Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/2915(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0572/2010

Forhandlinger :

PV 21/10/2010 - 3
CRE 21/10/2010 - 3

Afstemninger :

PV 21/10/2010 - 7.9
CRE 21/10/2010 - 7.9

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0385

Vedtagne tekster
PDF 121kWORD 42k
Torsdag den 21. oktober 2010 - Strasbourg
Gennemførte reformer og udvikling i Republikken Moldova
P7_TA(2010)0385RC-B7-0572/2010

Europa-Parlamentets beslutning af 21. oktober 2010 om gennemførte reformer og udviklingen i Republikken Moldova

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem Republikken Moldova og Den Europæiske Union, der blev undertegnet den 28. november 1994 og trådte i kraft den 1. juli 1998,

–  der henviser til fælleserklæringen fra Samarbejdsrådet EU-Moldova af 21. december 2009,

–  der henviser til de igangværende forhandlinger om indgåelse af en associeringsaftale mellem Republikken Moldova og Den Europæiske Union samt til forhandlingerne om lempelse af visumreglerne mellem Unionen og Republikken Moldova,

–  der henviser til Kommissionens situationsrapport om Republikken Moldova af 12. maj 2010 (KOM(2010)0207),

–  der henviser til erklæringer fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om Moldova/Transdnestrien af 17. maj 2010 om restriktive foranstaltninger over for lederne i Transdnestrien-området af 27. september 2010 og om Moldovas ratificering af Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol den 14. oktober 2010,

–  der henviser til resultatet af parlamentsvalget den 29. juli 2009 og resultatet af folkeafstemningen den 5. september 2010 om reform af forfatningen samt beslutningen om at afholde tidligt parlamentsvalg den 28. november 2010,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Republikken Moldova og om Transdnestrien-regionen,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 4,

A.  der henviser til, at den europæiske naboskabspolitik (ENP) og østpartnerskabet, som blev iværksat i maj 2009, anerkendte Republikken Moldovas europæiske ambitioner og Moldovas betydning som et land med rodfæstede historiske, kulturelle og økonomiske forbindelser med EU's medlemsstater,

B.  der henviser til, at den associeringsaftale, der på nuværende tidspunkt forhandles om mellem EU og Republikken Moldova i betydelig grad kommer til at udvide de fælles institutionelle rammer for EU og Republikken Moldova, fremme udbygningen af forbindelserne på alle områder og styrke den politiske associering og økonomiske integration, blandt andet ved hjælp af gensidige rettigheder og forpligtelser,

C.  der henviser til, at der har været reelle fremskridt i forbindelserne mellem EU og Moldova i løbet af det forgangne år, hvilket blev behørigt afspejlet i Europa-Kommissionens situationsrapport af 12. maj 2010, hvoraf det fremgik, at der var sket fremskridt på de fleste af de sektorspecifikke områder, der er omfattet af ENP-handlingsplanen,

D.  der henviser til, at Lissabontraktatens ikrafttræden, oprettelsen af Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og udnævnelsen af næstformanden/den højtstående repræsentant tilfører Den Europæiske Union fornyet dynamik, så den kan indtage en mere proaktiv rolle, når der skal tages fat på frosne konflikter i dens eget nærområde, herunder det transdnestriske spørgsmål,

1.  glæder sig over de fremskridt, som Republikken Moldova har gjort i det forgange år, og håber, at valgprocessen kan medvirke til en yderligere konsolidering af de demokratiske institutioner og respekten for retsstatsprincipperne og menneskerettighederne i Moldova; forventer, at de moldoviske myndigheder fortsætter de nødvendige reformer og lever op til deres tilsagn om at holde Republikken Moldova på ret kurs imod voksende europæisk integration;

2.  glæder sig over indledningen af forhandlingerne om associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Moldova den 12. januar 2010 og noterer sig med tilfredshed de meget gode resultater, som Kommissionen modtager fra Republikken Moldova i denne proces;

3.  opfordrer Rådet til at anmode Kommissionen om at tage fat på hurtigt at udvikle handlingsplanen for visumliberalisering på sit næste møde den 25. oktober 2010 og således gå i gang med den fuldt operationelle fase af visumdialogen på grundlag af Republikken Moldovas fremskridt efter de sonderende drøftelser om visumdialogens fire blokke;

4.  glæder sig over tildelingen af makrofinansiel bistand i form af et tilskud på et beløb på højst 90 mio. EUR til Republikken Moldova med henblik på at støtte den økonomiske stabilisering og lette landets betalingsbalance- og budgetbehov, som er identificeret i det igangværende IMF-program; understreger behovet for, at Republikken Moldova optrapper bestræbelserne på effektiv gennemførelse af strukturelle reformer, navnlig hvad retsstatsprincipperne, korruptionsbekæmpelse og erhvervs- og investeringsklimaet angår;

5.   anerkender, at forbedringerne af erhvervsklimaet og de lovgivningsmæssige rammer for iværksættervirksomhed er en vigtig faktor for tiltrækning af investeringer, og giver udtryk for sin tillid til, at forhandlingerne om et frihandelsområde med EU som en del af associeringsaftalen vil skride hurtigt frem;

6.  støtter initiativet »Friends of Moldova«, som har deltagelse af adskillige udenrigsministre fra medlemsstaterne og EU's kommissær for udvidelse og naboskabspolitik, Štefan Füle, og som tager sigte på at udtrykke EU's klare støtte til og solidaritet med Republikken Moldova, og som er et klart signal om et stærkt tilsagn om at støtte landet i at få løst de udfordringer, det står over for; mener, at dette initiativ på effektiv vis vil hjælpe Republikken Moldova i forbindelse med gennemførelsen af interne reformer og bringe landet tættere på Den Europæiske Union;

7.  er af den opfattelse, at EU kan bidrage til at finde en løsning på det transdnestriske spørgsmål ved at fremme tillidsopbygning, navnlig gennem støtte til gennemførelsen af fælles projekter med henblik på opfyldelse af befolkningens fælles behov i samarbejde med lokalsamfund og civilsamfundet og gennem bistand til afbødning af virkningerne af den økonomiske krise på begge sider af floden Nistru;

8.  understreger, at løsningen på det transdnestriske spørgsmål spiller en afgørende rolle for fremme af politisk stabilitet og økonomisk velstand i Republikken Moldova og regionen; gentager sin støtte til Republikken Moldovas territoriale integritet og påpeger behovet for en mere solid rolle for EU i forsøget på at finde en løsning på spørgsmålet om Transdnestrien, eftersom udsættelsen af en løsning på dette spørgsmål ikke bør hindre Moldovas integration i EU;

9.  glæder sig over de uformelle møder, der i 5+2-format har fundet sted siden juni 2009 i bestræbelserne på at finde en løsning for Transdnestrien, opfordrer parterne til snarest muligt at vende tilbage til formelle forhandlinger i dette format og glæder sig over den tyske kansler Angela Merkels og den russiske præsident Dmitrij Medvedevs Meseberg-initiativ til løsning af Transdnestrien-konflikten og mener, at et sikkerhedsforum på udenrigsministerniveau sammen med dettes partnere kunne bidrage til en holdbar løsning på konflikten;

10.  understreger behovet for at styrke befolkningens tillid til de statslige institutioner og retslige myndigheder, ikke mindst efter at nogle embedsmænd og betjente fra retshåndhævende myndigheder var indblandet i de voldshandlinger, der fandt sted i forbindelse med begivenhederne i april 2009, og forventer, at alle personer, der gøres ansvarlige for disse voldshandlinger, retsforfølges;

11.  opfordrer alle demokratiske politiske kræfter og etnisk-kulturelle befolkningsgrupper til at undgå unødige konfrontationer og koncentrere sig om at udvikle en bred vision for Republikken Moldova med det formål at lede landet i retning af at nå sine europæiske mål;

12.  håber, at det kommende parlamentsvalg, der skal afholdes den 28. november 2010, kommer til at finde sted under fuld overholdelse af internationale standarder, og erindrer alle involverede parter om, at alle politiske kræfter skal gives lige muligheder under valgkampen; forventer, at der træffes foranstaltninger til at sikre, at moldoviske statsborgere bosiddende i udlandet rent faktisk vil kunne udøve deres stemmeret, og erklæret, at de facto-myndighederne i løsrivelsesregionen Transdnestrien ikke har ret til at forhindre moldoviske borgere i at deltage i valghandlingen;

13.  opfordrer Republikken Moldovas Parlamentet til at deltage i Den Parlamentariske Forsamling Euronest i overensstemmelse med denne forsamlings oprettelsesakt;

14.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaterne og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik samt til Moldovas regering og parlament.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik