Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/0059(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0285/2010

Texte depuse :

A7-0285/2010

Dezbateri :

PV 20/10/2010 - 10
CRE 20/10/2010 - 10

Voturi :

PV 21/10/2010 - 7.2
PV 21/10/2010 - 7.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0382

Texte adoptate
PDF 412kWORD 104k
Joi, 21 octombrie 2010 - Strasbourg
Instrumentul de finanțare a cooperării pentru dezvoltare ***I
P7_TA(2010)0382A7-0285/2010
Rezoluţie
 Text consolidat
 Anexă
 Anexă

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 21 octombrie 2010 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1905/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui instrument de finanțare a cooperării pentru dezvoltare (COM(2010)0102 – C7-0079/2010 – 2010/0059(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2010)0102),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 209 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0079/2010),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizele motivate adresate Președintelui său de parlamentele naționale privind conformitatea proiectului de act cu principiul subsidiarității;

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare și avizul Comisiei pentru bugete (A7-0285/2010),

1.  adoptă în primă lectură poziția prezentată în continuare;

2.  consideră că, prin reducerea drastică a marjei disponibile sub plafonul de la rubrica 4 a cadrului financiar multianual 2007-2013, propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului nu lasă o marjă suficientă de manevră pentru a putea face față unei posibile crize viitoare și pentru a reacționa adecvat la aceasta;

3.  consideră că, având în vedere problema persistentă legată de comerțul cu banane, măsurile propuse ar fi putut fi integrate într-o etapă anterioară în cadrul financiar multianual;

4.  își reiterează convingerea că niciun nou instrument nu ar trebui finanțat prin redistribuire, întrucât acest lucru ar pune în pericol prioritățile existente;

5.  reamintește că instrumentul de flexibilitate menționat la Punctul 27 din Acordul Interinstituțional (AII) din 17 mai 2006 privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară(1) este destinat să permită finanțarea „unor cheltuieli identificate precis care nu ar putea fi finanțate în limitele plafoanelor disponibile” și estimează că măsurile privind comerțul cu banane sunt măsuri de însoțire care se încadrează în această categorie;

6.  consideră, prin urmare, că propunerea nu este compatibilă cu plafonul aferent rubricii 4 din cadrul financiar multianual și solicită revizuirea acestuia prin toate mijloacele prevăzute la punctele 21-23 din AII sau prin alte mijloace, cum ar fi cele incluse la punctele 25 și 27;

7.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

8.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 139, 14.6.2006, p. 1.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 21 octombrie 2010 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. .../2010 al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1905/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui instrument de finanțare a cooperării pentru dezvoltare
P7_TC1-COD(2010)0059

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 209 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ parlamentelor naționale,

acționând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(1),

întrucât:

(1)  Politica Uniunii în domeniul dezvoltării are ca scop reducerea și, pe termen lung, eradicarea sărăciei.

(2)  Uniunea, în calitate de parte contractantă la Organizația Mondială a Comerțului (OMC), se angajează să includă comerțul în strategiile de dezvoltare și să promoveze comerțul internațional pentru intensificarea dezvoltării și reducerea, iar, pe termen lung, eradicarea sărăciei în lumea întreagă.

(3)  Uniunea susține grupul țărilor din Africa, zona Caraibelor și Pacific (ACP) în eforturile lor de reducere a sărăciei și de dezvoltare economică și socială viabilă și recunoaște importanța sectoarelor mărfurilor acestora.

(4)  Uniunea își exprimă angajamentul de a susține integrarea treptată și lină a țărilor în curs de dezvoltare în economia mondială în vederea dezvoltării viabile. Principalele țări ACP exportatoare de banane se pot confrunta cu dificultăți în contextul modificării regimurilor comerciale, în special ca urmare a liberalizării tarifului clauzei națiunii celei mai favorizate în cadrul OMC și al acordurilor bilaterale și regionale încheiate, sau pe cale de a fi încheiate, între Uniune și țările din America Latină. Așadar un program de măsuri de însoțire destinat sectorului bananelor din țările ACP ar trebui adăugat la Regulamentul (CE) nr. 1905/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 de stabilire a unui instrument de finanțare a cooperării pentru dezvoltare(2).

(5)  Măsurile de asistență financiară care urmează să fie adoptate în temeiul acestui program ar trebui să aibă ca scop îmbunătățirea nivelului de trai și a condițiilor de viață ale persoanelor implicate în procesul de cultivare și procesare a bananelor, în special al micilor agricultori și al entităților mici, precum și conformarea cu standardele de sănătate și siguranță a muncii și cu standardele de mediu, în special cele referitoare la utilizarea pesticidelor și expunerea la acestea, prin sprijinirea adaptării și inclusiv, acolo unde este cazul, a reorganizării zonelor care depind de exporturile de banane prin sprijin bugetar specific sectorului sau prin intervenții specifice proiectului. Prin aceste măsuri ar trebui să se asigure politici de adaptare socială, diversificarea economică sau investițiile în vederea îmbunătățirii competitivității, atunci când acest lucru este viabil, luând în considerare rezultatele și experiențele dobândite prin Sistemul special de asistență pentru furnizorii tradiționali de banane din ACP stabilit în concordanță cu Regulamentul (CE) nr. 2686/94 al Consiliului(3) și prin Cadrul special de asistență (CSA) pentru furnizorii tradiționali de banane din ACP stabilit în concordanță cu Regulamentul (CE) nr. 856/1999 al Consiliului(4) și Regulamentul (CE) nr. 1609/1999 al Comisiei(5). Uniunea recunoaște importanța promovării unei distribuții mai echitabile a veniturilor din comerțul cu banane.

(6)  Programul ar trebui să însoțească procesul de adaptare în țările ACP care în ultimii ani au exportat volume importante de banane în Uniune și care vor fi afectate de liberalizare în cadrul OMC(6)sau în urma acordurilor bilaterale sau regionale încheiate sau pe cale de a fi încheiate între Uniune și anumite țări din America Latină și Centrală. Programul are la bază Cadrul special de asistență pentru furnizorii tradiționali de banane din ACP, respectă obligațiile internaționale ale Uniunii în cadrul OMC, promovează ▌restructurarea și îmbunătățirea competitivității și, așadar, are un caracter temporar, cu o durată de ▌patru ani (2010-2013).

(7)  Concluziile Comunicării Comisiei din 17 martie 2010 intitulată „Raportul bienal referitor la Cadrul special de asistență pentru furnizorii tradiționali de banane din ACP” arată că programele de asistență din trecut au contribuit în mod semnificativ la obținerea unei capacități îmbunătățite de diversificare economică reușită, deși impactul total al acestora nu poate fi încă măsurat, precum și că sustenabilitatea exporturilor de banane din țările ACP rămâne fragilă.

(8)  Comisia a realizat o evaluare a Cadrului special de asistență, dar nu a elaborat încă o evaluare a impactului măsurilor de însoțire pentru sectorul bananelor (BAM).

(9)  Comisia ar trebui să asigure o coordonare adecvată a acestui program cu programele orientative naționale și regionale din țările beneficiare, mai ales în ceea ce privește atingerea obiectivelor economice, agricole, sociale și de mediu.

(10)  Aproximativ 2 % din comerțul mondial de banane este certificat de organizații de producători din sectorul comerțului echitabil. Prețurile minime din acest sector sunt stabilite pe baza „costurilor durabile de producție” fixate în urma consultării părților participante în scopul internalizării costurilor de aliniere la norme sociale și de mediu decente și al generării unui profit rezonabil, pe baza căruia producătorii să poată investi în stabilitatea pe termen lung a activității lor.

(11)  Pentru a evita exploatarea lucrătorilor locali, filiera de producție din sectorul bananelor ar trebui să cadă de acord asupra unei repartizări echitabile a veniturilor generate de acest sector.

(12)  Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în ceea ce privește documentele de strategie geografică, programele orientative multianuale și documentele de strategie privind programe tematice și măsurile de însoțire, întrucât acestea completează Regulamentul (CE) nr. 1905/2006 și au aplicabilitate generală. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți.

(13)  Regulamentul (CE) nr. 1905/2006 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1905/2006 se modifică după cum urmează:

1.  Articolul 4 se înlocuiește cu următorul text:"

Articolul 4

Punerea în aplicare a asistenței Uniunii

Cu respectarea obiectivului general și a sferei de aplicare, precum și a obiectivelor și principiilor generale ale prezentului regulament, asistența Uniunii este pusă în aplicare prin intermediul programelor geografice și tematice prevăzute la articolele 5-16 și al programelor prevăzute la articolele 17 și 17a.

"

2.  Se introduce următorul articol:"

Articolul 17a

Principalele țări ACP furnizoare de banane

(1)  Țările ACP furnizoare de banane enumerate în anexa IIIa beneficiază de măsuri de însoțire pentru sectorul bananelor. Asistența Uniunii pentru aceste țări va avea ca obiectiv sprijinirea procesului de adaptare a acestora ca urmare a liberalizării pieței Uniunii a bananelor în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului. Asistența acordată de Uniune va fi folosită în special pentru combaterea sărăciei prin îmbunătățirea nivelului de trai și a condițiilor de viață ale agricultorilor, ale persoanelor vizate și, acolo unde este cazul, ale entităților mici, inclusiv prin respectarea normelor de muncă și de securitate și prin respectarea standardelor de mediu, inclusiv a celor referitoare la utilizarea pesticidelor și expunerea la acestea. Asistența Uniunii ține seama de politicile și de strategiile de adaptare ale țărilor în cauză, precum și de poziția regională (în termeni de proximitate față de regiunile ultraperiferice și de teritoriile dependente ale Uniunii) și acordă o atenție specială următoarelor domenii de cooperare:

   (a) consolidarea competitivității sectorului exporturilor de banane, în condițiile în care acest lucru este viabil, luând în considerare situația diferitelor părți implicate în acest lanț;
   (b) promovarea diversificării economice a zonelor care depind de comerțul cu banane, acolo unde o astfel de strategie este viabilă;
   (c) gestionarea efectelor mai ample generate de procesul de adaptare, eventual în legătură cu ocuparea forței de muncă și serviciile de protecție socială, exploatarea terenurilor și reabilitarea mediului înconjurător, precum și stabilitatea macroeconomică, fără a se limita însă la acestea.

(2)  În limita sumei prevăzute în anexa IV, Comisia stabilește suma maximă disponibilă pentru fiecare țară ACP furnizoare de banane menționată la alineatul (1), pe baza unor indicatori obiectivi și ponderați după cum urmează:

   (a) în primul rând, comerțul cu banane cu Uniunea;
   (b) în al doilea rând, importanța exporturilor de banane pentru economia țării ACP în cauză și nivelul de dezvoltare al țării.

Cuantificarea criteriilor de alocare are la bază datele reprezentative anterioare anului 2010 și care acoperă o perioadă de maximum cinci ani, precum și un studiu al Comisiei de evaluare a impactului asupra țărilor ACP al acordului încheiat în cadrul OMC, al acordurilor bilaterale și regionale încheiate, sau pe cale de a fi încheiate, între Uniune și țările din America Latină și Centrală, exportatori principali de banane.

(3)  Comisia adoptă strategii multianuale de sprijin prin analogie cu articolul 19 și în conformitate cu articolul 21. Se asigură că aceste strategii completează documentele strategice geografice ale țărilor vizate și garantează caracterul temporar al măsurilor de însoțire pentru sectorul bananelor.

Strategiile de sprijin multianuale destinate măsurilor de însoțire pentru sectorul bananelor includ:

   (a) un profil de mediu actualizat care ține seama în mod corespunzător de sectorul bananelor din țara respectivă, axându-se, printre altele, pe pesticide;
   (b) informații privind rezultatele programelor anterioare de sprijin pentru sectorul bananelor;
   (c) indicatori de evaluare a progresului față de condițiile de eliberare a fondurilor, atunci când se optează pentru subvenții bugetare ca formă de finanțare;
   (d) rezultatele scontate ale asistenței;
   (e) un calendar al activităților de sprijin și al eliberării preconizate de fonduri pentru fiecare țară beneficiară;
   (f) modalitățile de realizare și monitorizare a respectării standardelor esențiale de muncă convenite la nivelul OIM, precum și a respectării convențiilor privind siguranța muncii și protecția sănătății lucrătorilor și a standardelor esențiale de mediu relevante convenite la nivel internațional;

Cu 18 luni înainte de scadență, se efectuează o evaluare a programului și a progreselor înregistrate de țările respective, care conține recomandări cu privire la eventuale acțiuni și la caracterul acestora.

"

3.  Articolul 21 se înlocuiește cu următorul text:"

Articolul 21

Adoptarea documentelor de strategie și a programelor indicative multianuale

Documentele de strategie și programele indicative multianuale prevăzute la articolele 19 și 20, precum și examinarea acestora prevăzută la articolul 19 alineatul (2) și la articolul 20 alineatul (1), precum și măsurile de însoțire prevăzute la articolele 17 și respectiv 17a se adoptă de Comisie prin intermediul actelor delegate în conformitate cu articolul 35 și sub rezerva condițiilor prevăzute la articolele 35a și 35b.

"

4.  Articolul 22 alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:"

(3)  Programele de acțiune anuale se adoptă de Comisie ținând seama de avizele Parlamentului European și ale Consiliului.

"

5.  La articolul 23 alineatele (3)și (4) se înlocuiesc cu următorul text:"

(3)  Atunci când costul unor astfel de măsuri depășește 10 milioane euro, Comisia le adoptă ținând seama de avizele Parlamentului European și ale Consiliului. În ceea ce privește măsurile specifice al căror cost nu depășește 10 milioane euro, Comisia le transmite, pentru informare, Consiliului și Parlamentului European în termen de o lună de la adoptarea deciziei.

(4)  Modificările măsurilor specifice ce vizează, de exemplu, trecerea la adaptări tehnice, prelungirea perioadei de punere în aplicare, realocarea creditelor în cadrul bugetului estimativ sau la creșterea sau reducerea bugetului cu o valoare mai mică de 20 % din bugetul inițial, cu condiția ca aceste modificări să nu afecteze obiectivele inițiale, astfel cum sunt stabilite prin decizia Comisiei, sunt comunicate Parlamentului European și Consiliului în termen de o lună.

"

6.  La articolul 25, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:"

(2)  Ajutorul Uniunii nu se utilizează, în principiu, pentru plata impozitelor, a taxelor sau a drepturilor în țările beneficiare.

"

7.  La articolul 29, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:"

(1)  Angajamentele bugetare se efectuează în temeiul deciziilor luate de Comisie în conformitate cu articolul 17a alineatul (3), articolul 22 alineatul (1), articolul 23 alineatul (1) și articolul 26 alineatul (1).

"

8.  La articolul 31 alineatul (1) al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:"

Pe lângă persoanele fizice sau juridice eligibile în temeiul unui program tematic sau al programelor prevăzute la articolele 17 și 17a, participarea la procedurile de achiziții publice sau de acordare de subvenții finanțate în temeiul unui program tematic în sensul articolelor 11-16 și al programelor prevăzute la articolele 17 și 17a este deschisă tuturor persoanelor fizice resortisante ale unei țări în curs de dezvoltare, astfel cum este definită de Comitetul de asistență pentru dezvoltare al OCDE și în anexa II, precum și tuturor persoanelor juridice stabilite într-o astfel de țară. Comisia publică și actualizează anexa II în conformitate cu revizuirile periodice ale listei beneficiarilor de ajutor, întocmită de CAD al OCDE, și informează Consiliul în consecință.

"

9.  Articolul 33 alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:"

(2)  Comisia transmite, pentru informare, rapoartele de evaluare Parlamentului European și Consiliului. Se ține seama de rezultatele acestor lucrări în sensul elaborării programelor și al alocării resurselor.

"

10.  Articolul 35 se înlocuiește cu următorul text:"

Articolul 35

Exercitarea competențelor delegate

(1)  Competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 17 alineatul (2) și la articolele 17a și 21 este conferită Comisiei pe perioada aplicării prezentului regulament.

(2)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(3)  Competența de a adopta acte delegate conferită Comisiei este supusă condițiilor prevăzute la articolele 35a și 35b.

Articolul 35a

Revocarea competențelor delegate

(1)  Delegarea de competențe menționată la articolul 17 alineatul (2) și la articolele 17a și 21 poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu.

(2)  Instituția care a inițiat o procedură internă pentru a decide dacă intenționează să revoce o delegare de competențe informează cealaltă instituție și Comisia într-un termen rezonabil înaintea adoptării deciziei finale, indicând competențele delegate care ar putea face obiectul unei revocări, precum și posibilele motivele acesteia.

(3)  Decizia de revocare pune capăt delegării competențelor specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte imediat sau de la o dată ulterioară, menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare. Decizia se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 35b

Obiecțiuni la actele delegate

(1)  Parlamentul European sau Consiliul se pot opune actului delegat în termen de două luni de la data notificării.

La inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului, termenul respectiv se prelungește cu două luni.

(2)  În cazul în care, la expirarea termenului menționat în alineatul (1), nici Parlamentul European, nici Consiliul nu s-a opus actului delegat, acesta se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și intră în vigoare la data prevăzută de acesta.

Actul delegat poate fi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și poate intra în vigoare înainte de expirarea termenului respectiv, în cazul în care atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia cu privire la intenția lor de a nu formula obiecțiuni.

(3)  În cazul în care sau Parlamentul European sau Consiliul se opun actului delegat în termenul menționat la alineatul (1), acesta nu intră în vigoare. Instituția care formulează obiecțiuni își expune motivele care au stat la baza acestora.

"

11.  La articolul 38, alineatele (1) și (2) se înlocuiesc cu următorul text:"

(1)  Valoarea financiară de referință pentru punerea în aplicare a prezentului regulament pentru perioada 2007-2013 este de 17 087 milioane EUR.

(2)  Valorile indicative alocate pentru fiecare program prevăzut la articolele 5-10, la articolele 11-16, precum și la articolele 17 și 17a sunt stabilite în anexa IV. Aceste valori sunt stabilite pentru perioada 2007-2013.

"

12.  Se introduce anexa IIIa, astfel cum este prezentată în anexa I la prezentul regulament.

13.  Anexa IV se înlocuiește cu conținutul anexei II la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Președintele Președintele

(1) Poziţia Parlamentului European din 21 octombrie 2010.
(2) JO L 378, 27.12.2006, p. 41.
(3) JO L 286, 5.11.1994, p. 1.
(4) JO L 108, 27.4.1999, p. 2.
(5) JO L 190, 23.7.1999, p. 14.
(6) Acordul de la Geneva privind comerțul cu banane, JO L 141, 9.6.2010, p. 3.


ANEXA I

„Anexa IIIa

Principalele țări ACP furnizoare de banane

1.  Belize

2.  Republica Camerun

3.  Republica Côte d'Ivoire

4.  Uniunea Dominica

5.  Republica Dominicană

6.  Republica Ghana

7.  Jamaica

8.  Saint Lucia

9.  Saint Vincent și Grenadine

10.  Republica Suriname„


ANEXA II

„Anexa IV

Alocări financiare indicative pentru perioada 2007-2013 (în milioane EUR)

Total

17 087

Programe geografice:

10 057

America Latină

2 690

Asia

5 187

Asia Centrală

719

Orientul Mijlociu

481

Africa de Sud

980

Programe tematice:

5 596

Investiții în resursele umane

1 060

Mediu și gestionarea durabilă a resurselor naturale

804

Actorii nestatali și autoritățile locale în domeniul dezvoltării

1 639

Securitate alimentară

1 709

Migrație și azil

384

Țări ACP semnatare ale protocolului privind zahărul

1 244

Principalele țări ACP furnizoare de banane

190„

Aviz juridic - Politica de confidențialitate