν σε συμφωνία για να διασφαλισθεί ότι θα γίνει δίκαιη κατανομή των εισοδημάτων που δημιουργούνται από τον τομέα.

(12)  Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εκδίδει πράξεις κατ' εξουσιοδότηση που αφορούν έγγραφα γεωγραφικής στρατηγικής, πολυετή ενδεικτικά προγράμματα και έγγραφα στρατηγικής για θεματικά προγράμματα και τα συνοδευτικά τους μέτρα, δεδομένου ότι συμπληρώνουν τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 και είναι γενικής εμβελείας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διενεργεί η Επιτροπή τις δέουσες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια των προπαρασκευαστικών εργασιών της, συμπεριλαμβανομένων των διαβουλεύσεων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων.

(13)  Ως εκ τούτου, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 τροποποιείται ως εξής:

1)  Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:"

Άρθρο 4

Εφαρμογή της βοήθειας από την Ένωση

Σύμφωνα με τον γενικό σκοπό και το πεδίο εφαρμογής, τους στόχους και τις γενικές αρχές του παρόντος κανονισμού, η βοήθεια της Ένωσης υλοποιείται μέσω των γεωγραφικών και θεματικών προγραμμάτων που καθορίζονται με τα άρθρα 5 έως 16 και των προγραμμάτων που καθορίζονται με τα άρθρα 17 και 17α.

"

2)  Παρεμβάλλεται το εξής άρθρο:"

Άρθρο 17α

Κυριότερες χώρες ΑΚΕ που προμηθεύουν μπανάνες

1.  Οι σημειούμενες στο παράρτημα IIIΑ χώρες ΑΚΕ που προμηθεύουν μπανάνες υπάγονται σε συνοδευτικά μέτρα στον τομέα της μπανάνας. Η συνδρομή της Ένωσης προς τις χώρες αυτές αποσκοπεί στην στήριξη της διαδικασίας προσαρμογής τους μετά την ελευθέρωση της αγοράς μπανάνας της Ένωσης στο πλαίσιο του Διεθνούς Οργανισμού Εμπορίου. Η βοήθεια της Ένωσης θα χρησιμοποιηθεί ειδικότερα για την καταπολέμηση της φτώχειας με βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της θέσης των αγροτών και των ενδιαφερόμενων ατόμων, κατά περίπτωση μικρών οντοτήτων, μεταξύ άλλων και διά συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές εργασίας και ασφάλειας και προς τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών με τη χρήση παρασιτοκτόνων και την έκθεση σε αυτά. Η συνδρομή από την ΕΕ λαμβάνει υπόψη τις πολιτικές και στρατηγικές προσαρμογής των χωρών αυτών, όπως επίσης και τον περιφερειακό περιβάλλοντα χώρο τους (εγγύτητα προς απομακρυσμένες περιφέρειες της Ένωσης και υπερπόντιες χώρες και εδάφη) και αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στους εξής τομείς συνεργασίας:

   α) ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τομέα των εξαγωγών μπανάνας, εφόσον είναι διατηρήσιμη, λαμβανομένης υπόψη της κατάστασης των διαφόρων ενδιαφερομένων μερών στην αλυσίδα,
   β) την προώθηση της οικονομικής διαφοροποίησης των περιοχών που εξαρτώνται από τη μπανάνα, εφόσον η στρατηγική αυτή είναι βιώσιμη,
   γ) αντιμετώπιση των ευρύτερων επιπτώσεων της διαδικασίας προσαρμογής, που ενδεχομένως συνδέονται με τα ακόλουθα θέματα, χωρίς να περιορίζονται σε αυτά: απασχόληση και κοινωνικές υπηρεσίες, χρήση γης και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, καθώς και μακροοικονομική σταθερότητα.

2.  Εντός του πλαισίου του ποσού στο οποίο αναφέρεται το παράρτημα IV, η Επιτροπή καθορίζει το ανώτατο ποσό που θα είναι διαθέσιμο για κάθε επιλέξιμη χώρα ΑΚΕ που προμηθεύει μπανάνες της παραγράφου 1 βάσει των εξής αντικειμενικών και σταθμισμένων δεικτών:

   α) πρώτον, το εμπόριο μπανάνας με την ΕΕ,
   β) δεύτερον, η σημασία των εξαγωγών μπανάνας για την οικονομία της εκάστοτε χώρας ΑΚΕ, καθώς και το αναπτυξιακό της επίπεδο.

Οι μετρήσεις για τα κριτήρια κατανομής βασίζονται στα προ του 2010 αντιπροσωπευτικά δεδομένα που καλύπτουν χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε ετών, καθώς και σε μελέτη της Επιτροπής που θα αξιολογεί την επίπτωση που έχουν για τις χώρες ΑΚΕ η συναφθείσα στο πλαίσιο του ΠΟΕ συμφωνία και οι διμερείς ή περιφερειακές συμφωνίες που συνήφθησαν ή πρόκειται να συναφθούν μεταξύ της Ένωσης και των χωρών της Λατινικής Αμερικής που είναι οι βασικοί εξαγωγείς μπανάνας.

3.  Η Επιτροπή εγκρίνει πολυετείς στρατηγικές στήριξης κατ' αναλογία προς το άρθρο 19 και σύμφωνα με το άρθρο 21. Εξασφαλίζει ότι οι στρατηγικές αυτές συμπληρώνουν τα έγγραφα γεωγραφικής στρατηγικής των υπόψη χωρών, καθώς και τον προσωρινό χαρακτήρα των συνοδευτικών μέτρων για τη μπανάνα.

Οι πολυετείς στρατηγικές στήριξης για τα συνοδευτικά μέτρα στον τομέα της μπανάνας περιλαμβάνουν:

   a) περιβαλλοντικό προφίλ προσαρμοσμένο στα πρόσφατα δεδομένα, με τη δέουσα προσοχή στον μπανανοπαραγωγικό κλάδο της χώρας και ειδικότερα στο θέμα των παρασιτοκτόνων,
   β) στοιχεία ως προς τα επιτεύγματα των παρελθόντων προγραμμάτων στήριξης της μπανάνας,
   γ) δείκτες για την αξιολόγηση της προόδου ως προς τους όρους εκταμίευσης, σε περίπτωση που ως μορφή χρηματοδότησης επιλέγεται η στήριξη του προϋπολογισμού,
   δ) τα προσδοκώμενα αποτελέσματα της συνδρομής,
   ε) χρονικό πλαίσιο των δραστηριοτήτων στήριξης και των αναμενόμενων εκταμιεύσεων για κάθε δικαιούχο χώρα,
   στ) τους τρόπους επίτευξης και παρακολούθησης της προόδου ως προς την τήρηση των διεθνώς συμφωνημένων βασικών κανόνων εργασίας της ΔΟΕ και των συναφών συμβάσεων περί ασφάλειας και υγιεινής, όπως και των σχετικών διεθνώς συμφωνημένων βασικών περιβαλλοντικών προδιαγραφών.

18 μήνες πριν από την εκπνοή του, γίνεται αξιολόγηση του προγράμματος και της προόδου των χωρών όπου περιλαμβάνονται και συστάσεις για ενδεχόμενες μελλοντικές ενέργειες και για τη φύση αυτών των ενεργειών.

"

3)  Το άρθρο 21 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:"

Άρθρο 21

Έγκριση εγγράφων στρατηγικής και πολυετή ενδεικτικά προγράμματα

Τα έγγραφα στρατηγικής και τα πολυετή ενδεικτικά προγράμματα των άρθρων 19 και 20 καθώς και η τυχόν επανεξέτασή τους κατά το άρθρο 19, παράγραφος 2, και το άρθρο 20, παράγραφος 1, καθώς και τα συνοδευτικά μέτρα των άρθρων 17 και 17α αντίστοιχα, εγκρίνονται από την Επιτροπή διά πράξεων κατ' εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 35 και κατά τις προϋποθέσεις των άρθρων 35α και 35β.

"

4)  Το άρθρο 22, παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:"

3.  Η Επιτροπή εγκρίνει τα ετήσια προγράμματα δράσης συνεκτιμώντας τις γνωμοδοτήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

"

5)  Στο άρθρο 23, οι παράγραφοι 3 και 4 αντικαθίστανται ως εξής :"

3.  Όταν το κόστος των μέτρων αυτών υπερβαίνει τα 10 000 000 EUR, η Επιτροπή τα εγκρίνει συνεκτιμώντας τις γνωμοδοτήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Για τα ειδικά μέτρα των οποίων το κόστος είναι χαμηλότερο των 10 000 000 EUR, η Επιτροπή κοινοποιεί τα μέτρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προς ενημέρωση εντός ενός μηνός από την έκδοση της απόφασής της.

4.  Τροποποιήσεις των ειδικών μέτρων, όπως οι τεχνικές προσαρμογές, η παράταση της περιόδου εφαρμογής, η ανακατανομή των πιστώσεων στο πλαίσιο του προβλεπόμενου προϋπολογισμού, η αύξηση ή η μείωση του προϋπολογισμού κατά ποσό χαμηλότερο από το 20 % του αρχικού προϋπολογισμού, εφόσον οι τροποποιήσεις αυτές δεν θίγουν τους αρχικούς στόχους που καθορίζονται με την απόφαση της Επιτροπής, κοινοποιούνται εντός ενός μηνός στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

"

6)  Στο άρθρο 25, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:"

2.  Οι ευρωπαϊκές ενισχύσεις δεν χρησιμοποιούνται καταρχήν για την καταβολή φόρων, τελών ή δασμών στις δικαιούχους χώρες.

"

7)  Στο άρθρο 29, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:"

1.  Οι δημοσιονομικές δεσμεύσεις πραγματοποιούνται με βάση τις αποφάσεις που λαμβάνει η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 17α παράγραφος 3, το άρθρο 22 παράγραφος 1, το άρθρο 23 παράγραφος 1, και το άρθρο 26 παράγραφος 1.

"

8)  Στο άρθρο 31 παράγραφος 1, το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το εξής:"

Η συμμετοχή στην ανάθεση συμβάσεων προμηθειών ή συμβάσεων επιχορηγήσεων χρηματοδοτούμενων δυνάμει θεματικού προγράμματος, όπως αυτό ορίζεται στα άρθρα 11 έως 16, και των προγραμμάτων που καθορίζονται στα άρθρα 17 και 17α, είναι ανοιχτή σε όλα τα φυσικά πρόσωπα που είναι υπήκοοι αναπτυσσόμενης χώρας, όπως αυτή προσδιορίζεται από την ΕΑΒ του ΟΟΣΑ και το Παράρτημα ΙΙ, ή τα νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε αυτήν, πέραν των φυσικών ή νομικών προσώπων που είναι επιλέξιμα δυνάμει του θεματικού προγράμματος ή των προγραμμάτων των άρθρων 17 και 17α. Η Επιτροπή δημοσιεύει και προσαρμόζει στα νέα δεδομένα το Παράρτημα ΙΙ, βάσει τακτικών αναθεωρήσεων του καταλόγου των δικαιούχων βοήθειας που καταρτίζει η ΕΑΒ του ΟΟΣΑ, και ενημερώνει σχετικά το Συμβούλιο.

"

9)  Το άρθρο 33, παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:"

2.  Η Επιτροπή διαβιβάζει, προς ενημέρωση, τις εκθέσεις αξιολόγησης που καταρτίζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Τα αποτελέσματα λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό των προγραμμάτων και την κατανομή των κονδυλίων.

"

10)  Το άρθρο 35 αντικαθίσταται ως εξής:"

Άρθρο 35

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Η εξουσία για την έκδοση πράξεων κατ' εξουσιοδότηση κατά το άρθρο 17 παράγραφος 2, και τα άρθρα 17α και 21, ανατίθενται στην Επιτροπή για τη διάρκεια εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

2.  Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει κατ' εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

3.  Οι εξουσίες για την έκδοση κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που ανατίθενται στην Επιτροπή υπόκεινται στις προϋποθέσεις των άρθρων 35α και 35β.

Άρθρο 35a

Ανάκληση της εξουσιοδότησης

1.  Η εξουσιοδότηση κατά το άρθρο 17 παράγραφος 2, και τα άρθρα 17α, και 21 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο.

2.  Το θεσμικό όργανο που έχει κινήσει εσωτερική διαδικασία για να αποφασισθεί εάν θα ανακληθεί η εξουσιοδότηση αναλαμβάνει τη δέσμευση να ενημερώσει το άλλο θεσμικό όργανο και την Επιτροπή εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος πριν από τη λήψη της τελικής απόφασης, αναφέροντας την εκχωρηθείσα εξουσία που θα μπορούσε να ανακληθεί και τους πιθανούς λόγους ανάκλησης.

3.  Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Παράγει αποτελέσματα αμέσως ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που καθορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη. Δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 35β

Ενστάσεις σε σχέση με κατ' εξουσιοδότηση πράξεις

1.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δύνανται να διατυπώνουν αντιρρήσεις έναντι κατ' εξουσιοδότηση πράξεων εντός δύο μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης.

Με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου, η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες.

2.  Εάν, κατά τη λήξη της προθεσμίας κατά την παράγραφο 1, ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο έχουν αντιταχθεί στην κατ' εξουσιοδότηση πράξη, η εν λόγω πράξη δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή.

Η κατ' εξουσιοδότηση πράξη μπορεί να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τεθεί σε ισχύ πριν από τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν την Επιτροπή για την πρόθεσή τους να μην εγείρουν αντιρρήσεις.

3.  Εάν είτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε το Συμβούλιο διατυπώσουν αντιρρήσεις έναντι της κατ' εξουσιοδότηση πράξης εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1, η πράξη αυτή δεν τίθεται σε ισχύ. Το θεσμικό όργανο που προβάλει αντιρρήσεις εκθέτει τους λόγους για τους οποίους αντιτίθεται στην κατ' εξουσιοδότηση πράξη.

"

11)  Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 38, αντικαθίστανται με τις ακόλουθες παραγράφους:"

1.  Το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού κατά την περίοδο 2007-2013 ανέρχεται σε 17 087 εκατομμύρια EUR.

2.  Τα ενδεικτικά ποσά που κατανέμονται σε κάθε πρόγραμμα που παρατίθεται στα άρθρα 5 έως 10, 11 έως 16 και 17 και 17α καθορίζονται στο Παράρτημα ΙV. Τα ποσά αυτά καθορίζονται για την περίοδο 2007-2013.

"

12)  Παρεμβάλλεται το παράρτημα ΙΙΙα, όπως εμπεριέχεται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

13)  Το παράρτημα IV αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος II του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2010.
(2) ΕΕ L 378, 27.12.2006, σ. 41
(3) ΕΕ L 286, 5.11.1994, σ. 1.
(4) ΕΕ L 108, 27.4.1999, σ. 2.
(5) ΕΕ L 190, 23.7.1999, σ. 14.
(6) Συμφωνία της Γενεύης για το εμπόριο μπανανών ΕΕ L 141, 9.6.2010, σ. 3.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙα

Κύριες χωρες ΑΚΕ που προμηθεύουν μπανάνες

1.  Μπελίζε

2.  Καμερούν

3.  Ακτή του Ελεφαντοστού

4.  Δομίνικα

5.  Δομινικανή Δημοκρατία

6.  Γκάνα

7.  Τζαμάικα

8.  Αγία Λουκία

9.  Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες

10.  Σουρινάμ«


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Ενδεικτικές κατανομές πιστώσεων για την περίοδο 2007-2013 (σε εκατ. EUR)

Σύνολο

17 087

Γεωγραφικά προγράμματα:

10 057

Λατινική Αμερική

2 690

Ασία

5 187

Κεντρική Ασία

719

Εγγύς και Μέση Ανατολή.

481

Νότια Αφρική

980

Θεματικά προγράμματα:

5 596

Επενδύσεις στους ανθρώπους

1 060

Περιβάλλον και βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων

804

Μη κρατικοί φορείς και τοπικές αρχές αρμόδιες για την ανάπτυξη

1 639

Ασφάλεια τροφίμων

1 709

Μετανάστευση και άσυλο

384

Χώρες ΑΚΕ του Πρωτοκόλλου για τη ζάχαρη

1 244

Κύριες χώρες ΑΚΕ που προμηθεύουν μπανάνες

190«

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου