Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2915(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0572/2010

Rozpravy :

PV 21/10/2010 - 3
CRE 21/10/2010 - 3

Hlasovanie :

PV 21/10/2010 - 7.9
CRE 21/10/2010 - 7.9

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0385

Prijaté texty
PDF 126kWORD 47k
Štvrtok, 21. októbra 2010 - Štrasburg
Realizované reformy a vývoj v Moldavskej republike
P7_TA(2010)0385RC-B7-0572/2010

Uznesenie Európskeho parlamentu z 21. októbra 2010 o realizovaných reformách a vývoji v Moldavskej republike

Európsky parlament,

–  so zreteľom na Dohodu o partnerstve a spolupráci medzi Moldavskou republikou a Európskou úniou, ktorá bola podpísaná 28. novembra 1994 a nadobudla platnosť 1. júla 1998,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie Rady pre spoluprácu EÚ a Moldavska z 21. decembra 2009,

–  so zreteľom na prebiehajúce rokovania o uzavretí dohody o pridružení medzi Moldavskou republikou a Európskou úniou a rokovania o liberalizácii vízového režimu medzi Úniou a Moldavskou republikou,

–  so zreteľom na správu Komisie o pokroku v Moldavskej republike z 12. mája 2010 (KOM(2010)0207),

–  so zreteľom na vyhlásenia vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o Moldavsku/Podnestersku zo 17. mája 2010, o reštriktívnych opatreniach voči vedeniu podnesterskej oblasti z 27. septembra 2010 a o ratifikácii Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu Moldavskou republikou zo 14. októbra 2010,

–  so zreteľom na výsledok parlamentných volieb z 29. júla 2009 a výsledky referenda o ústavnej reforme, ktoré sa uskutočnilo 5. septembra 2010, a na rozhodnutie uskutočniť predčasné parlamentné voľby 28. novembra 2010,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Moldavskej republike a podnesterskej oblasti,

–  so zreteľom na článok 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže európska susedská politika (ESP) a Východné partnerstvo, ktoré sa začalo realizovať v máji 2009, uznáva európske ambície Moldavskej republiky a význam Moldavska ako krajiny s hlbokými historickými, kultúrnymi a hospodárskymi väzbami s členskými štátmi Európskej únie,

B.  keďže dohoda o pridružení, o ktorej v súčasnosti prebiehajú rokovania medzi EÚ a Moldavskou republikou, by mala v značnej miere rozšíriť spoločný inštitucionálny rámec medzi EÚ a Moldavskou republikou, uľahčiť prehĺbenie vzťahov vo všetkých oblastiach a posilniť politické pridruženie a hospodársku integráciu, pričom by zahŕňala recipročné práva a povinnosti,

C.  keďže vzťahy medzi EÚ a Moldavskom zaznamenali v ostatnom roku výrazný pokrok, čo zohľadnila aj správa Európskej komisie z 12. mája 2010 o pokroku, v ktorej sa uvádza, že sa dosiahol pokrok vo väčšine sektorových oblastí obsiahnutých v akčnom pláne Európskej susedskej politiky,

D.  keďže nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy, zriadenie služby pre vonkajšiu činnosť a vymenovanie podpredsedníčky/vysokej predstaviteľky poskytuje Európskej únii nový impulz na to, aby zohrávala aktívnejšiu úlohu pri riešení zmrazených konfliktov vo svojom susedstve vrátane podnesterskej otázky,

1.  víta pokrok, ktorý dosiahla Moldavská republika v minulom roku, a dúfa, že volebný proces môže ďalej posilniť demokratické inštitúcie a dodržiavanie zásad právneho štátu a ľudských práv v Moldavsku; očakáva, že moldavské orgány budú uskutočňovať nutné reformy a plniť si svoje záväzky tak, aby Moldavská republika mohla pokračovať v trvalej európskej integrácii;

2.  víta začatie rokovaní o dohode o pridružení medzi Európskou úniou a Moldavskou republikou 12. januára 2010 a s uspokojením berie na vedomie veľmi dobré výsledky, ktoré podľa Komisie dosiahla Moldavská republika v tomto procese;

3.  žiada Radu, aby na svojom nasledujúcom zasadnutí 25. októbra 2010 vyzvala Komisiu na urýchlené vypracovanie akčného plánu liberalizácie vízovej povinnosti, aby tak dialóg o vízach vstúpil do plne funkčnej fázy na základe pokroku Moldavskej republiky po prieskumných rozhovoroch o štyroch blokoch vízového dialógu;

4.  víta poskytnutie makrofinančnej pomoci Moldavskej republike vo forme grantu v maximálnej výške 90 miliónov EUR s cieľom podporiť stabilizáciu hospodárstva a zmierniť jej potreby spojené s platobnou bilanciou a rozpočtom, ktoré boli zistené v prebiehajúcom programe MMF; zdôrazňuje, že Moldavská republika musí zintenzívniť svoje úsilie o účinnú realizáciu štrukturálnych reforiem, najmä v oblasti právneho štátu, boja proti korupcii a podnikateľského a investičného prostredia;

5.  domnieva sa, že kľúčovým opatrením na prilákanie investícií je zlepšenie podnikateľského prostredia a regulačného rámca podnikateľskej činnosti, a je presvedčený, že rokovania o zóne voľného obchodu s EÚ v rámci dohody o pridružení budú rýchlo pokračovať;

6.  podporuje iniciatívu „Priatelia Moldavska“, ku ktorej patrí niekoľko ministrov zahraničných vecí z členských štátov a komisár EÚ zodpovedný za rozšírenie a susedskú politiku Štefan Füle a ktorej cieľom je vyjadriť jasnú podporu a solidaritu EÚ vo vzťahu k Moldavskej republike, pričom je jasným znamením veľkého odhodlania podporovať túto krajinu pri riešení problémov, s ktorými sa stretáva; je presvedčený, že táto iniciatíva účinne pomôže Moldavskej republike pri realizácii vnútorných reforiem a priblíži túto krajinu k Európskej únii;

7.  zastáva názor, že EÚ môže prispieť k vyriešeniu problému Podnesterska tým, že posilní budovanie dôvery, najmä podporovaním realizácie spoločných projektov zameraných na plnenie bežných potrieb obyvateľstva v spolupráci s miestnymi spoločenstvami a občianskou spoločnosťou a poskytovaním pomoci pri zmierňovaní hospodárskej krízy na oboch stranách rieky Dnester;

8.  zdôrazňuje, že uznesenie o podnesterskej otázke je kľúčovým prvkom na podporu politickej stability a hospodárskej prosperity v Moldavskej republike a v danom regióne; opäť zdôrazňuje svoju podporu územnej celistvosti Moldavskej republiky a upozorňuje, že treba posilniť úlohu EÚ pri hľadaní riešenia v otázke Podnesterska, keďže ďalšia existencia tohto problému by nemala brániť integrácii Moldavska do EÚ;

9.  vyjadruje potešenie nad neoficiálnymi stretnutiami v rámci úsilia o urovnanie konfliktu v Podnestersku, ktoré sa v podobe rozhovorov 5+2 konajú už od júna 2009; vyzýva zúčastnené strany, aby sa v tomto zložení čo najskôr vrátili k oficiálnym rokovaniam; víta iniciatívu z Mesebergu na podnet nemeckej kancelárky Angely Merkelovej a ruského prezidenta Dmitrija Medvedeva, zameranú na vyriešenie podnesterského konfliktu, a je presvedčený, že fórum o bezpečnosti na úrovni ministrov zahraničných vecí by spolu s partnermi mohlo prispieť k trvalému vyriešeniu tohto konfliktu;

10.  zdôrazňuje, že je potrebné posilniť dôveru ľudí v inštitúcie štátu a súdne orgány, najmä po tom, ako sa niektorí úradníci a príslušníci orgánov činných v trestnom konaní zapojili do násilností, ku ktorým došlo počas udalostí v apríli 2009, a očakáva, že všetky osoby, ktoré boli uznané za zodpovedné za tieto násilné činy, budú postavené pred súd;

11.  žiada všetky demokratické politické sily a etnické a kultúrne spoločenstvá, aby sa vyhýbali zbytočným konfrontáciám a aby sa sústredili na budovanie širšej vízie Moldavskej republiky s cieľom doviesť túto krajinu k splneniu európskych cieľov;

12.  vyjadruje nádej, že nadchádzajúce voľby, ktoré sa majú uskutočniť 28. novembra 2010, prebehnú v úplnom súlade s medzinárodnými normami, a pripomína všetkým dotknutým stranám, že v predvolebnej kampani musia byť poskytnuté rovnaké príležitosti všetkým politickým silám; očakáva, že sa prijmú opatrenia, ktoré moldavským občanom žijúcim v zahraničí zabezpečia možnosť uplatniť svoje hlasovacie právo, a uvádza, že faktické orgány odtrhnutého regiónu Podnesterska nemajú právo brániť moldavským občanom zúčastniť sa na volebnom procese;

13.  vyzýva parlament Moldavskej republiky, aby sa zapojil do Parlamentného zhromaždenia EURONEST v súlade s ustanovujúcim aktom tohto zhromaždenia;

14.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, členským štátom, vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a vláde a parlamentu Moldavska.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia