Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2915(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0572/2010

Συζήτηση :

PV 21/10/2010 - 3
CRE 21/10/2010 - 3

Ψηφοφορία :

PV 21/10/2010 - 7.9
CRE 21/10/2010 - 7.9

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0385

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 285kWORD 51k
Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2010 - Στρασβούργο
Δρομολογηθείσες μεταρρυθμίσεις και εξελίξεις στη Δημοκρατία της Μολδαβίας
P7_TA(2010)0385RC-B7-0572/2010

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και τις εξελίξεις στη Δημοκρατία της Μολδαβίας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας που υπογράφηκε στις 28 Νοεμβρίου 1994 ανάμεσα στη Δημοκρατία της Μολδαβίας και την Ευρωπαϊκή Ένωση και η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 1998,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση του Συμβουλίου Συνεργασίας ΕΕ-Δημοκρατίας της Μολδαβίας, της 21ης Δεκεμβρίου 2009,

–  έχοντας υπόψη τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για τη σύναψη Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τις διαπραγματεύσεις για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων που ισχύει μεταξύ Ένωσης και Δημοκρατίας της Μολδαβίας,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση προόδου σχετικά με τη Δημοκρατία της Μολδαβίας που δημοσίευσε η Επιτροπή στις 12 Μαΐου 2010 (COM(2010)0207),

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας για τη Μολδαβία/Υπερδνειστερία της 17ης Μαΐου 2010 σχετικά με περιοριστικά μέτρα εναντίον της ηγεσίας της μολδαβικής περιφέρειας της Υπερδνειστερίας της 27ης Σεπτεμβρίου 2010 και σχετικά με την επικύρωση του Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου από τη Δημοκρατία της Μολδαβίας της 14ης Οκτωβρίου 2010,

–  έχοντας υπόψη την έκβαση των κοινοβουλευτικών εκλογών της 29ης Ιουλίου 2009 και τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος με θέμα τη μεταρρύθμιση του συντάγματος της 5ης Σεπτεμβρίου 2010 καθώς και την απόφαση για διεξαγωγή πρόωρων κοινοβουλευτικών εκλογών στις 28 Νοεμβρίου 2010,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Δημοκρατία της Μολδαβίας και την Υπερδνειστερία,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ENP) και η Ανατολική Εταιρική Σχέση, η οποία υφίσταται από τον Μάιο 2009, αναγνωρίζουν τις ευρωπαϊκές βλέψεις της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και τη σημασία της ως χώρας με βαθείς ιστορικούς, πολιτιστικούς και οικονομικούς δεσμούς με τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συμφωνία Σύνδεσης που βρίσκεται επί του παρόντος στο στάδιο των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να βελτιώσει σημαντικά το κοινό θεσμικό πλαίσιο ΕΕ-Δημοκρατίας της Μολδαβίας, να διευκολύνει την εμβάθυνση των σχέσεων σε όλους τους τομείς και να ενισχύσει την πολιτική σύνδεση και την οικονομική ολοκλήρωση, πράγμα το οποίο συνεπάγεται αμοιβαία δικαιώματα και υποχρεώσεις,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχέσεις ΕΕ-Μολδαβίας έχουν προχωρήσει ουσιαστικά κατά το παρελθόν έτος, στοιχείο που αντικατοπτρίζεται δεόντως στην έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 12ης Μαΐου 2010 στην οποία διαπιστώνεται ότι έχει επιτευχθεί πρόοδος στους περισσότερους από τους τομείς που καλύπτει το Σχέδιο Δράσης ENP,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έναρξη της ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, η σύσταση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και ο διορισμός της Αντιπροέδρου/Ύπατης Εκπροσώπου δίνουν νέα ώθηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να αναλάβει ενεργητικότερο ρόλο στη διευθέτηση παγωμένων συγκρούσεων στη γειτονιά της, περιλαμβανομένου του ζητήματος της Υπερδνειστερίας,

1.  χαιρετίζει την πρόοδο που σημείωσε η Δημοκρατία της Μολδαβίας κατά το παρελθόν έτος και ελπίζει ότι η εκλογική διεργασία μπορεί να εδραιώσει περαιτέρω τους δημοκρατικούς θεσμούς και το σεβασμό του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Μολδαβία· προσδοκά ότι οι μολδαβικές αρχές θα συνεχίσουν να υλοποιούν τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις και να τηρούν τις δεσμεύσεις τους προκειμένου να μην παρεκκλίνει η Δημοκρατία της Μολδαβίας από την σταθερή πορεία προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση·

2.  χαιρετίζει την έναρξη των διαπραγματεύσεων για τη Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας στις 12 Ιανουαρίου 2010 και σημειώνει με ικανοποίηση τα εξαιρετικά αποτελέσματα που λαμβάνει η Επιτροπή από τη Δημοκρατία της Μολδαβίας σε αυτή τη διαδικασία·

3.  ζητεί από το Συμβούλιο να καλέσει την Επιτροπή να διαμορφώσει ταχέως το σχέδιο δράσης για την ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων κατά την προσεχή συνεδρίασή της, στις 25 Οκτωβρίου 2010, μεταβαίνοντας έτσι στο πλήρως λειτουργικό στάδιο του διαλόγου για τις θεωρήσεις με βάση την πρόοδο που έχει σημειώσει η Δημοκρατία της Μολδαβίας μετά τις διερευνητικές συνομιλίες με θέμα τις τέσσερις δέσμες του διαλόγου για τις θεωρήσεις·

4.  χαιρετίζει τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής υπό τη μορφή επιχορήγησης μέγιστου ποσού ύψους 90 εκατ. ευρώ στη Δημοκρατία της Μολδαβίας με σκοπό τη στήριξη της οικονομικής σταθεροποίησης και την ελάφρυνση του ισοζυγίου πληρωμών της και των δημοσιονομικών αναγκών της όπως προσδιορίζονται στο τρέχον πρόγραμμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ)· τονίζει ότι η Δημοκρατία της Μολδαβίας πρέπει να εντείνει τις προσπάθειες για την αποτελεσματική εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, ιδίως όσον αφορά το κράτος δικαίου, την καταπολέμηση της διαφθοράς και το επιχειρηματικό και επενδυτικό κλίμα·

5.  αναγνωρίζει τις βελτιώσεις που έχουν επέλθει στο επιχειρηματικό περιβάλλον και στο ρυθμιστικό πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας ως καίριας σημασίας μέτρο για την προσέλκυση επενδύσεων και εκφράζει την πεποίθησή του ότι οι διαπραγματεύσεις για τη ζώνη ελευθέρων συναλλαγών με την ΕΕ, ως μέρος της Συμφωνίας Σύνδεσης, θα σημειώσουν ταχεία πρόοδο·

6.  υποστηρίζει την πρωτοβουλία των «Φίλων της Μολδαβίας», η οποία περιλαμβάνει αρκετούς Υπουργούς Εξωτερικών των κρατών μελών και τον Επίτροπο της ΕΕ για τη διεύρυνση και πολιτική γειτονίας Štefan Füle και η οποία αποσκοπεί στο να εκφρασθεί η σαφής υποστήριξη της ΕΕ προς τη Δημοκρατία της Μολδαβίας και η αλληλεγγύη της προς αυτήν και αποτελεί σαφές μήνυμα της αμετάκλητης προσήλωσης της ΕΕ στη στήριξη της χώρας στην προσπάθειά της να φέρει σε πέρας τις προκλήσεις με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπη· πιστεύει ότι η πρωτοβουλία αυτή θα βοηθήσει πραγματικά τη Δημοκρατία της Μολδαβίας στην εφαρμογή των εσωτερικών μεταρρυθμίσεων και θα φέρει τη χώρα πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

7.  λαμβάνει υπό σημείωση ότι η ΕΕ μπορεί να συμβάλει στην επίλυση του προβλήματος της Υπερδνειστερίας με προώθηση της οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ειδικότερα με την υποστήριξη της εκτέλεσης κοινών έργων που θα λαμβάνουν υπόψη τις κοινές ανάγκες του πληθυσμού σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες και την κοινωνία των πολιτών και παρέχοντας βοήθεια με στόχο την ελάφρυνση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης και στις δύο όχθες του ποταμού Δνείστερου·

8.  επισημαίνει ότι η επίλυση του ζητήματος της Υπερδνειστερίας αποτελεί κρίσιμο στοιχείο στην προσπάθεια να υπάρξει πολιτική σταθερότητα και οικονομική ευημερία στην Δημοκρατία της Μολδαβίας και στην γύρω περιοχή· διατυπώνει εκ νέου την υποστήριξή του υπέρ της εδαφικής ακεραιότητας της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και επισημαίνει ότι απαιτείται στιβαρότερη παρέμβαση εκ μέρους της ΕΕ προκειμένου να εξευρεθεί λύση στο πρόβλημα της Υπερδνειστερίας, καθώς η παράταση αυτής της εκκρεμότητας δεν θα πρέπει να παρεμποδίσει την ένταξη της Μολδαβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

9.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις άτυπες συναντήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί εντός του σχήματος 5+2 όσον αφορά τις προσπάθειες διευθέτησης του προβλήματος της Υπερδνειστερίας από τον Ιούνιο 2009 και καλεί τα μέρη να επιστρέψουν στις επίσημες διαπραγματεύσεις με αυτό το σχήμα το συντομότερο δυνατό, χαιρετίζει δε την Πρωτοβουλία Meseberg που αποσκοπεί στην επίλυση της σύγκρουσης στην Υπερδνειστερία και στην οποία πρωτοστάτησαν η Καγκελάριος της Γερμανίας Angela Merkel και ο Πρόεδρος της Ρωσίας Dmitri Medvedev και φρονεί ότι ένα φόρουμ για θέματα ασφάλειας σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών έχει τη δυνατότητα να συμβάλει στην επίτευξη βιώσιμης επίλυσης της διαφοράς από κοινού με τους εταίρους του·

10.  υπογραμμίζει ότι είναι ανάγκη να τονωθεί η εμπιστοσύνη του λαού στα θεσμικά όργανα του κράτους και στις δικαστικές αρχές, ιδιαίτερα μετά την εμπλοκή ορισμένων υπαλλήλων και αξιωματικών από τα όργανα επιβολής του νόμου στις βιαιότητες που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων του Απριλίου 2009 και αναμένει ότι όλοι όσοι θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις πράξεις βίας θα προσαχθούν στη δικαιοσύνη·

11.  ενθαρρύνει όλες τις δημοκρατικές πολιτικές δυνάμεις και εθνοτικές-πολιτισμικές κοινότητες να αποφεύγουν τις άσκοπες αντιπαραθέσεις και να επικεντρώσουν το ενδιαφέρον τους στην ανάπτυξη ενός ευρέος οράματος για τη Δημοκρατία της Μολδαβίας με σκοπό να οδηγηθεί η χώρα στην επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων της·

12.  ελπίζει ότι οι επικείμενες εκλογές που πρόκειται να διεξαχθούν στις 28 Νοεμβρίου 2010 θα πραγματοποιηθούν σε πλήρη συμμόρφωση προς τα διεθνή πρότυπα και υπενθυμίζει σε όλους τους ενδιαφερόμενους ότι η προεκλογική εκστρατεία πρέπει να παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις· αναμένει ότι θα ληφθούν μέτρα προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι μολδαβοί πολίτες που διαμένουν στο εξωτερικό θα ασκήσουν αποτελεσματικά το εκλογικό τους δικαίωμα και δηλώνει ότι οι de facto αρχές της αποσχισθείσας περιοχής της Υπερδνειστερίας δεν έχουν δικαίωμα να παρεμποδίσουν τη συμμετοχή των μολδαβών πολιτών στην εκλογική διεργασία·

13.  καλεί το κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Μολδαβίας να μετάσχει στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest σύμφωνα με τη Καταστατική Πράξη της Συνέλευσης·

14.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, στα κράτη μέλη και την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Μολδαβίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου