Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/2040(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0266/2010

Indgivne tekster :

A7-0266/2010

Forhandlinger :

PV 21/10/2010 - 5
CRE 21/10/2010 - 5

Afstemninger :

PV 21/10/2010 - 7.10
CRE 21/10/2010 - 7.10
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0386

Vedtagne tekster
PDF 175kWORD 91k
Torsdag den 21. oktober 2010 - Strasbourg
Integreret havpolitik
P7_TA(2010)0386A7-0266/2010

Europa-Parlamentets beslutning af 21. oktober 2010 om integreret havpolitik - Evaluering af gjorte fremskridt og nye udfordringer (2010/2040(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger(1),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse »En integreret EU-havpolitik« (KOM(2007)0575),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse »Statusrapport om EU's integrerede havpolitik« (KOM(2009)0540),

–  der henviser til Kommissionens arbejdsdokument, der ledsager »Statusrapport om EU's integrerede havpolitik« (SEK(2009)1343),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse »En integreret havpolitik for en bedre forvaltning i Middelhavsområdet« (KOM(2009)0466),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse »Udvikling af den internationale dimension i EU's integrerede havpolitik« (KOM(2009)0536),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse »Integrering af havovervågningen: En fælles ramme for informationsudveksling for EU's maritime område« (KOM(2009)0538),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse »Undersøgelse af oprettelsen af et europæisk grænseovervågningssystem (EUROSUR)«, (KOM(2008)0068),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse »Europa 2020 - En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst«(KOM(2010)2020),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse »Kommissionens arbejdsprogram for 2010 - Nu må der handles« (KOM(2010)0135),

–  der henviser til Kommissionens hvidbog: »Tilpasning til klimaændringer: et europæisk handlingsgrundlag« (KOM(2009)0147),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse »Køreplan for maritim fysisk planlægning: Opstilling af fælles principper i EU« (KOM(2008)0791),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse »Retningslinjer for en integreret tilgang til havpolitikken: Forbedret praksis for integreret havforvaltning og høring af berørte parter« (KOM(2008)0395),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse »EU-strategien for Østersøområdet« (KOM(2009)0248),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse »Den Europæiske Union og den arktiske region« (KOM(2008)0763),

–  der henviser til Kommissionens arbejdsdokument »Building a European marine knowledge infrastructure: Roadmap for a European Marine Observation and Data Network« (SEK(2009)0499),

–  der henviser til Kommissionens arbejdsdokument »Marine data infrastructure, outcome of public consultation« (SEK(2010)0073),

–  der henviser til Kommissionens arbejdsdokument »Non-paper on Maritime surveillance« (SEK(2008)2337),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse »En europæisk strategi for havforskning og maritim forskning: En sammenhængende ramme for det europæiske forskningsrum til fremme af bæredygtig udnyttelse af havene« (KOM(2008)0534),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse »EU's søtransportpolitik frem til 2018 - strategiske mål og anbefalinger« (KOM(2009)0008),

–  der henviser til Rådets konklusioner af 16. november 2009 om den integrerede havpolitik,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 17. november 2009 om integrering af havovervågningen,

–  der henviser til Rådets konklusioner af 14. juni 2010 om den integrerede havpolitik,

–  der henviser til konventionen om beskyttelse af Middelhavet mod forurening og protokollerne hertil(2),

–  der henviser til udtalelsen fra Regionsudvalget om søfarts- og kystpakken af 17-18. juni 2009,

–  der henviser til sin beslutning af 12. juli 2007 om en fremtidig havpolitik for EU: en europæisk vision for havene(3),

–  der henviser til sin beslutning af 20. maj 2008 om en integreret EU-havpolitik(4),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 48,

–  der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget og udtalelser fra Fiskeriudvalget og Regionaludviklingsudvalget (A7-0266/2010),

A.  der henviser til, at oceanerne og havene er yderst komplekse og under påvirkning af mange aktiviteter, interesser og politikker; der henviser til, at ekspertisen til at tage de mangfoldige udfordringer vedrørende maritime anliggender op og beføjelserne til at håndtere dem er spredt på en række offentlige og private aktører på forskellige forvaltningsniveauer,

B.  der henviser til, at verdens oceaner og have er indbyrdes forbundne og indbyrdes afhængige, og der endvidere henviser til, at det forhold, at sektorer som skibsfart, fiskeri, energi, turisme og forskning, kombineret med klimaændringerne, har bidraget til at øge presset på havmiljøet,

C.  der henviser til, at skibsfarten og skibsværftsindustrien yder et væsentligt bidrag til den økonomiske velfærd i EU-medlemsstaterne og yder en værdifuld service til den europæiske og globale industri og forbrugerne,

D.  der henviser til, at tilgangen med en integreret havpolitik udgør et klart svar på spørgsmålet om, hvordan der kan opnås bedre sammenhæng mellem foranstaltninger, der gennemføres under de forskellige politikker, der omfatter have og kystområder, og behovet for en miljøvenlig anvendelse af disse økosystemers ressourcer,

E. der henviser til, at havstrategirammedirektivet udgør miljøsøjlen i den integrerede havpolitik, og til, at denne tilgang i højere grad bør knyttes sammen med de andre sektorpolitikker,

F.  der henviser til, at en vellykket integreret havpolitik bør være baseret på det ypperste inden for havforskning, -teknologi og -innovation og bør føre til en one-stop-shop-tilgang i beslutningstagningen og dermed til en reduktion af overlap i lovgivningsbeføjelser, samtidig med at der tages hensyn til særlige forhold på regionalt og lokalt plan,

G.  der henviser til, at disse integrerede havforvaltningsstrukturer bør forbedre den koordinerede planlægning af konkurrerende havaktiviteter, den strategiske forvaltning af havområder, kvaliteten af overvågningsaktiviteterne og retshåndhævelsen; der henviser til, at en sådan målsætning nødvendiggør, at disse samtlige strukturer identificeres korrekt, at de bliver synlige, og at samarbejdet mellem dem forbedres inden for gennemskuelige og sammenhængende rammer,

H.  der henviser til, at Den Europæiske Union er den største søfartsmagt i verden, og at den på grundlag af den integrerede havpolitik og resultaterne heraf bør være en drivkraft på internationalt plan for at forbedre planlægningen af aktiviteterne på og i havet, for at forbedre miljøbeskyttelsen og for i internationale fora at fremme bedste praksis,

I.  der henviser til, Europas kyster og øerne i den yderste periferi spiller en særlig rolle i forbindelse med sikkerheden og beskyttelsen mod miljørisici og kriminelle handlinger,

Generelle bemærkninger

1.  glæder sig over Europa-Kommissionens pakke fra oktober 2009 om den integrerede havpolitik, idet den indeholder en rettidig og opmuntrende kortlægning af gennemførelsen af handlingsplanen i blåbogen fra 2007, og anerkender samtidig, at de nye initiativer, der allerede er taget og påtænkt, er fuldt ud i overensstemmelse med og en logisk konsekvens af blåbogens mål; bekræfter generelt gyldigheden af den integrerede tilgang til maritime anliggender;

2.  er enig med Kommissionen i, at vores stærke maritime tradition er en af Europas styrker; opfordrer derfor Kommissionen og medlemsstaterne til at udvikle potentialet i de forskellige maritime sektorer yderligere ved at udarbejde en ambitiøs strategi for »blå vækst«; mener, at den integrerede havpolitik bør bidrage til udviklingen af en konkurrencedygtig, social og bæredygtig union; mener i den forbindelse, at udformningen af den integrerede havpolitik skal sikre en harmonisk integrering af indsatser for at opnå økonomisk udvikling, et højt beskæftigelsesniveau - navnlig ved at gøre sektoren mere tiltrækkende for unge gennem uddannelsestiltag og lanceringen af »Erasmus for skibsfarten« - og miljøbeskyttelse; mener derfor, at den integrerede havpolitik bør være forbundet med målsætningerne og initiativerne i Europa 2020-strategien;

3.  opfordrer således Kommissionen til at fremlægge en overordnet, tværsektoriel strategi for bæredygtig vækst i kystregionerne og de maritime sektorer inden 2013 baseret på en bredt anlagt undersøgelse af potentialer og politiske valgmuligheder og på høring af et bredt spektrum af aktører; er af den opfattelse, at et element i denne strategi bør være en ny, integreret tilgang til at styrke EU's førerskab på verdensplan, hvad angår havforskning og maritim forskning, teknologisk udvikling og maritim teknologi på tværs af sektorer såsom skibsbyggeri, bæredygtig udvikling af havressourcer, ikke-forurenende skibsfart og offshore-energiudvikling og -teknologier; mener, at der på internationalt plan må findes frem til løsninger, som gør det muligt at afskaffe illoyal konkurrence inden for skibsbygningsindustrien;

4.  opfordrer Kommissionen til at handle efter olieudslipkatastrofen i Den Mexicanske Golf og skabe retssikkerhed i forbindelse med offshoreboringer i Europa ved at fremlægge en koordineret europæisk handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af ulykker i forbindelse med boreplatforme og olietankskibe på internationalt plan, særlig i tilfælde med grænseoverskridende forurening; opfordrer Kommissionen til at opfordre medlemsstaterne til i fuld udstrækning at anvende de allerede eksisterende internationale juridiske rammer som fastlagt i IMO's internationale konventioner på dette område, til parallelt hermed at kortlægge alle muligheder for at forhindre sådanne katastrofer og alle lovgivningsmæssige smuthuller på EU- og medlemsstatsplan og til så hurtigt som muligt foretage en dertil svarende tilpasning af alle relevante EU-foranstaltninger og al relevant EU-lovgivning i overensstemmelse hermed under hensyntagen til de forskellige forhold i Den Mexicanske Golf og kyst- og havområderne i Europa;

5.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at udvide Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerheds (EMSA) mandat ved sikkerhedskontrol af offshoreinstallationer og oprensning efter olieudslip ved revisionen af EMSA-forordningen;

6.  mener, at det i denne forbindelse haster med en revision af direktiv 2004/35/EF om miljøansvar for så vidt angår forebyggelse og afhjælpning af miljøskader, da det ikke omfatter ansvar i henhold til princippet om, at forureneren betaler i forbindelse med offshore olieudvinding;

7.  opfordrer i denne forbindelse Kommissionen til at undersøge, om EMSA's mandat bør udvides, og om det skal have ansvaret for kontrollen med overholdelsen af sikkerhedsstandarderne ved offshore olieudvinding og gennemgangen af katastrofeplanerne i forbindelse hermed;

8.  glæder sig over Kommissionens undersøgelse »Database on EU-funded projects in maritime regions« (database om EU-støttede projekter i maritime regioner)(5) og opfordrer Kommissionen til i sin næste statusrapport om den integrerede havpolitik at give et fuldstændigt og systematisk overblik over al støtte, der ydes på tværs af alle budgetposter til aktiviteter vedrørende maritime sektorer, kystregioner og havene;

9.  opfordrer Kommissionen til at insistere på, at der afsættes tilstrækkelige bevillinger til den integrerede havpolitik i de næste finansielle overslag, og til at undersøge samtlige finansieringsmuligheder, herunder både Regionsudvalgets forslag om en fond for kystområderne og en effektiv samordning af de forskellige finansieringsordninger;

10.  støtter Kommissionens hensigt om at finansiere den integrerede havpolitik med 50 mio. EUR i løbet af de næste to år med henblik på at bygge videre på tidligere projekter inden for områderne politik, forvaltning, bæredygtighed og kontrol;

Havforvaltning

11.  udtrykker sin anerkendelse af de medlemsstater og regioner, der allerede har indført integrerede politikker og strukturer for havforvaltning; opfordrer samtlige medlemsstater, hvis forvaltningsstrukturer i forbindelse med den integrerede havpolitik stadig er stærkt opsplittede, til straks at etablere ensartede integrerede strukturer for havforvaltning;

12.  tilslutter sig Kommissionens retningslinjer om havforvaltning og dens analyse af de ganske vist lovende, men endnu ikke tilfredsstillende fremskridt, der gjort inden for de sidste år;

13.  opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og kystregionerne til at intensivere deres bestræbelser på at fastlægge integrerede havpolitikker og opbygge passende havforvaltningsstrukturer, der gør det muligt at træffe beslutninger på grundlag af de bedste til rådighed værende oplysninger, idet alle interessenter inddrages, og de forskellige politikmål derfor tilgodeses bedre;

14.  understreger, at der er behov for at tilskynde til tilpassede lokale udviklingsstrategier baseret på en ikke-hierarkisk høringsproces, og modvirke den udifferentierede tilgang; mener derfor, at integreret havforvaltning er afgørende for at undgå overlapning af kompetence mellem forskellige forvaltningsniveauer og forbedre samarbejde og dialog med lokale og regionale myndigheder, kystsamfund, civilsamfundsaktører og andre interessenter på det maritime område; er tilhænger af, at der etableres og udvikles strategier for de maritime makroregioner i EU i forbindelse med strategiske tilgange for regionale maritime områder;

15.  opfordrer Kommissionen til at foretage en mere detaljeret resultatbaseret evaluering af kvaliteten af havforvaltningsstrukturerne på medlemsstatsniveau og på regionalt niveau og til at udveksle bedste praksis for at opnå målsætningen for den integrerede havpolitik; er af den opfattelse, at en integreret og gennemskuelig havforvaltning vil sikre en optimal planlægning, skabe en række synergier og fremme etableringen af et europæisk havområde uden grænser;

16.  er enig med Kommissionen i, at inddragelsen af interessenter i udformningen af havpolitikken ligeledes bør forankres i forvaltningsstrukturerne på mere permanent basis; opfordrer med dette for øje alle EU's kyststater, som endnu ikke har gjort det, til snarest at udpege nationale kontaktpunkter for den integrerede havpolitik, hvilket ville være en positiv reaktion på Kommissionens opfordring; understreger nødvendigheden af, at dette netværk bliver aktivt så hurtigt som muligt; støtter oprettelsen af et tværsektorielt forum, hvor interessenterne kan drøfte maritime anliggender; opfordrer til, at der gøres en indsats for at få etableret et konkret partnerskab mellem Kommissionen og regionerne, gentager sin støtte til Den Europæiske Maritime Dag og anmoder om, at der tages yderligere hensyn til bestemmelser vedrørende oplysninger til EU-borgere og offentlig deltagelse i alle aspekter af den integrerede havpolitik;

17.  glæder sig over det europæiske netværk af maritime klynger og opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og regionerne til at støtte disse spirende organisationer på alle niveauer, navnlig ved at understøtte deres innovationsevne og deres integrering i medlemsstaternes og Fællesskabets politikker og programmer, styrke samarbejdet på tværs af grænserne, bestræbe sig på at gøre dem mere åbne for små og mellemstore virksomheder og forbedre deres synlighed;

18.  opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at intensivere deres dialog om integreret havpolitik og andre maritime emner på internationalt plan i de kompetente fora, herunder dialogen om ratificering og gennemførelse af De Forenede Nationers havretskonvention; foreslår, at det besluttes at afholde et møde mindst en gang om året om integreret havpolitik på ministerplan med deltagelse af de medlemsstater, der er med i Middelhavsunionen;

19.  opfordrer Den Europæiske Union til inden for Middelhavsunionen at gøre en aktiv indsats for at integrere projektet om etablering af den fælles kodeks for god praksis i fiskeri- og akvakultursektorerne i programmet for denne nye internationale organisation;

20.  opfordrer Kommissionen til at styrke den internationale dimension af den integrerede havpolitik og henleder Kommissionens og medlemsstaternes opmærksomhed på, at spørgsmålet om forbedring af arbejdsforholdene på havet samt af sikkerheden og en formindskelse af skibenes forurening bør rejses i de internationale fora og ratificeres af havne-, flag- og kyststaterne som en del af internationale aftaler, så der kan opnås verdensomspændende forbedringer inden for skibsfarten;

21.  opfordrer Kommissionen og Rådet til at støtte integreringen af den integrerede havpolitik i de finansielle bistandsinstrumenter og målsætningerne for EU's eksterne politik gennem vedtagelse af en række passende initiativer, som vedrører bekæmpelse af problemer som forurening, ulovligt fiskeri og piratvirksomhed;

Havområdeinitiativer og -strategier

22.  glæder sig over de regionale havområdeinitiativer og -strategier, som Kommissionen hidtil har foreslået, og over de makroregionale strategier med relevans for havet; erkender, at gennemførelsen af principperne for den integrerede havpolitik kræver, at de omsættes til målrettede strategier og specifikke foranstaltninger, der er skræddersyet til hvert enkelt havområdes særlige forhold, og i forbindelse med Middelhavet dets forskellige underområder; opfordrer til yderligere dialog og samarbejde med henblik på at forbedre forvaltningen af hav- og kystområder i de forskellige havbassiner, herunder Nordsøen, Østersøen, Atlanterhavet, Sortehavet og Middelhavsområdet, og opfordrer Kommissionen til at tage hurtige skridt i samarbejde med medlemsstaterne til at udarbejde og forelægge tiltag i disse regioner;

23.  opfordrer Kommissionen til i særlig grad at have opmærksomheden henledt på de særlige forhold i EU's regioner i den yderste periferi, idet deres farvande sikrer EU den største eksklusive økonomiske zone i verden; mener derfor, at disse territorier kan spille en central rolle for den internationale dimension af den integrerede havpolitik, og opfordrer Kommissionen til at indføje en havdimension i dens internationale aftaler med regionale undergrupper;

24.  konstaterer, at en stor del af Middelhavet og Sortehavet befinder sig uden for kyststaternes jurisdiktion eller overhøjhed, og at disse stater følgelig ikke har lovgivningsmæssige og håndhævelsesmæssige beføjelser til på en integreret måde at regulere menneskets aktiviteter uden for deres områder;

25.  opfordrer derfor de berørte kyststater til at løse spørgsmålene om grænsedragning på grundlag af De Forenede Nationers havretskonvention, og til at nå til enighed om deres respektive maritime zoner;

Maritim fysisk planlægning

26.  er klar over, at stabilitet, forudsigelighed og gennemsigtighed i forvaltningen af maritime områder er nøglen til at sikre optimal og bæredygtig udvikling af de økonomiske aktiviteter og ny vækst og beskæftigelse på havet, herunder yderligere udvikling af vedvarende energiformer såsom vind- og bølgeenergi, uden at det berører de mere traditionelle aktiviteter;

27.  er af den opfattelse, at en økosystembaseret forvaltning af de stadig mere intense og i stigende grad konkurrerende aktiviteter på og i havet forudsætter en koordineret, strømlinet og grænseoverskridende maritim fysisk planlægning som et neutralt redskab, som kan yde et væsentligt bidrag til gennemførelsen af havstrategirammedirektivet, hvilket også vil gøre det muligt for de forskellige former for udnyttelse af havet at eksistere harmonisk side om side;

28.  glæder sig over køreplanen for maritim fysisk planlægning (MSP) baseret på økosystemerne og udvikling af ti planlægningsprincipper, og anser dette tværsektorielle politikredskab for at være afgørende for gennemførelsen af den integrerede havpolitik; opfordrer Kommissionen til at fremlægge et udkast til et direktiv om maritim fysisk planlægning i 2011 eller til at fremsætte forslag til det mest hensigtsmæssige instrument til sikring af sammenhæng mellem den integrerede havpolitik og de øvrige allerede eksisterende initiativer (den integrerede kystforvaltning, Natura 2000, havstrategirammedirektivet);

29.  foreslår, at der foretages en evaluering af mulighederne for, at forskellige sektorer udnytter havområder i fællesskab (f.eks. skibsfart, vedvarende energi/vindenergi og akvakultur);

30.  gør opmærksom på den afgørende betydning af maritim fysisk planlægning i Europa og dens anvendelse i kystområder og især i regionerne i den yderste periferi, og understreger behovet for at beskytte de økologisk mest følsomme biogeografiske havområder og samtidig give fiskerisektoren mulighed for bæredygtig udnyttelse af ressourcerne;

Havovervågning

31.  forventer, at en tilgang til havovervågning, der er velkoordineret og integreret og går på tværs af søjler, sektorer og grænser, vil forbedre beskyttelsen af medlemsstaternes og Den Europæiske Unions interesser og beskyttelsen mod havforurening og ulovlige handlinger, idet der stilles oplysninger fra kontrol og overvågning på tværs af de forskellige relevante sektorer til rådighed for havmyndigheder, hvorved der skabes mere effektivitet;

32.  opfordrer derfor Kommissionen, medlemsstaterne, EU's agenturer, herunder navnlig EMSA, og de relevante organisationer til at fremskynde deres bestræbelser på at udvikle samarbejdet og samordningen og på at gennemføre de nødvendige lovmæssige tilpasninger;

33.  opfordrer Kommissionen til i samarbejde med medlemsstaterne at identificere hindringer i EU-lovgivningen, national lovgivning og agenturernes mandater for at udveksle data, at lære af erfaringer fra regionale og nationale initiativer, forskningsprojekter, pilotprojekter og FSFP-operationer i forbindelse med havovervågningen, så der i 2010 kan fremlægges en køreplan om integreret havovervågning, og at finde frem til områder, hvor man kan samarbejde både med tredjelande, navnlig de lande i Middelhavsområdet, der har ratificeret De Forenede Nationers havretskonvention, og relevante organisationer;

34.  opfordrer Kommissionen til i god tid før de næste finansielle overslag at evaluere, hvilke yderligere finansielle behov der er for at etablere en fælles ramme for informationsudveksling under den fælles havovervågning, hvilket vil være til fordel både for EU og medlemsstaterne;

35.  opfordrer Kommissionen til at foreslå en juridisk ramme for integration af havovervågningen med henblik på en fælles ramme for informationsudveksling;

36.  gentager sin opfordring til at forbedre samarbejdet mellem medlemsstaternes nationale inspektorater, kystvagter og flåder, og minder Kommissionen om, at den - jf. tidligere anmodning fra Europa-Parlamentet i 2005 i direktiv 2005/35/EF - bør foretage en gennemførlighedsundersøgelse af yderligere samarbejde mellem eller integration af de forskellige kystvagttjenester med en højere grad af interoperabilitet mellem de forskellige systemer og med henblik på inden for en forholdsvis nær fremtid at etablere en europæisk kystvagt; mener, at der er god mulighed for i større omfang at inddrage EMSA i overvågningen af kystområderne og give medlemsstaterne bedre støtte til at opspore havforurening;

Diverse

37.  gentager sin holdning og sine opfordringer fra beslutningen om EU's søtransportpolitik frem til 2018 - strategiske mål og anbefalinger;

38.  opfordrer Kommissionen til i forbindelse med den kommende hvidbog om transportsektorens fremtid at tage hensyn til den afgørende rolle, som skibsgodstransporten spiller for samhandelen i dag, at fremme udviklingen af sekundære og mindre overbelastede havne og i behørigt omfang at behandle spørgsmålet om sikkerhedsforanstaltninger inden for søtransporten i EU og udenfor gennem investering i forbedrede flerstrengede risikoforvaltningssystemer, som skal gøre det muligt at identificere og kontrollere farligt gods;

39.  understreger betydningen af et havområde uden grænser og opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til:

   at evaluere og bevare mindre havne
   at udvide nettet af korte skibsruter for at mindske distancerne i landtransporten
   at fremme forskning og innovation i forbindelse med lastning og håndtering af gods samt logistik med henblik på at finde frem til løsninger, som mindsker transporttiden og håndteringsudgifterne
   at støtte udviklingen af havneinfrastrukturerne;

40.  opfordrer Kommissionen til at integrere den europæiske havpolitik og politikken for indre vandveje for at udnytte de indre vandvejes potentiale mest muligt og skabe effektive og forskelligartede transportformer;

41.  opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og erhvervslivet til at fordoble deres forsknings- og udviklingsindsats i forbindelse med vedvarende energikilder og anvendelsen af dem til fremdrift af skibe og elektricitetsfremstilling om bord;

42.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at forbedre søfolkenes arbejdsforhold gennem hensigtsmæssige tiltag, til at integrere ILO's konvention om søfarendes arbejdsstandarder i EU-retten og til at fremsætte forslag til et program for oplæring og uddannelse af søfarende, som navnlig omfatter rekruttering af unge, herunder unge fra tredjelande;

43.  opfordrer Kommissionen til at overveje et initiativ vedrørende en koordineret europæisk industripolitik, der har til formål at øge konkurrenceevnen, støtte bevarelsen af det høje niveau i den europæiske skibsbygningsindustri samt sikkerhed, miljøvenlighed og konkurrencedygtighed for skibstransport i det fælles havområde uden grænser, samtidig med at EU's konkurrencedygtige skibsbygningskapacitet udnyttes fuldt ud til dette formål under anvendelse af miljøvenlig teknologi og erstatningsskibsbrændstof, som bidrager til en »grøn skibsfart«; opfordrer medlemsstaterne til at ratificere den internationale Hong Kong-konvention fra 2009 om genbrug af fartøjer, som både er sikre og miljøvenlige;

44.  mener, med bemyndigelse i henvisningen til territorial samhørighed i EUF-traktaten og med det formål at forbedre tilgængeligheden, at det er vigtigt, at mobiliteten for varer og passagerer forbliver en integreret del af politikken for det indre marked, ved at man fremmer nærskibsfart og cabotagesejlads mellem områder og samtidig sikrer bedre forbindelser mellem perifere maritime regioner, regioner i den yderste periferi og øer og fastland og økonomiske kraftcentre; gør i denne forbindelse opmærksom på, at det er afgørende at løse de problemer, som øer i EU, især små øsamfund, har med hensyn til transport af personer og varer, ved at yde støtte til skibsforbindelser, der ikke i tilstrækkelig grad varetages af markedet, og sørge for ensartede omkostninger pr. kilometer for transport af personer, uanset hvor de befinder sig; kræver konkrete foranstaltninger for regionerne i den yderste periferi under hensyntagen til deres særlige situation;

45.  gør opmærksom på, at havet spiller en vigtig økonomisk rolle især for medlemsstater med omfattende eksklusive økonomiske zoner, og påpeger, at det er nødvendigt at fremme udviklingen af maritime erhvervsklynger og højne disses bidrag til vækst og beskæftigelse i overensstemmelse med Europa 2020-strategien;

46.  understreger, at både fiskeriet og akvakulturen spiller en vigtig rolle for den maritime økonomi og udviklingen i de ofte fjerntliggende kystområder - en rolle som den integrerede havpolitik har til formål at øge den økonomiske, samfundsmæssige og miljømæssige betydning af;

47.  insisterer på, at der i den integrerede havpolitik tages hensyn til de særlige problemer og forhold, der gør sig gældende for fiskeri- og akvakultursektorerne, for så vidt angår søfartsområdet, og navnlig adgangen til områder, hvor disse aktiviteter kan fortsættes, og behovet for at bevare maritime naturtyper gennem etablering af havreservater og andre foranstaltninger med dette formål, med særligt fokus på bedre tilrettelagt forskning, som fuldt ud integrerer den geografiske og miljømæssige mangfoldighed i hvert havområde;

48.  minder om, at kystområder og øer er særlig sårbare over for virkningerne af klimaændringer; understreger, at der ved planlægning af alt byggeri langs Fællesskabets lange kystlinje og ligeledes i baglandet skal tages højde for følgerne af klimaændringer; foreslår, at man tager hensyn til sårbarheden over for klimaændringerne ved udformningen af den fremtidige regionalpolitik for ikke at bringe gennemførelsen af den integrerede havpolitik i fare;

49.  opfordrer Kommissionen til på en konsekvent måde at integrere målsætningen om en nedbringelse af CO2-emissionerne og indføre markedsøkonomiske instrumenter som f.eks. emissionshandelsordninger i den maritime sektor; minder som følge af resultatet af det 61. møde i IMO's Komité til Beskyttelse af Havmiljøet (den 27. september 2010 til den 1. oktober 2010), idet opfordringen til yderligere væsentlige fremskridt inden for IMO fastholdes, om Kommissionens forpligtelse til at handle, således som det er fastsat i ETS-direktivet (2009/29/EF), og opfordrer Kommissionen til som opfølgning på hvidbogen om klimaændringerne at udvikle en strategi til mindskelse af klimaændringernes konsekvenser for kyst- og øregionerne;

50.  gentager det uopsættelige behov for at lette presset på havmiljøet fra land, f.eks. forurening fra spildevandsudledning fra industri og landbrug og dårlig kystzoneforvaltning, i forbindelse med en integreret økosystembaseret strategi;

51.  opfordrer medlemsstaterne til at opfylde deres forpligtelser i henhold til havstrategirammedirektivet og inden den 15. juli 2012 at foretage en vurdering af miljøtilstanden i deres havområder og fastsætte miljømål og overvågningsprogrammer; opfordrer endvidere medlemsstaterne til at gennemføre ambitiøse handlingsprogrammer, som vil gøre det muligt at opnå en god miljøtilstand i disse farvande;

52.  opfordrer medlemsstaterne til at opfylde deres forpligtelse i henhold til artikel 13 i havstrategirammedirektivet og udpege beskyttede havområder; opfordrer endvidere medlemsstaterne til at sikre en effektiv kontrol med overholdelsen af beskyttelsesforanstaltningerne;

53.  bemærker, at nye grænseværdier for SO2-niveauer i skibsbrændstof har været gældende siden den 1. juli 2010 i Den Engelske Kanal, Nordsøen og Østersøen, der betegnes som svovlemissionskontrolområder i henhold til en beslutning truffet af IMO; mener som følge heraf, at alle europæiske kystområder bør beskyttes tilsvarende, og at det kan føre til konkurrenceforvridning, hvis nye grænseværdier for SO2-niveauer kun anvendes i visse områder; mener, at det vil være at foretrække, at der gælder ensartede regler for hele EU, og at et skift i transportformen fra søtransport til vejtransport må undgås for enhver pris;

54.  erkender, at havene er blevet en affaldsplads for enorme og stadig voksende mængder af forskelligt affald, herunder navnlig plastik, og containere, der er faldet over bord; opfordrer Kommissionen til at indlede en debat i Europa og på internationalt plan om, hvordan dette fænomen kan mindskes;

55.  opfordrer Kommissionen til at udarbejde en strategi for bæredygtig kyst- og havturisme for at styrke deres bæredygtighed og tiltrækning både for lokalbefolkningen og for turister, hvilket er et af målene om at beskytte naturen i havområder som f.eks. Vadehavet, og til i den forbindelse at gøre fuld brug af de nye bestemmelser om turisme i Lissabontraktaten og fremme initiativer som f.eks. EDEN-netværket,

56.  understreger i betragtning af det enorme udviklingspotentiale og den væsentlige kilde til vækst, som turismen i kyst- og havområder og dertil knyttede sektorer udgør, at kystområderne er de vigtigste turistdestinationer i Europa, og opfordrer Kommissionens til at medtage denne problematik i sin strategi for bæredygtig turisme i kyst- og havområderne;

57.  understreger betydningen af den merværdi, der opstår gennem havpolitikken i form af et styrket samarbejde mellem nabolande og navnlig mellem medlemsstater og ansøgerlande;

58.  glæder sig over den europæiske strategi for havforskning og maritim forskning såvel som de fælles indkaldelser af forslag under rammeprogrammet for forskning om »The Ocean of Tomorrow«, idet det er konkrete udtryk for en integreret tilgang til gennemførelsen af den integrerede havpolitik; foreslår, at videnskaber, som har forbindelse til havet, og oprettelsen af et europæisk institut for havforskning prioriteres i det ottende forskningsrammeprogram;

59.  er enig i, at det er af afgørende betydning at etablere en interdisciplinær videnskabelig og teknologisk videnbase om Europas have og kyster; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til i samarbejde med regionale og lokale aktører at vurdere de eksisterende databaser og observationsprogrammer og at øge deres bestræbelser på at gøre Det Europæiske Havobservations- og Datanetværk (EMODNET) funktionsdygtigt så hurtigt som muligt;

60.  opfordrer Kommissionen til at bistå medlemsstaterne med at iværksætte en plan for lokalisering og kortlægning af skibsvrag og undersøiske steder af arkæologisk interesse - da de udgør en del af Fællesskabets historiske og kulturelle arv - for at lette forståelsen for og undersøgelserne af disse steder og for at bidrage til at forhindre den plyndring, som de udsættes for, og dermed bevare dem korrekt;

61.  glæder sig over det europæiske havatlas, som Kommissionen netop har udarbejdet, og opfordrer interessenterne til at gøre det maritime forum til et nyt samarbejdsinstrument og engagere den brede offentlighed mere effektivt;

o
o   o

62.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 164 af 25.6.2008, s. 19.
(2) Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0128.
(3) EUT C 175 E af 10.7.2008, s. 531.
(4) EUT C 279 E af 19.11.2009, s. 30.
(5) Endelig rapport Rammekontrakt FISH/2007/04, specifik kontrakt nr. 4. december 2009.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik