Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2010/0059(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0285/2010

Predložena besedila :

A7-0285/2010

Razprave :

PV 20/10/2010 - 10
CRE 20/10/2010 - 10

Glasovanja :

PV 21/10/2010 - 7.2
PV 21/10/2010 - 7.5
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0382

Sprejeta besedila
PDF 334kWORD 116k
Četrtek, 21. oktober 2010 - Strasbourg
Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja ***I
P7_TA(2010)0382A7-0285/2010
Resolucija
 Prečiščeno besedilo
 Priloga
 Priloga

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2010 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1905/2006 o vzpostavitvi instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja (KOM(2010)0102 – C7-0079/2010 – 2010/0059(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2010)0102),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 209(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C7-0079/2010),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju obrazloženih mnenj, ki so jih na predsednika Parlamenta naslovili nacionalni parlamenti glede usklajenosti osnutka akta z načelom subsidiarnosti,

–  ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za razvoj in mnenja Odbora za proračun (A7-0285/2010),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  meni, da predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta z izrazitim zmanjšanjem razlike do zgornje meje v razdelku 4 večletnega finančnega okvira 2007–2013 ne omogoča zadostnega manevrskega prostora za ustrezno reševanje morebitnih kriz in za odziv nanje;

3.  glede na to, da je vprašanje o trgovini z bananami že dolgo na dnevnem redu, meni, da bi bili predlagani ukrepi lahko prej vključeni v večletni finančni okvir;

4.  potrjuje svoje prepričanje, da novi instrumenti ne bi smeli biti financirani s prerazporeditvijo, saj bi to ogrozilo sedanje prednostne naloge;

5.  opozarja, da je instrument prilagodljivosti iz točke 27 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju(1) namenjen financiranju „jasno opredeljenih odhodkov, ki jih ni mogoče financirati v okviru zgornjih mej“, in meni, da so ukrepi v zvezi s trgovino z bananami spremljevalni ukrepi, ki spadajo v to kategorijo;

6.  zato meni, da predlog ni združljiv z zgornjo mejo razdelka 4 večletnega finančnega okvira, in poziva k njegovi reviziji na vse načine, ki jih omogočajo točke 21 do 23 Medinstitucionalnega sporazuma, ali z drugimi načini, na primer tistimi iz točk 25 in 27 sporazuma;

7.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

8.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1) UL C 139, 14.6.2006, str. 1.


Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 21. oktobra 2010 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. …/2010 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1905/2006 o vzpostavitvi instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja
P7_TC1-COD(2010)0059

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA −

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 209(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po predložitvi osnutka zaknodajnega akta nacionalnim parlamentom,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom(1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Cilj razvojne politike Unije je zmanjšanje in dolgoročno izkoreninjenje revščine.

(2)  Unija je kot članica Svetovne trgovinske organizacije (STO) obvezana, da trgovino vključi v razvojne strategije ter da zaradi pospeševanja razvoja in zmanjševanja in dolgoročno izkoreninjenja revščine po vsem svetu podpira mednarodno trgovino.

(3)  Unija skupino afriških, karibskih in pacifiških držav (AKP) podpira pri njihovih prizadevanjih za zmanjševanje revščine ter trajnostni gospodarski in socialni razvoj, priznava pa tudi velik pomen njihovih sektorjev osnovnih proizvodov.

(4)  Unija je zavezana, da za zagotavljanje trajnostnega razvoja podpira gladko in postopno vključevanje držav v razvoju v svetovno gospodarstvo. Države AKP, ki so glavne izvoznice banan, bi lahko naletele na težave zaradi sprememb v trgovinskih ureditvah, zlasti liberalizacije tarife, ki velja za državo z največjimi ugodnostmi (MFN), v okviru STO ter dvostranskih in regionalnih sporazumov, ki so sklenjeni ali so v postopku sklenitve med Unijo in državami Latinske Amerike. Zato bi bilo treba Uredbi (ES) št. 1905/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o vzpostavitvi instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja dodati program spremljevalnih ukrepov glede banan iz držav AKP(2).

(5)  Cilj ukrepov finančne pomoči, ki jih je treba sprejeti v okviru tega programa, bi moral biti izboljšanje življenjskih standardov in življenjskih razmer ljudi na območjih, kjer se pridelujejo banane in kjer ljudje živijo od verige ustvarjanja vrednosti v sektorju banan, zlasti malih kmetov in malih subjektov, prav tako spoštovanje delovnih standardov in standardov za varnost in zdravje pri delu ter okoljskih standardov, zlasti tistih glede uporabe pesticidov in izpostavljenosti pesticidom, in sicer s podporo pri prilagajanju, po potrebi pa tudi reorganizacijo območij, ki so odvisna od izvoza banan, s sektorjem prilagojeno proračunsko podporo ali s specifičnimi intervencijami glede na projekte. Ukrepi bi morali biti usmerjeni v zagotavljanje politik socialne prožnosti, gospodarske diverzifikacije ali naložb za izboljšanje konkurenčnosti, kjer je to ustrezno, hkrati pa je treba upoštevati rezultate in izkušnje, pridobljene s posebnim sistemom pomoči za tradicionalne dobavitelje banan iz držav AKP, ustanovljenim v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 2686/94(3) ter s posebnim okvirom pomoči za tradicionalne dobavitelje banan iz držav AKP, ustanovljenim v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 856/1999(4) in Uredbo Komisije (ES) št. 1609/1999(5). Unija priznava pomen spodbujanja pravičnejše porazdelitve dohodkov od banan.

(6)  Ta program bi moral spremljati postopek prilagajanja v državah AKP, ki so v zadnjih letih v Unijo izvozile velike količine banan in na katere bo vplivala liberalizacija v okviru STO(6)ali dvostranski ali regionalni sporazumi, sklenjeni ali v postopku sklenitve med Unijo ter državami Latinske in Srednje Amerike. Program temelji na dvoletnem poročilu o posebnem okviru pomoči za tradicionalne dobavitelje banan iz držav AKP. Je v skladu z mednarodnimi obveznostmi Unije v okviru STO in je namenjen prestrukturiranju ter izboljšanju konkurenčnosti, iz česar izhaja njegov začasni značaj, trajal naj bi namreč ▌štiri leta (2010–2013).

(7)  Sklepi sporočila Komisije z dne 17. marca 2010 z naslovom „Dvoletno poročilo o posebnem okviru pomoči tradicionalnim dobaviteljicam banan iz vrst držav AKP“ kažejo, da so pretekli programi pomoči pomembno prispevali k doseganju boljše sposobnosti za uspešno diverzifikacijo gospodarstva, čeprav celotnega učinka še ni mogoče količinsko opredeliti, in da trajnost izvoza banan iz držav AKP ostaja negotova.

(8)  Komisija je opravila oceno programa SFA in ni opravila ocene učinka spremljevalnih ukrepov v sektorju banan (BAM).

(9)  Komisija bi morala zagotoviti učinkovito usklajevanje tega programa z regionalnimi in nacionalnimi indikativnimi programi, ki se izvajajo v državah upravičenkah, zlasti v zvezi z uresničevanjem ciljev na gospodarskem, kmetijskem, socialnem in okoljskem področju.

(10)  Skoraj 2 % svetovne trgovine z bananami ima potrdilo organizacij proizvajalcev pravične trgovine. Minimalne cene pravične trgovine so določene na podlagi izračuna „trajnostnih stroškov proizvodnje“, določenih po posvetovanju z zainteresiranimi stranmi, da bi vključili stroške izpolnjevanja dostojnih družbenih in okoljskih standardov ter ustvarili primeren dobiček, ki proizvajalcem omogoča naložbe v dolgoročno stabilnost njihove dejavnosti.

(11)  Da bi preprečili izkoriščanje lokalnih delavcev, bi morali akterji v proizvodni verigi sektorja banan doseči sporazum o pravični razdelitvi prihodkov, ustvarjenih v sektorju.

(12)  Komisijo bi bilo treba pooblastiti, da sprejme delegirane akte v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije v zvezi z geografskimi strateškimi dokumenti, večletnimi okvirnimi programi in strateškimi dokumenti za tematske programe in spremljevalne ukrepe, saj ti dokumenti dopolnjujejo Uredbo (ES) št. 1905/2006 in se splošno uporabljajo. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, vključno na ravni strokovnjakov.

(13)  Uredbo (ES) št. 1905/2006 bi bilo zato treba spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1905/2006 se spremeni:

(1)  člen 4 se nadomesti z naslednjim:"

Člen 4

Izvajanje pomoči Unije

Pomoč Unije se v skladu s splošnim namenom in področjem uporabe, cilji in splošnimi načeli te uredbe izvaja v okviru geografskih in tematskih programov, kakor so določeni v členih 5 do 16, in programov, določenih v členih 17 in 17a.

"

(2)  Vstavi se naslednji člen:"

Člen 17a

Države AKP, ki so glavne dobaviteljice banan

1.  Države AKP dobaviteljice banan iz Priloge IIIa so upravičene do spremljevalnih ukrepov glede banan. Cilj pomoči Unije tem državam je podpora procesu ▌liberalizacije trga Unije za banane v okviru Svetovne trgovinske organizacije. Pomoč Unije se uporablja zlasti za boj proti revščini z dejanskim izboljševanjem življenjskih standardov in razmer kmetov, zadevnih oseb in, kjer je ustrezno, malih subjektov, vključno s spoštovanjem delovnih in varnostnih standardov ter spoštovanjem okoljskih standardov, vključno s tistimi glede uporabe pesticidov in izpostavljenosti pesticidom. V okviru pomoči Unije se upoštevajo politike in strategije prilagajanja držav ter njihovo regionalno okolje (bližina najbolj oddaljenih regij Unije ter čezmorskih držav in ozemelj), posebna pozornost pa je namenjena naslednjim področjem sodelovanja:

   (a) izboljšanju konkurenčnosti sektorja izvoza banan, če je to trajnostni proces, ob upoštevanju položaja različnih interesnih skupin v sektorju;
   (b) spodbujanju diverzifikacije gospodarstva na območjih, ki so odvisna od izvoza banan, v primeru da je takšna strategija izvedljiva;
   (c) spopadanju s širšimi posledicami, ki jih povzroča proces prilagajanja, po možnosti, vendar ne izključno, povezanimi s službami za zaposlovanje in socialno varstvo, rabo zemljišč in obnovo okolja ter makroekonomsko stabilnostjo.

2.  Komisija okviru zneska iz Priloge IV določi najvišji razpoložljivi znesek, ki bo na voljo vsaki državi AKP dobaviteljici banan ▌iz odstavka 1 na podlagi naslednjih objektivnih in ponderiranih kazalnikov:

   (a) najprej trgovina z bananami z Unijo;
   (b) na drugem mestu pa pomen izvoza banan za gospodarstvo zadevne države AKP in stopnja razvoja države.

Določitev meril za dodeljevanje temelji na reprezentativnih podatkih iz let pred letom 2010 in obsegajo obdobje, ki ne sme biti daljše od petih let, ter na študiji Komisije o oceni učinka sporazuma, sklenjenega v okviru STO, ter dvostranskih ali regionalnih sporazumov, ki so sklenjeni ali so v postopku sklenitve med Unijo ter državami Latinske in Srednje Amerike, najpomembnejšimi izvoznicami banan, na države AKP.

3.  Komisija sprejme večletne podporne strategije po analogiji s členom 19 in v skladu s členom 21. Zagotovi, da te strategije dopolnjujejo geografske strateške dokumente zadevnih držav in začasni značaj teh spremljevalnih ukrepov glede banan.

Večletne podporne strategije za spremljevalne ukrepe v sektorju banan vključujejo:

   (a) posodobljen okoljski profil, ki posebno pozornost namenja sektorju banan zadevne države in se med drugim osredotoča na pesticide;
   (b) informacije o dosežkih preteklih programov pomoči za banane;
   (c) kazalnike za oceno napredka glede na pogoje izplačevanja, če se kot oblika financiranja izbere proračunska podpora;
   (d) pričakovane rezultate pomoči;
   (e) časovni razpored podpornih dejavnosti in pričakovanih izplačil za vsako državo prejemnico;
   (f) načine doseganja in spremljanja napredka pri spoštovanju mednarodno dogovorjenih delovnih standardov Mednarodne organizacije dela ter ustreznih konvencij na področju varnosti in zdravja pri delu ter ustreznih mednarodno dogovorjenih temeljnih okoljskih standardov;

Osemnajst mesecev pred iztekom se izvede ocena programa in napredka držav, ki vključuje priporočila glede morebitnih ukrepov in vrste teh ukrepov.

"

(3)  člen 21 se nadomesti z naslednjim:"

Člen 21

Sprejetje strateških dokumentov in večletnih okvirnih programov

Strateške dokumente in večletne okvirne programe iz členov 19 in 20 ter njihove morebitne preglede, navedene v členu 19(2) in členu 20(1), kakor tudi spremljevalne ukrepe iz člena 17 in člena 17a sprejme Komisija z delegiranimi akti, v skladu s členom 35 in pod pogoji, določenimi v členih 35a in 35b.

"

(4)  V členu 22 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:"

3.  Letne programe ukrepov sprejme Komisija ob upoštevanju mnenj Evropskega parlamenta in Sveta.

"

(5)  V členu 23 se odstavka 3 in 4 nadomestita z naslednjim:"

3.  Kadar stroški takšnih ukrepov presežejo 10 000 000 EUR, jih Komisija sprejme ob upoštevanju mnenj Evropskega parlamenta in Sveta. Če so stroški posebnih ukrepov pod 10 000 000 EUR, Komisija ukrepe v roku enega meseca po sprejetju sklepa predloži v informacijo Evropskemu parlamentu in Svetu.

4.  Spremembe posebnih ukrepov, kot so tehnične prilagoditve, podaljšanje obdobja izvajanja, prerazporeditev sredstev znotraj predvidenega proračuna ali zvišanje oz. znižanje proračuna za manj kot 20 % začetnega proračuna, če takšne spremembe ne vplivajo na začetne cilje, določene v sklepu Komisije, se v roku enega meseca sporočijo Evropskemu parlamentu in Svetu.

"

(6)  V členu 25 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:"

2.  Pomoč Unije se načeloma ne uporablja za plačilo davkov, carin ali prispevkov v državah upravičenkah.

"

(7)  V členu 29 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:"

1.  ‚Proračunske obveznosti se izvajajo na podlagi sklepov, ki jih Komisija sprejme v skladu s členi 17a(3), 22(1), 23(1) in 26(1).‘

"

(8)  V členu 31(1) se tretji pododstavek nadomesti z naslednjim:"

Postopkov dodeljevanja javnih naročil ali pogodb o donacijah, financiranih v okviru tematskega programa, kakor je določen v členih 11 do 16, ter programih iz členov 17 in 17a, se lahko poleg fizičnih in pravnih oseb, ki so že upravičene na podlagi tematskega programa ali programov iz členov 17 in 17a, udeležijo vse fizične osebe, ki so državljani držav v razvoju, kakor so opredeljene na seznamu OECD/DAC in v Prilogi II, ter pravne osebe s sedežem v teh državah. Komisija objavi in posodablja Prilogo II v skladu z rednimi pregledi seznama prejemnikov pomoči s strani OECD/DAC in o tem obvešča Svet.

"

(9)  V členu 33 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:"

2.  Poročila o oceni Komisija predloži v informacijo Evropskemu parlamentu in Svetu. Ti rezultati se kot povratna informacija upoštevajo pri zasnovi programov in dodeljevanju sredstev.

"

(10)  Člen 35 se nadomesti z naslednjim:"

Člen 35

Izvajanje pooblastila

1.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 17(2) ter členov 17a in 21 se prenese na Komisijo za obdobje uporabe te uredbe.

2.  Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

3.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je prenešeno na Komisijo pod pogoji, določenimi v členih 35a in 35b.

Člen 35a

Preklic pooblastila

1.  Pooblastilo iz člena 17(2) ter členov 17a in 21 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet.

2.  Institucija, ki je začela notranji postopek o morebitnem preklicu pooblastila, si prizadeva o tem obvestiti drugo institucijo in Komisijo v razumnem roku pred sprejetjem končne odločitve ter pri tem navede pooblastila, ki bi bila lahko preklicana, in možne razloge za preklic.

3.  Z odločitvijo o preklicu preneha veljati pooblastilo, navedena v tej odločitvi. Odločitev začne veljati nemudoma ali na dan, ki je v njej določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov. Odločitev se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 35b

Nasprotovanje delegiranim aktom

1.  Evropski parlament ali Svet lahko nasprotuje delegiranemu aktu v dveh mesecih od datuma uradnega obvestila.

Na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se navedeni rok podaljša za dva meseca.

2.  Če do izteka roka iz odstavka 1 niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotujeta delegiranemu aktu, se akt objavi v Uradnem listu Evropske unije in začne veljati na dan, ki je v njem določen.

Delegirani akt se lahko objavi v Uradnem listu Evropske unije in začne veljati pred iztekom navedenega roka, če sta Evropski parlament in Svet obvestila Komisijo o nameri, da delegiranemu aktu ne bosta nasprotovala.

3.  Če Evropski parlament ali Svet nasprotuje delegiranemu aktu v roku iz odstavka 1, akt ne začne veljati. Institucija, ki nasprotuje, navede razloge za nasprotovanje delegiranemu aktu.

"

(11)  V členu 38 se odstavka 1 in 2 nadomestita z naslednjim:"

1.  Referenčni finančni znesek za izvajanje te uredbe v obdobju 2007–2013 je 17 087 milijonov EUR.

2.  Okvirni zneski, ki se dodelijo vsakemu programu iz členov 5 do 10, 11 do 16 in 17 do 17a, so določeni v Prilogi IV. Ti zneski veljajo za obdobje 2007–2013.

"

(12)  Vstavi se Priloga IIIa, ki je del Priloge I te uredbe.

(13)  Priloga IV se nadomesti z vsebino Priloge II k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

(1) Stališče Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2010.
(2) UL L 378, 27.12.2006, str. 41.
(3) UL L 286, 5.11.1994, str. 1.
(4) UL L 108, 27.4.1999, str. 2.
(5) UL L 190, 23.7.1999, str. 14.
(6) Ženevski sporazum o trgovini z bananami, UL L 141, 9.6.2010, str. 3.


PRILOGA I

„PRILOGA IIIa

Države AKP, ki so glavne dobaviteljice banan

1.  Belize

2.  Kamerun

3.  Slonokoščena obala

4.  Dominika

5.  Dominikanska republika

6.  Gana

7.  Jamajka

8.  Saint Lucia

9.  Saint Vincent in Grenadine

10.  Surinam„


PRILOGA II

„PRILOGA IV

Okvirna finančna sredstva za obdobje 2007–2013 (v milijonih eur)

Skupaj

17 087

Geografski programi:

10 057

Latinska Amerika

2 690

Azija

5 187

Osrednja Azija

719

Bližnji vzhod

481

Južna Afrika

980

Tematski programi:

5 596

Vlaganje v ljudi

1 060

Okolje in trajnostno upravljanje naravnih virov

804

Nedržavni akterji in organi lokalnih skupnosti v razvoju

1 639

Varnost hrane

1 709

Migracije in azil

384

Države AKP, ki so pogodbenice protokola o sladkorju

1 244

Države AKP, ki so glavne dobaviteljice banan

190„

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov